Babeslea:

Eusko Jaurlaritza

Web Corpusen Ataria: Eu-Es Corpus Paraleloa

Galdera

Bilaketa sinplea

 

Emaitzak: 25 itzulpen-unitate, 12 domeinu

Euskara Gaztelera
www.zegama.net (1) www.zegama.net (1)
Etxez-etxeko laguntza, gizarte-izaerako laguntza da, ez sanitatekoa eta zerbitzua eskaintzen zaion pertsonari laguntza pertsonalizatua ematen dio bere etxean, erabiltzailearen ezgaitasuna konpentsatzea eta bere autonomia pertsonala laguntzea helburu izanik, bestearen arlo batzuen artean, eguneroko bizitzako eginkizunak egiten lagunduz.
iturriak
La ayuda a domicilio es un servicio de carácter social, no sanitario, que ofrece a la persona atendida un apoyo personalizado, en su propio hogar, con la finalidad de compensar la incapacidad de la persona usuaria y favorecer su autonomía personal, ayudándole, entre otros aspectos, en la realización de tareas de la vida diaria.a.
fuentes
web.bizkaia.net (4) web.bizkaia.net (4)
2012an, ezgaitasuna duten pertsona gehiagoren ardura hartu behar izatea espero da. Gaur egun, 950 pertsona daude; urtearen amaieran, berriz, 1.100 izatera irits litezke.
iturriak
El próximo año 2012 se espera un importante incremento de asunciones de cargos de incapacidad y a finales del año se podría llegar a 1.100 expedientes frente a los 950 actuales.
fuentes
www.osakidetza.euskadi.net (1) www.osakidetza.euskadi.net (1)
CDC gaztelaniaz. “Gaixotasunen kontrol eta prebentziorako Estatu Batuetako Zentroak” deritzona Department of Health and Human Services Sailaren agentzia bat da eta helburutzat dsauka “osasuna eta bizi kalitatea sustatzea gaixotasunen, istripuen eta ezgaitasunen prebentzioaren eta kontrolaren bitartez”.
iturriak
CDC en español Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, es una agencia del Department of Health and Human Services, cuya misión es "promover la salud y calidad de vida mediante la prevención y el control de enfermedades, accidentes e incapacidades".
fuentes
www.eskoriatza.net (1) www.eskoriatza.net (1)
Bake-Epaile izan nahi duen herritarrak adinduna izan beharko du, eta ezin izango du zeregin judizialak betetzeko ezgaitasun edo bateraezintasun-kausarik izan, baina bere lanbide edo merkataritza jarduera betetzen jarrai dezake.
iturriak
El ciudadano que quiera ser Juez de Paz debe ser mayor de edad, no tener causa de incapacidad o de incompatibilidad para desempeñar funciones judiciales, aunque puede tener su propia actividad profesional o mercantil
fuentes
www.osakidetza.euskadi.net (1) www.osakidetza.euskadi.net (1)
Ezgaitasun iragankorrari buruzko gidak, Work Loss Data Institute-k elaboratuak (AEBko erakunde pribatua) 1996az gero.
iturriak
Guías sobre incapacidad temporal elaboradas por el Work Loss Data Institute (Entidad privada de USA) desde 1996.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Ahalordea, hala ere, FZZLren argitan honakootan iraungita geldituko da: a) Gauzatzeko jarri zaion epea bukatzean; b) Eskuordekoari heriotza, ezintasuna edo ezgaitasuna bat-batean izanagatik; c) Eskuordeko-ezkontidea izanik, behin testamentu-ahalordea egindakoan ezkontzaren banantze, baliogabekotze edo dibortzio-eskea izatean (Erroldan bikoteen izen-ematearen ezeztapen-eskabidea parekotzat jo behar da); d) Eskuordeko-ezkontidea berriz ezkontzean, (edo Erroldan izatezko bikote gisa erroldatu dadinean), beste batekin ezkondu-bizimodua daramanean edo ezkontzatik kanpo seme-alabarik izatean, testamentugileak berariazkotasunez beste aurkakorik adierazi ezean; e) Uko eginagatik; f) Jaraunsteko ezgaitzen duten zioren bat eskuordekoak oinordetzaileari edo bere ondorengoei eginagatik; g) Ahalordemaileak ezeztatzearren.
iturriak
El poder quedará, no obstante, extinguido, a la luz de la LDCF: a) Al expirar el plazo establecido para su ejercicio; b) Por muerte, imposibilidad o incapacidad sobrevenida al comisario; c) En el caso de cónyuge-comisario, por la presentación de la demanda de separación, divorcio o nulidad matrimonial, después de otorgado el poder testatorio (se ha de entender equiparada la solicitud de cancelación de la inscripción de la pareja en el Registro); d) Cuando el cónyuge-comisario contraiga ulteriores nupcias (o se inscriba como pareja de hecho en el Registro), lleve vida marital de hecho o tenga un hijo no matrimonial, salvo que el testador hubiere dispuesto expresamente lo contrario; e) Por renuncia; f) Por incurrir el comisario, para con el causante o sus descendientes, en alguna de las causas que dan lugar a la indignidad para suceder; g) Por revocación.
fuentes
www.cajanavarra.es (5) www.cajanavarra.es (5)
Epe luzerako aurrezki produktua, erretiro edo ezgaitasun pentsioak osatzeko kapitala sortze aldera. Hilik gertatzean, halaber, beste onuradunen batentzat izango litzateke.
iturriak
Un producto de ahorro a largo plazo creado para formar un capital que complemente las pensiones de jubilación o incapacidad, o a favor de otro beneficiario en caso de fallecimiento.
fuentes
beasain.org (2) beasain.org (2)
b) Epai irmo baten bidez kargu publiko bat bete­tzeko ezintasuna edo ezgaitasuna aitor­tzen denean.
iturriak
b) Por declaración de incapacidad o inhabilitación para el desempeño de cargo público por sentencia judicial firme.
fuentes
www.beasain.org (2) www.beasain.org (2)
b) Epai irmo baten bidez kargu publiko bat bete­tzeko ezintasuna edo ezgaitasuna aitor­tzen denean.
iturriak
b) Por declaración de incapacidad o inhabilitación para el desempeño de cargo público por sentencia judicial firme.
fuentes
www.cajanavarra.es (7) www.cajanavarra.es (7)
Ezgaitasuna
iturriak
Incapacidad
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Arartekoak bere kargua uzten du, (1) honi uko egiteagatik, Parlamentuko Mahaiari jakinerazten zaionetik ondoreak dituelarik; (2) izendatua izan zen epearen agortzeagatik; (3) heriotza edo etorritako ezgaitasunagatik, azken hau Ganbarako kideen hiru bostenak adostua izan behar duelarik; (4) Parlamentuak kargutik kentzeagatik, honetan arduragabekeriaz aritu izanagatik, horretarako Parlamentuko kideen hiru bostena behar delarik, Arartekoa bera eztabaidan bere kudeaketaren defentsan aritu daitekelarik; (5) sententzia irmo bidez doluzko delitu bategatik kondenatua izateagatik; (6) etorritako bateraezintasunagatik edo euskal izaera politikoa edo eskubide zibil eta politikoen egikaritza osoa galtzeagatik (AESAL-en 7 artikulua).
iturriak
El Ararteko cesa en su cargo por (1) renuncia, que produce sus efectos desde su comunicación a la Mesa del Parlamento; (2) expiración del plazo para el que fue designado; (3) fallecimiento o incapacidad sobrevenida, debiendo ser ésta acordada por tres quintas partes de los miembros de la Cámara; (4) destitución del Parlamento motivada por la actuación con notoria negligencia en el desempeño de su cargo, exigiendo la remoción la misma mayoría de tres quintas partes de los miembros del Parlamento, pudiendo el Ararteko participar en el debate en defensa de su gestión; (5) por haber sido condenado por delito doloso mediante sentencia firme; (6) incompatibilidad sobrevenida o pérdida de la condición política de vasco o del pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos (artículo 7 LCRIA).
fuentes
beasain.org (2) beasain.org (2)
Bitarte horretan zehar zinpekogairen batek ezgaitasunen bat edo bateraezintasunen bat duela jakiten baduzue, udaleko alkateak Probintzia Auzitegiari horren bern eman behar dio, Lege bereko 16-3 artikuluaren arabera.
iturriak
De conformidad con el art.16.3 del mismo texto legal El Alcalde del Ayuntamiento deberá comunicar a Ia Audiencia Provincial las causas de incapacidad o incompatibilidad en que, durante el citado periodo, pudiera incurrir cualquier ciudadano candidato a jurado, si de ello existiera constancia.
fuentes
www.beasain.org (2) www.beasain.org (2)
Bitarte horretan zehar zinpekogairen batek ezgaitasunen bat edo bateraezintasunen bat duela jakiten baduzue, udaleko alkateak Probintzia Auzitegiari horren bern eman behar dio, Lege bereko 16-3 artikuluaren arabera.
iturriak
De conformidad con el art.16.3 del mismo texto legal El Alcalde del Ayuntamiento deberá comunicar a Ia Audiencia Provincial las causas de incapacidad o incompatibilidad en que, durante el citado periodo, pudiera incurrir cualquier ciudadano candidato a jurado, si de ello existiera constancia.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
2. Titularraren heriotza, erretiroa edo ezgaitasunagatik sortutakoez bestelako lizentzi eskualdaketetan, Udalak tanteo-eskubiderako aukera izango du, lizentziaren titularrak eskualdatzeko erabakia formalki adierazten dion egunaren hurrengo hirurogei egunen barruan.
iturriak
2.- En las transmisiones de licencias diferentes a las producidas por fallecimiento, jubilación o incapacidad del titular, el Ayuntamiento tendrá opcion al derecho de tanteo, dentro de los sesenta días siguientes a aquel, en el que el titular de la licencia le notifique formalmente su decisión de transferirla.
fuentes
www.donostia.org (13) www.donostia.org (13)
2. Titularraren heriotz, jubilazio edo ezgaitasunagatik sortutakoez bestelako lizentzi eskualdaketetan, Udalak tanteo-eskubiderako aukera izango du, lizentziaren titularrak eskualdatzeko erabakia formalki adierazten dion egunaren hurrengo hirurogei egunen barruan.
iturriak
2.- En las transmisiones de licencias diferentes a las producidas por fallecimiento, jubilación o incapacidad del titular, el Ayuntamiento tendrá opcion al derecho de tanteo, dentro de los sesenta días siguientes a aquel, en el que el titular de la licencia le notifique formalmente su decisión de transferirla.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Bigarrena: komisarioaren geroztikako heriotza, ezintasun edo ezgaitasuna gertatzen bada; kausa hori erabat logikoa da, kargua izaeraz txit pertsonala delako (ikus EHFLko 39. art.).
iturriak
Segunda: por muerte, imposibilidad o incapacidad sobrevenida del comisario; causa de extinción a todas luces lógica atendido el carácter personalísimo del cargo (véase art. 39 LDCF).
fuentes
www.aralar.net (1) www.aralar.net (1)
Txentxo Jimenez Nafarroako Aralarreko koordinatzaileak esan duenez, sozialistek bertan behera utzi dituzte aldaketa politikoa gauzatzeko bi aukera, “ezgaitasunagatik”, “beldurragatik” eta “bestelako dependentziengatik”. “Ezin dugu pentsatu 2015ean ere bestelako jarrera izango dutenik”, azpimarratu du.
iturriak
El coordinador de Aralar en Navarra y parlamentario foral, Txentxo Jiménez, ha sostenido al respecto en conferencia de prensa que los socialistas "han frustrado" por "incapacidad", "miedo" y "otras dependencias" dos intentos de cambio cuando los resultados electorales lo permitían y por eso “no se puede pensar" que en 2015 vaya a tener otra disposición.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Euskal emakumea ez zen, beraz, ezgaia. Ez zegoen bere senarraren, zuzenbide erromatarraren eta XVI. mendetik 1938ra arte Frantzian iraun zuen emakume ezkonduaren ezgaitasun juridikoaren erromatar oinarria jaso zuten Frantziako Ohitura-bildumen babespean.
iturriak
La mujer vasca no era pues incapaz, situada bajo la tutela de su marido, del derecho romano y del conjunto de las Costumbres en Francia dónde había penetrado desde el siglo XVI, el principio romano de la incapacidad jurídica de la mujer casada que subsistió en Francia hasta 1938.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Era berean hautagai bakoitzari jakinaraziko dio behin behineko zerrendan dagoela, eta aldi berean ezgaitasun, inkonpatibilitate eta aitzakia arrazoiez, eta alegaziorako prozeduraz ere jakinaraziz.
iturriak
Al mismo tiempo se notificará a cada candidato de la lista provisional su inclusión en la misma, al tiempo que se le informará de las causas de incapacidad, incompatibilidad y excusa, y el procedimiento para su alegación.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Ezgaitasun exekutiboa, Asanbladan diktaturiko erabakiak betearazteko.
iturriak
Incapacidad ejecutiva para hacer cumplir las resoluciones dictadas por la Asamblea.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Familia Ugariak Babesteko 40/2003 Legearen (2003ko azaroaren 18koa)arabera, ezgaitzat joko da %33 edo gehiagoko minusbaliotasun maila onartuta duena; eta lan egiteko ezgaitzat joko da ezgaitasun iraunkor osoaren edo baliaezintasun handiaren pareko mailan lan egiteko gaitasuna murriztuta duena.
iturriak
De conformidad con la Ley 40/2003 de 18 de noviembre de Protección a Familias Numerosas, se entenderá por discapacitado aquél que tenga reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100 y por incapaz para trabajar aquella persona que tenga reducida su capacidad de trabajo en un grado equivalente al de la incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Euskarazko testu zaharrak, axolagabekerian eta ezgaitasunean gal ez zitezen, berreskuratzetik, testu berriak konposatzeraino; bi mutur horien artean, lapikoan era guztietako osagaiak sartu zituen Urkijok, munduak –euskaldunak eurak ere mundukotzat hartuta, noski– ideia zehatzago bat izan zezan gure literaturaz.
iturriak
Desde la recuperación de antiguos textos en euskera, para que no se perdieran por negligencia e incapacidad, hasta la composición de textos nuevos; entre esos dos extremos, Urkijo introdujo todo tipo de componentes para que el mundo –incluyendo a los vascos, por supuesto– tuviera una idea más exacta acerca de nuestra literatura.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Hark bazekien gure haurrek hurrengoko hezkuntza-graduetan porrot eginez gero errua ez zitzaiola egotziko haur haien balizko ezgaitasunari, baizik eta euskarari.
iturriak
Ella sabía que, si nuestros niños fracasaban en los siguientes grados educativos, no se iba a culpar de ese fracaso a una supuesta incapacidad de aquellos niños, sino al propio euskara.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
XIX. mendean "Europako gizon gaixoa" bezala ezaguna zen, menpean zituen lurralde zabalak baturik mantentzeko bere ezgaitasun eta ahultasunagatik, lurralde horiek Europako potentzien gutizia espantsionista piztu zutelarik.
iturriak
Era conocido en el siglo XIX como el «hombre enfermo de Europa», debido a su debilidad e incapacidad para mantener unidos los extensos territorios que dominaba, y que despertaron la codicia expansionista de las potencias europeas.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Nortzuk? Gutako edonork izan dezake bizitzan zehar, inoiz edo behin, aldi baterako ezgaitasunik, edo egokitzapen berezien beharra.
iturriak
Todas las personas, en algún momento de nuestra vida, somos susceptibles de estar afectados por una incapacidad temporal, o de necesitar adaptaciones específicas.
fuentes