Babeslea:

Eusko Jaurlaritza

Web Corpusen Ataria: Eu-Es Corpus Paraleloa

Galdera

Bilaketa sinplea

 

Emaitzak: 104 itzulpen-unitate, 23 domeinu

Euskara Gaztelera
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
15 esku-hartze aurkitu ditugu, eta gehienak zati batean egindako konponketak, ospakizun bereziak edo dohaintzak dira. Horietan osagai garrantzitsuenak polikromatzen zituzten, Amabirjina, esaterako; baina badaude sei esku-hartze oso, katedral osoan egindako lanei edo dekorazioaren aldaketei dagozkienak.
iturriak
Se han encontrado hasta 15 intervenciones, la mayoría parciales, debidas a reparaciones de zonas dañadas o celebraciones especiales o donaciones, donde se policromaban los elementos más importantes como la Virgen; pero hay seis completas debidas a grandes obras en toda la catedral o actualización de las decoraciones por cambios en el gusto.
fuentes
www.guggenheim-bilbao.es (2) www.guggenheim-bilbao.es (2)
1991 eta 1992 urte bitartean, New Yorkeko Solomon R. Guggenheim Museum-ek bilduma paregabe honetako 350etik gora obra eskuratu zuen, erosketa eta dohaintza bidez, eta Panza bikoteak beste 335 obra gehitu dizkio, epe luzera maileguan utziz.
iturriak
Entre 1991 y 1992, el Solomon R. Guggenheim Museum de Nueva York tuvo la fortuna de adquirir, mediante compras y donaciones, más de 350 obras de esta excepcional colección, y los Panza han incorporado 335 obras adicionales en calidad de préstamos a largo plazo.
fuentes
www.aiako.com (1) www.aiako.com (1)
Dokumentu horretan honako gertakizun hau aipatzen da: 1025ean, Olazabalko San Salbador monasterioak (Altzo) San Juan de la Peñakoari (Jakatik hurbil) egindako dohaintza bat.
iturriak
Es un documento en el que se hace referencia a la Donación del Monasterio de San Salvador de Olazábal (Altzo) al de San Juan de la Peña (cerca de Jaca) en el año 1025.
fuentes
www.etxebide.euskadi.net (1) www.etxebide.euskadi.net (1)
Dohaintzan hartu bada, dohaintza-eskritura
iturriak
En caso de donación, escritura de donación
fuentes
www.seguroslagunaro.com (4) www.seguroslagunaro.com (4)
Aurreko maiatzaren 19an ireki zen epea fundaziotik babesten dugun lasterketa herrikoi horretan izena emateko, eta probaren babesleek aurkeztutako kausa solidario batzuei dohaintza bat eginez dortsal bat erreserbatzeko aukera eman zen.
iturriak
El pasado 19 de mayo se abrió el plazo de inscripción para esta popular carrera que patrocinamos desde la fundación, que ofrecía la opción de reservar un dorsal mediante una donación a causas solidarias, presentadas por los patrocinadores de la prueba.
fuentes
www.cajanavarra.es (9) www.cajanavarra.es (9)
Aseguru-hartzailea hiltzen bada, Oinordetzen eta Dohaintzen gaineko Zerga aplikatuko zaio onuradunari, eta ordaindu beharreko zerga jaso den aseguratutako kapitalaren araberakoa izango da.
iturriak
En el caso de fallecimiento del asegurado, el beneficiario tributará en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones por el importe del capital asegurado recibido.
fuentes
www.sestao.net (2) www.sestao.net (2)
Dohaintzaren ekitaldian gaur goizean Josu Bergara Sestaoko alkatea, Ainhoa Basabe kulturako zinegotzia, artista bera eta lagun-multzoa (besteak beste, Ángel Txentxo Asensio, Barakaldoko antzerkiko zuzendaria eta Sestaoko Udaleko animatzaile soziokultural ohia nahiz Venancio González Badosaren lagun pertsonala) izan dira.
iturriak
Al acto de donación ha asistido esta mañana el alcalde de Sestao, Josu Bergara, la concejala de Cultura, Ainhoa Basabe, el propio artista y un elenco de amigos como Ángel Txentxo Asensio, director del Teatro Barakaldo y antiguo animador sociocultural del Ayuntamiento de Sestao, así como Venancio González, amigo personal de Badosa.
fuentes
www.tesoro.es (1) www.tesoro.es (1)
Atzitutako fondoak lortzeko moduarekin zerikusirik duten zerga-aitorpenak eta/edo -likidazioak (PFEZ, Sozietateen gainekoa, BEZ, Ondare Eskualdaketen, Oinordetzen eta Dohaintzen gainekoa, etab.
iturriak
Declaraciones y/o liquidaciones de impuestos (IRPF, Sociedades,IVA, Transmisiones Patrimoniales, Sucesiones y Donaciones,etc) que tengan alguna relación con la obtención de los fondos aprehendidos.
fuentes
www.etxebide.euskadi.net (1) www.etxebide.euskadi.net (1)
Herentziaren edo dohaintzaren bidez eskuratutako etxebizitza baten edo batzuen titularkidetasuna; horietan, titularkidetasun-portzentaje batek berak ere ez du % 50 gainditzen, eta etxebizitzetako partaidetzen balioak edo eskualdatuz gero eskuratutako zenbatekoak ez du 75.000 euro gainditzen.
iturriak
Cotitularidad de una o varias viviendas adquiridas por herencia o donación, en las que ninguno de los porcentajes de cotitularidad supera el 50% y el valor de las participaciones en vivienda o el importe obtenido en caso de su transmisión no supera los 75.000 euros.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
1991n, Euskal Herria museoa erakusketa klasikoarekin, Aldundiaren funtsetatik, dohaintzetatik, gordailuetatik eta erosketa berrietatik eskuratutako obra eta gauzekin inauguratu zen.
iturriak
En 1991, cuando el Museo Euskal Herria se inaugura, lo hace con una exposición clásica, compuesta por obras y objetos procedentes de fondos de la Diputación, donaciones, depósitos y nuevas adquisiciones.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
2Xedatzeko egintza, bere kasuan, eskritura publikoan jasotzea ez da ulertu behar dohaintza bat denik: gogoratu komisarioak beste norbait oinordetza ordenatzen duela eta, ondorioz, egintza hura izaeraz beti mortis causa izango da.
iturriak
2El acto dispositivo plasmado, en su caso, en escritura pública no debe identificarse con una donación: recuérdese que el comisario se limita a ordenar una sucesión ajena, de forma que aquél tendrá siempre una naturaleza mortis causa.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
3. Ezkontideen arteko kontratuak, zeintzuen bidez era guztietako operazio ekonomikoak egin daitezke (adibidez, ondasun baten salerosketa, dohaintza bat, etab.).
iturriak
Los contratos entre los cónyuges, mediante los cuales se pueden realizar todo tipo de operaciones de orden económico (p. e. una venta de un bien, una donación, etc.).
fuentes
www.etxebide.euskadi.net (1) www.etxebide.euskadi.net (1)
Oinordetzaz edo dohaintzaren bidez eskuratutako etxebizitza baten edo batzuen titularkidetasunaren kasuan; horietan, titularkidetasun-portzentaje batek berak ere ez du % 50 gainditzen, eta etxebizitzetako partaidetzen balioak edo eskualdatuz gero eskuratutako zenbatekoak ez du 75.000 euro gainditzen.
iturriak
En caso de cotitularidad de una o varias viviendas adquiridas por herencia o donación, en las que ninguno de los porcentajes de cotitularidad supera el 50% y el valor de las participaciones en vivienda o el importe obtenido en caso de su transmisión no supera los 75.000 euros
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Abenduaren 18ko 29/1987 Oinordetza eta Dohaintzaren gaineko Zergari buruzko Legeak bateango erregimenean eragindako aldaketak, ez zuen Nafarroan inolako eraginik izan, Zergarekiko ordainarazpenerako sistema desberdin bi izan zitezela erakarriz.
iturriak
La reforma habida en régimen común por la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, no tuvo repercusión en Navarra lo que ocasionó que hubiese dos sistemas distintos de exacción del Impuesto.
fuentes
www.seguroslagunaro.com (4) www.seguroslagunaro.com (4)
GKEren bati dohaintzaren bat egin badiozu, emandako zenbatekoaren frogagiria ere erantsi beharko duzu.
iturriak
En el caso de que hayas hecho alguna donación a una ONG, también deberás adjuntar el justificante del importe aportado.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Aiarako Foruaren ezaugarririk bereizgarriena, 1992ko FZZLko II Liburuan bildutakoa, zalantzarik gabe, testamentu-askatasuna -edo hobeto esanda, oinordetza antolatzeko askatasuna- da, aiarar foru-herritasuna dutenek, Legearen argitan, ondasunak askatasun osoz erabil ditzaketeelako, guztiak ala zati bat, testamentuz, agintzaz nahiz dohaintza bidez, derrigorrezko oinordekoak handiaz nahiz txikiaz baztertu ondoren, on ala hobe eritziagatik.
iturriak
El rasgo más característico del Fuero de Ayala, recogido en el Libro II de la LDCF de 1992 es, sin duda, la denominada "libertad de testar" -o mejor, libertad para ordenar la sucesión-, ya que los que ostenten vecindad civil ayalesa podrán, a la luz de la Ley, disponer libremente por testamento, manda o donación, a título universal o particular, apartando a sus herederos forzosos con poco o con mucho, como quisieren o por bien tuvieren.
fuentes
www.athletic-club.net (2) www.athletic-club.net (2)
Dohaintza Lwiron aldagelak eraikitzeko
iturriak
Donación para construir un vestuario en Lwiro
fuentes
www.guggenheim-bilbao.es (2) www.guggenheim-bilbao.es (2)
Dohaintza, Alan H. Pollack jauna eta andrea
iturriak
Donación, Sr. Alan H. Pollack y Sra.
fuentes
www.guggenheim-bilbao.es (2) www.guggenheim-bilbao.es (2)
Dohaintza, Irving Blum jauna
iturriak
Donación, Sr. Irving Blum
fuentes
www.guggenheim-bilbao.es (2) www.guggenheim-bilbao.es (2)
Dohaintza, Julian eta Jean Aberbach
iturriak
Donación, Julian y Jean Aberbach
fuentes
www.lasarte-oria.org (1) www.lasarte-oria.org (1)
Lasarte-Oriako Udaleko Kooperazio arloak 30.000 euro bidaliko ditu Haitira Gurutze Gorriaren bidez, emergentziazko dohaintza gisa, urtarrilaren 12n izandako lurrikara suntsitzailearen biktimei laguntzeko.
iturriak
El área de Cooperación del Ayuntamiento de Lasarte-Oria, a través de Cruz Roja, enviará a Haití 30.000 euros en concepto de donación de emergencia para ayudar a las víctimas del devastador terremoto que tuvo lugar el pasado 12 de enero.
fuentes
www.athletic-club.net (1) www.athletic-club.net (1)
Fundacion Athletic Club Fundazioaren benetako motorra jarraitzaileak dira: milaka lagunek, banaka, bere ekarpena egiten dute gure egitasmoari urtero 45 €-ko dohaintzatxoa emanez.
iturriak
Los simpatizantes son el verdadero pulmón de la Fundación Athletic Club Fundazioa: miles de personas que, a título individual, aportan su grano de arena a nuestro proyecto a través de una pequeña donación anual de 45 euros.
fuentes
www.kutxa.net (1) www.kutxa.net (1)
Herentziak, legatuak eta dohaintzak onartzea, Erakundeak, herentziak onartzeari dagokionez, inbentario-onuren onarpeneskubideabeti hartuko gordeko duelarik.
iturriak
Aceptar herencias, legados y donaciones, acogiéndose siempre la Entidad, en la aceptación de las herencias, al beneficio de inventario.
fuentes
www.sestao.net (5) www.sestao.net (5)
Sestaoko Udalak dohaintzan Euskal Herriko Unibertsitateko Luis Badosa irakasle eta pintorearen bi koadro jaso ditu.
iturriak
El Ayuntamiento de Sestao ha recibido en donación dos cuadros del pintor y profesor de la Universidad del País Vasco, Luis Badosa.
fuentes
www.lasarte-oria.org (1) www.lasarte-oria.org (1)
Oinordetza edo dohaintzaren bitartez titularkidetasunean eskuratutako etxebizitza bat edo batzuk diren kasuan: Eskritura publikoaren fotokopia aportatu beharko da.
iturriak
Cuando se trate de una o varias viviendas adquiridas en cotitularidad por herencia o donación: Se deberá aportar fotocopia de la escritura pública.
fuentes
www.guggenheim-bilbao.es (2) www.guggenheim-bilbao.es (2)
Fundazio zibil gisa sortu zen Städel Museum-a Alemaniako merkataritza gune adierazkorrenetako batean eta, egun arte, Frankfurteko hiritarren eragin handia izan du. Izan ere, harreman hori nabarmena da museoaren bildumetan, azken 200 urteetan osatu baitira dohaintzei eta opariei esker, baita honako eskuratze-politikari esker ere: gutxi gorabehera 1300. urtetik egundainoko Europako pinturaren garapenaren ikuspegi orokorra aditzera ematen duten funtsezko artelanak biltzea.
iturriak
Creado como fundación civil en uno de los centros comerciales más relevantes de Alemania, el Städel Museum ha estado, hasta el día de hoy, muy influido por su relación con la ciudadanía de Frankfurt, y este contacto es visible en las colecciones del Museo, que se han ido formando durante los últimos 200 años gracias a donaciones y regalos, y a una política de adquisiciones de obras fundamentales que ofrecen una visión general del desarrollo de la pintura europea desde aproximadamente el año 1300 hasta el momento presente.
fuentes
www.osakidetza.euskadi.net (1) www.osakidetza.euskadi.net (1)
Zeuk erabakitzen duzu noiz eman, jakinik zure dohaintza beti izango dela baliagarria.
iturriak
Tú decides cuándo donar, sabiendo que tu donación siempre es útil.
fuentes
www.osakidetza.euskadi.net (1) www.osakidetza.euskadi.net (1)
Zuk ez duzu jakingo nor baliatuko den zure dohaintzaz, baina bai premia daukan gizakiren batek hartuko duela.
iturriak
Tú no sabrás quién se va a beneficiar de tu donación, pero sí que la recibirá un ser humano que la necesita.
fuentes
web.bizkaia.net (1) web.bizkaia.net (1)
Bizkaia.Net - Oinordetza eta Dohaintzak
iturriak
Bizkaia.Net - Sucesiones y Donaciones
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Katedralaren Liburutegia eta Artxiboa (Historikoa, Obrari buruzkoa eta Administratiboa), zaharberritze-prozesuan sortutako dokumentazio guztia bilduko da eta bertan kontsultatu ahal izango da; baita Fundazioak dohaintzan jaso litzakeen funtsak ere.
iturriak
Biblioteca y Archivo de la Catedral (Histórico, de Obra y Administrativo), en el que se recogerá y podrá consultar toda la documentación generada durante el proceso de restauración así como las posibles donaciones de fondos que la Fundación pudiera recibir.
fuentes
www.athletic-club.net (1) www.athletic-club.net (1)
Jakina denez, Athletic Club Fundazioak dohaintza programa bat jarri du abian, eta horren bitartez, kirola lanaren oinarri duten hamarnaka GKE-ekin eta gizarte arloko erakundeekin elkarlanean dago.
iturriak
Como es sabido, la Fundación Athletic Club mantiene un programa de donaciones a través del cual colabora con los programas sociales de decenas de ONGs y entidades sociales que tienen en el deporte uno de los pilares de su trabajo.
fuentes
www.athletic-club.net (1) www.athletic-club.net (1)
Jakina denez, Athletic Club Fundazioak dohaintza programa bat jarri du abian, eta horren bitartez, kirola lanaren oinarri duten hamarnaka GKE-ekin eta gizarte arloko erakundeekin elkarl...
iturriak
Como es sabido, la Fundación Athletic Club mantiene un programa de donaciones a través del cual colabora con los programas sociales de decenas de ONGs y entidades sociales que tienen en...
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Aipamen berezia merezi dute, baita, Llanzoleko markesaren sendiak egindako dohaintzak, eta jendeak helarazten dizkigun diseinuak, astean, gutxi gorabehera, bizpahiru jantzi berri jasotzen baititugu.
iturriak
También son destacables las donaciones efectuadas por la familia de los marqueses de Llanzol o los diseños que vamos recibiendo y es que, me atrevería a afirmar que cada semana entran dos o tres trajes.
fuentes
www.guggenheim-bilbao.es (1) www.guggenheim-bilbao.es (1)
Jacques Lipchitz-en dohaintza
iturriak
Donación de una obra de Jacques Lipchitz
fuentes
www.donostia.org (15) www.donostia.org (15)
a) "Intervivos" izeneko eskualdaketetan, gauzazko eskubideak eraikitzean eta dohaintzetan, sortzapenaz geroztiko hogeitamar lanegunen barruan.
iturriak
a) En las transmisiones intervivos, constitución de derechos reales y donaciones, dentro de los treinta días hábiles siguientes al de la fecha del devengo.
fuentes
www.euskomedia.org (2) www.euskomedia.org (2)
Bi aldagai horietatik lehenengoa bazterrean utziz, bigarrenari dakionez honako hauek dira lehentasun hura gauzatzeko mekanismo juridikoak: ondasuna inter vivos eta kostuzko tituluz besterentzen bada, saldu nahi den onibarra lehenik ahaideei eskaintzea nahitaezkoa zen, horiek hura eskuratzeko interesik izan zezaketelako (83 eta 91. kapituluak), bestela salmenta suntsiaraztea eska baitzezaketen (ondasuna beraientzat irabaziz) inolako publikotasunik gabe eginez gero (83. kapitulua); inter vivos eta doako tituluz besterentzeko aukerari buruz, berriz, Foruak zehaztutako ahaide-multzotik kanpoko norbaiten alde familiako higiezinak dohaintzan ematea debekatzen da (113. kapitulua); eta, azkenik, beste horrenbeste ezartzen da mortis causa oinordetzan: de cuius delakoak beren ondorengoei eta, horiek egon ezean, onibarraren lerro berdinekoak diren ahaideei utzi behar dizkie oinetxeko ("abolengoko") onibarrak (104 eta 125. kapituluak).
iturriak
Prescindiendo de la primera de estas dos variables, deben indicarse, en cuanto a la segunda, como mecanismos jurídicos que materializaban aquella preferencia, los siguientes: tratándose de enajenaciones inter vivos y a título oneroso, era preceptivo el previo ofrecimiento a los parientes de los raíces que fueran a venderse, por si estuviesen interesados en su adquisición (capítulos 83 y 91), de suerte que aquéllos podían resolver la venta (ganando el bien para sí) en los casos en que se hubiese prescindido de toda publicidad (capítulo 83); en lo atinente a las enajenaciones inter vivos y a título gratuito, prohibía el Fuero (capítulo 113) realizar donaciones de inmuebles familiares en beneficio de cualquier persona extraña al círculo de parientes por él determinado; y, en fin, otro tanto venía a establecer para la sucesión mortis causa: el de cuius estaba obligado a dejar los raíces troncales (los raíces de "abolengo") a sus descendientes y, a falta de ellos, a los parientes pertenecientes a "la linea donde depende" la heredad (capítulos 104 y 125).
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Bigarren liburuan (148-345 legeetan), dohaintza eta oinordetzari buruzko araudia jasotzen da, Frantziako Kodeak jaso zuen antzera; baina, hain zuzen, alor horretan arautzen da Nafarroako Zuzenbidearen oinarri nagusia: xedatzeko askatasuna, inter vivos edo mortis causa izan.
iturriak
El libro segundo, Leyes 148 a 345, recoge todo lo concerniente a donaciones y sucesiones, tal como lo recogió el Código francés; pero es precisamente en este libro donde se desarrolla el pilar fundamental del Derecho navarro, la libertad de disponer, tanto intervivos como mortiscausa.
fuentes
www.guggenheim-bilbao.es (1) www.guggenheim-bilbao.es (1)
Lipchitz-en bi marrazkiren dohaintza
iturriak
Donación dibujos Lipchitz
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Bosgarren eta azken taldea zor pertsonal mota "berezi" batzuk osatzen dute: ezkondu aurretik ezkontide batek eragindako zorrak eta oinordetzak zein dohaintzak grabatzen dituztenak.
iturriak
El quinto y último grupo está compuesto por un tipo "especial" de deudas personales: se trata de las deudas contraídas por un cónyuge con anterioridad al matrimonio y las deudas que gravan las sucesiones y las donaciones.
fuentes
www.catedralvitoria.com (2) www.catedralvitoria.com (2)
SantaMaria Katedralak nazioarteko onarpena jaso du berezaharberritze-proiektua dela eta. World Monuments Fund elkarteak(Munduko Monumentuentzako Fondoa), kultur ondarearen kontserbazioaridagokionez munduko mezenas pribaturik handienetarikoak, 100.000dolarreko dohaintza egin du Katedralaren “apartekobalioagatik”.
iturriak
La Catedral de Santa María suma un nuevoreconocimiento internacional a su proyecto de restauración.La organización norteamericana World Monuments Fund (Fondopara los Monumentos del Mundo), considerada el mayor mecenas privadodel mundo en conservación del patrimonio cultural, le haconcedido una donación de 100.000 dólares por su“valor excepcional”.
fuentes
www.guggenheim-bilbao.es (1) www.guggenheim-bilbao.es (1)
Morris Schapiroren dohaintza
iturriak
Donación de Morris Schapiro
fuentes
www.guggenheim-bilbao.es (1) www.guggenheim-bilbao.es (1)
Museoaren fondoak artelan indibidual nabarmeneko dohaintzez eta programatutako erosketez betetzen joan dira azken ia 200 urtez, eta Europako pinturaren ikuspegi orokor bat ematen dute 1.300dik gaurdaino.
iturriak
Los fondos de su colección, que desde hará pronto 200 años se han ido integrando con donaciones y compras programadas de destacadas obras individuales, ofrecen una visión general de la pintura europea desde 1300 hasta el presente.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Antigoaleko gauzen saltokietan era guztietako armadura eta armak erosten dira, batez ere arma zuriak; horrela eskuratuak dira hurrengo mendeetako gerrarako gauzak, dohaintza jakinen bidez lortu direnak alde batera utzita.
iturriak
En los negocios anticuarios se adquiere todo género de armaduras y armas, especialmente armas blancas; elementos guerreros de los siglos siguientes proceden, aparte de algunas armas conseguidas por donaciones muy concretas.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Dohaintzak eta. oinordetzak arautzeko, legegile nafarrak NFBko bigarren Liburua darabil, 148tik 345era bitarteko legez osatua alegia; nahiz eta pertsonak eta sendia arautzera zuzendutako Lehendabiziko Liburuko xedapenetariko batzuk, oinordetzaren esparruan zuzeneko sarraldia egiten duten.
iturriak
A reglar las donaciones y sucesiones dedica el legislador navarro el Libro segundo del FNN, integrado por las leyes 148 a 345; si bien es cierto que algunas disposiciones del Libro primero, destinado a regular las
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Dohaintzentzako eskumenekiko irizpide zehaztatzaileak ezartzerakoan, oinordetzan ez bezala, ondasun higiezinak edo higikorrak diren bereizten dira.
iturriak
Al fijar los criterios delimitadores de la competencia para las donaciones, se distingue, a diferencia de las sucesiones, si se trata de bienes muebles o inmuebles.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Dohaintzetan ere zuzenbide zibilaren eta zergabidezkoaren arteko loturarik eza gertatzen da, oinordetzakoa baino intentsitate txikiagokoa den arren.
iturriak
También en donaciones se produce una desconexión entre derecho civil y tributario aunque de menor intensidad que en sucesiones.
fuentes
www.guggenheim-bilbao.es (1) www.guggenheim-bilbao.es (1)
Renée Irana Frachon baroisaren dohaintza
iturriak
Donación de la baronesa Renée Irana Frachon, 1963
fuentes
www.guggenheim-bilbao.es (1) www.guggenheim-bilbao.es (1)
Robert Rauschenberg-en dohaintza
iturriak
Donación de Robert Rauschenberg
fuentes
www.ruralforum.net (1) www.ruralforum.net (1)
Nekazari-erakundeak lankide nagusitzat hartzea, erabakiak hartzerakoan eta nekazaritza arloko zerbitzuak ematerakoan, erakundeetan partaidetza-eremuak sortzeko, emakume eta gizonezko nekazariek irizpide geografikoen edo produktu moten arabera euren elkarte eta kooperatibak era independente eta sinesgarrian kudeatu ahal izan ditzaten pizgarriak emateko, diru-laguntzak, dohaintzak edo maileguak eskaintzeko, edota nekazari-erakundeen bitartez lankidetza-proiektuak bultzatzeko.
iturriak
Reconocer a las organizaciones de agricultores como socios principales en la toma de decisiones y en la prestación de servicios agrarios mediante la creación de espacios institucionalizados de participación, incentivos para que las y los agricultores puedan administrar sus asociaciones y cooperativas de manera independiente y creíble, ya sea según criterios geográficos y de líneas de productos,, mediante la concesión de subvenciones, donaciones , préstamos o proyectos de cooperación a través de sus organizaciones.
fuentes
www.guggenheim-bilbao.es (1) www.guggenheim-bilbao.es (1)
Solomon R. Guggenheim Museum, New York, Dohaintza, Alan H. Pollock jauna eta andrea
iturriak
Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York, Donación, Sr. Alan H. Pollock y Sra.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Azken urteotan, dohaintza zein izango den erabakitzeko, irizpideetako bat San Telmok adierazitako ildoen barne kokatutako lana izatea izan da, euskal egileen bilduma osatzeko helburuarekin.
iturriak
En los últimos años, esta donación ha seguido unas líneas establecidas desde el propio museo, con el objetivo de ir completando la colección de artistas vascos.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Estatuz osaturiko lurraldea zen eta erregearen altxorrari monarkiaren gastuen araberako zenbatekoa ordaintzen zion, "Doako dohaintza" izenekoa, pleonasmo benetan adierazgarria.
iturriak
Era un territorio formado por estados y pagaba al tesoro real una cuantía conforme a los gastos del monarca, denominada "Donación gratuita", un pleonasmo altamente significativo.
fuentes
www.mondragon.edu (1) www.mondragon.edu (1)
Renault Autoberriren dohaintzaren helburu nagusia da ingeniari gazteek haren produktuak bertatik bertara ezagutu eta izan ditzaketen arazoak konpontzen jakitea. Izan ere, motorren diseinua ez dago oso sustraituta euskal industria-sarean, nahiz eta, oro har, automobilgintzak euskal industriaren merkatuan portzentaje handia duen.
iturriak
El objetivo principal de esta donación de Renault Autoberri a Mondragon Unibertsitatea es que los jóvenes ingenieros conozcan de primera mano sus productos y sepan resolver los problemas que puedan tener. Y es que, pese a que a nivel de mercado la automoción representa un gran porcentaje, el diseño de motores no es una parte muy arraigada en el tejido industrial vasco.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Ezkontza lotura disolbatu egiten bada ezkontide bat hil delako, seme-alaba komunak egonik, komunitateak izaera unibertsala izango du; hau da, ezkontideen ondasun guztiak, bai kostubidez eskuratutakoak (soldatak, enpresazko irabaziak, etab...), baita dohainez eskuratutakoak ere (oinordetzak, dohaintzak, etab...), komunitatean sartuko dira eta erdi bana zatituko dira ezkontide alargunaren eta hildako ezkontidearen oinordekoen artean.
iturriak
Si el matrimonio se disuelve por muerte de uno de los cónyuges y quedan hijos de ese matrimonio, la comunidad tendrá carácter universal; es decir, todos los bienes de los cónyuges, ya sean adquiridos a título oneroso (salarios, beneficios empresariales, etc.), ya sean adquiridos a título gratuito (herencias, donaciones, etc.), se integrarán en la comunidad y se dividirán por mitad entre el cónyuge viudo y los herederos del otro.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Ezkontza ospatu aurretik sortutako zorrak edo dohaintza zein oinordetza dela medio sortutakoak.
iturriak
Las deudas contraídas con anterioridad al matrimonio o por razón de donaciones o de sucesiones.
fuentes
www.pasaia.net (1) www.pasaia.net (1)
Santa Faustinaren argizarizko irudia mendeko lehenengo hamarkadetako dohaintza da, Zurla kardinalak Juan Manuel Ferrer jaunari egin ziona.
iturriak
La Imagen de cera de Santa Faustina es una donación que en los primeros decenios del siglo pasado hizo el Cardenal Zurla a D. Juan Manuel Ferrer.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Forutasunaren berezitasuna oinordetza bidezko eta dohaintzazko arbasoengandik, adopzio-hartzaile eta adopzio osozko adoptatuen eta ezkontideen eskuraketen salbuespen zaharra zen.
iturriak
La singularidad foral seguía siendo la vieja exención de las adquisiciones hereditarias y por donación de los ascendientes, adoptantes y adoptados con adopción plena y entre cónyuges.
fuentes
www.turismoa.euskadi.net (1) www.turismoa.euskadi.net (1)
Horrelaxe sortu zen 1997an Benedicto Museoa. Egun, 9 aretotan bereizita, margolariaren obren eta dohaintzan jasotako lanen zati handi bat dago ikusgai.
iturriak
Así, en 1997 nacía el Museo Benedicto, donde hoy, distribuida en 9 salas, se exhibe parte de la obra del pintor y de las valiosas donaciones.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Dohaintza bidez: 1.128 pieza, 27 partikularrenak, 6 dendatakoak, 8 erakunde etra enpresenak.
iturriak
Por donación: 1.128 piezas, de 27 particulares, 6 establecimientos, 8 instituciones y empresas.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Dohaintza bidez: 750 pieza, 13 partikularrenak, eta 4 erakundeenak.
iturriak
Por donación: 750 piezas, de 13 particulares y 4 instituciones.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Baina beste margolari eta eskultore asko ere aritu izan dira lankidetzan, kudeaketa lanak eginez edo euren obrak dohaintzan emanez.
iturriak
Pero otros muchos pintores y escultores han colaborado en diferentes épocas en la gestión o mediante la donación de sus obras.
fuentes
web.bizkaia.net (1) web.bizkaia.net (1)
Ogasun eta Finantza Sailak ondare, oinorde eta dohaintzen transmisioari buruzko zerga kitatzean zerga-oinarri bezala aitortutako balioa egiaztatzeko balioa kontsultatzea.
iturriak
Consulta del valor que utiliza el Departamento de Hacienda y Finanzas para comprobar el valor declarado como base imponible en la liquidación del impuesto de transmisiones patrimoniales, sucesiones y donaciones.
fuentes
web.bizkaia.net (1) web.bizkaia.net (1)
Oinordetza era Dohaintzen gaineko Zerga
iturriak
Sucesiones y Donaciones
fuentes
web.bizkaia.net (1) web.bizkaia.net (1)
Oinordetza eta Dohaintzak. Laguntza programa
iturriak
Programa de Ayuda de Sucesiones y Donaciones
fuentes
web.bizkaia.net (15) web.bizkaia.net (15)
Oinordetza eta Dohaintzak
iturriak
Sucesiones y Donaciones
fuentes
web.bizkaia.net (1) web.bizkaia.net (1)
Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga
iturriak
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
fuentes
web.bizkaia.net (6) web.bizkaia.net (6)
Oinordetza eta dohaintzen gaineko zergaren atala
iturriak
Sección de impuesto sobre sucesiones y donaciones
fuentes
web.bizkaia.net (2) web.bizkaia.net (2)
Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga
iturriak
Sucesiones y Donaciones
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Horrek esan nahi du ezkontide baten zor pertsonalengatik ez dutela inoiz beste ezkontidearen ondasun pribatiboek erantzungo: hau da, ezkondu aurretik zituen edo eta dohaintza zein oinordetza bidez eskuratutakoak.
iturriak
Esto viene a significar que de las deudas personales o privativas de un cónyuge nunca responderán los bienes procedentes del otro: es decir, los bienes que poseía con anterioridad al matrimonio o los que hubiera recibido por herencia o donación.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Horrekin adierazi nahi dena da, bereziki, komisarioak fiduzia baliatzen duenean aldebakarreko borondate-deklarazioa egiten duela, besterik gabe, eta, beraz, onuradunak onartzea ez dela beharrezko betekizuna egintzak eraginak sortzeko (hala izango litzateke dohaintza izan balitz).
iturriak
Con ello quiere significarse, ante todo, que el ejercicio de la fiducia por el comisario entraña, simplemente, una declaración de voluntad unilateral, para cuya eficacia no es necesaria la aceptación del beneficiario (como ocurriría si se tratara de una donación).
fuentes
www.euskalkultura.com (1) www.euskalkultura.com (1)
Dohaintzak hogeita hamar pertsona inguruk osatzen duten talde batek jaso; sailkatu eta bidaltzen ditu.
iturriak
Las donaciones las recoge, clasifica y envía una treintena de personas.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Itzartutako tributuen, tributu-sistema guztia aintzat hartzen dute eta bereziki ondorengoak aipatzen dira: Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zerga, Sozietateen Gaineko Zerga, ez Egoiliarren Errentari buruzko Zerga, Ondarearen gaineko Zerga, Oinordekotasunen eta Dohaintzen Zerga, Balio erantsiaren gaineko Zerga, Ondare-Aldaketen eta Ekintza Juridiko egiaztatutakoen gaineko Zerga, Aseguruen Primen gaineko Zerga, Zerga Bereziak, Hidrokarburo jakinetarako Salmenta Minoristen gaineko Zerga, Jokoaren gaineko tributu eta Tasak.
iturriak
Los tributos convenidos abarcan todo el sistema tributario y expresamente se citan los que siguen: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre la Renta de no Residentes, Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Impuesto sobre el Valor Añadido, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre las Primas de Seguro, Impuestos Especiales, Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, Tributos sobre el juego y Tasas.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Donostia.org - [Berria] San Telmo Museoaren Lagun Elkartearen dohaintza berria.
iturriak
Donostia.org - [Noticia] Nueva donación de la Asociación de Amigos del Museo de San Telmo.
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Funts bibliografikoak eta ikus-entzunezko funtsak dohaintzan emanez edo lagapenean utziz.
iturriak
Mediante la donación o cesión de fondos bibliográficos y audiovisuales.
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Haiek kulturaren hedapenean parte hartu izan nahi dute bere disko berriaren dohaintza eginez.
iturriak
Ellos han querido participar en esta divulgación de la cultura con la donación de su último disco “Heldu ..inoiz ez
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Museoentzako dohaintzak
iturriak
Donaciones a museos
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Oinordetza eta Dohaintza gaietan 1990eko Ekonomia-Itunak kontzeptu biak zerga bakar batera ekarri zituen, une hartan Nafarroan, batez ere mortis causa edo dohaintza bidezko eskuraketak zerga-figura desberdin bik araututa zeudelako, horretara existitzen ez ziren arren.
iturriak
En materia de Sucesiones y Donaciones el Convenio Económico de 1990 armonizó ambos conceptos como un único impuesto, si bien en aquél momento en Navarra no existía como tal ya que se hallaban reguladas como figuras impositivas diferentes las adquisiciones mortis causa o en virtud de donación.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Bestalde, inguruneko jendearengana ondo heldu garela eta loturak sortu ditugula ezin hobeto nabari dugu ekarpen, dohaintza, gordailu eta abar asko jaso dugulako, eskuzabaltasunez, Euskal Herria Museoa eraikitzen laguntzeko.
iturriak
Programa 2007-2008 Por otro lado, una de las mayores muestras de engarce y de creación de vínculos con las gentes del entorno son las aportaciones: donaciones, depósitos, etc. que muy amablemente se han realizado haciendo posible la construcción del Museo Euskal Herria.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Sendi-ondarea xedaezina da mortis causa edo inter vivos ekimenez, besterentzez edo dohaintzaz.
iturriak
El patrimonio familiar es indisponible por acto mortis causa o inter vivos, enajenación o donación.
fuentes
www.euskalkultura.com (1) www.euskalkultura.com (1)
Eusko Jaurlaritzak beste zenbait dohaintza egin ditu azken hilabeteotan: Chascomus eta Saladilloko 1go Eskola Teknikoei, Chaco probintziako Fontanako Prestakuntza Profesionaleko 19. Eskolari eta Carlos Carasesko Eskola Teknikoari.
iturriak
Esta donación del Gobierno Vasco se suma a otras como las de la Escuela Técnica Nº1 de Chascomús y Saladillo, la Escuela de Formación Profesional Nº 19 de Fontana, en la norteña Provincia del Chaco, y la Escuela Técnica de Carlos Casares.
fuentes
www.euskalkultura.com (1) www.euskalkultura.com (1)
Eusko Jaurlaritzak fresatzeko makinen hainbat dohaintza egin ditu aurten, Argentinako eskola teknikoentzako.
iturriak
Varias escuelas técnicas de Argentina han recibido en los últimos meses donaciones de fresadoras --esas máquinas que utilizan una herramienta de filo múltiple para arrancar metal de la superficie de una pieza-- por parte del Gobierno Vasco.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Data horrekin dohaintza bat egin zen eta dagokion idazpenak honako hau esaten du, in billa Stabelli, de illo fresnu usque Salone, cum terminos et pertenentia, et cum terris, bineis, ortos, linares, ferragines, pomamares, ad integritate. Erdi Aro berantiarreko latinetik itzulita, ondorengo hau esan nahi du, Estabillo hiribilduan, hango lizarretik Saloneraino, bere barruti eta ondasunekin eta lur, mahasti, baratze, liho sail, larre eta sagasti guztiekin.
iturriak
Con esa fecha se hace una donación en cuyo asiento legal se dice: “...in villa Stabelli, de illo fresnu usque Salone, cum terminos et pertenentia, et cum terris, vineis, ortos, linares, ferragines, pomamares, ad integritate...”, que traducido del latín bajo medieval quiere decir: “...en la villa de Estavillo, desde su fresno hasta Salone, con términos y pertenecidos y con tierras, viñas, huertas, linares, pastos, manzanales, en su totalidad...”.3
fuentes
www.euskalkultura.com (1) www.euskalkultura.com (1)
Hasieran beka NABOko diru propioekin finantzatu zen, baina azkenaldian partikular eta euskal etxeetako dohaintza eskuzabal asko jaso ditu.
iturriak
Aunque inicialmente el fondo se financió con recursos de NABO, desde entonces se ha incrementado notablemente gracias a las generosas donaciones de particulares y varias euskal etxeak y otras organizaciones.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Home :: Albisteak :: San Telmo Museoaren Lagun Elkartearen dohaintza berria.
iturriak
Home :: Noticias :: Nueva donación de la Asociación de Amigos del Museo de San Telmo.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Era guztietako dohaintzak ditugu: liburuak, argazki-funtsak,...
iturriak
Tenemos todo tipo de donaciones: libros, fondos fotográficos,...
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Erakundeek eta partikularrek lehenengo urteetan emandako dohaintza eta legatu garrantzitsuek Museoaren handitze-bidea markatu zuten.
iturriak
Las importantes donaciones y legados que, por parte de las instituciones y de particulares, recibió el Museo en sus primeros años de actividad determinaron las futuras líneas de crecimiento de la colección.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Museoen Nazioarteko Eguna dela eta, San Telmo Museoaren Lagunen Elkarteak dohaintza bat egiten dio museoari urtero.
iturriak
Con motivo del Día Internacional de los Museos, la Asociación de Amigos del Museo San Telmo realiza anualmente una donación al museo.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Familien dohaintza asko eta asko ere jaso ditugu, horrelako materialerako baldintza bereziak izateak atentzioa ematen baitu.
iturriak
También hemos tenido muchísimas donaciones de familias, porque el tener unas condiciones especiales para este tipo de materiales les llama la atención.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Galdera aprobetxatu nahi dut guztiak dohaintzak egitera animatzeko.
iturriak
Aprovecho la pregunta para animar a todos a realizar donaciones.
fuentes
www.donostia.org (2) www.donostia.org (2)
San Telmo Museoaren Lagun Elkartearen dohaintza berria.
iturriak
Nueva donación de la Asociación de Amigos del Museo de San Telmo.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Gaur egungo Museoa aipatutako bi horien fusiotik sortu zen. Baina beste margolari eta eskultore asko ere aritu izan dira lankidetzan, kudeaketa lanak eginez edo euren obrak dohaintzan emanez.
iturriak
El actual Museo está formado por la fusión de ambos. Pero otros muchos pintores y escultores han colaborado en diferentes épocas en la gestión o mediante la donación de sus obras.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Gehienetan, dohaintzan emanda edo lagata.
iturriak
Normalmente por donación o por cesión.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Geroago jakin nuen, 1940. urtean estreinatu zutela ekintza honetarako, eta Portillo familiak, hiru seme Jesusen Lagundikoak zituenez, kongregazio honi dohaintzaz eman ziola etxea eta ingurua. Egun erreformak egin ondoren, Kristo Erregearen Esklabek zaintzen dutela ere jakin nuen.
iturriak
Mas tarde me enteré que se había estrenado como tal en 1940, donación de la familia Portillo a la que pertenecían tres hijos jesuitas y que en la actualidad, después de reformada, continúa en total vigencia, atendida por las religiosas Esclavas de Cristo Rey.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Gure bilduma, gehienbat, dohaintzaz osatutako bilduma da.
iturriak
Nuestra colección está compuesta sobre todo por donaciones.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Oinordetzei: jaraunspenei eta dohaintzei.
iturriak
Sucesiones: herencias y donaciones.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Gure inguruko bildumagile eta instituzioei buruz ari gara; izan ere, egindako dohaintza eta gordailuei esker, modu nabarmenean egin dute gure inguru kulturaleko bildumarik esanguratsuenetako baten alde. Izan ere, Museoaren bildumak artearen historiako hamar mendetako eredu aipagarriak biltzen ditu.
iturriak
Son los coleccionistas e instituciones de nuestro entorno que, mediante donaciones y depósitos, han contribuido decisivamente a una de las colecciones más relevantes de nuestro entorno cultural, que reúne ejemplos singulares de diez siglos de la historia del arte.
fuentes
www.euskalkultura.com (1) www.euskalkultura.com (1)
San Juango Euskal Etxeak, Argentinako izen bereko probintzian, dohaintza gauzatu zuen joan den apirilaren 25ean, uholdeak eta ibaiaren hazkundea dela-eta etxea galdutako Astica-ko --Valle Fertil udalerrian, San Juandik 350 kilometrotara-- 11 familientzako 6 kaxa artikulu, 4 kaxa arropa eta 60 litro ur mineral eman baitzituen.
iturriak
El Centro Vasco Eusko Etxea de San Juan, en la homónima provincia argentina, hacía efectiva el pasado 25 de abril la donación de 6 cajas de mercadería, 4 cajas de ropa y 60 litros de agua mineral para los habitantes del pueblo de Astica, departamento de Valle Fértil, distante 350 kilómetros de San Juan, cuyas 11 familias sufrieron la crecida del río que afectó a sus hogares.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Hala, Museoaren funtsak gero eta ugariagoak ziren eta dezenteko garrantzia lortu zuten hasieratik. Dohaintzen bidez ere aberastu zen bilduma; izan ere, partikularrenak eta bildumazaleenak jasotzen zituen eta, batez ere, herrialde askotan zituen kartagile lagun eta adiskideenak.
iturriak
De tal forma el Museo ve acrecentados sus fondos que alcanzan una considerable importancia desde los primeros momentos. La colección también se enriquece con donaciones de particulares, de coleccionistas y, especialmente, de fabricantes de naipes de numerosos países, colegas y amigos de Don Félix.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Hemen dagoen material guztia bakarrik bildu duzu ala partikularren baten dohaintza jaso al duzu?
iturriak
¿El material que hay aquí lo ha recopilado solo o ha recibido alguna donación de algún particular?
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Kasu batzuetan, EOSen kasuan adibidez, harreman estua dugu eta, dohaintzaren bidez, harekin zerikusia duen material guztia gordetzen dugu. Aitzitik, Barrikadaren kasuan... oraindik ez daukagu oso harreman sendoa.
iturriak
En unos casos, como es el de la OSE, tenemos una estrecha relación y -por donación-, guardamos todo el material relacionado con ella, pero en el caso de Barrikada... aún no tenemos una relación muy hecha.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Museoko arte-ondarea, gaur egun ere aberastuz doana, hasieran artelanen dohaintza eta ondare garrantzitsuekin hornitu zen, erakundeek eta partikularrek emandakoekin. Museoaren bildumak kronologia-zabaltasuna –XII. mendetik gaur egun artekoak– eta askotariko eskola eta adierazpen artistikoak ditu ezaugarri, eta gaur egun zazpi mila artelan baino gehiago ditu.
iturriak
El patrimonio artístico del Museo, que, aún hoy en día, continúa enriqueciéndose, se nutrió en un principio de importantes donaciones y legados de obras de arte, recibidos por parte de las instituciones y de particulares.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Obra asko erosteaz gain, dohaintza ugari ere jaso ditugu eta gerora ere jasoko ditugu.
iturriak
No sólo hemos comprado mucho, sino que hemos recibido donaciones enormes y vamos a seguir recibiéndolas.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Valderejo 1278an sartu zen Jaurerrian, eta XV. mendean atera, Arabako Ermandadeari atxiki zitzaionean; Berzosa, berriz, Bizkaiko Jauntxoak erosi zuen XIV. mendean, eta Fuentebureba mende horretan bertan egindako dohaintza baten harian. 1486an, baina, Errege Katolikoek Gaztelako Koroari erantsi zizkioten bi herriak.
iturriak
Valderejo entró en el Señorío en 1278 y lo abandonó, para pasar a la Hermandad de Alava, en el siglo XV; Berzosa fue comprada por el Señor de Bizkaia en el XIV y Fuentebureba se obtuvo por donación en el mismo siglo, pero en 1486 los Reyes Católicos agregaron las dos a la Corona.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Zer nolako dohaintzak jasotzen ditu Fundazioak?
iturriak
¿Qué tipo de donaciones reciben en la Fundación?
fuentes