Babeslea:

Eusko Jaurlaritza

Web Corpusen Ataria: Eu-Es Corpus Paraleloa

Galdera

Bilaketa sinplea

 

Emaitzak: 21 itzulpen-unitate, 7 domeinu

Euskara Gaztelera
www.euskara.euskadi.net (1) www.euskara.euskadi.net (1)
Alabaina, hizkuntza batean idatzitako testua balizko irakurle guztientzat ulergarria izango bada, erabiltzen den hizkuntzaren gramatikak aurrez kodetua izan behar du eta, haren baitako hitz guztien inbentarioak, finkatua.
iturriak
Pero, además, para que el texto escrito en una lengua sea comprendido por todos sus posibles lectores es necesario haber codificado previamente la gramática de la lengua utilizada y haber establecido el inventario de todas las palabras que forman parte de ella.
fuentes
www.euskara.euskadi.net (1) www.euskara.euskadi.net (1)
Baina gaurko munduan, eta idazketa azaldu zenetik, hizkuntza batek gutxieneko idatzizko erabilera eskatzen du bizirik irauteko. Aurretik, hizkuntza kodetu egin behar da nahitaez; gutxienez, gramatika eta hiztegia finkatu behar dira.
iturriak
Pero en nuestro mundo actual y desde la aparición de la escritura la perduración de una lengua exige un mínimo de uso escrito, la introducción de la escritura obliga previamente a codificar la lengua, a establecer, aunque sea mínimamente, su gramática y su vocabulario.
fuentes
www.aralar.net (1) www.aralar.net (1)
Bestalde, egindako 135 elkarrizketetatik 1565 pasarte daude kodetuta eta 199 transkribatuta.
iturriak
Por otra parte, dentro de las 135 entrevistas realizadas, se han codificado 1565 fragmentos, de los cuales 199 cuentan con su transcripción.
fuentes
www.tesoro.es (1) www.tesoro.es (1)
Frogagiri horiek kodetu behar dira, erakundearen erregistroekin eta Idazpenen Bulego Nagusiari jakinarazitako informazioarekin postatrukea bermatzeko.
iturriak
Dichos resguardos deben codificarse de modo que se garantice la correspondencia con los registros de la entidad y con la información comunicada a la Central de Anotaciones.
fuentes
www.euskara.euskadi.net (1) www.euskara.euskadi.net (1)
Egileen arabera, corpusak kodetzeko eta etiketatzeko proposatu diren ereduen eta formatuen artean, TEI eredua eta XML teknologia dira estandarizazioaren bidean arrakastatsuenak.
iturriak
Según los autores, entre todos los formatos propuestos para codificar y etiquetar los corpus, aquellos que mayores éxitos han obtenido en la estandarización han sido el modelo TEI y la tecnología XML.
fuentes
www.kutxa.net (8) www.kutxa.net (8)
Onkologikoaren Historia Kliniko Elektronikoa informazio klinikoaren korrelazioa ahalbidetzen duen plataforma bat izatea da ikerketa eta datuen analisia egiteko, informazioa estandarren bidez kodetzen baita.
iturriak
La Historia Clínica Electrónica de Onkologikoa es disponer de una plataforma que permite correlación de información clínica para realizar investigación y análisis de datos, ya que la información se codifica con estándares.
fuentes
www.basqueresearch.com (2) www.basqueresearch.com (2)
Hormona estrogenikoen (sexu-hormona femeninoak) sintesia eragiten duen genea da aromatasa, eta gene horrek kodetutako entzimek hormona maskulinoak femenino bilakatzeko gaitasuna dute.
iturriak
Se trata del gen responsable de la síntesis de las hormonas estrogénicas (hormonas sexuales femeninas). Las enzimas que codifica ese gen son capaces de convertir las hormonas masculinas en femeninas.
fuentes
www.euskara.euskadi.net (1) www.euskara.euskadi.net (1)
Laburdura kodetu are burutsuago edo biziagoak ere asmatu dira, beren mezuetan inor kuxkuxean ibiltzerik nahi ez eta argota erabiltzen dutenen artean bereziki.
iturriak
Se han concebido abreviaturas codificadas aún más ingeniosas, en especial, entre aquellas personas que utilizan el argot como barrera para que nadie se entrometa en sus mensajes.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Audio/video hargailuak bideoko seinaleetan kodetuta datorkion soinu inguratzaileari buruzko informazioa deskodetzen du eta bozgorailu bakoitzari dagokion seinalea bidaltzen dio.
iturriak
El receptor de audio/video decodifica la información sobre el sonido envolvente que le llega codificada en las señales de video y envía a cada altavoz la señal que le corresponde.
fuentes
www.basqueresearch.com (1) www.basqueresearch.com (1)
Oso makina ahaltsuak izango direla esaten du, kodetutako edozein informazio deskodetzeko ahalmena izango dutelako.
iturriak
Van a ser unas máquinas muy poderosas, capaces de descodificar cualquier información codificada.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Digitalak: informazioa biko kode batean kodetzen da.
iturriak
Digitales: la información se codifica en un código binario.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Bestalde eta beste borroka moduetan gertatzen den bezala, ikasteko lekuak eta irakasleak bazeuden, ez agian gaur egun bezain modu formalean baina bai kodetutako teknika horiek erakusteko moduan.
iturriak
Por otro lado, y como venía siendo habitual en cualquier modalidad de combate, solía haber profesores y escuelas destinados a enseñar estas técnicas codificadas, quizás con menos formalidades que en la actualidad.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Eszenaratzea gogor kodetuta eta erritualizatuta dago.
iturriak
La puesta en escena está fuertemente codificada y ritualizada.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Ez da hori guk nahi duguna, gure helburua ia makila erabiltzeko, Euskal Herrian, teknika garatu bat zegoen ala ez jakitea da, hau da, makila erabiltzeko teknika kodetu bat sortu izan dugun ala ez.
iturriak
Lo que a nosotros nos interesa averiguar es si en Euskadi existió alguna técnica codificada desarrollada específicamente para la makila.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Mintz horretan genoma biralak kodetutako eta bilgarritik ateratzen diren glikoproteinak daude sartuta.
iturriak
En esta membrana están insertadas glicoproteínas codificadas por el genoma viral, que sobresalen de la envoltura.
fuentes
www.hiru.com (3) www.hiru.com (3)
Oraingoan pentsatu zuen 1 eta 0 balioak kodetzeko erabil zezakeela argia eta iluna.
iturriak
Esta vez decidió utilizar la luz y la oscuridad para codificar los valores 1 y 0.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Hona hemen, adibide gisa, artikulu hau bera kodetzeko erabil genezakeen XML dokumentu baten zati bat:
iturriak
He aquí, a modo de ejemplo, una parte del documento XML que podríamos utilizar para codificar este mismo artículo:
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
XVII. mendeko 20. hamarkadan bi joerak ondo kodetuak zeuden eta bata zein bestea Europako herrialde guztietan ageri ziren, elkarrekin nahastuta batzuetan.
iturriak
Durante la década de los 20 en el siglo XVII estas dos tendencias estaban bien codificadas y tanto una como otra aparecían en todos los países de Europa, a veces entremezcladas.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Zehazki soinu inguratzailerako kodetuta egoten dira.
iturriak
Concretamente suelen estar codificados para sonido envolvente.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Zelula-kanpoko fasean daudenean bizigabeak dira, beren partikula biralean edo birionean ez baitituzte beren geneak kodetzen dituzten proteinak adierazteko beharrezkoak diren entzimak, eta ez baitute metabolismo propiorik.
iturriak
Cuando se encuentran en la fase extracelular son inertes, ya que en su partícula viral o virión no poseen las enzimas necesarias para expresar las proteínas que codifican sus genes y no presentan un metabolismo propio.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
XML aplikazio batez baliatuz marka daitezke mota jakin bateko dokumentuak, nork bere etiketak asmatzen ibili gabe. XML aplikazio edo lengoaia horien adibide ditugu SVG, irudi bektorialak XMLz kodetzeko, DocBook, liburu teknikoen ediziorako, edo TEI, mota askotako testuak (literatura, hiztegiak etab.) XMLz kodetzeko gidalerroak zehaztu eta eskaintzen dituen nazioarteko ekimena.
iturriak
Cuando un tipo de documento tiene un uso muy difundido y está aprobado por una institución o grupo, se denomina aplicación XML. A través de una aplicación XML se pueden marcar documentos de un tipo concreto, sin que cada cual tenga que inventar sus propias etiquetas. Ejemplos de esas aplicaciones o lenguajes XML son SVG, para codificar imágenes vectoriales con XML, DocBook para la edición de libros técnicos o TEI, iniciativa internacional que define y ofrece directrices para codificar textos de muy diversos tipos (literatura, diccionarios, etc.) usando XML.
fuentes