Babeslea:

Eusko Jaurlaritza

Web Corpusen Ataria: Eu-Es Corpus Paraleloa

Galdera

Bilaketa sinplea

 

Emaitzak: 499 itzulpen-unitate, 52 domeinu

Euskara Gaztelera
www.arrigorriagakoeuskaltegia.org (1) www.arrigorriagakoeuskaltegia.org (1)
Halaber, eguneroko harreman hurbilen inguruan, solasaldietan parte hartzeko gai izango da.
iturriak
Asimismo, estará capacitado para participar en las conversaciones que se den en un entorno familiar y cercano.
fuentes
www.arrigorriagakoeuskaltegia.org (1) www.arrigorriagakoeuskaltegia.org (1)
Halaber, testu espezialduak bere osotasunean jasoko ditu; eta, hizkuntza formalean nahiz informalean egoerari egokituz eta arrakasta lortzeko moduan, era guztietako testuak zuzen, zehatz eta jator idazteko gai izango da.
iturriak
Asimismo, comprenderá en su totalidad textos técnicos de temas especializados y redactará todo tipo de textos, sean formales o informales, adecuándose a su situación comunicativa con corrección, claridad, originalidad y exactitud.
fuentes
www.kontseilua.org (1) www.kontseilua.org (1)
Halaber, egungo munduko errealitatea zen den kontuan hartuta, berebiziko garrantzia ematen dio gurea bezalako beste hizkuntza komunitateetan lan egiten duten erakundeekin lankidetzarako harremanak sustatzeari.
iturriak
Asimismo, teniendo en cuenta cuál es la situación mundial actual, confiere una gran importancia al fomento de las relaciones de colaboración con entidades que trabajen en comunidades lingüísticas similares a la nuestra.
fuentes
www.seguroslagunaro.com (2) www.seguroslagunaro.com (2)
Aseguratutako ibilgailuaren gidariak jasandako kalte pertsonalengatik kalte-ordainak ordaintzea bermatzen du estaldura honek, betiere, ibilgailu hori erabiltzeagatik sortutako istripu baten ondorioz, Heriotza eta Baliaezintasunaren kasuetan; halaber, barne hartzen du Osasun Laguntzako Bermea ere.
iturriak
Esta cobertura garantiza el pago de las indemnizaciones por los daños personales sufridos por el conductor del vehículo asegurado como consecuencia de un accidente originado con motivo de la circulación de dicho vehículo para los casos de Fallecimiento e Invalidez, asimismo también se incluye Garantía de Asistencia Sanitaria.
fuentes
www.eudel.net (2) www.eudel.net (2)
Araudi honetan eta Batzar Orokorrak, bere kasuan, hartzen dituen erabakietan ezartzen diren izaera eta eraginak izanik, bazkideak dira, halaber, udalerri bazkideek parte hartzen duten edo bertan barne-egitura duten udalerriz gaindiko eta azpiko erakundeak, Elkarteari atxikitzea erabakitzen badute.
iturriak
Con el carácter y efectos que se establecen en este Reglamento y en los acuerdos que en su caso adopte la Asamblea General son socios, asimismo, las entidades supra o inframunicipales, en que los municipios socios participen o se estructuren internamente, que acuerden adherirse.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
2011/04/04 Halaber, apirilaren 18an, Ondarearen Nazioarteko Eguna ospatuko da eta egun horretako bisitak doan izango dira
iturriak
2011/04/04 Asimismo, el 18 de abril se conmemorará el Día Internacional del Patrimonio y las visitas serán gratuitas esa jornada
fuentes
www.eusko-ikaskuntza.org (1) www.eusko-ikaskuntza.org (1)
Aipamen berezia merezi du, halaber, Adrián Celaya Ibarra Foru Zuzenbideko katedradunarekin izandako elkarrizketa sakon eta atseginak.
iturriak
Mención especial merece, asimismo, la interesante y sincera entrevista concedida por el catedrático emérito en Derecho Civil Foral y Autonómico Adrián Celaya Ibarra.
fuentes
www.eudel.net (2) www.eudel.net (2)
Batzar Orokorraren bilkuretan hizpidez eta hautespidez jardutea eta, halaber, dei egindako bilera eta ekitaldi guztietara bertaratzea.
iturriak
Asistir con voz y voto a las sesiones de la Asamblea General y asistir, asimismo, a cuantas reuniones y actos sociales en general fuere convocado.
fuentes
www.eudel.net (2) www.eudel.net (2)
Batzarra egin baino lehen, halaber, bertan landuko diren gaiei buruzko dokumentazioa helaraziko zaie bazkideei.
iturriak
Con antelación a la Asamblea se hará llegar a los smios, asimismo, el resto de la documentación de los asuntos a tratar.
fuentes
www.parquedeurbasa.es (2) www.parquedeurbasa.es (2)
Halaber, artzaintza aldian aziendarik erretiratu eta beste esplotazio bateko aziendarekin nahasten bada (ferietan), mendi hauetan berriz larratzeko, puntu honetako aurreko bi lerroaldeetan adierazi dena bete beharko da berriz.
iturriak
Asimismo, si se retira algún ganado durante el período de pastoreo y entra en contacto con ganados de otras explotaciones (ferias), para retornar a estos pastos deberá cumplir lo expuesto en los dos párrafos anteriores de este mismo punto.
fuentes
www.parquedeurbasa.es (2) www.parquedeurbasa.es (2)
Halaber, Lizarragako tunelaren ahoaren ingurua eta 1:50.000 mapan islatu modura errepidean barnako zerrenda jarrai eta zabalera aldakorrekoa, zeinetan ibilgailuak ibil baitaitezke.
iturriak
Asimismo, incluye el entorno de la boca del túnel de Lizarraga y una banda continua de anchura variable a lo largo de la carretera que se refleja en el mapa; 1:50.000, por la que está permitido el paso de vehículos.
fuentes
www.parquedeurbasa.es (2) www.parquedeurbasa.es (2)
Halaber, Nafarroako Oihangintzako Kontseilu Arauemaileak 1996.eko maiatzaren 2an alegazio horien eta Planeko Proiektuaren gaineko txostena eman zuen.
iturriak
Asimismo, el Consejo Asesor Forestal de Navarra emitió informe sobre las alegaciones y el Proyecto del Plan el 2 de mayo de 1996.
fuentes
www.parquedeurbasa.es (2) www.parquedeurbasa.es (2)
Halaber, ondare horren kontserbazioarekin bateragarriak diren usadiozko jarduerak, eraikuntzakoak ez direnak, baimen daitezke.
iturriak
Asimismo, podrán autorizarse las actividades tradicionales no constructivas que resulten compatibles con la conservación de este patrimonio. 2.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
1963 eta 1965ean erosi ziren, halaber, bi samurai-armadura oso.
iturriak
Se compran, asimismo, en 1963 y 1965, dos armaduras completas de Samuray.
fuentes
www.urnieta.org (1) www.urnieta.org (1)
Halaber, garapen pertsonala eta soziala kontutan hartu da Legealdi Planean.
iturriak
Asimismo, se tiene en cuenta la promoción del desarrollo personal y social.
fuentes
www.euskoalkartasuna.org (1) www.euskoalkartasuna.org (1)
Halaber, bere ekimenak inoren aurkako mehatxu, presio, jazarpen, atxiloketa eta tortura mota guztiak desagertzea planteatzen du.
iturriak
En este sentido, su proposición no de ley reclama asimismo la desaparición de todo tipo de amenazas, presiones, persecuciones, detenciones y torturas por razones de actividad o ideología política.
fuentes
www.euskoalkartasuna.org (1) www.euskoalkartasuna.org (1)
Halaber, pairatzen ari garen krisi ekonomiko larria aintzat hartuta, politika sozioekonomikoek, alegia, euskal langileengan eta gure gizartearen sektore sozial kaltetuenengan eragiten duten gaiek, protagonismo handia izango dute.
iturriak
Asimismo, y ante la grave situación de crisis económica que padecemos, las políticas socioeconómicas, temas que repercuten a las y los trabajadores vascos y a los sectores sociales más desfavorecidos de nuestra sociedad, tendrán gran protagonismo.
fuentes
beasain.org (2) beasain.org (2)
3. Halaber, egoi­tza elektronikoaren parte izango dira «beasain.net» eta «beasain.org» domeinuetan dauden web orriak, http://www.beasain.net orrian esteka espresua baldin badute.
iturriak
Asimismo formarán parte de la sede electrónica todas aquellas páginas web incluidas en los dominios «beasain.net» y «beasain.org» y que se encuentre expresamente enlazadas desde la página web originaria http://www.beasain.net.
fuentes
www.beasain.org (2) www.beasain.org (2)
3. Halaber, egoi­tza elektronikoaren parte izango dira «beasain.net» eta «beasain.org» domeinuetan dauden web orriak, http://www.beasain.net orrian esteka espresua baldin badute.
iturriak
Asimismo formarán parte de la sede electrónica todas aquellas páginas web incluidas en los dominios «beasain.net» y «beasain.org» y que se encuentre expresamente enlazadas desde la página web originaria http://www.beasain.net.
fuentes
www.zumarraga.net (1) www.zumarraga.net (1)
Halaber, berrikuntza aipagarri bat ere bada, Sagrarioaren gainean Jesusen Bihotza jarri izana alegia; izan ere, erraz kentzeko moduan jarrita dagoenez, behar den guztietan ken daiteke, une bakoitzeko erlijio ekitaldiaren arabera aldatuz inguru hori, inolaz ere.
iturriak
Destaca asimismo la innovación consistente en colocar sobre el Sagrario un Sagrado Corazón, el cual se podría retirar fácilmente con la intención de modificar o caracterizar la manifestación religiosa que en cada momento se celebrase.
fuentes
www.zumarraga.net (1) www.zumarraga.net (1)
Halaber, kontrako hamaika botoz (EA-EAJrenak 6, EHrenak 3 eta PPrenak 2), aldeko bost botoz (PSE-EE) eta abstentzio batez (IU-EB), ezetsi egin du PSE-EEren udal taldeak aurkeztutako osoko emendakina. Ondoren, Ogasun Batzordeak aldeko txostena emandako kreditu aldaketarako 3/2000 espedienteari buruzko botazioa eginik, Udalbatzak onespena eman dio, aldeko hamaika boto izan baitira (EA-EAJrenak 6, EHrenak 3 eta PPrenak 2), kontrako bost (PSE-EE) eta abstentzio bat (IU-EB).
iturriak
V.- EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS Nº 3/2000.- La Corporación, con nueve votos en contra (6 EA-PNV, 3 EH) y ocho votos a favor (5 PSE-EE, 2 PP, 1 IU-EB), acuerda desestimar la enmienda presentada por el grupo municipal de E.H.; asimismo, con once votos en contra (6 EA-PNV, 3 EH, 2 PP), cinco votos a favor (PSE-EE), y una abstención (IU-EB), acuerda desestimar la enmienda a la totalidad presentada por el grupo municipal del PSE-EE. A continuación, sometido a votación el expediente de modificación de créditos núm. 3/2000 informado favorablemente por la Comisión de Hacienda, la Corporación, con once votos a favor (6 EA-PNV, 3 EH, 2 PP), cinco votos en contra (PSE-EE), y una abstención (IU-EB), acuerda aprobarlo.
fuentes
www.erandio.net (1) www.erandio.net (1)
Halaber, pasabidearen eta espaloiko pasabidearen erreserbaren lizentziak emateko izapideak egiteaz ere arduratzen da.
iturriak
Asimismo se encarga de tramitar la concesión de las licencias de reserva de vado y paso de acera.
fuentes
www.lehendakari.euskadi.net (1) www.lehendakari.euskadi.net (1)
Halaber, hasierako egutegiak barne hartzen ez zuen beste legegintza ekimen bat sartu da, hots, 2005ean onartu zen Emakume eta Gizonen arteko Berdintasunerako Legea aldatzeko Legearen aurreproiektua, Berdintasunerako Defentsa Bulegoa organo autonomo gisa ezabatzea eta Emakundera adskribatutako zerbitzu bihurtzea aurrez ikusten duena.
iturriak
Asimismo, se ha incluido una nueva iniciativa legislativa que no formaba parte del calendario inicial, como es el anteproyecto de Ley de modificacion de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres aprobada en 2005, que preve la supresion como organo autonomo de la Defensoria para la Igualdad, para convertirse en un servicio adscrito a Emakunde.
fuentes
www.goierri.org (1) www.goierri.org (1)
Halaber, sistema honek hozte sisteman uraren berrerabilketa ahalbideratzen du, modu honetan sareko uraren kontsumoa gutxitzeko aukera ematen duelarik.
iturriak
Asimismo, este sistema permite la reutilización de las aguas en el sistema de refrigeración, reduciendo de esta forma el consumo de agua de red.
fuentes
www.euskadi.net (1) www.euskadi.net (1)
2.– Epaimahaiak, halaber, proposatutako pertsonak edo pertsonek saria jasotzea merezi ez dutela pentsatzen badu, saria eman gabe uztea erabaki dezake.
iturriak
2.– El Jurado podrá decidir, asimismo, que el Premio se declare desierto cuando, a su juicio, la persona o personas propuestas no resulten merecedoras del mismo.
fuentes
www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net (2) www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net (2)
Biltzarren artean burutu litezkeen eskualdeetako bilerak egiteko beharra proposatzen dugu, Eusko Jaurlaritzarekin eta Euskal Etxeen arteko harremana mantendu eta indartzeko Halaber, bisita teknikoak eskatzen ditugu programen diru-laguntzen eskaeren formulatzea prestatu eta babesteko.
iturriak
Planteamos la necesidad de realizar reuniones regionales que se puedan llevar a cabo entre congresos para el mantenimiento y fortalecimiento del contacto con el Gobierno Vasco y entre las Euskal Etxeak. Asimismo, solicitamos visitas técnicas para la formación y apoyo en la formulación de las solicitudes de subvención de los distintos programas.
fuentes
www.enpresa-donostia.ehu.es (1) www.enpresa-donostia.ehu.es (1)
Azkenik, kontratuan aplikatuko diren emakume eta gizonen arteko berdintasunari buruzko xedapenen berri Emakumearen Euskal Erakundeak, EMAKUNDEk, eman diezaioke hautagai den enpresari. Erakunde horrek dauka, halaber, kontratuaren baldintzen orrietako klausula gehigarriei buruzko informazioa.
iturriak
Asimismo, podrá obtener en el organismo autónomo EMAKUNDE-Instituto Vasco de la Mujer, la información relativa a las disposiciones vigentes en materia de igualdad de mujeres y hombres, aplicables a la ejecución del contrato además de las cláusulas adicionales en su caso previstas en los pliegos del contrato
fuentes
beasain.org (2) beasain.org (2)
Animali mota guztien edukitza arautzeko helburua du, bai laguntzazkoena, bai laguntzazkoak ez direnena, horien eta pertsonen arteko elkarbizitza eta ingurunearen osasunerako eta pertsona eta ondasunen lasaitasun, osasun eta segurtasunerako izan daitezkeen arriskuak harmonizatuz. Halaber, tratuari, higieneari, elikadurari, babesari, exhibizioari garraioari eta identifikazioari dagokionez, animaliek jaso beharreko gutxienezko arreta ere arautzen du.
iturriak
Pretende regular la tenencia de toda clase de animales, tanto sean de compañía o no, armonizando la convivencia de los mismos y las personas con los posibles riesgos para la sanidad ambiental, la tranquilidad, la salud y seguridad de personas y bienes.Regula, asimismo, las atenciones mínimas que han de recibir los animales desde el punto de vista del trato, higiene y alimentación, protección, exhibición, transporte e identificación.
fuentes
www.sestao.net (2) www.sestao.net (2)
Halaber, 86/1997 Dekretuak euskararen erabilera normalizatzeko planen esparruak zehaztu eta jarraibideak finkatu zizkien euskal herri-administrazio guztiei.
iturriak
Asimismo, el Decreto 86/1997 establece el marco y las pautas de los planes de uso del euskara a todas las administraciones públicas vascas.
fuentes
www.eudel.net (2) www.eudel.net (2)
Halaber, agintaldiak iraun bitartean, bermatuta izango du hautatu den unean lanean ari zen zentroan edo zentroetan jarraitzea, baina ezin izango da beste lekuetako lanpostu hutsak betetzeko lehiatzera derrigortu edo lekuz aldatu.
iturriak
Asimismo, tendrá garantizada, durante el período de su mandato, la permanencia en el centro o centros de trabajo en el que estuvieran prestando servicios en el momento de la elección, sin que puedan ser trasladados u obligados a concursar a otras plazas vacantes en distintos lugares.
fuentes
www.eudel.net (2) www.eudel.net (2)
Halaber, bileretara bertaratzen ez direnek, horretarako justifikaziorik izan gabe, edo behin eta berriro beren beharrizanak betetzen ez dituztenek isuna jasoko dute alkatearen aldetik.
iturriak
Asimismo, quienes falten sin justificación a las sesiones o quienes incumplan reiteradamente sus obligaciones podrán ser sancionados con multa por el alcalde o alcaldesa.
fuentes
www.eudel.net (2) www.eudel.net (2)
Halaber, Kontuen Epaitegiak funts publikoetan kalteak eragin dituen kudeaketa ekonomikoan erantzukizunak antzematen baditu (kontabilitate arloko erantzukizuna).
iturriak
Asimismo, cuando el Tribunal de Cuentas aprecie responsabilidades en la gestión económica que haya causado daño en los fondos públicos ( responsabilidad contable).
fuentes
www.eudel.net (2) www.eudel.net (2)
Halaber, ondare-ondasunen aitorpena egin beharko dute, baita edozein eratako sozietateetan duten partaidetzari buruzkoa ere, partaide diren sozietate horiei buruzko informazioa emanez, eta Errenta, Ondare, eta hala badagokio, Sozietateen gaineko Zergen likidazioari buruzkoa ere bai.
iturriak
Formularán, asimismo, declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por ellas participadas y de las liquidaciones de los Impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades.
fuentes
www.eudel.net (2) www.eudel.net (2)
Halaber, Udalbatzaren Ondasun eta Eskubideen Inbentarioa egiaztatu behar da, baita hori dena aktan jaso ere, Udalbatza osoak gero ontzat ematen duena ados dezan.
iturriak
Asimismo, se efectuará la comprobación del Inventario de Bienes y Derechos de la Corporación, reflejando todo ello en Acta y dando cuenta al Pleno para que acuerde lo que estime conveniente.
fuentes
www.beasain.org (2) www.beasain.org (2)
Animali mota guztien edukitza arautzeko helburua du, bai laguntzazkoena, bai laguntzazkoak ez direnena, horien eta pertsonen arteko elkarbizitza eta ingurunearen osasunerako eta pertsona eta ondasunen lasaitasun, osasun eta segurtasunerako izan daitezkeen arriskuak harmonizatuz. Halaber, tratuari, higieneari, elikadurari, babesari, exhibizioari garraioari eta identifikazioari dagokionez, animaliek jaso beharreko gutxienezko arreta ere arautzen du.
iturriak
Pretende regular la tenencia de toda clase de animales, tanto sean de compañía o no, armonizando la convivencia de los mismos y las personas con los posibles riesgos para la sanidad ambiental, la tranquilidad, la salud y seguridad de personas y bienes.Regula, asimismo, las atenciones mínimas que han de recibir los animales desde el punto de vista del trato, higiene y alimentación, protección, exhibición, transporte e identificación.
fuentes
www.amorebieta-etxano.net (1) www.amorebieta-etxano.net (1)
Kiroldegiko bazkideek, halaber, beren txartel pertsonalizatuak eskura ditzakete otsailaren 14az geroztik. Txartelok beharrezkoak izango zaizkie kiroldegi berrira sartu eta bertako instalazioak erabili ahal izateko.
iturriak
Asimismo, los socios del polideportivo podrán retirar a partir del día 14 de febrero las nuevas tarjetas personalizadas necesarias acceder y utilizar el Polideportivo.
fuentes
www.lazkao.net (6) www.lazkao.net (6)
Halaber, atal honi dagokionez, landa lurren barruan sartutako hobekuntzak, haren balioaren zati banaezin direnak eta, bidezko denean, ekoizten hasi arte igarotako urteak hartuko dira gogoan; baso ustiapenak dituztenentzat, landaketaren adinari, zuhaiztiaren egoerari eta aprobetxaldiari helduko zaie.
iturriak
Asimismo, se tendrán en cuenta, a los efectos del presente apartado, las mejoras introducidas en los terrenos de naturaleza rústica, que forman parte indisociable de su valor y, en su caso, los años transcurridos hasta su entrada en producción; para la de aquellos que sustenten producciones forestales se atenderá a la edad de la plantación, estado de la masa arbórea y ciclo de aprovechamiento.
fuentes
www.lazkao.net (6) www.lazkao.net (6)
Halaber, ondasun higiezin hiritartzat hartuko dira bide zoladura edo espaloiak dituzten lurrak eta, gainera, estolderia, ur hornidura, argindar hornidura eta argiteria publikoa dituzten terrenoak nahiz hiri izaerako eraikuntzek hartuta daudenak.
iturriak
Asimismo, tendrán la consideración de bienes inmuebles de naturaleza urbana los terrenos que dispongan de vías pavimentadas o encintado de aceras y cuenten, además, con alcantarillado, suministro de agua, suministro de energía eléctrica y alumbrado público y los ocupados por construcciones de naturaleza urbana.
fuentes
www.idae.es (2) www.idae.es (2)
Halaber, autobia eta autopisten argiztatzeen energia kontsumoa %50ean gutxituko da.
iturriak
Asimismo, se reducirá en un 50% el consumo energético de iluminación de autovías y autopistas.
fuentes
www.idae.es (2) www.idae.es (2)
Halaber, beirak eta leihoak ordezkatzeari buruz hitz egiten du, eta eraikinetako instalazioak isolatzeko beste neurri batzuk ere aipatzen ditu.
iturriak
Asimismo trata de la sustitución de los vidrios y ventanas y de otras medidas para el aislamiento de las instalaciones del edificio.
fuentes
www.idae.es (2) www.idae.es (2)
Halaber, Esleipen Proposamena egingo du eta hori dagokion Kontratazio Organora eramango du.
iturriak
Asimismo, formulando Propuesta de Adjudicación que elevará al Órgano de Contratación correspondiente.
fuentes
www.idae.es (2) www.idae.es (2)
Halaber, hiri eta herrietan bizikletaren erabilera sustatuko da, aurrez Lekuko Erakundeekin hitzartuz, erabilpen publikorako bizikleta sistemak eta hiri barruko bizikleta-bideak bultzatuz.
iturriak
Asimismo, se promoverá el transporte urbano en bicicleta, previo acuerdo con las Entidades Locales, apoyando la implantación de sistemas de bicicletas de uso público y carriles bici urbanos.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Bisita bi horiek oso garrantzitsuak dira katedral ingeles bi horiekzaintzeko lanetan aritzen diren teknikari talde adituekin izango dutentopaketagatik eta haiekin beren esperientziez hitz egingo dutelako.Halaber, toki horietan tenpluak zaintzearen alde dagoen gizartearenegitura nola antolatzen den ezagutu nahi dute, baita tenplu horieneredua Gasteizko kasuan aplika litekeen jakin ere.
iturriak
El interés de ambas visitas radica en el encuentro que mantendrán conlos equipos técnicos especialistas en conservación de estas doscatedrales inglesas y con los que se intercambiarán experiencias.Asimismo, se pretende conocer cómo se organiza en estos lugares laestructura social que apoya la conservación de los templos y si estosejemplos podrían llegar a ser un modelo aplicable en el caso vitoriano.
fuentes
www.idae.es (2) www.idae.es (2)
Halaber, Ministerioak Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía - IDAE erakundearen aurrekontua bikoiztuko du enpresa handi eta industria-taldeen proiektu estrategikoak babesteko.
iturriak
Asimismo, el Ministerio va a duplicar el presupuesto del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía - IDAE para el apoyo de proyectos estratégicos de grandes empresas y grupos industriales.
fuentes
www.tolosakoudala.net (1) www.tolosakoudala.net (1)
Halaber, garajeen aukeraketarako ipinitako eguna eta orduak zehazten dira.
iturriak
Asimismo se indican los días y las horas establecidas para la elección de dichos aparcamientos.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Aipatzekoa da, halaber, garai hartako euskal aldizkarien lana: alde batetik, ohiko bihurtu zen Lore Joko edota Euskal Jaietan saritutako lanak Eskualduna, Euskal-Erria, Euskal Esnalea edo Euskalerriaren alde aldizkarietan argitaratzea. Bestalde, aldizkariren batek ere bere sariak antolatu zituen.
iturriak
Es de destacar, asimismo, el trabajo realizado por las revistas culturales del momento ( Eskualduna, Euskal-Erria, 43170">Euskal Esnalea o Euskalerriaren alde): por un lado, publicaron los trabajos premiados en los distintos certámenes reseñados y por el otro las propias revistas fueron impulsoras de nuevos premios literarios.
fuentes
www.pasaia.net (1) www.pasaia.net (1)
Abesbatzako oraingo kideek maiatzean Andaluziara joateko asmoa dute, eta bertan kontzertu batzuk emango dituzte (Conil-Cadiz...). Halaber, Miarritzeko Itsasoan abesbatzarekin hitz egiten ari gara; Gipuzkoako beste abesbatzek ere 25 urte betetzen dituzte aurten, eta trukea egiteko asmoa dugu, han gure musikaz goza dezaten, eta hemen euren musikaz goza dezagun.
iturriak
Los actuales componentes del coro tienen previsto un viaje a Andalucía a finales de mayo en el que ofrecerán una serie de actuaciones (Conil-Cádiz, etc.) y asimismo estamos en conversaciones con el Coro Itsasoan de Biarritz y otros Coros de Gipuzkoa que este año también cumplen sus 25 años, para poder realizar intercambios y así poder disfrutar conjuntamente del buen hacer de todos y cada uno de ellos.
fuentes
www.seguroslagunaro.com (2) www.seguroslagunaro.com (2)
Halaber, erreklamaziogileak egiaztatu beharko du, bi hilabeteko epea igaro dela erreklamazioa aurkeztu zen egunetik, erreklamazioa konpondu gabe, edo erreklamazioaren onarpena ukatu edo eskaera atzera bota dela.
iturriak
Asimismo el reclamante deberá acreditar que ha transcurrido el plazo de dos meses desde la fecha de presentación de la reclamación sin que haya sido resulta o que ha sido denegada la admisión de la reclamación o desestimada su petición.
fuentes
www.seguroslagunaro.com (2) www.seguroslagunaro.com (2)
Halaber, kuota bat ordaintzea bermatzen da errebokazioaren kasuan.
iturriak
Asimismo también se garantiza el pago de una cuota en el caso de revocación.
fuentes
www.seguroslagunaro.com (2) www.seguroslagunaro.com (2)
Halaber, LAGUN ARO ASEGURUAK etxeak ez du web orri horietatik SEGUROSLAGUNARO.COM web gunera material, informazio edo eduki ez-zilegi, ilegal, degradagarri, lizun eta, oro har, moralaren, ordena publikoaren eta orokorrean onartutako gizarte-arauen aurka joan daitekeen bestelakorik igarotzeko estekarik ezartzeko baimenik ematen.
iturriak
Asimismo, SEGUROS LAGUN ARO no autoriza el establecimiento de un enlace a SEGUROSLAGUNARO.COM desde aquellas páginas Web que contengan materiales, información o contenidos ilícitos, ilegales, degradantes, obscenos, y en general, que contravengan la moral, el orden público o las normas sociales generalmente aceptadas.
fuentes
www.seguroslagunaro.com (2) www.seguroslagunaro.com (2)
Halaber, sarean egotea ez dela beti enpresaren tamainaren araberakoa egiaztatu da.
iturriak
Asimismo, se constata que la presencia en la red no depende siempre del tamaño de la empresa.
fuentes
www.osakidetza.euskadi.net (1) www.osakidetza.euskadi.net (1)
Halaber, berak horrela nahi badu, diagnosiarako edo terapeutikarako edozein neurri eskatzearen zergatia jakinerazi egin behar zaio edo osagarrizko aproba eskabideaz edo horiek itxoiterakoan gehiegizko itxoinaldiei buruz ere.
iturriak
Asimismo deberá ser informado, si así lo desea, de la razón de solicitud de cualquier medida diagnóstica, terapéutica o petición de prueba complementaria y de las demoras excesivas en la espera de los mismos.
fuentes
www.osakidetza.euskadi.net (1) www.osakidetza.euskadi.net (1)
Halaber, beren jarduera profesionala EAEan garatzen duten osasuneko profesionalek, baldin zerbitzu sanitarioei buruzko ikerketa sanitarioaren arloan jardunbide errotu bat kreditatzen badute eta eginkizun horretarako baliabide material eta giza baliabidezko gutxieneko antolamendu bat badaukate.
iturriak
Asimismo, aquellos profesionales de la salud que desarrollando su actividad profesional en la CAPV acrediten una consolidada trayectoria en el campo de la investigación sanitaria referentes a servicios sanitarios y cuenten con una organización mínima de medios materiales y humanos para su desarrollo.
fuentes
www.osakidetza.euskadi.net (1) www.osakidetza.euskadi.net (1)
Halaber, prozedura berezi bat zehazten da, Adar Sanitario batean Prestakuntza Profesionaleko titulua Europako Elkarteko Estaturen batean lortu ondoren, beste edozein Estatutan profesional gisa lan egin nahi duten pertsonentzat.
iturriak
Asimismo se detalla el procedimiento abierto a personas que habiendo obtenido un título de Formación Profesional en Rama Sanitaria en cualquier Estado de la Unión Europea deseen ejercer profesionalmente en cualquier otro Estado.
fuentes
www.osakidetza.euskadi.net (1) www.osakidetza.euskadi.net (1)
Halaber, Teknologia Sanitarioen Ebaluazioko - EUnetHTA Europako Sareko Kidea da.
iturriak
Asimismo, participa en la Red europea de intercambio de información sobre evaluación temprana de tecnologías emergentes, Euroscan.
fuentes
www.mondragon.edu (1) www.mondragon.edu (1)
Bilatzen du, halaber, formazio multifokala eta praktikoa egitea euskal kulturgintzak dituen desafioen aurrean.
iturriak
Asimismo, pretende realizar una formación multifocal y práctica ante los retos de la producción cultural vasca.
fuentes
www.mondragon.edu (1) www.mondragon.edu (1)
Bilatzen du,halaber, formazio multifokala eta praktikoa egitea euskal kulturgintzakdituen desafioen aurrean.
iturriak
Asimismo, pretende realizar unaformación multifocal y práctica ante los retos de la produccióncultural vasca.
fuentes
www.mondragon.edu (1) www.mondragon.edu (1)
Bildu da, halaber, Hego Ameriketako zenbait jenderekin, egiten ari dena Jatorrizko hizkuntza eta identitateen garapenerako aditu titulua.
iturriak
Asimismo, se ha entrevistado con 18 estudiantes pertenecientes a diversos pueblos indígenas de América Latina, que participan en el título experto en Desarrollo de lenguas e identidades originarias.
fuentes
www.tesoro.es (1) www.tesoro.es (1)
FNMT-RCMko Clase 2 CA orrialdeanhttp://www.cert.fnmt.es/index.php?cha=cit&sec=verify_state, "Profila egiaztatzea" atalean, Clase 2 CA ziurtagiriaren egoera begiratu dezakezu.Han adieraziko zaizu ziurtagiria baliagarria den, baliogabetua dagoen ala ez, eta behar bezala dabilen.Halaber, informazio interesgarri gehiago kontsultatu ahal izango duzu: jaulkipen- eta iraungitze-eguna, serie-zenbakia eta abar
iturriak
En la página de Clase 2 CA de la FNMT-RCM http://www.cert.fnmt.es/index.php?cha=cit&sec=verify_state, apartado "Comprobación de su Perfil", puede comprobar el estado de su certificado Clase 2 CA. En ella se le indicará si su certificado es válido, si está o no revocado, y si opera adecuadamente. Asimismo podrá consultar otra información de interés como fecha de emisión y caducidad, número de serie, etc.
fuentes
www.tesoro.es (1) www.tesoro.es (1)
Halaber, Espainiaren barruko esku-dirutako ordainbideen mugimenduak ere aitortu behar dira, betiere, haien zenbatekoa EHUN MILA euroren (100.000 €) berdina edo handiagoa bada, edo zenbateko horren baliokidea, atzerriko monetan.
iturriak
Existe asimismo obligación de declarar los movimientos por el interior de nuestro país de medios de pago en efectivo que superen los CIEN MIL EUROS (100.000€) o su equivalente en moneda extranjera.
fuentes
www.tesoro.es (1) www.tesoro.es (1)
Halaber, Estatuaren Zorrarenak ez diren errenta finkoko beste balore batzuetan ere inbertitu dezake fondoak (gehienez % 30), baldin eta balore horiek Espainiako bigarren mailako merkatu antolaturen batean negoziatzen badira eta nolabaiteko kreditu-kalitatea (A+, A1 edo antzekoa) badute. Kreditu-erakundeetako gordailuetan ere inbertitu dezakete, bai eta diru-merkatuko tresnetan ere, kreditu-kalitate handia (A+, A1 edo antzekoa) izanez gero. Edozein modutan, eurotan izango dira guztiak.
iturriak
Asimismo, el Fondo podrá invertir un máximo del 30% de sus activos totales en otros valores de renta fija, distintos de la Deuda del Estado, siempre y cuando, éstos, sean negociados en un mercado secundario organizado español y cuenten con una cierta calidad crediticia (A+,A1 o asimilados), también pueden invertir en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario,de alta calidad crediticia (A+,A1 o asimilados), y todos ellos en euros.
fuentes
www.tesoro.es (1) www.tesoro.es (1)
Halaber, isuna jarri ahal izango da; haren zenbatekoa 600 eurokoa izango da, gutxienez, eta gehienez, erabilitako ordainbideen eduki ekonomikoaren erdikoa izan daiteke.
iturriak
Asimismo, podrá imponerse la sanción de multa cuyo importe mínimo será de 600 euros y cuyo importe máximo podrá ascender hasta la mitad del contenido económico de los medios de pago empleados.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Ekitaldian, halaber, Olaguibelen omenezko marrazki-lehiaketan irabazleizan denari ere eman zaio saria.
iturriak
En el acto, se ha entregado, asimismo, un galardón alganador del concurso de dibujo en recuerdo a Olaguíbel.
fuentes
www.ruralforum.net (2) www.ruralforum.net (2)
Halaber, azaldu zuen nekazaritzan eta landa-garapenean inbertsio handiak egingo balira, munduko 400 milioi nekazari txikik beren potentzial infraerabilia erabiltzeko aukera izango lukete.
iturriak
Asimismo declaró que con mayores inversiones en agricultura y desarrollo rural, los 400 millones de pequeños agricultores del mundo podrían movilizar su potencial infrautilizado.
fuentes
www.ruralforum.net (1) www.ruralforum.net (1)
Halaber, web guneko edukinengan inolako momentutan ez duzu ustiapen eskubiderik edukiko, hauen jabetza intelektuala gure enpresarena edo hirugarrengo batzuena izango delarik.
iturriak
Asimismo, los contenidos son propiedad intelectual de nuestra empresa o de terceros, sin que puedan entenderse cedidos a usted ninguno de los derechos de explotación que existen o puedan existir sobre ellos.
fuentes
www.emakunde.euskadi.net (2) www.emakunde.euskadi.net (2)
Halaber, emakumeen eta gizonen arteko berdintasunarekin lotutako diskriminazioaren aurkako lan-araudia betetzen dela zaintzeari dagokionez, lan-agintaritzarekin elkarlanean aritzeko betebeharra du Defentsa Erakundeak.
iturriak
Asimismo debe colaborar con la autoridad laboral en orden al seguimiento del cumplimiento de la normativa laboral antidiscriminatoria en materia de igualdad de mujeres y hombres.
fuentes
www.emakunde.euskadi.net (1) www.emakunde.euskadi.net (1)
Halaber, praktika artistiko horien “itzulera”n du interesa, nola birsortzen diren, nola birformulatzen diren gaur egungo errealitatearen inguruko gaurkotasun artxibo gisa.
iturriak
Asimismo, el archivo también se interesa por el “retorno” de estas prácticas artísticas en forma de recreaciones, re-formulaciones y proyectos de archivo de la actualidad.
fuentes
www.donostia.org (6) www.donostia.org (6)
2. Halaber, zerga honetatik salbuetsirik daude ondoko egintzen ondorioz azal daitezkeen balio-gehikuntzak:
iturriak
2. Asimismo, están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten a consecuencia de los actos siguientes:
fuentes
www.kutxa.net (1) www.kutxa.net (1)
Halaber, arrisku horiek kudeatzeko eragiketazehatzen proposamenak baliozkotzen ditu, gero Kutxaren AdministrazioKontseiluak onar ditzan
iturriak
Asimismo, valida las propuestas de operaciones específicas de cara a lagestión de estos riesgos con el objeto de su aprobación por el Consejo deAdministración de Kutxa.
fuentes
www.kutxa.net (1) www.kutxa.net (1)
Halaber, Donostia Hiriko Kutxa Literatur Sariak ere banatu ziren, 2008an berrogeitahamargarren urteurrena egiten zutela ospatuz.
iturriak
Asimismo, se entregaron los Premios Literarios Ciudad de San Sebastián, que en 2008 cumplieron su cincuenta anivesario.
fuentes
www.kutxa.net (1) www.kutxa.net (1)
Halaber, esan zenbat aldiz bilduden Kontseilua Lehendakaria bertan egon gabe.
iturriak
Asimismo, señale, en su caso, las veces que se ha reunido el Consejo sin la asistencia de su Presidente.
fuentes
www.kutxa.net (1) www.kutxa.net (1)
Halaber, ezin izangodira Aurrezki-kutxako Gobernu Organoetako kide izan beste Kreditu Entitate batzuekin edozein motatako lan-harremana dutenpertsonak.
iturriak
No podrán, asimismo, formar parte de los Órganos de Gobierno de la Caja de Ahorros quienes mantengan relación laboral activa de cualquier clase en otras Entidades de Crédito no dependientes de aquella.
fuentes
www.kutxa.net (1) www.kutxa.net (1)
Halaber, inbertsio horien bideragarritasunfinantzarioari eta entitatearen aurrekontu eta plan estrategikoekiko duten egokitzapenari buruzko informazioa ere emango du.
iturriak
La Comisión deberá asimismo remitir anualmente al Consejo de Administración un informe en el que, al menos, deberá incluirse un resumen de dichas inversiones.
fuentes
www.kutxa.net (1) www.kutxa.net (1)
Halaber, irtenbide bat eman nahi izan zitzaien hipoteka-maileguak dituzten familiei, hileroko ordainketak betetzeko zailtasunak dituztenei.
iturriak
Se trató asimismo de dar una solución de continuidad a las familias con préstamos hipotecarios que atravesaban dificultades para cumplir sus pagos mensuales.
fuentes
www.kutxa.net (1) www.kutxa.net (1)
Halaber, kutxak Andia kaleko Ekitaldi Aretoan hitzaldi-zikloa antolatu zuen; bertan Lurraren zientzien ikertzaile talde hautatu eta ospetsua bildu zen, Deba-Zumaia biotopoaren ezagutza bultzatzeko helburuarekin.
iturriak
Asimismo, kutxa patrocinó y albergó en su Salón de Actos de la Calle Andia un ciclo de conferencias que reunió a un selecto y prestigioso grupo de investigadores de las ciencias de la Tierra, con el objetivo de impulsar el conocimiento del biotopo Deba- Zumaia.
fuentes
www.kutxa.net (1) www.kutxa.net (1)
Halaber, kutxaren Gizarte Ekintzak krisiaren aurkako kutxa-zeharo funtsa ezarri zuen, 3 M €-ko diru-kopurua, krisialdi ekonomikoak bereziki kalteturiko pertsona eta kolektiboentzat.
iturriak
Asimismo, la Obra Social de kutxa implantó el denominado Fondo Anticrisis kutxazeharo, con una dotación de 3 M de € para su distribución a personas y colectivos especialmente afectados por la crisis económica.
fuentes
www.kutxa.net (1) www.kutxa.net (1)
Halaber, VISA GAZTE txartela ere sortu zuen, VISA Classic txartelaren erabilgarritasun berarekin, baina gazteen segmentuari egokitutako tratamendu komertzialarekin eta sustapen, deskontu eta pizgarri bereziekin.
iturriak
Asimismo, se creó la tarjeta VISA GAZTE, con la misma operatividad que la VISA Classic pero con un tratamiento comercial adaptado a su segmento y promociones, descuentos e incentivos especiales.
fuentes
www.errenteria.net (1) www.errenteria.net (1)
Halaber, 1432an gaskoineraz idatzitako epai arbitral bat eman zen tenpluan, batetik Baiona eta Lapurdiko herrien arteko, eta bestetik Donostia, Hondarribia eta Errenteriaren arteko gatazken ondorio izan ziren txikizioen kalteordainak banatzeko.
iturriak
Asimismo, se dictó en el templo la sentencia arbitral escrita en gascón y fechada en 1432, destinada a distribuir las indemnizaciones por daños resultantes de las luchas entre Bayona y los pueblos de Labort por un lado y San Sebastián, Fuenterrabía y Errenteria por el otro.
fuentes
www.euskadi.net (2) www.euskadi.net (2)
Batzordeak, halaber, gazteen lana bultzatzeko ekintza zehatzak burutzeko eskatuko die estatu kideei. Gazte Bermeak baliatzeko eskatuko die bereziki, hau da, ikasketak utzi eta lau hilera, gazteek lanean edo ikasketetan jardungo dutela bermatuko duten neurriak.
iturriak
Asimismo, la Comisión instará a los estados miembros a llevar a cabo acciones concretas para impulsar el empleo juvenil, especialmente a través de Garantías Juveniles, que garantizarán que las y los jóvenes se encuentren trabajando o siguiendo su formación a los cuatro meses de haber dejado los estudios.
fuentes
www.euskara.euskadi.net (1) www.euskara.euskadi.net (1)
Eta erakusten du, halaber, gezurra dela modernotasunak eta aurrerabideak hizkuntza-komunitate txikien galera dakartela ezinbestean, zeren eta hizkuntza gutxituen etorkizuna, funtsean, euren gizartearen eta politikarien borondatean baitatza, gero eta irekiago eta lotuago dagoen mundu honetan hizkuntza aurrerabidean eta garabidean jartzeko apustu garbian.
iturriak
Muestra, asimismo, la falsedad del binomio que identifica la modernidad y el progreso con la desaparición de las comunidades lingüísticas pequeñas. El futuro de las lenguas minoritarias dependerá fundamentalmente de la voluntad social y política que apueste por su continuidad y desarrollo en un mundo cada vez más abierto e interrelacionado.
fuentes
www.eskoriatza.net (1) www.eskoriatza.net (1)
Halaber, ez dira kontuan hartuko, jarduerenarteko tarteei dagokienez, Jolas-Kultura Gastronomia Elkarteak etaOrdenantza hauetako I. Eranskineko I. Taldean sartzen direnak.
iturriak
Asimismo no se tomara en consideración laexistencia de las Sociedades Recreativo-Culturales Gastronómicas asícomo aquellas incluidas en el Grupo 1 del Anexo 1 de estas Ordenanzasen lo referente a las distancias entre actividades.
fuentes
www.cajanavarra.es (25) www.cajanavarra.es (25)
Halaber, aseguratu bakoitzaren osasun-txartelak bidaliko dizkizugu.
iturriak
Asimismo te enviaremos las tarjetas sanitarias de cada uno de los Asegurados.
fuentes
www.cajanavarra.es (5) www.cajanavarra.es (5)
Halaber, baimen espresa ematen dute NAFARROAKO KUTXAK merkaturatutako finantza produktuen eta zerbitzuen merkataritza jakinarazpenak jasotzeko bide elektronikoz, telefonikoz edo ohiko postaz.
iturriak
Asimismo, prestan su consentimiento expreso para recibir comunicaciones comerciales por vía electrónica, telefónica o por correo ordinario de productos financieros y servicios comercializados por CAJA NAVARRA.
fuentes
www.athletic-club.net (2) www.athletic-club.net (2)
Halaber, Athletic Club eta Slovan Bratislavako agintarien arteko afari instituzionala egin da asteazken honetan, azaroaren 30ean, 21:30etatik aurrera Ibaiganen.
iturriak
Asimismo, la cena oficial entre los representantes institucionales del Athletic Club y el Slovan Bratislava se ha celebrado este miércoles 30 de noviembre en el Palacio de Ibaigane, a partir de las 21:30 horas.
fuentes
www.athletic-club.net (1) www.athletic-club.net (1)
Halaber, Athletic Club Fundazioaren kide diren enpresek hainbat abantaila dauzkate: Athletic Club Fundazioaren Enpresa-klubean (eta bere jarduera guztietan) parte hartzea, bere logotipoa Lezamako instalazioen sarreran eta Athletic Cluben argitalpenetan agertu ahal izatea, eta Fundazioari egindako diru-ekarpenaren arabera, beste hainbeste alde on dauzkate: San Mameserako sarrerak, enpresaren ordezkariak palkoan egon ahal izatea, Ibaiganeko txokoa edo Lezamako kirol-instalazioak ekitaldi propioetan erabili ahal izatea, San Mames Barria futbol-zelaiko enpresa-palkoak erosteko lehentasuna eta Fundazioak denboraldian barrena antolatzen dituen trebakuntza-programetan parte hartzeko abagunea.
iturriak
Asimismo, las empresas socias de la Fundación Athletic Club gozan de una serie de ventajas derivadas de su estatuto como tales, como la participación en el Club de Empresa Fundación Athletic Club y todas sus actividades, la presencia de su logotipo en la entrada a las instalaciones de Lezama y publicaciones realizadas por el Athletic Club y, dependiendo de la cantidad aportada a la Fundación, otras ventajas como entradas a San Mamés, presencia institucional de su empresa en el Palco, derecho a la utilización para actos propios del txoko de Ibaigane o las instalaciones deportivas de Lezama, preferencia en la compra de los futuros palcos de empresa del estadio de San Mamés Barria, así como la posibilidad de participación en los programas de formación para directivos que la Fundación organiza a lo largo de la temporada.
fuentes
www.athletic-club.net (1) www.athletic-club.net (1)
Halaber, Athletic Clubi esklusibaz eta mundu osoan aurreko informazioaren gainean izan dezakezun industria-jabetza edo jabetza intelektuala ematen diozu.
iturriak
Asimismo, cede en exclusiva y con un ámbito mundial al Athletic Club cualquier derecho de propiedad intelectual o industrial que pudiera ostentar sobre la información anterior.
fuentes
www.athletic-club.net (4) www.athletic-club.net (4)
Halaber, gogoratu nahi diegu etxez aldatu diren bazkideei zein agerkaria senitarteko batzuen etxean jasotzen dutenei, Athleticen Argitalpenekin harremanetan jarri behar dutela, bai Bazkidearen bulegoan bai telefono zenbakiaren bidez, 94 424 08 77 / 94 424 08 78, haien datuak eguneratzeko.
iturriak
Asimismo, recordamos a todos los socios que cambien de residencia, y a los que reciben la revista en el domicilio de alguno de sus familiares, contacten con la Oficina del Socio, en los siguientes números de teléfono: 94 424 08 77 / 94 424 08 78 a fin de actualizar sus datos.
fuentes
www.athletic-club.net (3) www.athletic-club.net (3)
Halaber, honako hauteskundeen egutegia onartu da, Estatutuen 73. artikuluan jasotzen den legez:
iturriak
Asimismo se ha adoptado el acuerdo de establecer el siguiente calendario electoral según lo determinado en el artículo 73 del texto estatutario.
fuentes
www.athletic-club.net (1) www.athletic-club.net (1)
Halaber, jakinaren gainean egon zaitezen, esan nahi dizugu, batzuetan, Web Gunean zenbait eduki edota zerbitzu zehatz erabiltzeko baldintza zehatzak jar daitezkeela, edo Web Gunean zehar, beste web gune batzuetara sar zaitezkeela, adibidez, Athletic Cluben babesleenetara, eta horiek euren baldintza zehatzek araututa daudela.
iturriak
Asimismo, queda advertido de que, en ocasiones, se podrán establecer condiciones particulares para la utilización en el Sitio Web de contenidos y/o servicios específicos o que, a través del Sitio Web, puede acceder a otros sitios web, como por ejemplo de los patrocinadores del Athletic Club, que se regulan por sus propias condiciones.
fuentes
www.athletic-club.net (3) www.athletic-club.net (3)
Halaber klubeko bazkideei gogorarazten zaie hauteskunde-prozesua bultzatzeko alde guztiak eta bere bilakaera Klubeko Hauteskunde Batzan datzala Estatutuen 72. artikuluak dionez eta honako funtzio hauek izango ditu:
iturriak
Asimismo, se recuerda a los señores Socios del Club que todos los aspectos relativos al impulso del proceso electoral así como el correcto desarrollo del mismo es función encomendada estatutariamente a la Junta Electoral del Club, que, de conformidad con lo recogido en el artículo 72 de los Estatutos tendrá, como mínimo, las siguientes funciones:
fuentes
www.athletic-club.net (1) www.athletic-club.net (1)
Halaber, orrialde honetan jadanik begibistan dagoen Ezohiko Batzar Nagusirako deialdia iragarri du, martxoaren 23ean egingo dena San Mames Barria E.M. osatzeko akordioa berresteko asmotan.
iturriak
Asimismo, ha anunciado la convocatoria, que ya se refleja en esta página, de una Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse el día 23 de marzo, y en la que se deberá ratificar el acuerdo de constitución de San Mames Barria S.L..
fuentes
www.athletic-club.net (1) www.athletic-club.net (1)
Halaber, uneoro zuzenbideak, moralak, ohitura onek, ordena publikoak eta fede onaren eskakizunek agindu bezala jokatu beharko duzu, Web Guneko edukien edo zerbitzuen jiteari dagokion diligentziaz.
iturriak
Asimismo, deberá actuar en todo momento conforme a derecho, a la moral, a las buenas costumbres, al orden público y a los requisitos de la buena fe, con la diligencia que corresponda a la naturaleza de los contenidos o servicios del Sitio Web.
fuentes
www.athletic-club.net (2) www.athletic-club.net (2)
Halaber, zeuk ordaindu beharko dizkiozu Athletic Clubi datuak jaso eta ateratzeko "errobotak", "armiarmak", "crawler"rak edo bestelako baliabideak erabiltzeak edo Web Gunearen funtzionamenduan arrazoirik gabeko karga dakarkion beste edozein ekintzak eragindako kalte-galerak.9.
iturriak
Asimismo, usted se obliga a indemnizar al Athletic Club frente a cualesquiera daños y perjuicios, que se deriven del uso por su parte de "robots", "spiders", "crawlers" o herramientas similares empleadas con el fin de recabar o extraer datos o de cualquier otra actuación por su parte que imponga una carga irrazonable sobre el funcionamiento del Sitio Web.9.
fuentes
www.donostia.org (4) www.donostia.org (4)
3.- Halaber, balio txostenak aldatu ahal izango dira landa lurrek horrelakoak izateari uzten diotenean hirigintza planeamenduan izandako aldaketengatik.
iturriak
3.- Asimismo, las ponencias de valores podrán modificarse cuando los terrenos de naturaleza rústica dejen de tener esa consideración por modificaciones en el planeamiento urbanístico.
fuentes
www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net (1) www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net (1)
Halaber, antzeman da Udal Plangintzako Aholku Batzordeetan batzorde horietako kideen % 34,3 soilik direla emakumeak (155 emakume eta 297 gizon); horrez gain, bost udalek bakarrik eztabaidatu dute euren Aholku Batzordeetan hirigintzari buruz, genero ikuspegia oinarri hartuta.
iturriak
Se ha detectado asimismo que en los Consejos Asesores de Planeamiento Municipal tan solo el 34,3% de los miembros de dichos Consejos son mujeres (155 contra 297 hombres) y son sólo cinco los Ayuntamientos que han debatido en sus respectivos Consejos Asesores sobre el urbanismo desde la perspectiva de género.
fuentes
www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net (2) www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net (2)
Halaber, atal honi prestakuntza arloak eransteko aukera aztertuko da.
iturriak
Asimismo, se estudiará la posibilidad de incorporar ámbitos de formación en este apartado.
fuentes
www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net (1) www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net (1)
Halaber, auzo-erkidegoarentzat komenigarrienak diren erabakiak hartzeko autonomia izango dute udalek.
iturriak
Asimismo, éstos dispondrán de autonomía para la adopción de las decisiones que más convengan a la Comunidad vecinal.
fuentes
www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net (1) www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net (1)
Halaber, berrikuntzarekin eta garraio jasangarriarekin estuki lotua, Eusko Jaurlaritzak, EEE, Mercedes Benz eta Gasteizko Udalarekin batera, publikoaren aurrean erakutsiko du VITO furgoneta elektrikoa Eskualdeen Batzordearen egoitzan.
iturriak
Asimismo, estrechamente relacionado con la innovación y el transporte sostenible, el Gobierno Vasco junto al EVE, Mercedes Benz y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz exhibirá al público la furgoneta eléctrica VITO en la sede del Comité de las Regiones.
fuentes
www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net (1) www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net (1)
Halaber, etorkizuneko legeak beste irizpide batzuk ezarri ditu aurrezki-kutxetako gobernu-organoetako ordezkaritza sektorialaren inguruan.
iturriak
Asimismo, la futura Ley establece nuevos criterios de representación sectorial en los Órganos de Gobierno de las Cajas de Ahorros.
fuentes
www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net (2) www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net (2)
Halaber, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorra, erakunde autonomiadunak, zuzenbide pribatuko erakunde publikoak, sozietate publikoak eta EAEko administrazio orokorraren agindupeko alor publikoko fundazio eta partzuerrak Artatza Jauregia erabiltzera bultzatzeko, bidezkoa da erakunde horiei berariazko baldintzak ezartzea.
iturriak
Asimismo, con el objetivo de incentivar la utilización del Palacio por parte de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de los Organismos Autónomos, de los Entes Públicos de Derecho Privado, de las sociedades públicas y de las fundaciones y consocios del sector público dependientes de aquella, procede el establecimiento de condiciones específicas a favor de estos entes.
fuentes
www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net (1) www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net (1)
Halaber, Eusko Legebiltzarrarekin, Arabako Foru Aldundiarekin, Antso Jakitunaren Fundazioarekin, etab.ekin akordio batzuk sinatu dira bolumenari zein ondare funtsaren aberastasunari dagokionez Euskadin garrantzi handiena duten liburutegietako bibliografia funtsak zaintzeko eta liburuklik-en zabaltzeko.
iturriak
Asimismo se han alcanzado acuerdos con el Parlamento Vasco, la Diputación Foral de Álava, la Fundación Sancho el Sabio, etc., para que en liburuklik se conserven y difundan los fondos bibliográficos digitalizados de las bibliotecas vascas más significativas, tanto por volumen como por la riqueza de su fondo patrimonial.
fuentes
www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net (1) www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net (1)
Halaber, hitzarmenean bide gehigarria uzten zaie txiki edo ertainak ez diren enpresei.
iturriak
Se habilita, asimismo, en los acuerdos una vía adicional para que las empresas que no tengan la consideración de PYME puedan acceder al mismo.
fuentes
www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net (1) www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net (1)
Halaber, identifikatu nahi izan da ea gazteek dakiten norbanakoarentzat eta gizarte zein ingurumen mailan zein inplikazio dituen edozein produktu edo zerbitzu kontsumitzeak.
iturriak
Asimismo, se trata de identificar en qué medida las personas jóvenes son conscientes de las implicaciones personales, sociales y medioambientales que tiene consumir cualquier producto o servicio.
fuentes
www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net (1) www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net (1)
Halaber, kontratazio horiek eragindako gastua baimendu beharko du.
iturriak
Asimismo le corresponderá autorizar el gasto que tales contrataciones conlleven.
fuentes
www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net (1) www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net (1)
Halaber, laguntza-gune izango da Euskal Autonomia Erkidegoko entitate publiko eta pribatuek eta Estatuko instituzioek Madrilen egiten dituzten bileretarako.
iturriak
Asimismo, se constituirá en centro de apoyo para el establecimiento de encuentros en Madrid entre entidades públicas y privadas de la Comunidad Autónoma de Euskadi con las instituciones estatales.
fuentes
www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net (1) www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net (1)
Halaber, toki-erakundeak onura argia lortzen du, alegia, bere herritarrek erosotasun eta hurbiltasun gehiago irabazi dezaten egitea eta herritarrei ematen dizkien zerbitzuak gehitzea.
iturriak
Asimismo, el ente local obtiene claros beneficios, como son lograr que sus ciudadanos ganen en comodidad y cercanía, y aumentar los servicios que presta al ciudadano.
fuentes
www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net (1) www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net (1)
Halaber, urtea bukatu aurretik Gobernuak finantza-erakundeekin Finantza Kolaboraziorako Dekretua aldatzea onetsiko du, hipoteka-kredituak ematea errazteko; horri esker, Jaurlaritzak babes ofizialeko etxebizitzak berrerosteko bermea finkatuko du, langabezian egoteagatik ordainketetan berandutuz gero.
iturriak
Asimismo, el Gobierno aprobará antes de fin de año la modificación del Decreto de Colaboración Financiera con las entidades financieras para facilitar la concesión de los créditos hipotecarios, estableciendo la garantía de recompra por parte del Gobierno Vasco de las viviendas de VPO, en caso de morosidad sobrevenida como consecuencia del desempleo.
fuentes
www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net (1) www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net (1)
Halaber, xedapenaren izaerak hala eskatzen badu, jendaurrean jarri beharko da.
iturriak
Asimismo, y cuando la naturaleza de la disposición lo aconseje, se someterá a información pública.
fuentes
www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net (1) www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net (1)
Halaber, zaharragoak badira, goi-erdi kontsumo arduratsuaren maila handiagoa izango da; 15 eta 19 urte bitarteko pertsonen artean kopurua % 35 da eta, 25 eta 29 urte bitartekoen artean, berriz, % 46 da.
iturriak
Asimismo, se aprecia un incremento del nivel de consumo responsable medio-alto a medida que aumenta la edad, del 35% de las personas de 15 a 19 años al 46% de las de 25 a 29 años.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Halaber, 1734tik 1736ra artean eraiki eta 2008an zaharberritu zen Barroko estiloko gune hau hobeto ezagutzeko, bihar, asteazkena, konferentzia interesgarri bat izango da iluntzeko 20:00etatik aurrera Goiuri Jauregian eta sarrera doan izango da.
iturriak
Asimismo, para conocer más sobre este espacio de aspecto barroco, construido entre 1734 y 1736 y restaurado en 2008, se ofrecerá mañana miércoles una interesante conferencia a partir de las 8 de la tarde en el Palacio Villasuso con entrada libre.
fuentes
www.catedralvitoria.com (2) www.catedralvitoria.com (2)
Halaber, 30 minutuko hiru proiekzio ematen dira aldi berean erakusketahonetan, eta horietako bakoitza, ondorengo gaiei buruzko filmlaburretan zatituta dago:
iturriak
Asimismo, la exposición incluye tres proyeccionessimultáneas de 30 minutos de duración, cada unade ellas subdivididas en pequeños cortos, que corresponden alos siguientes temas:
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Halaber, aldez aurretik erreserbarik gabeegin diren bisita gidatuekin jarraituko da —bisita horiek 45 minututanbehin aterako dira esparruko atetik (1€)—, eta baita Santa MaríaKatedraletik 11:15ean, 12:45ean, 17:45ean eta 18:45ean ateratzen direnbisita osoekin ere.
iturriak
Asimismo, se mantendrán lasvisitas guiadas sin cita previa, con salida cada 45 minutos desde lapuerta del recinto (1€) y las visitas completas con salida desde laCatedral de Santa María a las 11.15, 12.45, 17.15 y 18.45 horas (2€).
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Halaber, antzezlanean parte hartuko dute, besteak beste, Teresa Ibañez (Ama Erregina), Saioa Mendrano (Eleonor Erregina), Eduardo Suso (Londresko Gotzaina), Patricia Lopez Arnaiz (Gwendoline), Mirena Nafarrete (Basoko Gaztea), Sara Kiteber (Marie) eta Mariano Alvarez (John Anaia) aktoreek.
iturriak
Asimismo, la obra la obra cuenta en su reparto con Teresa Ibáñez (Reina Madre), Saioa Medrano (Reina Eleonor), Eduardo Suso (Obispo de Londres), Patricia López Arnaiz (Gwendoline), Mirena Nafarrate (la Joven del Bosque), Sara Kiteber (Marie) y Mariano Álvarez (Hermano John), entre otros.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Halaber, Aranak ´Astearte Musikalak´ eta ´Musika Música´ kontzertu zikloetan bakarlari gisa aritu da eta birak egin ditu hainbat orkestra eta ganbera-talderekin.
iturriak
Asimismo, Arana ha tomado parte como solista en ciclos de conciertos como los ´Martes Musicales´ y ´Musika-Música´y en giras con diferentes orquestas y agrupaciones de cámara.
fuentes
www.catedralvitoria.com (2) www.catedralvitoria.com (2)
Halaber, arkeologoen lan-metodologia, indusketa bat nola egiten den,azalduko da; alegia, nola, zergatik eta zertarako induskatzen den.Aurkitutako objektuen berreraikuntzaz eta horien zaharberritzeaz erehitz egingo da.
iturriak
Asimismo, se explicará la metodología de trabajode los arqueólogos, cómo se lleva a cabo unaexcavación, es decir, cómo, porqué ypara qué se excava.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Halaber, Aste Santuko oporraldiarekin bat eginez, aisialdi-jarduerak izango dira apirilaren 6an, 7an, 8an eta 9an.
iturriak
Asimismo, coincidiendo con el periodo vacacional de Semana Santa volverá a haber colonias los días 6, 7, 8 y 9 de abril.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Halaber, autore bakoitzak gehienez bi lan aurkeztu ahalko ditu.
iturriak
Asimismo, cada participante podrá presentar un máximo de dos trabajos.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Halaber, baimen hori doakoa dela ulertzen da. Hau da, halako behaketak, iritziak edo iruzkinak posta elektronikoz bidaltzean, Erabiltzaileak F.C.S.M.K.F.-rengandik edozein ordainsari jasotzea baztertzen duela.
iturriak
Asimismo, se entiende que esta autorización se hace a título gratuito, y que por el solo hecho de enviar por correo electrónico tales observaciones, opiniones o comentarios, los Usuarios declinan cualquier pretensión remuneratoria por parte de F.C.S.M.K.F.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Halaber, Bartzelonan, ostegunetik igandera, egin den Komikiaren Nazioarteko Azokan (FICOMIC) egongo da komiki hau.
iturriak
Asimismo, este ejemplar estará presente en el Salón Internacional del Cómic (FICOMIC) que, entre el jueves y el domingo, se celebrará en Barcelona.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Halaber, bi aste horietan zehar, harresiaren lehen zati hori irekita izango da egun osoan, handik igaro nahi dutenek edo lorategi botanikoa ikusi nahi dutenek bere kasa egin dezaten.
iturriak
Asimismo, durante esas dos semanas este primer tramo de la muralla permanecerá abierto durante todo el día para que las personas interesadas en recorrerlo o en contemplar el jardín botánico lo hagan de forma libre.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Halaber, datorren maiatzaren 3an, Goiuri Jauregian, izenburu bereko hitzaldia egingo da eta egileek publikoaren aurrean aurkeztuko dute argitalpena.
iturriak
Asimismo, el próximo 3 de mayo el Palacio de Villasuso acogerá una conferencia en la que, bajo el mismo título, las autoras presentarán al público esta publicación.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Halaber, dimentsio handiko Kristo Gurutziltzatuaren irudia ere nabarmentzekoa da. Uste da XVI. mendearen bigarren erdian egin zela eta, noiz aldatu zen oso zehatz ezagutzen ez bada ere, iparraldeko gurutzadurara lekualdatu zen.
iturriak
Asimismo, destaca una imagen de Cristo Crucificado de grandes dimensiones que debió ser realizado en la segunda mitad del siglo XVI y que, no se sabe cuando con exactitud, fue traslado al crucero norte.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Halaber, erlojuko makineria garbitu da eta, bide batez, engranajeetako kaltetutako piezaren bat edo beste ordeztu da. Epe ertainean, beirazko esfera berriak jarriko dira dagoeneko kendu diren plastikozko baliogabeak ordezteko.
iturriak
Asimismo, se ha limpiado la maquinaria del reloj, reponiendo alguna pieza dañada de sus engranajes, y a medio plazo se instalará y se colocarán nuevas esferas de vidrio que sustituyan las de plástico sin valor ya retiradas.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Halaber, eta asteburu osoan zehar hirigune historikoan egongo den Erdi Aroko merkatuarekin bat eginez, irailaren 24an, larunbata, Ajartetik harriak ekartzen ziren jatorrizko modua ekarriko da gogora.
iturriak
Asimismo, y coincidiendo con el Mercado Medieval que el Casco Histórico acogerá durante todo el fin de semana, el sábado 24 de septiembre se recordará el modo original como se traía la piedra desde Ajarte.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Halaber, eta hirugarrenei datuak eman dakizkiela Erabiltzaileari jakinarazi bazaio eta Erabiltzaileak hori onartu badu salbu, Erabiltzaileak espresuki baimendu gabe, inongo kasutan, ez dute F.C.S.M.K.F.-ren kanpoko hirugarrenek sarrerarik izango Erabiltzailearen datu pertsonaletara eta/edo nabigazio-datuetara, indarrean dagoen legeak adierazitako kasuetan salbu.
iturriak
Asimismo, y salvo que se haya informado al Usuario de la posible existencia de cesiones de sus datos a terceros, y se haya recabado su consentimiento a las mismas, en ningún caso, salvo los casos amparados por la legislación vigente, ningún tercero ajeno a F.C.S.M.K.F. tendrá acceso, sin el consentimiento expreso de los Usuarios, a sus datos personales y/o de navegación.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Halaber, eta modu paraleloan, kultura ezartzeko eta herritarrei tenplua didaktikoki gerturatzeko lan handia egin da.
iturriak
Asimismo y de forma paralela, se ha hecho una importante tarea de implementación cultural y acercamiento didáctico a la ciudadanía.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Halaber, familientzako bisita batere eskainiko du, batez ere haurrentzat zuzenduta.
iturriak
Asimismo, seofrecerá una visita familiar al templo más orientada al públicoinfantil.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Halaber, gidatutako bisiten kopurua ahalik eta gehien handituko da.
iturriak
Asimismo, se aumentará al máximo de posibilidades el número de visitas guiadas.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Halaber, gogorarazten dizuegu, datorren larunbatean, maiatzaren 28an, Manuel Iradier Abesbatzaren 75. urteurrena ospatuko dugula.
iturriak
Asimismo, recordamos que el próximo sábado 28 de mayo conmemoraremos el 50 aniversario de la Coral Manuel Iradier.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Halaber, gremioak zer ziren, nola antolatzen ziren eta maisu-eraikitzaileen, harginen edo arotzen egitekoak zein ziren azalduko zaie, besteak beste.
iturriak
Asimismo, les explicarán qué eran los gremios, cómo se organizaban y las tareas específicas de maestros constructores, canteros o carpinteros, entre otros.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Halaber, hilaren 25eko irteerak, asteburu osoan zehar hirigune historikoan egingo den Erdi Aroko merkatuarekin bat egingo duenez, Ajartetik harriak ekartzen ziren jatorrizko modua ekarriko da gogora.
iturriak
Asimismo, la salida, el día 25, coincidiendo con el Mercado Medieval que el Casco Histórico acogerá durante todo el fin de semana, se recordará el modo original como se traía la piedra desde Ajarte.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Halaber, iaz euskal etakanariar idazleen antologia batean parte hartu zuen; “2.050 kilómetrosde palabras” titulua zuen eta Tenerifeko Baile del Sol argitaratzeakargitaratu zuen.
iturriak
Asimismo, el pasado año tomó parte en la antología deescritores vasco-canarios titulada ‘2.050 kilómetros de palabras’publicada por la editorial tinerfeña Baile del Sol.
fuentes
www.catedralvitoria.com (2) www.catedralvitoria.com (2)
Halaber,ikuspegi berritzaileak barnebiltzen dituzten proiektuak, kulturondarearen kontserbazioarekin lotutako arazoak konpontzeko ereduren batsor dezaketenak, interesatzen zaizkie.
iturriak
Asimismo, seconsideran de interés los proyectos con enfoques innovadoresque pudieran generar modelos para solucionar problemas relacionados conel campo de la conservación del patrimonio cultural.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Halaber, indusketa arkeologikoen ondorioz sortu direnespazio berriak ere aipatuko ditu, izan ere, pixkanaka gehitzen joangodira eta jarduera eskaintza aberatsa ahalbidetuko dute.
iturriak
Asimismo, dará a conocer a ese colectivo un monumento que en losúltimos años se ha convertido en uno de los valores y emblemasturísticos y culturales más importantes del país.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Halaber, informazioa trukatzeko eta elkar aholkatzeko lan egingo da.
iturriak
Asimismo, se va a trabajar en el intercambio de información y asesoramiento mutuo.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Halaber, instalazioak (erlojua, iraulketa etadanga mekanismoak) Gasteizen egon zen kanpai eta erloju fabrika bateanegin ziren
iturriak
Asimismo, las instalaciones (reloj, mecanismosde volteo y de repique) proceden de una fábrica de campanas y relojesya desaparecida ubicada en Vitoria.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Halaber, interesgarriak iruditu zaizkio Santa Maria Katedrala Fundazioak haurrentzako antolatzen dituen ekintzak; batez ere, ikastetxeentzako antolatutako unitate didaktikoak.
iturriak
Asimismo, ha manifestado su interés por todas las actividades que desde la Fundación Catedral Santa María se desarrollan dirigidas a los niños, de forma especial las unidades didácticas con los centros educativos.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Halaber, irakasle moduan lan egin duOporto, Santiago, Extremadura, Zaragoza, Alacant, Madril, París etaCaen-go (Frantzia) unibertsitateetan.
iturriak
Asimismo, ha impartidodocencia en las de Oporto, Santiago de Compostela, Extremadura,Zaragoza, Alicante, Madrid, París y Caen (Francia).
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Halaber, kanpai guztiak, kapitelean dagoena izan ezik, jaitsi eginzituzten orain dela hilabete bat edo, konpondu baino lehen horienazterketa sakona egiteko.
iturriak
Asimismo, todas las campanas, excepto la situada en el chapitel, fueronbajadas hace poco más de un mes para ser sometidas a un estudioexhaustivo antes de ser reparadas.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Halaber,katedralak hiriko Hirigunean duen agerpen aktiboarekin jarraitu nahidu. Programazioa zenbait baterako ziklotan banatuko da; horrela bada,hilabete bakar batean antzinako musikako, gaur egungo musikako edojoera berrietako musikako emanaldiak, beste batzuen artean, izangoditugu.
iturriak
Asimismo, se pretende mantener lapresencia activa de la catedral en el Casco Histórico de la ciudad.Esta programación estará dividida en varios ciclos simultáneos, deforma que en un mismo mes podrán tener cabida actuaciones de músicaantigua, contemporánea o nuevas tendencias, entre otras.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Halaber, Katedralaren eraikitze-prozesuaren hasierara hurbildu nahi du gidak.
iturriak
Asimismo, la guía intenta acercar la Catedral desde el inicio de su proceso constructivo.
fuentes
www.catedralvitoria.com (2) www.catedralvitoria.com (2)
Halaber, kolore marroiko kartoi mehe bana emango zaie; bertan, leihogotiko baten kanpoko aldea egongo da marraztuta marko arkitektonikotzatbalio dakien.
iturriak
Asimismo, se les proporcionará una cartulinamarrón donde previamente habrá sido dibujada laparte exterior de una ventana gótica, a fin de que les sirvade marco arquitectónico.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Halaber, kongresu horretan ekimen berriena aurkeztu dute; katedralabisitatzen dutenek laster izango dute ekimen hori ezagutzekoaukera.
iturriak
Asimismo, en este congreso se ha presentado lainiciativa más reciente y que próximamente será dada a conocer alpúblico que visite la catedral.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Halaber, “La Luz de Oriente" grekora itzuli zuten, eta arrakasta handialortu ondoren, "Féliz de Lusitania" ere itzuli zuten.
iturriak
Asimismo, ‘La Luz del Oriente’ se tradujo al griego y tras alcanzar ungran éxito se tradujo también ‘Félix de Lusitania’.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Halaber,Lasagabasterrek beste antolaketa-egitura bat osatu nahi du Fundazioan,eta egitura horrek, beste lan batzuen artean, 2009-2013 eperako lanestrategikoa idatzi beharko du, Katedralaren zaharberriarkitektonikoarekin amaitzeko eta etorkizunera begira Katedrala berezkoizaera eta bizitza duen erlijio- eta kultura-eremu gisa dituengaitasunak garatzeko eta sustatzeko.
iturriak
Asimismo, Lasagabaster quiere contar con una nueva estructuraorganizativa en el seno de la Fundación que, entre otras tareas, deberáredactar el plan estratégico para el periodo 2009-2013 con el objetivode finalizar la restauración arquitectónica de la Catedral ydesarrollar y consolidar para el futuro sus potencialidades comoespacio religioso y cultural con personalidad y vida propias.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Halaber, literatura-jarduerarekin batera,kultura-jarduerak, mintzaldiak, eta hitzaldiak burutu ditu etaepaimahaiko kide izan da zenbait literatura-lehiaketatan.
iturriak
Asimismo, compagina su actividad literaria con la creacióny promoción de actividades culturales, charlas, conferencias y suparticipación como jurado en certámenes literarios.
fuentes
www.emakunde.euskadi.net (1) www.emakunde.euskadi.net (1)
Kontuan hartuko da, halaber, Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte-mugimenduarekin lankidetza sustatzeko programak egitea, hain zuzen ere, genero-ikuspegia arian-arian finkatzeko estrategia eta ekintza zehatzak diseinatu eta planteatzen dituztenak.
iturriak
Asimismo se tendrá en cuenta la realización de programas dirigidos a promover la colaboración con el movimiento social de la Comunidad Autónoma del País Vasco que diseñen y planteen estrategias y acciones concretas para consolidar progresivamente la perspectiva de género.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Halaber, Londresen (2005) eta Alemanian (2007) abestu dute, eta iaz sei hilabeteko bira egin zuten Estanbulen “flamenco a la turca” izeneko proiektuarekin batera; ekimen horrek flamenkoa eta Turkiako musika nahastu zituen, eta horri esker taldea aberastu zen beste musika-erritmo eta –estilo batzuekin.
iturriak
Asimismo, ha actuado en Londres (2005) y Alemania (2007), y el pasado año permanecieron de gira seis meses en Estambul colaborando en el proyecto "flamenco a la turca", una iniciativa que fusionaba flamenco con la música de Turquía y con la que se enriquecieron con otros ritmos y estilos musicales.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Halaber, metodologia berriak, baikudeaketari, bai kultura elementu eta materialen zaharberritzearidagokienez, planteamendu iraunkor eta ekologikoetara egokitzen saiatzendirela azaldu nahi da.
iturriak
Asimismo,se busca explicar la adecuación de las nuevas metodologías a labúsqueda de planteamientos sostenibles y ecológicos, tanto en lagestión como en la restauración de los elementos y materialesculturales.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Halaber,musika-ondare berri bat osatu nahi dugu, eta baita jendearen esku jarriere ondare hori interpretatuz eta zabalduz.
iturriak
Asimismo, se persigue contribuir a la formación deun nuevo patrimonio musical, así como colocarlo a disposición delpúblico a través de su interpretación y su difusión.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Halaber, nabean Juan Ramon Llavori argazkilariaren erakusketa ikus daiteke 'III. Mendi Zinemaldia' proiektuaren barruan kokatutakoa.
iturriak
Asimismo, en la nave se podrá contemplar una exposición del fotógrafo Juan Ramón Llavori incluida en el ´ III Mendi Zinemaldia´.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Halaber, oporraldiarekin bat eginez, aisialdi-jarduerak izango dira abenduaren 28an, 29an eta 30ean.
iturriak
Asimismo, coincidiendo con el periodo vacacional volverá a haber colonias los días 28, 29 y 30 de diciembre.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Halaber, osagarri gisa, elizpeak garaidesberdinetan izan duen itxura erakusten duten berreraikitze grafikoakegin dira.
iturriak
Asimismo, y comocomplemento, se han realizado reconstrucciones gráficas que muestran elaspecto del pórtico en sus diferentes épocas.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Halaber, publiko berria sortzeko eta ganberako musika eskura errazagoa egiten heziketa-lan handia burutzen dute. Horretarako, kontzertuak ematen dituzte Erresuma Batuko eskoletan barrena.
iturriak
Asimismo, desarrollan un gran trabajo educativo centrado en la creación de un nuevo público y en hacer la música de cámara más accesible a todo el mundo, dando conciertos en colegios por todo el Reino Unido.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Halaber, Santa Maria Katedrala Fundazioak bere esker ona adierazi nahi die musikari eta ikusleei, ekimena martxan jarri zenetik izan duten konpromisoagatik eta parte hartzeagatik. Baita erakunde publiko eta pribatuei ere, beren babesik gabe ezinezkoa izango bailitzake proiektu hau gauzatzea.
iturriak
Asimismo, la Fundación Catedral Santa María quiere transmitir su agradecimiento a músicos y espectadores por su implicación y participación desde la puesta en marcha de esta iniciativa, además de a las instituciones públicas y privadas sin cuyo apoyo no sería posible este proyecto
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Halaber, Santa Maria Katedrala zaharberritzeko lanek aspalditik dute jarraipen estua foro honetan, eta kide ugarik Gasteiz bisitatu du makina bat aldiz.
iturriak
Asimismo, las tareas de restauración de la Catedral de Santa María se siguen en este foro con gran atención desde hace años, y un elevado número de sus miembros ha realizado visitas a Vitoria.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Halaber, Senatuko Mahaiaren ordezkaritza baten eta Senatuko Industria, Turismo eta Merkataritza Batzordeko bozeramaileen bisita ere jaso zuen tenpluak atzo arratsaldean.
iturriak
Asimismo, el templo recibió ayer por la tarde la visita de una delegación de la Mesa y los portavoces de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Senado.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Halaber, talde horren potentziala aprobetxatu nahi da, ekinean jarraitzeko eta beren ezagutza eta bizipenak beste pertsona batzuei transmititzeko gogoa baitute, eta horretarako, aldez aurretik trebakuntza jasoko dute.
iturriak
Asimismo, se pretende aprovechar el potencial humano de este grupo, con ganas de seguir activo y de transmitir sus conocimientos y experiencias a otras personas y que recibirán una formación previa específica.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Halaber, tenpluaren barrura eta museo bihur daitezkeen geletara egiteko bisita gidatuak antola daitezke; betiere, erlijio-ospakizunei kalterik egiten ez bazaie.
iturriak
Asimismo se pueden organizar visitas guiadas al interior del templo y sus dependencias de uso litúrgico musealizables, sin entorpecer las ceremonias religiosas
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Halaber, tenplua zaharberritzeko prozesuan sortutako eduki berriak lasterrago islatuko dira; izan ere, hemendik aurrera, Santa Maria Katedrala Fundazioak kudeatuko baititu edukiak zuzenean.
iturriak
Asimismo reflejará con mayor inmediatez los nuevos contenidos generados durante el proceso de restauración del templo gracias a que la gestión de contenidos dependerá ahora directamente de la Fundación Catedral Santa María.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Halaber, tokia obretan dagoenez eta dituen eraikuntza-ezaugarriak direla medio, ibilbide osoa ez dago irisgarri mugikortasun desgaitasunen bat duten pertsonentzat; hortaz, bisitak egokitzeko, erreserba egiterako orduan horren berri ematea eskatzen dizuegu.
iturriak
Asimismo al encontrarse el espacio en obras y por sus características constructivas, todo el recorrido no es accesible para las personas con discapacidad móvil, por lo que las visitas para todas éstas se adaptan, para ello rogamos nos lo indiquen por favor en el momento de realizar la reserva.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Halaber, tokiko literatura-ekoizpena bultzatu eta dinamizatu nahi da.
iturriak
Asimismo, se persigue promover y dinamizar la producción literaria local.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Halaber, tokiko literatura-ekoizpena sustatu eta dinamizatu nahi da.
iturriak
Asimismo, se perseguía promover y dinamizar la producción literaria local.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Halaber, urte honetan beste bi eleberri argitaratuko omenditu, bata XVI. mendean girotuta, eta bestea Hispanian erromatarinperioaren amaieraren ondorioz bizitako aldaketa-garai nahasi horretangirotuta.
iturriak
Asimismo, a lolargo de este año está previsto que vean la luz dos nuevas novelas, unacentrada en el sigo XVI y otra en esa turbulenta época de cambios quesupuso el final del imperio romano en Hispania.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Halaber, uztailean eta abuztuan erdi aroko harresia ikusteko bisitenprograma antolatu egin da, Vitoria-Gasteizko Hiri Historikoa EraIntegralean Biziberritzeko Agentziarekin egindakolankidetza-hitzarmenaren bitartez, eta programa hori irailaren amaieraarte iraungo du, erdi aroko merkatua ospatzen denera artealegia.
iturriak
Asimismo, el programa de visitas organizado para la muralla medievalpara los meses de julio y agosto, a través de un convenio decolaboración con la Agencia para la Rehabilitación Integral de laCiudad Histórica de Vitoria-Gasteiz, se mantendrá hasta finales deseptiembre, coincidiendo con la celebración del mercado medieval.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Halaber, XX. eta XXI. mendeetako errepertorioa ikertzen lan gogorra egiten du taldeak eta musika-sorkuntza berriak sartzen ditu abangoardiako konpositoreen ekarpenei esker. Ondorioz, taldearen adierazpen ahalmena berritzea eta zabaltzea ahalbidetzen du.
iturriak
Asimismo este grupo realiza una labor intensa de investigación del repertorio de los siglos XX y XXI, e incorpora nuevas creaciones musicales gracias a la aportación de compositores de vanguardia, lo que permite la innovación y la ampliación del potencial expresivo del grupo.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Halaber, zati zailenak eta horma alboa egonkortu dira, Erregeen Kaperan, kare hidrauliko naturalezko kare-esneak injektatuta, zuloak trinkotzeko xedez.
iturriak
Asimismo se han consolidado las partes más antiguas del mismo y el muro adyacente, en la Capilla de los Reyes, mediante inyección de lechadas de cal hidráulica natural, con el fin de compactar las oquedades.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Halaber, zenbait akademia eta elkarteko kide da, adibidez Geologia etaHeraldikako Akademia Madrildarra, Historiako Akademiahispano-belgikarra, Akademia Melitense Hispana edo Erdi ArokoAzterlanen Espainiako Elkartea.
iturriak
Asimismo, es miembro de varias academias y asociaciones como laAcademia Matritense de Genealogía y Heráldica, la hispano-Belga deHistoria, la Melitense Hispana o la Sociedad Española de EstudiosMedievales.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Halaber, zerbitzuaren aurkezpena eta baldintzak eta bere erabilera-baldintzak, edozein momentutan eta aldez aurretik abisatu gabe, alde bakarretik aldatzeko eskubidea gordetzen du.
iturriak
Se reserva, asimismo, el derecho de modificar unilateralmente, en cualquier momento y sin previo aviso, la presentación y condiciones del servicio y las condiciones requeridas para su utilización.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Halaber, zientzia eta unibertsitate aldizkarietarako 50artikulutik gora idatzi ditu eta Espainia, Israel, Estonia, Austria etaEstatu Batuetako hainbat unibertsitateko irakasle bisitari gisa jardundu.
iturriak
Asimismo, haescrito más de cincuenta artículos para revistas científicas yuniversitarias, y ha sido profesor visitante en varias universidadesespañolas y en Israel, Estonia, Austria y Estados Unidos.
fuentes
www.aralar.net (1) www.aralar.net (1)
Halaber, Abrilek aldarrikatu du bakerako bidean “ezinbestekoa dela horrelako estrategia, epaiketa eta justiziaren politizazioarekin bukatzea.
iturriak
Asimismo, Abril ha reivindicado que “en el camino de la paz es fundamental terminar con este tipo de estrategias, juicios y la politización de la justicia.
fuentes
www.aralar.net (1) www.aralar.net (1)
Halaber, Aralarren bozeramaileak gehitu duenez, “kontua ez da bakarrik emakumeen irudi sexista eman dezatela saihestea, baizik eta emakumeak profesionalak direla ikustaraztea, iritzi emaileak direla, eta bermatu egin behar dutela emakumeek sustatutako edo emakumeek zuzendutako jarduera politiko, sozial eta kulturalen zabalkundea, gizonekiko berdintasunean, eta orobat emakumeak ahalduntzeko lagungarri diren jarduerak ere”, 2005eko Berdintasun Legeak agintzen duen moduan.
iturriak
Asimismo, la portavoz de Aralar ha afirmado que “no solo hay que cuidar que los medios públicos no trasladen una imagen sexista de la mujer sino que además hay que hacer ver que las mujeres son profesionales y opinadoras, y garantizar la difusión de las actividades políticas, sociales y culturales promovidas o dirigidas a mujeres en condiciones de igualdad, así como aquellas que favorezcan su empoderamiento” tal y como recoge la Ley de Igualdad de 2005.
fuentes
www.aralar.net (1) www.aralar.net (1)
Halaber, Espainiako eta Frantziako estatuei bide beretik joka dezaten eskatu nahi diegu, Bake Konferentziako deia aintzat hartuz ETAren elkarrizketako deiari baiezkoa eman eta elkarrizketari bide emateko, soilik gatazka armatuaren ondorioetaz aritzeko.
iturriak
Asimismo, hacemos un llamamiento a los estados español y frances a que actúen del mismo modo, tomando en consideración el llamamiento de la Conferencia de Paz y respondiendo positivamente a las llamadas al diálogo de ETA, siempre para hablar de las consecuencias del conflicto armado.
fuentes
www.aralar.net (1) www.aralar.net (1)
Halaber, etorkizunean herrietan bakea eraikitzeko baldintzak egotea espero du Aralarrek.
iturriak
Asimismo, Aralar espera que en el futuro pueden darse las condiciones para construir la paz en los pueblos.
fuentes
www.aralar.net (1) www.aralar.net (1)
Halaber, pairatzen ari garen krisi ekonomiko larria aintzat hartuta, politika sozioekonomikoek, alegia, euskal langileengan eta gure gizartearen sektore sozial kaltetuenengan eragiten duten gaiek, protagonismo handia izango dute.
iturriak
Asimismo, y ante la grave situación de crisis económica que padecemos, las políticas socioeconómicas, temas que repercuten a las y los trabajadores vascos y a los sectores sociales más desfavorecidos de nuestra sociedad, tendrán gran protagonismo.
fuentes
www.hiru.com (2) www.hiru.com (2)
Aipatzekoa da bere C bitamina kopurua; laranjaren bikoitza du eta B taldeko bitaminak ere azpimarratzekoak dira. Halaber, potasioa, magnesioa eta fibra bezalako mineraletan aberatsa da.
iturriak
Destaca su contenido en vitamina C; más del doble que una naranja, y vitaminas del grupo B. Asimismo, es rico en minerales como potasio, magnesio y fibra.
fuentes
www.ibaizabal.com (1) www.ibaizabal.com (1)
DVDak, halaber, zuzeneko 12 kantu dakartza, Gernikako Astran (Bizkaian) emaniko kontzertu berezitik erauziak.
iturriak
Asimismo, el DVD contiene 12 canciones en directo, extraídas de un concierto ofrecido en la sala Astra de Gernika (Vizcaya).
fuentes
www.athletic-club.net (1) www.athletic-club.net (1)
Hori dela eta, zeuk erantzungo duzu eta Athletic Club onik azalduko da informazio horren edukiarengatik eta hedapenarengatik, barne sartuko direlarik, nolabait esatearren, haren zehaztasuna, legezkotasuna, jatorrizkotasuna eta titulartasuna. Halaber, Athletic Clubi esklusibaz eta mundu osoan aurreko informazioaren gainean izan dezakezun industria-jabetza edo jabetza intelektuala ematen diozu.Web Guneko zerbitzu edota edukiren batean sartzeko pasahitza emango balitzaizu, zentzuz erabiltzera derrigortuta egongo zinateke, baita uneoro isilean gordetzeko ere.
iturriak
Asimismo, cede en exclusiva y con un ámbito mundial al Athletic Club cualquier derecho de propiedad intelectual o industrial que pudiera ostentar sobre la información anterior.Si para acceder a algunos de los servicios y/o contenidos del Sitio Web, se le proporcionara una contraseña, se obliga a usarla de manera diligente, manteniéndola en todo momento en secreto.
fuentes
www.athletic-club.net (1) www.athletic-club.net (1)
Horietako edukiekin ados egon ezean, ez duzu Web Gunea erabili behar.Halaber, jakinaren gainean egon zaitezen, esan nahi dizugu, batzuetan, Web Gunean zenbait eduki edota zerbitzu zehatz erabiltzeko baldintza zehatzak jar daitezkeela, edo Web Gunean zehar, beste web gune batzuetara sar zaitezkeela, adibidez, Athletic Cluben babesleenetara, eta horiek euren baldintza zehatzek araututa daudela.
iturriak
Si usted no estuviere de acuerdo con su contenido, deberá abstenerse de utilizar el Sitio Web.Asimismo, queda advertido de que, en ocasiones, se podrán establecer condiciones particulares para la utilización en el Sitio Web de contenidos y/o servicios específicos o que, a través del Sitio Web, puede acceder a otros sitios web, como por ejemplo de los patrocinadores del Athletic Club, que se regulan por sus propias condiciones.
fuentes
www.eusko-ikaskuntza.org (2) www.eusko-ikaskuntza.org (2)
Garrantzitsua da, halaber, probintziako dokumentazioa, bereziki Gipuzkoako alkabala eta eskribautzetan betirako lehena izateko pribilegioak.
iturriak
Es asimismo importante la documentación provincial, en especial los privilegios de encabezamiento perpetuo de alcabalas y de escribanías de número de Gipuzkoa.
fuentes
www.ingurumena.ejgv.euskadi.net (1) www.ingurumena.ejgv.euskadi.net (1)
Halaber, administrazioak enpresek urtero instalazioen emisioei buruz eman behar dituzten datuak jasotzeko erregistro publikoa (EPER erregistroa) eduki behar du.
iturriak
Asimismo, la administración debe mantener un registro público (Registro EPER) que recoja los datos sobre las emisiones de las instalaciones, que las empresas están obligadas a suministrar con carácter anual.
fuentes
www.ingurumena.ejgv.euskadi.net (1) www.ingurumena.ejgv.euskadi.net (1)
Halaber, IPPC zuzentaraua indarrean egon baino lehen, instalazioak martxan jartzeko hainbat ingurumen-baimen izapidetu behar izaten ziren (hondakinak sortu eta kudeatzeko baimena, emisioak aireratzeko baimena, isurketen baimena, ingurumenaren gaineko eraginari buruzko ebaluazioa, eta abar.).
iturriak
Asimismo, con anterioridad a la Directiva IPPC la puesta en marcha de una instalación estaba sujeta a diversas autorizaciones de carácter ambiental (producción y gestión de residuos, autorización de emisiones a la atmósfera, autorización de vertidos, evaluación de impacto ambiental, etc.).
fuentes
www.ingurumena.ejgv.euskadi.net (1) www.ingurumena.ejgv.euskadi.net (1)
Halaber, kapitulu honetan, plan horrek ezartzen dituen helburuak nola betetzen diren zaintzeko aldizkako txostenak egiteko betebeharra ezartzen da.
iturriak
Asimismo, en este Capitulo se establece la obligación de elaborar informes periódicos de seguimiento sobre el cumplimiento de los objetivos determinados por el mencionado Plan.
fuentes
www.ingurumena.ejgv.euskadi.net (1) www.ingurumena.ejgv.euskadi.net (1)
Halaber, legeak agintzen du Euskal Autonomia Erkidegokoaren Ingurumen Batzordearen barruan eta Euskal Autonomia Erkidegoaren Ingurumenerako Aholku Batzordearen barruan lantalde espezializatuak sortzea.
iturriak
Asimismo, la Ley establece el mandato de creación de comisiones especializadas en cambio climático en el seno de la Comisión Ambiental del País Vasco y el Consejo Asesor de Medio Ambiente.
fuentes
www.ingurumena.ejgv.euskadi.net (1) www.ingurumena.ejgv.euskadi.net (1)
Halaber, politika horrek sendotu egin behar du Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza-inguruneak nekazaritza-garapeneko ereduan izan behar duen zeregina, nekazaritza-ingurune hori funtsezko osagaia baita berotegi-efektuko gasen emisioa mugatzen laguntzeko eta lurzoruak karbonoaren hustubide gisa duen eginkizunari eusten laguntzeko.
iturriak
Asimismo, esta política debe consolidar el papel del medio rural de la Comunidad Autónoma del País Vasco como elemento esencial para mantener un modelo de desarrollo agrario que contribuya a limitar las emisiones de gases de efecto invernadero y a mantener la función del suelo como sumidero de carbono.
fuentes
www.ingurumena.ejgv.euskadi.net (3) www.ingurumena.ejgv.euskadi.net (3)
Halaber, Talleres Arreche, S.A. enpresak bere baliabideak arrazionalizatzeko duen ikuspuntuaren beste adibide bat da kontsumitutako lehengai kg bakoitzeko aluminioa %22,19 eta letoia %6,87 murriztu duela, eta horrekin bat ez datozen piezak murriztu ditu.
iturriak
Asimismo, otros ejemplos del enfoque de racionalización de recursos de Talleres Arreche, S.A. son la reducción del 22,19% de aluminio y 6,87% de latón por cada kg de materia prima consumida, reduciendo el piecerío no conforme.
fuentes
www.kutxa.net (1) www.kutxa.net (1)
Lehendakari hori, era berean, Batzar Nagusiaren etaErakundearen Lehendakari izango da. Halaber, Administrazio Kontseiluak 1. Lehendakariordea eta 2. Lehendakariordea hautatubeharko ditu.
iturriak
Asimismo, elegirá un Vicepresidente 1º y un Vicepresidente 2º, que sustituirán por su orden al Presidente y un Secretario, todos los cuales lo serán a la vez de la Asamblea General y de la Entidad.
fuentes
www.emakunde.euskadi.net (2) www.emakunde.euskadi.net (2)
Orobat, artikulu horren c) letrak ezartzen duenez, kaleratzea deuseza izango da, halaber, “baldin eta langilea, amatasunagatik, adopzio edo harreragatik edo aitatasunagatik kontratua eten zaion aldiak amaitu ondoren, lanera itzulitakoan gertatzen bada, betiere gehienez bederatzi hilabete igaro badira haurraren jaiotzaren, adopzioaren edo harreraren egunetik”. a) eta c) letretan bilduriko arauak gehiago zehaztu behar dira; izan ere, aplikatzekoak izango dira salbu eta kaleratzea egokia dela ebazten bada, haurduntza-egoeraz bestelako arrazoien ondorio delako.
iturriak
Asimismo la letra c) del citado artículo califica también de nulo el despido “de los trabajadores después de haberse reintegrado al trabajo al finalizar los períodos de suspensión del contrato por maternidad, adopción o acogimiento o paternidad, siempre que no hayan transcurrido más de nueve meses desde la fecha de nacimiento, adopción o acogimiento del hijo”.
fuentes
www.basqueresearch.com (1) www.basqueresearch.com (1)
Halaber, azken hauen aplikazioak azetofenonen a-monoarilazio prozesuetan, desoxibentzoinen eraketa selektiboa ekarri zuen.
iturriak
La aplicación de estos últimos a procesos de a-monoarilación de acetofenonas, asimismo, condujo a la formación selectiva de desoxibenzoínas.
fuentes
www.basqueresearch.com (1) www.basqueresearch.com (1)
Halaber —dio Maribel Calvok—, tradizioz hirurak erabiltzen ziren nerbio-sistemaren arazoetarako; agian lotuta dago arazo horietarako eraginkorrak izatea eta alzheimerraren tratamendu gisa ere eraginkorrak izatea”.
iturriak
Asimismo”, continúa Maribel Calvo, “las tres se utilizaban tradicionalmente para problemas en el sistema nervioso, lo que podría estar conectado con su eficacia como tratamiento para el Alzheimer”.
fuentes
www.basqueresearch.com (1) www.basqueresearch.com (1)
Halaber, kartografia kontrolatzeko aukera ematen du, bai eta mantentze-lana programatzeko ere, eta integrazioa azkar eta argi egiten du.
iturriak
Asimismo, ofrece control sobre la cartografía, y mantenimiento programado, con una integración rápida y transparente”.
fuentes
www.basqueresearch.com (1) www.basqueresearch.com (1)
Halaber, lehen aldiz ulertu dugu zer gaitasun dugun ozeanoak aldatzeko, ozeanoetara botatzen dugunaren eta haietatik ateratzen dugunaren bidez.
iturriak
Asimismo, hemos entendido por primera vez la capacidad que tenemos para cambiar los océanos mediante lo que vertemos y lo que sacamos de ellos.
fuentes
www.basqueresearch.com (1) www.basqueresearch.com (1)
Halaber, lohia epe luzera egonkortzen du, dagoen materia organikoa deskonposatzea ekiditen duelako. Gainera, lohien hezetasuna murrizten du, eta, horri esker, errazago maneia daiteke.
iturriak
Asimismo, estabiliza el lodo a largo plazo al evitar el proceso de descomposición de la materia orgánica presente y además, disminuye su humedad, por lo que se facilita su manejo.
fuentes
www.basqueresearch.com (1) www.basqueresearch.com (1)
Halaber, T itxurako pieza bat du hodi endotrakealetara eta laringe-maskaretara egokitzeko; birika baten ebakuntza egiten ari diren bitartean beste birika aireztatzen den kirurgia torazikoen kasuetan erabiltzen da (argi bikoitzeko hodiak).
iturriak
Asimismo, aporta una pieza en forma de T, indicada para adaptarse a tubos endotraqueales y mascarillas laríngeas, utilizados en cirugías torácicas en las que se ventila un solo pulmón mientras se interviene el otro (tubos de doble luz).
fuentes
www.eusko-ikaskuntza.org (1) www.eusko-ikaskuntza.org (1)
Gure iritziz, halaber, Kongresua guztiz esparru egokia izango da ba komunikazioak eta bai ikerlan bereziak aurkezteko ere. Lan horiek gizarte, ekonomia, zientzia, kultura eta arte eremuei dagozkie eta dagoeneko garatzen ari dira orain aurkezten dugun datorren Eusko Ikaskuntzaren XV. Kongresu honetan azaltzearren.
iturriak
Estimamos asimismo que el Congreso se convertirá en el marco más adecuado para la presentación tanto de comunicaciones como de investigaciones específicas que, refiriéndose a temas que afectan a áreas sociales, económicas, científicas, culturales y artísticas vienen siendo desarrolladas con el objetivo de ser presentadas en el marco de este próximo XV Congreso de Estudios Vascos que ahora presentamos.
fuentes
www.euskara.euskadi.net (1) www.euskara.euskadi.net (1)
Halaber, Auzmendik jakinaraziko digu nola abiatu ziren aldibereko interpretazioa (euskal erakundeetan), eta esan osteko itzulpena (epaiketetan) gure herrian.
iturriak
Auzmendi recuerda asimismo cómo se implantaron en nuestro país la traducción simultánea (en las instituciones vascas) y la consecutiva (en los juicios).
fuentes
www.euskara.euskadi.net (1) www.euskara.euskadi.net (1)
Halaber, eskolan hizkuntzen kudeaketa hobetzeko proposamenak ere egin zituzten hizlariek.
iturriak
Asimismo, realizaron propuestas para mejorar la gestión lingüística en las escuelas.
fuentes
www.euskara.euskadi.net (1) www.euskara.euskadi.net (1)
Halaber, euskara-koordinatzailea edota euskara-batzordea izan behar dute.
iturriak
Asimismo, deberán contar con un/a coordinador/a de euskera y/o comisión de euskera.
fuentes
www.euskara.euskadi.net (1) www.euskara.euskadi.net (1)
Halaber, euskararen presentzia areagotzea Interneten, eduki digitalak sortuz… Behar-beharrezkoa irizten diogu, nolanahi ere, alor honetan euskarak gaur egun duen presentziari eta teknologia berri hauetan jadanik badiren euskarazko baliabideei buruzko azterketa eta erradiografia bat egiteari, eta etorkizunean urratu beharreko ildoa zehazteari.
iturriak
Asimismo, incremento de la presencia del euskera en Internet, creando contenidos digitales… En este marco se considera necesario analizar y radiografiar la presencia actual del euskera en ese ámbito, así como los recursos en euskera ya disponibles en estas nuevas tecnologías, y definir el camino a seguir en el futuro.
fuentes
www.euskara.euskadi.net (1) www.euskara.euskadi.net (1)
Halaber, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak bere egiten ditu Euskararen Aholku Batzordearen «Euskara 21, Itun Berritu Baterantz» izenburudun liburuan jasotako XXI. mende hasierako hizkuntza politikaren lehentasunezko ildoak.
iturriak
Asimismo, la Viceconsejería de Política Lingüística asume las líneas de prioridad para la política lingüística del siglo XXI formuladas por el Consejo Asesor del Euskera, recogidas en la publicación «Euskara 21. Hacia un Pacto Renovado».
fuentes
www.euskara.euskadi.net (1) www.euskara.euskadi.net (1)
Halaber, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak bere egiten ditu Euskararen Aholku Batzordearen “Euskara 21, Itun Berritu Baterantz” izenburudun liburuan jasotako XXI. mende hasierako hizkuntza politikaren lehentasunezko ildoak.
iturriak
Asimismo, la Viceconsejería de Política Lingüística asume las líneas de prioridad para la política lingüística de principios del siglo XXI formuladas por el Consejo Asesor del Euskera, recogidas en la publicación "Euskara 21, Hacia un Pacto Renovado".
fuentes
www.euskara.euskadi.net (2) www.euskara.euskadi.net (2)
Halaber, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak bere egiten ditu Euskararen Aholku Batzordearen “Euskara 21. Itun Berritu Baterantz” izenburudun liburuan jasotako XXI. mende hasierako hizkuntza politikaren lehentasunezko ildoak.
iturriak
Asimismo, la Viceconsejería de Política Lingüística asume las líneas de prioridad para la política lingüística de principios del siglo XXI formuladas por el Consejo Asesor del Euskera, recogidas en la publicación “Euskara 21. Hacia un Pacto Renovado”.
fuentes
www.euskara.euskadi.net (1) www.euskara.euskadi.net (1)
Halaber, langileei zuzenduta dauden eta lantokietan egon behar duten errotulu eta idatzizko testua duten informazio finkoak bi hizkuntza ofizialetan egon beharko dute.
iturriak
Asimismo, los rótulos y la información fija que lleve texto escrito que esté dirigido a los empleados o que se encuentren en el lugar de trabajo deberán ir en las dos lenguas oficiales.
fuentes
www.euskara.euskadi.net (2) www.euskara.euskadi.net (2)
Halaber lortutako mailari iraunarazteko sistematizazio-adierazleak (edo hizkuntza-irizpideak) landuko ziren.
iturriak
Asimismo, se elaborarían los indicadores de sistematización (o criterios lingüísticos) para mantener los niveles alcanzados.
fuentes
www.euskara.euskadi.net (1) www.euskara.euskadi.net (1)
Halaber, Nafarroako eta Arabako ukipen-aldeetan gaztelaniak euskarari gaina hartzen jarraitzen du poliki-poliki. XVIII. mendea.
iturriak
Asimismo, continúa el lento proceso de sustitución del euskera por el castellano en las zonas de contacto lingüístico de Álava y Navarra.
fuentes
www.euskara.euskadi.net (1) www.euskara.euskadi.net (1)
Halaber, plantilako lanpostu guztien artetik, eragindakoak zeintzuk diren zehaztu beharko da eta lanpostu horiek betetzeko izan beharreko euskara maila zein izango den.
iturriak
Asimismo, se concretará de entre todos los puestos de trabajo de la plantilla, cuales son los puestos afectados y se especificará el nivel de euskera necesario para cubrirlos.
fuentes
www.gazteaukera.euskadi.net (1) www.gazteaukera.euskadi.net (1)
Halaber, hiri barruan dabiltzanean, 135 zentimetrotik beherako pertsonak eraman ahalko dituzte bere neurri eta pisura egokitutako homologatutako gailurik erabili gabe, beti ere atzealdeko eserlekuan badoaz.
iturriak
Asimismo, cuando circulen en tráfico urbano o áreas urbanas de grandes ciudades, podrán transportar a personas cuya estatura no alcance los 135 centímetros sin utilizar un dispositivo de retención homologado adaptado a su talla y a su peso, siempre que ocupen un asiento trasero.
fuentes
www.gazteaukera.euskadi.net (1) www.gazteaukera.euskadi.net (1)
Halaber, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak bere egiten ditu Euskararen Aholku Batzordearen «Euskara 21, Itun Berritu Baterantz» izenburudun liburuan jasotako XXI. mende hasierako hizkuntza politikaren lehentasunezko ildoak.
iturriak
Asimismo, la Viceconsejería de Política Lingüística asume las líneas de prioridad para la política lingüística del siglo XXI formuladas por el Consejo Asesor del Euskera, recogidas en la publicación «Euskara 21. Hacia un Pacto Renovado».
fuentes
www.gazteaukera.euskadi.net (2) www.gazteaukera.euskadi.net (2)
Halaber, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak bere egiten ditu Euskararen Aholku Batzordearen “Euskara 21. Itun Berritu Baterantz” izenburudun liburuan jasotako XXI. mende hasierako hizkuntza politikaren lehentasunezko ildoak.
iturriak
Asimismo, la Viceconsejería de Política Lingüística asume las líneas de prioridad para la política lingüística de principios del siglo XXI formuladas por el Consejo Asesor del Euskera, recogidas en la publicación “Euskara 21. Hacia un Pacto Renovado”.
fuentes
www.gazteaukera.euskadi.net (1) www.gazteaukera.euskadi.net (1)
Halaber, identifikatu nahi izan da ea gazteek dakiten norbanakoarentzat eta gizarte zein ingurumen mailan zein inplikazio dituen edozein produktu edo zerbitzu kontsumitzeak.
iturriak
Asimismo, se trata de identificar en qué medida las personas jóvenes son conscientes de las implicaciones personales, sociales y medioambientales que tiene consumir cualquier producto o servicio.
fuentes
www.gazteaukera.euskadi.net (1) www.gazteaukera.euskadi.net (1)
Halaber, zaharragoak badira, goi-erdi kontsumo arduratsuaren maila handiagoa izango da; 15 eta 19 urte bitarteko pertsonen artean kopurua % 35 da eta, 25 eta 29 urte bitartekoen artean, berriz, % 46 da.
iturriak
Asimismo, se aprecia un incremento del nivel de consumo responsable medio-alto a medida que aumenta la edad, del 35% de las personas de15 a19 años al 46% de las de25 a29 años.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Jardunaldiotan, halaber, literaturan, zientzian eta pentsamenduan Erdi Arotik gaur egunera arte egokitutako aldaketak ere deskribatuko dira.
iturriak
Asimismo, se describirán los cambios que se han producido en la Literatura, la Ciencia y el Pensamiento desde la Edad Media hasta nuestros días.
fuentes
www.mondragon.edu (1) www.mondragon.edu (1)
Halaber, aurreikuspenen arabera, patronatuan elikaduraren alorreko enpresei ere emango zaie sarbidea.
iturriak
Asimismo, también está prevista la participación en el Patronato de empresas del sector de la alimentación.
fuentes
www.mondragon.edu (1) www.mondragon.edu (1)
Halaber, bisitak bigarren helburu bat ere badu, alegia: euskal unibertsitateko ikasleen artean ekintzailetza sustatzea.
iturriak
Asimismo, la visita cumple un segundo objetivo: promover e incentivar el emprendizaje entre los estudiantes de la universidad vasca.
fuentes
www.mondragon.edu (1) www.mondragon.edu (1)
Halaber, Elektronika eta Komunikazio Doktoregoa egin zuen, Staffordshire-ko Unibertsitatean, Erresuma Batuan.
iturriak
Asimismo, es Doctor en Electrónica y Comunicaciones por la Staffordshire University del Reino Unido.
fuentes
www.mondragon.edu (1) www.mondragon.edu (1)
Halaber, elikaduraren sektoreko enpresak ere Patronatuan sartzea aurreikusten da.
iturriak
Asimismo, también está prevista la participación en el Patronato de empresas del sector de la alimentación.
fuentes
www.mondragon.edu (1) www.mondragon.edu (1)
Halaber, elikadura sektoreko enpresak ere Patronatuan sartuko direla aurreikusten da.
iturriak
Asimismo, también está prevista la participación en el Patronato de empresas del sector de la alimentación.
fuentes
www.mondragon.edu (1) www.mondragon.edu (1)
Halaber, eskubidea izango dute jokatzeko MUren kirol txapelketan, otsailean jokatuko dena.
iturriak
Asimismo, podrán participar en los Campeonatos deportivos de MU, que se disputarán en febrero.
fuentes
www.eusko-ikaskuntza.org (1) www.eusko-ikaskuntza.org (1)
Halaber, azken hamarkadetako idazle euskal-iparramerikarrek, hala nola F. Bergon, M. Urza edo G. Martinek, burutu ekarpen nagusien ikuspegi panoramikoa eskaintzen da.
iturriak
Asimismo, se ofrece una visión panorámica de las principales aportaciones de los autores vasco-norteamericanos de las últimas décadas, como F. Bergon, M. Urza o G. Martin.
fuentes
www.mondragon.edu (1) www.mondragon.edu (1)
Halaber, ikastetxean, fotokopiagailuak, inprimagailuak (B/N eta koloretan), eskanerrak, CD eta DVD grabagailuak eta abar ere ikasleen eskueran daude. Itzuli gora
iturriak
Asimismo, el centro dispone de Fotocopiadoras, impresoras (B/N y color), escáner, grabadoras de CDs y DVDs, etc a disposición del alumnado.
fuentes
www.mondragon.edu (2) www.mondragon.edu (2)
Halaber, ikusita zelako desafioak dituen euskal kulturgintzak, bilatzen du formazio multifokala eta praktikoa egitea.
iturriak
Asimismo, pretende realizar una formación multifocal y práctica ante los retos de la producción cultural vasca.
fuentes
www.eusko-ikaskuntza.org (2) www.eusko-ikaskuntza.org (2)
Halaber, bi kopia entregatuko dira DIN A4 paper normalizatuan, alde batetik idatzia, tarte bikoitzean eta ezkerreko ertza ez da inoiz hiru zentimetrokoa baino txikiagoa izango.
iturriak
Asimismo, se entregarán dos copias en papel normalizado DIN A4 por una sola cara, a doble espacio y con un margen izquierdo nunca inferior a tres centímetros. 2.
fuentes
www.mondragon.edu (1) www.mondragon.edu (1)
Halaber, Innobasquek eta Mondragon Unibertsitateak jakinarazi dute, ekonomia berrirako enpresa-liderren heziketarako itun estrategikoaren ildotik, datorren urtarrilean hasiko direla Euskadin "Unibertsitate Masterra: Enpresa Berrikuntza eta Proiektu Zuzendaritza" ematen; horren programa dagoeneko egiztatu eta onetsi dute ANECAk eta Unibertsitate Kontseiluak, eta beraz Unibertsitate Master Ofiziala izango da Europako Hezkuntza Eremuan; horrek ziurtatzen du onartua izango dela Goi Mailako Hezkuntzari buruzko Bolognako itunari atxikita dauden 40 herrialde baino gehiagotan.
iturriak
Innobasque y Mondragon Unibertsitatea han informado asimismo que, en el ámbito de su alianza estratégica para la educación de líderes empresariales para la nueva economía, comenzarán en enero próximo la impartición en Euskadi de un "Master Univesitario en Innovación Empresarial y Dirección de Proyectos", cuyo programa, ha sido ya verificado favorablemente por ANECA y el Consejo de Universidades, por lo que tendrá el carácter de Master Universitario Oficial en el Espacio Educativo Europeo, lo que le asegura su reconocimeitno como tal en los más de 40 países adheridos a los tratados de Bolognia sobre Educación Superior.
fuentes
www.mondragon.edu (1) www.mondragon.edu (1)
Halaber, sortu zen Informaziorako eta komunikaziorako Giza Zientziak.
iturriak
Asimismo se crea la licenciatura de Humanidades aplicadas a la Información y Comunicación.
fuentes
www.mondragon.edu (1) www.mondragon.edu (1)
Halaber, sortu ziren Informaziorako eta komunikaziorako Giza Zientziak.
iturriak
Se crea, asimismo, las Ciencias Sociales para la Información y la Comunicación.
fuentes
www.eusko-ikaskuntza.org (2) www.eusko-ikaskuntza.org (2)
Halaber, enpresak eta eragile ekonomikoak gonbidatzen ditugu eginkizun dinamizatzailea beren gain har dezaten, horrek abantaila lehiakorra emango dielakoan; bai eta organizazio eta erakunde publikoak ere, beraiei baitagokie Garapen Iraunkorraren bidez etorkizun zuzenago eta hobe batera eramango gaituzten estrategia eta sistema eragilea finkatzea.
iturriak
Invitamos asimismo a las empresas y agentes económicos para que asuman su papel dinamizador, en la confianza de que ello les proporcionará ventaja competitiva; y a las organizaciones y entidades públicas, a las que corresponde fijar la estrategia y el sistema operativo que deberá conducirnos a un futuro más equitativo y excelente a través del Desarrollo Sostenible.
fuentes
www.eusko-ikaskuntza.org (2) www.eusko-ikaskuntza.org (2)
Halaber, giltza-hitzak aipatu behar dira (zortzi gehienez) aipaturiko hizkuntzetan eta garrantziaren arabera ordenatuak.
iturriak
Se incluirá asimismo la mención de las palabras-clave (no más de ocho) en las mismas lenguas, ordenadas en función de su importancia.
fuentes
www.eusko-ikaskuntza.org (1) www.eusko-ikaskuntza.org (1)
Halaber, gizarte eragileek garapen iraunkorraren eredu bat osatzerakoan izan beharreko partaidetza eraginkorraren garrantzia eta premia kontuan harturik, Hirugarren Jardunaldi honek askotariko eragileen partaidetza eta integrazio Foroak abian jartzeko esperientziak azalduko ditu.
iturriak
Asimismo, y considerando la importancia y necesidad de una participación efectiva de los diferentes agentes de la sociedad en la configuración de un modelo de desarrollo sostenible, esta Tercera Jornada expondrá experiencias de puesta en marcha de Foros de participación e integración multi-agentes.
fuentes
www.eusko-ikaskuntza.org (1) www.eusko-ikaskuntza.org (1)
Halaber, halako desadostasun bat egiaztatzen da erakundeen musika kontzeptuaren eta gizarte errealitatearen artean.
iturriak
Asimismo, se constata cierto divorcio entre el concepto musical institucional y la realidad social.
fuentes
beasain.org (2) beasain.org (2)
Halaber, diru-lagun­tzei buruzko Udal Ordenan­tzan Diru-lagun­tzen Lege Orokorrean eta bat datozen gainon­tzeko lege arauetan ezarritakoari atxi­kiko zaio.
iturriak
Asimismo, será de aplicación lo dispuesto en la Ordenanza Municipal sobre ayudas económicas, en la Ley General de Ayudas Económicas y en las demás disposiciones legales concordantes.
fuentes
www.eusko-ikaskuntza.org (1) www.eusko-ikaskuntza.org (1)
Halaber, hizkuntz normalizazioaren sistema ezartzeko jarraitu den prozedura deskribatzen dugu; horren arabera, bai Euskal Herrian diren aurrekariekin eta bai Zuzenbide konparatuaren alorreko joera gehienekin bat etorriz, funtzio publikoaren beraren euskalduntzea aukeratu zen.
iturriak
Se describe, asimismo, el procedimiento seguido para la implantación de un sistema de normalización lingüística que, en consonancia con los antecedentes existentes en el País Vasco y las tendencias mayoritarias en el ámbito del Derecho comparado, opta por la euskaldunización de la propia función pública.
fuentes
beasain.org (2) beasain.org (2)
Halaber eskertu egin nahi ditut hemen Jaione Iriondo, Alaitz Olazabal, Iker Uzkudun eta Iban Iparragirre ere, Beasaingo elementu desberdinak ikusi eta argazkiak ateratzen eskainitako laguntzarengatik.
iturriak
Asimismo, quisiera agradecer a Jaione Iriondo, Alaitz Olazabal, Iker Uzkudun e Iban Iparragirre su colaboración en la labor de inspeccionar y fotografiar los diferentes elementos por todo el pueblo de Beasain.
fuentes
www.eusko-ikaskuntza.org (1) www.eusko-ikaskuntza.org (1)
Halaber, zentro eredu berria arautu da, dantza eskolak, non balio akademiko ofizialik gabeko ikasketak egin daitezkeen. Horien helburu dira: amateurren prestakuntza, adin mugarik gabe, eta adingoiztiarretan dizlplina horien ezagutza sakonagoa bideratzea, irakaskuntza profesionaletara bidera litezkeen bokazio eta gaitasunak aurkitzeko moduan.
iturriak
Asimismo se regula un nuevo modelo de centro, las escuelas de danza donde se imparten estudios sin validez académica oficial orientados a la formación de aficionados sin limitación de edad y a favorecer un mayor conocimiento de estas disciplinas a edades tempranas, descubriendo vocaciones y aptitudes que podrán encauzarse en las enseñanzas profesionales.
fuentes
www.beasain.org (2) www.beasain.org (2)
Halaber, diru-lagun­tzei buruzko Udal Ordenan­tzan Diru-lagun­tzen Lege Orokorrean eta bat datozen gainon­tzeko lege arauetan ezarritakoari atxi­kiko zaio.
iturriak
Asimismo, será de aplicación lo dispuesto en la Ordenanza Municipal sobre ayudas económicas, en la Ley General de Ayudas Económicas y en las demás disposiciones legales concordantes.
fuentes
www.beasain.org (2) www.beasain.org (2)
Halaber eskertu egin nahi ditut hemen Jaione Iriondo, Alaitz Olazabal, Iker Uzkudun eta Iban Iparragirre ere, Beasaingo elementu desberdinak ikusi eta argazkiak ateratzen eskainitako laguntzarengatik.
iturriak
Asimismo, quisiera agradecer a Jaione Iriondo, Alaitz Olazabal, Iker Uzkudun e Iban Iparragirre su colaboración en la labor de inspeccionar y fotografiar los diferentes elementos por todo el pueblo de Beasain.
fuentes
www.enpresa-donostia.ehu.es (1) www.enpresa-donostia.ehu.es (1)
Halaber, egileak jaso dezake ohar bat aurkeztutako lana bere baimenik gabe aipatzeko debekuaz.
iturriak
Asimismo, se podrá recoger una nota en la que se establezca que el trabajo no puede ser citado sin la autorización expresa de su autor/a.
fuentes
www.enpresa-donostia.ehu.es (3) www.enpresa-donostia.ehu.es (3)
Halaber oinarrizko konpetentzien garapena bultzatu nahi dira: Norbanaka eta taldean Arduraz eta autonomiaz bizi, Ikasten eta pentsatzen ikasi, Hizkuntza ofizialetan, eta, gutxienez, atzerriko hizkuntza batean hitz egin, elkarrekin bizi, pertsona gisa garatu eta, egin eta ekin.
iturriak
Asimismo se quieren fomentar el dominio de las competencias básicas: vivir responsablemente de forma autónoma y en grupo, aprender a aprender y a pensar, comunicarse en las lenguas oficiales y al menos en una lengua extranjera, vivir juntos, desarrollarse como persona y, hacer y emprender.
fuentes
www.industria.ejgv.euskadi.net (3) www.industria.ejgv.euskadi.net (3)
Halaber, bidaia-agentzia baten esperientzia ere erakutsi da, turismo-eskaintza irisgarria merkaturatzeko jarraitu duen sistema agertuz.
iturriak
Se ha conocido asimismo la experiencia de una agencia de viajes que ha expuesto el sistema que ha seguido para comercializar la oferta turística accesible.
fuentes
www.lezo.net (1) www.lezo.net (1)
Halaber, 6/2001 Legearen I., eta II. eranskinetan eta 3/1998 Legearen I. eranskinean jasotzen diren sailkatutako jarduerek Ingurumen Eragina Ebaluatzeko prozedura pasa beharko dute.
iturriak
Las actividades clasificadas que estén asimismo recogidas en los Anexo I y II de la Ley 6/2001 o en el Anexo I de la Ley 3/1998 estarán sometidas al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.
fuentes
www.lezo.net (1) www.lezo.net (1)
Halaber, Babes zibil, ingurugiro, kultur ondare eta natur ingurunean eskumenak dituzten Eusko Jaurlaritzaren eta Foru Aldundiaren organoei bere ordenamenduarengatik errespetatuak izan behar duten ingurugiro, kultur ondare eta natur ingurunearen baldintzatzaileen eta egon litezkeen arriskuen berri eskatu. Behar bezalako justifikazio tekniko eta juridikoekin bi hilabete gaindituko ez dituen epearen barruan mango da.
iturriak
Asimismo acordó solicitar de los órganos del Gobierno Vasco y de la Diputación Foral correspondiente con competencias sobre protección civil, el medio ambiente, el patrimonio cultural y el medio natural la información sobre riesgos existentes y los condicionantes medioambientales, de protección del patrimonio cultural y del medio natural que deban ser respetados por su ordenación, la cual se suministrará, acompañada de su justificación técnica y jurídica, en un plazo no superior a dos meses.
fuentes
www.lezo.net (1) www.lezo.net (1)
Halaber, Babes zibil, ingurugiro, kultur ondare eta natur ingurunean eskumenak dituzten Eusko Jaurlaritzaren eta Foru Aldundiaren organoei bere ordenamenduarengatik errespetatuak izan behar duten ingurugiro, kultur ondare eta natur ingurunearen baldintzatzaileen eta egon litezkeen arriskuen berri eskatzea ere erabaki zen, behar bezalako justifikazio tekniko eta juridikoekin bi hilabete gaindituko ez dituen epean.
iturriak
Asimismo acordó solicitar de los órganos del Gobierno Vasco y de la Diputación Foral correspondiente con competencias sobre protección civil, el medio ambiente, el patrimonio cultural y el medio natural la información sobre riesgos existentes y los condicionantes medioambientales, de protección del patrimonio cultural y del medio natural que deban ser respetados por su ordenación, la cual se suministrará, acompañada de su justificación técnica y jurídica, en un plazo no superior a dos meses.
fuentes
www.turismoa.euskadi.net (4) www.turismoa.euskadi.net (4)
Azpimarratu beharra dago, halaber, erromatarren garaiaz geroztik, Penintsula iparraldeko komunikazio-ardatz nagusienetakoa izan dela ingurune hau.
iturriak
Asimismo, cabe destacar que esta ruta ha sido, desde la época romana, uno de los más importantes ejes de comunicación del norte peninsular.
fuentes
www.lezo.net (1) www.lezo.net (1)
Halaber Toki Administrazioko ondasunen Erregelamenduko 118 artikuluak agintzen duen moduan besterendu nahi del lursailaren balorazio teknikoa espedientean dago.
iturriak
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 del Reglamento de bienes de la Administración Local, la valoración de la parcela objeto de enajenación está en el expediente.
fuentes
www.lezo.net (1) www.lezo.net (1)
Halaber, Zabaltxo Eraikuntzak S.L. sozietateak bere gain hartzen ditu Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 25. artikuluan eta dagokion zuzkidura karga kentzean datzan Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legea garatzen duten premiazko neurriei buruzko ekainaren 3ko 105/2008 Dekretuaren 3. artikuluan ezarritakoaren arabera dagozkion betebeharrak.
iturriak
Asimismo, la sociedad Zabaltxo Eraikuntzak, S.L. se hace cargo de las obligaciones consistentes en el levantamiento de la carga dotacional que le corresponden según lo establecido en el artículo 25 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo y en el artículo 3 del Decreto 105/2008 de 3 de junio sobre las medidas necesarias que desarrollan la Ley 2/2006 de 30 de junio de Suelo y Urbanismo.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Adieraztekoa da, halaber, bide publikoko aparkalekuen gehikuntza, azalerako parking berri bat egingo baita lurzati sanitarioren ondoan.
iturriak
Es preciso resaltar asimismo un incremento de las plazas de aparcamiento en la vía pública, creándose un nuevo párking en superficie junto a la parcela sanitaria.
fuentes
web.bizkaia.net (1) web.bizkaia.net (1)
Bizkaiko Foru Aldundiak, atari honen bidez, iraunkortasunaren arloko informazio eta tresna baliogarriak ematen dizkizu, eta halaber, enpresen, erakunde sozialen eta herritarren komunikazio eta parte-hartzea sustatzen du, Garapen Iraunkorra helburu.
iturriak
La Diputación Foral de Bizkaia, mediante este portal, te facilita información y herramientas de interés en el campo de la sostenibilidad y, asimismo, promueve la comunicación y la participación de la ciudadanía, de las empresas y de las organizaciones sociales en la búsqueda del Desarrollo Sostenible.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Leo de Neve biolinista, bere aldetik, Ambereseko “deFilharmonie"ko etaBruselako "La Monnaje Opera"ko biola nagusia izan da. Halaber, StringQuarteteko eta Arpae Ensembleko kide da, irakasle da Ambereseko GoiKontserbatorioan eta eskolak ematen ditu Europako zenbait herrialdetaneta Japonian.
iturriak
Por su parte, el violista Leo de Neve ha sido viola principal en‘deFilharmonie’ de Amberes y en ‘La Monnaie Opera’ de Bruselas.Asimismo, es miembro del String Quartet y del Arpae Ensemble, profesoren el Conservatorio Superior de Amberes e imparte clases en diferentespaíses europeos y Japón.
fuentes
www.kutxa.net (4) www.kutxa.net (4)
Zuntz birjineko papera erabiltzearekin alderatuta, paper birziklatua (% 100 zuntz sekundarioak) erabiltzeak ingurumenean eragiten dituen onurak honako honetan gauzatzen dira: urtean 240 tona zur gutxiago erabiltzen dira, eta, hortaz, 1.659 zuhaitz gutxiago mozten dira zelulosa fabrikatzeko, 2.540 m3 ur aurrezten dira, eta elektrizitateari dagokionez 521.600 Kwh. Halaber, ingurumen-arloan 2010. urtean Kutxa erreferente izateko ekin behar zaien ekintzei buruzko gogoeta estrategiko zehatza egin dugu.
iturriak
Los beneficios ambientales de emplear papel reciclado (100% fibras secundarias), en comparación con el de fibras vírgenes, se materializan en la utilización de 240 toneladas de madera menos al año, lo que equivale a 1.659 árboles menos cortados para fabricar celulosa y al ahorro de 2.540 m3 de agua y 521.600 Kwh de elecrtididad. Asimismo, realizamos una reflexión estratégica con detalle de las acciones a emprender para conseguir que kutxa sea un referente en materia medioambiental para 2010.
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Argibide gehiagorako, halaber, ondoko telefonora ere dei daiteke: 943 17 90 90.
iturriak
Para ampliar información pueden, asimismo, llamar al teléfono 943 17 90 90.
fuentes
www.mondragon.edu (1) www.mondragon.edu (1)
Ikastaroak bilatzen zuen, halaber, formazio multifokala eta praktikoa ematea euskal kulturgintzak dituen desafioen aurrean.
iturriak
El curso busca, asimismo, ofrecer una formación multifocal y práctica sobre los desafíos de la cultura vasca.
fuentes
www.pasaia.net (1) www.pasaia.net (1)
Halaber, egoitza elektronikoaren parte izango dira «pasaia.net» eta «pasaia.org» domeinuetan dauden web-guneak, http://www.pasaia.net orrian esteka espresa baldin badute.
iturriak
Asimismo formarán parte de la sede electrónica todas aquellas páginas web incluidas en los dominios «pasaia.net» y «pasaia.org» y que se encuentre expresamente enlazadas desde la página web originaria http://www.pasaia.net
fuentes
www.pasaia.net (1) www.pasaia.net (1)
Halaber, Errenteria eta Donostiako udalei adierazi nahi diegu hartu duten bideak, hau da, Foru Aldundiari tramitazioarekin jarrai dezan adostasuna adierazteak, udalerri hauetako biztanleengan izango duela eragin nabarmena.
iturriak
Asimismo, queremos trasladar a los Ayuntamientos de Errenteria y Donostia que el camino emprendido, esto es, aceptar la tramitación del Plan por parte de la Diputación, perjudica seriamente a la ciudadanía de estos municipios.
fuentes
www.pasaia.net (1) www.pasaia.net (1)
Halaber, eta baldintza berdinetan, obra-ziurtagiriak hilaren 10ean ordainduko dira, baina bi hilabete igaro ondoren.
iturriak
Asimismo y en las mismas condiciones de Registro de entrada, las certificaciones de obra se abonarán el día 10 posterior a los dos meses vencidos.
fuentes
www.pasaia.net (1) www.pasaia.net (1)
Halaber, eta baldintza berdinetan, obra-ziurtagiriak hilaren 25ean ordainduko dira, baina bi hilabete igaro ondoren.
iturriak
Asimismo y en las mismas condiciones, las certificaciones de obra se abonarán el día 25 posterior a los 2 meses vencidos.
fuentes
www.pasaia.net (1) www.pasaia.net (1)
Halaber, galdeketan parte hartu zutenen artean zegoen ilusioa nabarmendu behar dugu, jendea pozik etorri zen iritzia agertzera, eta garbi dago asmatu egin genuela aukera hori ematea erabaki genuenean.
iturriak
Asimismo resaltaremos la motivación de las personas que acudieron a votar, se les notaba animadas con la acertada decisión de consultarles.
fuentes
www.pasaia.net (1) www.pasaia.net (1)
Halaber, hainbatetan zuzendu du "Sax Ensemble" kamera-taldea, bereziki musika garaikidea eta espainiarra lantzen duena.
iturriak
Asimismo ha dirigido en diversas ocasiones el grupo de Cámara "Sax Ensemble", con especial dedicación a la música contemporánea y española.
fuentes
www.pasaia.net (1) www.pasaia.net (1)
Halaber, IKUSKAko ohiko ikusleen artean epaimahai bat izendatuko da, eta epaimahai horrek erabakiko du Xabier Portugal saria, hau da, Gipuzkoako film onenaren saria, nori eman.
iturriak
Asimismo, un jurado popular designado para la ocasión entre espectadores asiduos a IKUSKA decidirá el Premio Xabier Portugal al mejor corto gipuzkoano.
fuentes
www.pasaia.net (1) www.pasaia.net (1)
Halaber, laster izango duzue Udaletxea bere osotasunean ezagutzeko aukera, horretarako antolatuko dugun inaugurazio ekitaldian.
iturriak
Asimismo, en breve tendréis la oportunidad de conocer todas las dependencias de la nueva Casa Consistorial en el acto de inauguración que se llevará a cabo con este fin.
fuentes
www.pasaia.net (1) www.pasaia.net (1)
Halaber, lizentziaren jabeak, lizentzia jaso aurretik, 300€ko fidantza edo banku-abala jarri beharko du.
iturriak
Asimismo deberá depositar con carácter previo a la retirada de la licencia, una fianza o aval bancario por importe de 300 €.
fuentes
www.pasaia.net (1) www.pasaia.net (1)
Halaber, ludoketek ahalbidetzen dute haurrak sormenaren bidez garatzea; lagun berriak egitea; irudimena bizkortzea; eta jolasen ardura hartzea, horiek partekatuz.
iturriak
Asimismo, son un espacio donde los niños tienen la oportunidad de desarrollarse de manera creativa, de hacer nuevos amigos, de estimular su imaginación y de responsabilizarse de los juegos compartiéndolos.
fuentes
www.pasaia.net (1) www.pasaia.net (1)
Halaber, musika taldean lantzen hasten dira, bai ganberako talde txikietan, bai bestelako talde handiagoetan; eta irakasleak lagunduko die jarduera horretan sartzen.
iturriak
Asimismo, comienza también la práctica de la música en conjunto, bien en pequeñas agrupaciones de cámara u otras más grandes; siendo la orientación del profesor el criterio a seguir para la incorporación a esta actividad.
fuentes
www.pasaia.net (1) www.pasaia.net (1)
Halaber, Pasaiako bizilagunak animatu nahi ditugu prozesu berri honetan parte har dezaten, denontzako oso interesgarria eta aberasgarria izango dela ziur baikaude.
iturriak
Asimismo, animar a la ciudadanía Pasaitarra a participar en este nuevo proceso que, seguro, va a resultar muy interesante y enriquecedor.
fuentes
www.pasaia.net (1) www.pasaia.net (1)
Halaber, Pasaiako Portu Agintaritzako lahendakariak adierazi du Madrilen sinatutako protokoloak argi uzten duela badiaren berroneratzea lotuta dagoela kanpo kaiaren eraikuntzarekin.
iturriak
Asimismo, el presidente de la APP ha afirmado que el protocolo firmado en Madrid “deja claro que la regeneración de la bahía está ligada a la construcción del puerto exterior”.
fuentes
www.pasaia.net (1) www.pasaia.net (1)
Halaber, San Pedroko bizilagunak animatu nahi ditugu prozesu berri honetan parte har dezaten, denontzako oso interesgarria eta aberasgarria izango dela ziur baikaude.
iturriak
Asimismo, animar a la ciudadanía San Pedrotarra a participar en este nuevo proceso que, seguro, va a resultar muy interesante y enriquecedor.
fuentes
www.pasaia.net (1) www.pasaia.net (1)
Halaber udalari informazio gehiago eskatu zioten eta horren prestaketan ari gara.
iturriak
Asimismo solicitaron al ayuntamiento más información, que en estos momentos estamos preparando.
fuentes
www.pasaia.net (1) www.pasaia.net (1)
Halaber, zerrenda horiek www.etxebide.euskadi.net webgunearen bitartez ere kontsulta daitezke.
iturriak
Asimismo es posible consultar los listados a través de la página web www.etxebide.euskadi.net.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Programan, halaber, Michelle Man koreografo entzutetsuaren presentzia nabarmentzen da duela gutxi Ignacio Monterrubiok eta Alfonso Garcia de la Torrek sortutako bi obretan. Dantza eta musika elektroakustikoaren arteko nahaste leuna proposatzen da bi obra horietan.
iturriak
En el programa destaca, asimismo, la presencia de la prestigiosa coreógrafa inglesa Michelle Man en dos obras de reciente creación pertenecientes a Ignacio Monterrubio y Alfonso García de la Torre, en las que proponen una sutil mezcla entre la danza y la música electroacústica.
fuentes
www.basqueresearch.com (1) www.basqueresearch.com (1)
Lehiaketaren hirugarren edizio horretan, halaber, beste bi erakunde saritu dituzte kategoria bakoitzean, accesit bana emanda.
iturriak
Asimismo, en esta tercera edición del certamen la APTE ha premiado en cada categoría a otras dos entidades con un accésit.
fuentes
www.ibaizabal.com (2) www.ibaizabal.com (2)
Halaber, Europako tren-bildumarik onenetakoa dago bertan, era guztietako trenak erakusten direla: lurrunezko tren-makinak, tranbiak, trolebusak, automotoreak eta era guztietako bagoiak.
iturriak
Asimismo dispone de una de las mejores colecciones ferroviarias de Europa, con vehículos de todo tipo: locomotoras de vapor, tranvías, trolebuses, automotores y vagones de todas las clases.
fuentes
www.ibaizabal.com (3) www.ibaizabal.com (3)
Halaber, euskara sona duen hizkuntza dela adierazi nahi dute, unibertsitatean lekua duelako, baita gure mugetatik urrun ere; hala nola, Boise eta Renoko, Moskuko, Mexikoko, Erromako, Txileko, Argentinako, Uruguaiko, Poloniako eta Alemaniako unibertsitateetan irakasten den hizkuntza baita.
iturriak
Asimismo, los organizadores quieren expresar que el euskera es un idioma con fama, porque tiene su sitio en la universidad, incluso fuera de nuestras fronteras, por ejemplo, es un idioma que se estudia en las universidades de Boise y Reno, Moscú, México, Roma, Chile, Argentina, Uruguay, Polonia y Alemania.
fuentes
www.ibaizabal.com (1) www.ibaizabal.com (1)
Halaber, web guneko edukiengan inolako momentutan ez duzu ustiapen eskubiderik edukiko, hauen jabetza intelektuala gure enpresarena edo hirugarrengo batzuena izango baita.
iturriak
Asimismo, los contenidos son propiedad intelectual de nuestra empresa o de terceros, sin que puedan entenderse cedidos a usted ninguno de los derechos de explotación que existen o puedan existir sobre ellos.
fuentes
www.lezo.net (1) www.lezo.net (1)
Kontratazio mahaiaren proposamena kontuan izanik, kontratu hau Arlo Publikoko Kontratuen (APK) 30/2007 Legearen 134 eta 135 artikuluek xedatzen dutena kontuan izanik, halaber, baldintza agiriko 16 eta 19 atalek xedatzen dutena kontuan izanik eta Hirigintza, Ingurumen, Obra eta Zerbitzuetako zinegotzi delegatuaren proposamena kontuak izanik, Tokiko Gobernu Batzarrak hemen heldu diren erabakiak hartu ditu:
iturriak
Considerando lo dispuesto en los artículos 134 y 135 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público. Considerando, asimismo, lo dispuesto en los apartados 16 y 19 del pliego de condiciones, a propuesta de alcaldía, la Junta de Gobierno Local ha adoptado las siguientes resoluciones:
fuentes
www.mondragon.edu (1) www.mondragon.edu (1)
Jardunaldian, halaber, zeharkako gaitasunei unibertsitate-hezkuntzan eta lan-munduan dagozkien eginkizunak eta garrantzia ere aztertu dituzte jardunaldian.
iturriak
Asimismo, la jornada ha servido para analizar el papel y la importancia de las competencias transversales en la enseñanza universitaria y en el mundo laboral, algo en lo que
fuentes
www.enpresa-donostia.ehu.es (2) www.enpresa-donostia.ehu.es (2)
Kudeaketaren eta Informazio Sistemen Informatikaren Ingeniaritzako graduaren profil profesionalak ekintzaren nahiz hausnarketaren bidez modu autonomoan zein diziplina anitzeko taldeetan lan egiteko gaitasuna ematen du, baita giza baliabideak bideratu eta gestionatzeko gaitasuna ere, egon daitezkeen sinergiak zentzu etiko eta kritikoarekin identifikatuz, bultzatuz eta baliatuz.Halaber, jasotako prestakuntzaren praktikotasun bikainak jarduera eta proiektuak egokitzeko gaitasuna ematen du, horiek eraginkorrak, ekonomikoak eta iraunkorrak izan daitezen, jarduera horietan legeria, praktika onen inguruko estandarrak edo lanbidearen kode deontologikoak betez.Bestalde, Informatikaren eta Informazio Sistemen Ingeniaritzako Graduak industriaren, ikerketaren eta irakaskuntzaren alorreko bere eginkizunetan berrikuntza aplikatzeko eta horrela ikasten jarraitzeko gaitasuna ematen du.
iturriak
El Grado en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información dota de un perfil profesional activo y reflexivo que capacita tanto para trabajar de forma autónoma o integrada en equipos multidisciplinares, como para dirigir y gestionar recursos humanos, identificando, potenciando y aprovechando las posibles sinergias existentes con un sentido ético ycreativo.Igualmente, la formación recibida conferirá un sentido eminentemente práctico que capacita para ajustar todas las actividades y proyectos de modo que resulten eficientes, económicos y sostenibles, atendiendo en estas actividades al cumplimiento de las normativas legales, los estándares de buenas prácticas o la atención a los códigos deontológicos de la profesión.Asimismo, el grado en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información capacita para aplicar la innovación en las tareas realizadas y avanzar con ello en el aprendizaje, tanto a nivel industrial como en la vertiente de investigación y docencia.
fuentes
www.athletic-club.net (1) www.athletic-club.net (1)
Web Gunea erabiltzen dutenen betebeharrak eta erantzukizunakWeb Gunea erabiltzean, baldintza orokor hauek edo unerik unera sartzeko edo erabiltzeko zehaztu daitezkeen ohar edo jarraibide bereziak bete beharko dituzu.Halaber, uneoro zuzenbideak, moralak, ohitura onek, ordena publikoak eta fede onaren eskakizunek agindu bezala jokatu beharko duzu, Web Guneko edukien edo zerbitzuen jiteari dagokion diligentziaz.Ez duzu Web Gunea erabiliko helburu ez-zilegietarako, debekatuetarako, hirugarrenen eskubideak kaltetzeko edo, edozelan, Web Gunearen funtzionamendu arrunta kaltetu, baliogabetu, gainkargatu, narriatu edo eragotzi dezaketen helburuetarako.Web Gunea azken kontsumitzaile edo erabiltzaileei zuzenduta dago.
iturriak
Obligaciones y Responsabilidades del Usuario del Sitio WebAl utilizar el Sitio Web, deberá atenerse a las presentes Condiciones Generales y a las advertencias o instrucciones especiales de acceso o uso que se puedan indicar en cada momento.Asimismo, deberá actuar en todo momento conforme a derecho, a la moral, a las buenas costumbres, al orden público y a los requisitos de la buena fe, con la diligencia que corresponda a la naturaleza de los contenidos o servicios del Sitio Web.Se abstendrá de utilizar el Sitio Web con fines ilícitos, prohibidos, lesivos de derechos de terceros o que puedan, de cualquier forma, dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir el normal funcionamiento del Sitio Web.El Sitio Web se dirige a consumidores o usuarios finales.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Zuzendari kudeatzaile berria, halaber, urte hauetan Santa MaríaKatedralaren kudeaketarekin lortutako esperientzia eta ereduarenoinarri intelektuala beste eremu batzuetan sustatzearen etaerrentagarri bihurtzearen aldeko defendatzaile garrantzitsuenetako batdugu.
iturriak
El nuevo director gerente es, asimismo, uno de los principalesdefensores de potenciar y rentabilizar en otros entornos la experienciaadquirida durante estos años en la gestión de la Catedral de SantaMaría así como el poso intelectual del modelo.
fuentes
www.lezo.net (1) www.lezo.net (1)
Osoko bilkura honetan halaber Edozein eratako onarpenak, baimenak eta lizentziak emateko aukera etetea ere erabaki zen , gehienez bi urteko apean, haserako onarpena jaso duen Hirigintza Plan Orokorraren ondorengo eremuetan:
iturriak
Asimismo acordó suspender, por un plazo máximo de dos años, toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias en los siguientes ámbitos delimitados en el Plan General inicialmente aprobado:
fuentes
www.enpresa-donostia.ehu.es (1) www.enpresa-donostia.ehu.es (1)
Meatzaritza eta Energia ingeniaritzako Graduaren xedea da ikasketen jarduera-arloari dagozkion ezagutza sendoak graduatuek bereganatzea, eta gero praktikan aplikatzen jakitea proiektuak egiteko eta irtenbide eta hautabide berritzaileak diseinatzeko etaezartzeko haien jarduera profesionalean.Horrela, jarduera profesionalak titulatuek lan egingo duten sektoreen araberakoak izango dira:Meatze-ustiakuntza: geologia-meatzaritzako ikerkuntza, lehengaien erauzketa, eragiketa, makineria eta mantentzea, mineralurgia eta lurpeko urak.Eraikuntza eta Lurpeko lanak: titulatuei dagozkien jarduera-arloetako eraikuntzaren alderdi guztiak, bereziki meatzaritzan eta lurpeko lanetan.Energia: baliabide energetiko guztiak ustiatzea eta eraldatzea, energia elektrikoa zein termikoa sortzea eta banatzea, eta energia-ikuskaritza.Lehergaiak: lehergaiak eta armak fabrikatzea, zulaketak eta leherketak.Kudeaketa, Segurtasuna eta Ingurumena, honako hauetan: ingeniaritza eta aholkularitza, bere konturako lanak, lan-arriskuen prebentzioa, eta segurtasuna eta ingurumena.Halaber, beste Graduko edo Masterreko ikasketa espezializatuagoak egiteko ondo prestatuta egongo dira, teknologia berriak ikertzean eta garatzean sakondu nahi izanez gero.
iturriak
La titulación de Grado en Ingeniería de Minas y Energía pretende que sus egresados y egresadas hayan adquirido unos sólidos conocimientos propios de su área de actuación y sepan aplicarlos en la práctica para elaborar proyectos y diseñar e implementar soluciones o alternativas innovadoras en el desempeño de su labor profesional.En este sentido los perfiles profesionales se definen a través de los distintos sectores donde los titulados y tituladas desarrollan su labor:Explotaciones Mineras, relacionado con investigación geológico-minera, extracción de materias primas, operación, maquinaria y mantenimiento, mineralurgia y aguas subterráneas.Construcción y Obras Subterráneas, referido a todos los aspectos de la construcción dentro de su ámbito de actuación, especialmente en minería y obra subterránea.Energía, correspondiente al aprovechamiento y transformación de todo tipo de recursos energéticos, generación y distribución de energía eléctrica y térmica y auditorías energéticas.Explosivos, referente a la fabricación de explosivos y armas, perforación y voladuras.Gestión, Seguridad y Medio Ambiente, correspondiente a los campos de actuación: ingeniería y consultoría, asesoría y libre profesión, prevención de riesgos laborales y seguridad y medio ambiente.Asimismo, estarán capacitados/as para emprender otros estudios más especializados de Grado o Master con un alto nivel de preparación, para profundizar en la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Aurreikusita dago, halaber, ezaugarri horiek dituen gune publiko bat jartzea Altzan.
iturriak
Está previsto, asimismo dotar a Altza de un espacio público de estas características.
fuentes
www.pasaia.net (1) www.pasaia.net (1)
Kokapen-planoa, gutxienez 1:100 eskalakoa, alderdi hauek adierazten dituena: instalazioak okupatuko duen azalera (4 m2 mahaitxo bakoitzeko), jarriko diren elementuen banaketa, alboko babesak eta abar. Halaber, beste alderdi hauek irudikatu behar dira planoan: fatxadaren luzera eta espazio libreak, hiri-elementuak (trafiko-seinaleak, zuhaitzak, aulkiak, zutabeak, hiri-altzariak...), eta udal zerbitzuetan sor daitezkeen gorabeherak (ura, saneamendua, gasa...).
iturriak
Plano de emplazamiento a escala no inferior a 1:100, con detalle suficiente de la superficie a ocupar por la instalación, (a razón de 4m² por velador), así como la distribución de los elementos que se dispongan, las protecciones laterales, etc. Asimismo deberá indicarse la longitud de la fachada y del ancho de los espacios libre resultantes, reflejando, además, la existencia de cualquier elemento urbano (señales de tráfico, árboles, bancos, columnas, mobiliario urbano etc.) y posibles afecciones a servicios municipales (aguas, saneamiento, gas etc.)
fuentes
www.euskadi.net (1) www.euskadi.net (1)
Euskarri elektronikoa (disketea, CD, DVD,...): Argitalpen-eskabidean erantzukizunpeko adierazpen bat jasoko da, hain zuzen ere, bidalitako dokumentu elektronikoa jatorrizkoa edo jatorrizkoaren kopia zehatza dela dioena. Halaber, erabilitako prozesadorearen izena eta bertsioa ere jasoko da, baita sartutako fitxategi(ar)ena ere.
iturriak
Soporte electrónico (disquete, CD, DVD,...): en la solicitud de publicación constará una declaración responsable de que el documento electrónico remitido es el original o copia idéntica del original y, asimismo, constará el nombre y versión del procesador utilizado y el nombre del fichero o ficheros incluidos.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Arian-arian lankide izango da edo eta bere gain hartuko ditu literatura eta liburugintza alorrean kanpo zabalpenari begira hainbat azoketan egiten diren parte hartzeak, esaterako literatura eta liburugintza alorrarekin elkarlanean Frankfurteko Liburu azokan egiten den parte hartzea. Halaber, ikus-entzunezko alorrean Kultura sailak zuzenean eta beste batzuekin elkarlanean gauzatzen dituen euskal ikus-entzunezkoen kanpo zabalpenerako ekintzak (Kimuak, Niniak eta abar) bultzatuko ditu eta hor Euskadiko Filmategia lankide izango du.
iturriak
Asimismo, impulsará las iniciativas desarrolladas directamente por el departamento de Cultura o en cooperación con otros entes del sector audiovisual vasco para difundirlo en la esfera internacional (Kimuak, Niniak y demás), y para ello contará con la colaboración de la Filmoteca Vasca.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Azpimarratzekoa da, halaber, 1.387.479 bidaia hileko bonoekin egin direla, orain arteko kopururik handienera helduta, eta 1.500.000 bidaiatik gora Lurraldebus txartelarekin.
iturriak
Es de destacar asimismo que 1.387.479 viajes se han realizado utilizando los bonos mensuales alcanzando también su máximo histórico, así como los más de 1.500.000 viajeros que han utilizado la tarjeta de Lurraldebus.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Espainiar Kode zibilak, orotara, araututako testamentu-moduez gain, FZZLk, halaber, bizkaitar forudunen eskura hil-buruko testamentua jartzen du.
iturriak
Además de las formas testamentarias reguladas, con carácter general, por el Código civil español, la LDCF pone, asimismo, al alcance de los vizcaínos aforados el testamento hil-buruko.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Eta, halaber, oinordetza antolatzeko de cuiusak dituen modu desberdinak aipatzen ditu, Kode Zibilaren esparrutik euretariko batzuk jasotzen duten betoaz landa.
iturriak
Y abarca, asimismo, a las múltiples formas de que goza el de cuius para ordenar su sucesión, al margen del veto que algunas de ellas reciben en el marco del Código civil.
fuentes
web.bizkaia.net (3) web.bizkaia.net (3)
Halaber, adierazi du Aldundia beti agertu dela prest itzulketa hori aztertzeko eta egiaztatzeko Europako Batzordeak beharrezkotzat jotzen dituen batzar tekniko guztietara joateko.
iturriak
Asimismo, se ofreció a acudir a todas las reuniones técnicas que la CE considerara preciso realizar para analizar y verificar la devolución.
fuentes
web.bizkaia.net (2) web.bizkaia.net (2)
Halaber, atzitzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta aurka egiteko zure eskubideak erabil ditzakezu Bizkaiko Foru Aldundiko Diputatu Nagusiaren Kabineteko herritarrenganako arreta bulegoetara -Gran Vía 25 48009-Bilbao- idatzizko berriemate bat zuzenduz; zure 'NANren edo beste identifikazio-agiri baliokide baten kopia bertan sartuz.
iturriak
Asimismo, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo una comunicación por escrito a las oficinas de atención al público del Gabinete del Diputado General en la calle Gran Vía 25, 48009 de Bilbao (Bizkaia), en la que se incluya una copia de su DNI u otro documento identificativo equivalente.
fuentes
web.bizkaia.net (1) web.bizkaia.net (1)
Halaber, bi gurasoak gaigabeziadunak badira edo haietako batek %65eko gaigabezia edo handiagoa badu, nahikoa izango bi seme-alaba izatea familia ugaritsutzat hartzeko.
iturriak
Asimismo, con dos hijos/as cuando ambos ascendientes fueran discapacitados o al menos uno de ellos tuviera un grado de discapacidad igual o superior al 65%.
fuentes
web.bizkaia.net (4) web.bizkaia.net (4)
Halaber, bileran, interes komunak dauden gaiei dagokienez, Bizkaiko eta Errumaniako enpresen arteko lankidetzarako aukerak aztertu dira aipatu diren arloetan eta zenbait sektoretan, hain zuzen, autoaren industria laguntzailean, informazio teknologietan, ehungintzan eta energia berriztagarrietan; izan ere, Errumaniako erregio hori herrialdearen aurreratuenetako bat da sektore horietan.
iturriak
Asimismo, durante el encuentro se han explorado posibilidades de colaboración entre empresas de Bizkaia y Rumanía en los ámbitos citados y en una serie de sectores en los que la región rumana es una de las más avanzadas de su país (el de la industria auxiliar del automóvil, las tecnologías de la información, la industria textil y las energías renovables), esto es, en aquellas cuestiones en las que existen intereses comunes.
fuentes
web.bizkaia.net (1) web.bizkaia.net (1)
Halaber, Bizkaiko Foru Aldundiak, herri agintaria den aldetik eta ingurumenari buruzko informazioa eskuratzeko eskubide horiek errealitate bihurtzeko bere eginkizuna betez, betebehar hauek ditu:
iturriak
Asimismo, la Diputación Foral de Bizkaia, como Autoridad Pública, en su función de hacer realidad estos derechos de acceso a la información ambiental, tiene las siguientes obligaciones:
fuentes
web.bizkaia.net (4) web.bizkaia.net (4)
Halaber, esan behar da Kirol Federatuarentzako partidak 4.311.349 euro izango dituela 2012an; 2011n, aldiz, 4.313.647 euro izan ditu.
iturriak
Asimismo, la partida correspondiente al Deporte Federado para el 2012 es de 4.311.349 euros, frente a los 4.313.647 del año 2011.
fuentes
web.bizkaia.net (1) web.bizkaia.net (1)
Halaber, espezieen errekuperazio-lanetarako herritarren parte-hartzea sustatzea komenigarria zela uste zen.
iturriak
Asimismo, en los trabajos de recuperación de especies interesaba motivar la participación ciudadana.
fuentes
web.bizkaia.net (4) web.bizkaia.net (4)
Halaber, gazteen enplegua sustatuko da, praktiketako kontratazioa bultzatuta, talentua indartuta, ikasleei laneratzea erraztuko dieten prestakuntza-ikastaroetarako bekak emanda eta, bereziki, autoenplegurako programez baliatuta.
iturriak
Asimismo, se fomentará el empleo juvenil a través del impulso a la contratación en prácticas; la promoción del talento, las becas a jóvenes para que realicen cursos de formación especializada que les facilite su inserción en el mercado laboral, y especialmente los programas de autoempleo.
fuentes
web.bizkaia.net (1) web.bizkaia.net (1)
Halaber, higiene-eginera onen kodeari jarraitu behar diote eta hartu beharreko biosegurtasun-neurriak adierazi behar dira.
iturriak
Asimismo, se acompañará de un código de buenas prácticas de higiene con indicación de las medidas de bioseguridad a adoptar.
fuentes
web.bizkaia.net (1) web.bizkaia.net (1)
Halaber, pinudiaren osasun egoera zein den jakiteko, Bizkaiko Foru Aldundiko Baso Zerbitzuko pertsonalak osasunari buruzko txostena egingo du, eta horren arabera osasun egoera “txarra" bada, 400 €-ko gehikuntza izan daiteke laguntzan.
iturriak
Asimismo para determinar el estado sanitario de la masa, el personal del Servicio de Montes de la Diputación Foral de Bizkaia emitirá el correspondiente informe sanitario, en función del cual, cuando el estado sanitario sea “Malo” se podrá incrementar el valor de la ayuda en 400 €.
fuentes
web.bizkaia.net (1) web.bizkaia.net (1)
Halaber, produktu horiek egiten dituzten norbanakoen eta interesatuen beste lagin batzuk aztertzen dira.
iturriak
Asimismo, se analizan otras muestras de particulares e interesados en estos productos.
fuentes
web.bizkaia.net (1) web.bizkaia.net (1)
Halaber, teknikariek euren pantailan ikusi ahal dute zeintzuk aplikazio dituzun lanean ordenagailuan, eta zurekin batera ibil daitezke internet barna, saio eta denbora berean.
iturriak
Asimismo, los técnicos pueden ver en sus pantallas las aplicaciones que tenga en funcionamiento en su ordenador, y navegar por internet conjuntamente con usted compartiendo la misma sesión, todo en tiempo real.
fuentes
web.bizkaia.net (1) web.bizkaia.net (1)
Halaber, zure gaitasuna eta ahalmena aztertu behar duzu.
iturriak
Asimismo, deberás analizar tus capacidades y competencias.
fuentes
www.euskadi.net (2) www.euskadi.net (2)
Halaber, 2005ean, Bizkaiko Foru Aldundiak soilik zuen berdintasunerako politikak egituratzeko eta garatzeko aurrekontu bat; 2008az geroztik, Arabako eta Gipuzkoako foru aldundiek ere egoera hori bera dute.
iturriak
Asimismo, si en 2005 sólo la Diputación Foral de Bizkaia contaba con un presupuesto destinado a estructura y al desarrollo de políticas de igualdad, desde 2008 también las Diputaciones de Alava y Gipuzkoa tienen esta misma situación.
fuentes
www.euskadi.net (2) www.euskadi.net (2)
Halaber, 2007an Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Erakunde arteko Batzordea arautzeko urtarrilaren 16ko 5/2007 Dekretua onartu zuten.
iturriak
Asimismo, en 2007 se aprueba el Decreto 5/2007, de 16 de enero que regula la Comisión Interinstitucional para la Igualdad de Mujeres y Hombres.
fuentes
www.euskadi.net (1) www.euskadi.net (1)
Halaber, badira preso dauden pertsona etorkinen ongizatearen eta gizarteratzearen alde egiten duten erakunde sozial eta erlijiosoak ere.
iturriak
Asimismo, existen organizaciones sociales y religiosas que velan por el bienestar y la reinserción social de las personas inmigrantes que están en prisión.
fuentes
www.euskadi.net (3) www.euskadi.net (3)
Halaber, datozen urteetarako politika aktiboak bultzatu eta, azken batean, euskal gizartean elkarbizitzaren aldeko aldaketa-prozesu bat abian jarri beharko du foro horrek.
iturriak
Asimismo, ese foro deberá impulsar políticas activas para los próximos años y, en definitiva, poner en marcha un proceso de cambio por la convivencia en la sociedad vasca.
fuentes
www.euskadi.net (1) www.euskadi.net (1)
Halaber, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariko agiria kontsultatzeko zerbitzura sar daiteke.
iturriak
Asimismo puede acceder al servicio consulta del propio documento del Boletín Oficial del País Vasco.
fuentes
www.euskadi.net (1) www.euskadi.net (1)
Halaber, ezingo dute agindu honetako dirulaguntzarik eskatu, kasuan kasuko zigorrak ezarritako epean, sexu-bereizkeria dela-eta zigor administratibo edo penalik duten petsona fisiko zein juridikoek, ezta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legearen indarrez jarritako isunen ondorioz debekua dutenek ere.
iturriak
Asimismo, no podrán concurrir a las ayudas reguladas en la presente Orden, durante el periodo que establezca la correspondiente sanción, aquellas personas físicas o jurídicas sancionadas administrativa o penalmente por incurrir en discriminación por razón de sexo, ni las sancionadas con esta prohibición en virtud de la Ley 4/2005 para la Igualdad de Mujeres y Hombres.
fuentes
www.euskadi.net (1) www.euskadi.net (1)
Halaber, hala badagokio sarera transferituko den energia elektrikoaren ebaluaketa kuantifikatua egin beharko da.
iturriak
Asimismo, deberá realizarse una evaluación cuantificada de la energía eléctrica que va a ser transferida en su caso a la red.
fuentes
www.euskadi.net (2) www.euskadi.net (2)
Halaber, informatika produktuak ez eze, erabilera, mantenimendu eta aldaketetarako beharrezko diren materialak ere, murrizketarik gabe erabili ahal izango ditu Osalanek, betiere arlo horretan izan litezkeen kolaborazioak kaltetu barik.
iturriak
Asimismo, los productos informáticos y toda la información y materiales precisos para su utilización, mantenimiento y modificación podrán ser utilizados sin limitaciones por Osalan, sin menoscabo de las posibles colaboraciones que puedan establecerse al respecto.
fuentes
www.euskadi.net (1) www.euskadi.net (1)
Halaber, ohizkanpoko egoerak eraginda egoitza-baimena lortu duten atzerriko pertsonek irabaziak lortzera bideraturiko jarduera laboral edo profesionala egin dezakete, beren nahiz besteren kontura, egoitza-baimena indarrean den bitartean.
iturriak
Asimismo, las personas extranjeras que han obtenido permiso de residencia por circunstancias excepcionales pueden ejercer una actividad lucrativa, laboral o profesional, por cuenta propia o ajena, y mientras dure la vigencia del mismo.
fuentes
www.euskadi.net (2) www.euskadi.net (2)
Halaber, urtea bukatu aurretik Gobernuak finantza-erakundeekin Finantza Kolaboraziorako Dekretua aldatzea onetsiko du, hipoteka-kredituak ematea errazteko; horri esker, Jaurlaritzak babes ofizialeko etxebizitzak berrerosteko bermea finkatuko du, langabezian egoteagatik ordainketetan berandutuz gero.
iturriak
Asimismo, el Gobierno aprobará antes de fin de año la modificación del Decreto de Colaboración Financiera con las entidades financieras para facilitar la concesión de los créditos hipotecarios, estableciendo la garantía de recompra por parte del Gobierno Vasco de las viviendas de VPO, en caso de morosidad sobrevenida como consecuencia del desempleo.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Askotan entzuten dugu halaber, oinez ibiltzearen erritmoa, bihotzaren taupadak, oihukatzea, besoetan edo sehaskan umeari lo har arazteko erritmo lasaigarri eta gorputzaren atal ezberdinak mugi arazteko lelo erritmikoak izan direla musika sortzearen abiapuntuetako batzuk.
iturriak
Con frecuencia escuchamos, asimismo, que el ritmo que llevamos al caminar, los latidos del corazón, los gritos, las relajantes melodías que se susurran a los niños para adormecerlos, y los ritmos con los que movemos los miembros del cuerpo, son un punto de partida de la creación musical.
fuentes
www.mondragon.edu (1) www.mondragon.edu (1)
Proiektua martxan jartzeko, ikasle ohien datu basea eguneratzen gaude eta halaber, MUkide@mondragon.edu helbidea aktibatu dugu, gurekin harremanetan jartzeko
iturriak
Para poner en marcha el proyecto, estamos actualizando la base de datos de antiguos alumnos y asimismo, hemos activado la dirección MUkide@mondragon.edu para que se pueda contactar con nosotros.
fuentes
www.pasaia.net (1) www.pasaia.net (1)
Pasaiako Udalaren egoitza elektronikoaren zati izango dira, halaber, Udalaren jabetzako datuak argitaratzen eta kudeatzen dituzten web-guneak, betiere 2003ko martxoaren 19an Informatika Zerbitzuen Foru Elkartearekin (IZFE S.A.) sinatutako lankidetza-hitzarmenaren edo horren ondorengoen, ordezkoen edo osagarrien babesean.
iturriak
Asimismo se incluirán en el ámbito de la sede electrónica del Ayuntamiento de Pasaia los sitios web en los que se publiquen y gestionen datos propiedad del Ayuntamiento al amparo del Convenio de Colaboración suscrito con la Sociedad Foral de Servicios Informáticos (IZFE S.A.) con fecha 19 de marzo de 2003, o los que lo sucedan, sustituyan o complementen.
fuentes
www.turismoa.euskadi.net (1) www.turismoa.euskadi.net (1)
Halaber, Bahia ostatu-etxeko bezeroek ez dute green-fee tarifarik ordaindu behar Basozabal Golf Klubean.
iturriak
Asimismo, los clientes de la pensión Bahía pueden jugar al golf sin cargo por green-fee en el Club de Golf Basozabal.
fuentes
www.turismoa.euskadi.net (1) www.turismoa.euskadi.net (1)
Halaber, Bizkaian ere toki-zerrenda luzea dago diziplina honi ekiteko.
iturriak
Asimismo, Bizkaia alberga una extensa lista de lugares idóneos para esta disciplina.
fuentes
www.turismoa.euskadi.net (1) www.turismoa.euskadi.net (1)
Halaber, Gorobel mendilerroan mendi-ibiliak egiteko aukera azpimarratu behar da, Europako flora eta fauna erreserbarik handienetakoa eta aberatsenetakoa ezkutatzen duen ingurune magikoa baita.
iturriak
Asimismo, cabe recalcar la posibilidad de realizar diversas rutas de senderismo por la Sierra Salvada, un entorno mágico que esconde una de las mayores y más ricas reservas de flora y fauna de toda Europa.
fuentes
www.turismoa.euskadi.net (1) www.turismoa.euskadi.net (1)
Halaber, lihoa oihalak ekoizteko zerabilten.
iturriak
Asimismo, el lino se utilizaba para confeccionar paños.
fuentes
www.turismoa.euskadi.net (1) www.turismoa.euskadi.net (1)
Halaber, murgilaldiak egiteko irteerak eta bidaiak antolatzen ditu, eta, gainera, uretako bataioak egiten ditu.
iturriak
Asimismo, organiza salidas y viajes para inmersiones y realiza bautismos en la mar.
fuentes
www.turismoa.euskadi.net (2) www.turismoa.euskadi.net (2)
Halaber, museo-eskaintza zabala du Arabako hiriburuak: Artium Arte Garaikideko Euskal Zentro-Museoa, Gasteizko Arte Eder Museoa eta Bibat Museoa (Arkeologia eta Karta museoetako bildumak hartzen ditu) nabarmentzen dira, besteak beste.
iturriak
Asimismo, Vitoria acoge varios museos: el Artium o Centro Museo Vasco de Arte Contemporáneo, el Museo de Bellas Artes o el Bibat, fusión de los museos de Naipes y Arqueología.
fuentes
www.turismoa.euskadi.net (6) www.turismoa.euskadi.net (6)
Halaber, nabarmentzekoa da iaz bezala “Txistuaren Showa” deritzon film labur lehiaketa bitxia egingo dutela.
iturriak
Asimismo, este año volverá a celebrarse el “Show del Txistu”.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Halaber, artean Errepublikaren mende zeuden zonaldetan kokatutako ekoizpen-zentroekin harremanak finkatzeaz arduratu zen eta, horrekin batera, gerra-materiala lortzeko jardunetan ibili zen.
iturriak
Asimismo, organizó las relaciones con los centros de producción en zonas aún en poder de la República, así como las gestiones destinadas a la adquisición de material de guerra.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Halaber, artikulu eta hitzaurre ugari idatzi zituen hainbat aldizkaritan: RIEV (Nazioarteko Eusko Ikaskuntzen Aldizkaria) Euskalerriaren Alde, Eusko-Folklore, Euskera, Egan, Euskalerriaren Adiskideen Elkarteko buletina, Euzko Gogoa,El Bidasoa, Rioja, Oiarso, Príncipe de Viana, Berceo, Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo", Munibe, Kardaberaz Bazkuna, Jaunaren Deia, Aránzazu, Estudios de Deusto, Gure Herria, Fontes Linguae Vasconum, Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra, Eusko Ikaskuntzaren Cuadernos de Sección Hizkuntza eta Literatura eta Artes Plásticas y Monumentales.
iturriak
Es autor asimismo de numerosos artículos de revistas y prólogos en la RIEV (Revista Internacional de los Estudios Vascos), Euskalerriaren Alde, Eusko-Folklore, Euskera, Egan, Boletín de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, Euzko Gogoa,El Bidasoa, Rioja, Oiarso, Príncipe de Viana, Berceo, Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo", Munibe, Kardaberaz Bazkuna, Jaunaren Deia, Aránzazu, Estudios de Deusto, Gure Herria, Fontes Linguae Vasconum, Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra, Cuadernos de Sección Hizkuntza eta Literatura y Artes Plásticas y Monumentales de Eusko Ikaskuntza.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Halaber bere beiragile eta margolari lez zituen arte zaletasunak garatu zituen, bizkaitar hiribilduan 1919an ospatutako "Primera Exposición Internacional de Pintura y Escultura" Batzordean parte hartuz.
iturriak
Desarrolló asimismo sus aficiones artísticas como vidriero y pintor, tomando parte en la Comisión de la «Primera Exposición Internacional de Pintura y Escultura» celebrada en la villa vizcaína en 1919.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Halaber, beste euskaldun batzuk itsasontziz Frantziara iristea lortu zuten eta geroztik Cataluñara joan ziren, Errepublikaren alde gudan ekiten jarraituz.
iturriak
Asimismo, otros vascos lograron arribar en barco a Francia y después pasaron a Cataluña, donde prosiguieron la guerra del lado de la República.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Halaber, bidaia Chenoten semearekin egoteko aprobetxatu zuen, eta baita Fabrica del Carmen gidatzeko arduratu zedin ingeniariren bat hartzeko ere.
iturriak
Asimismo, aprovechó el viaje para encontrarse con el hijo de Chenot, y para reclutar un ingeniero que se encargase de dirigir la Fábrica del Carmen.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Halaber, eginkizun hauek ditu: legegintzarako ekimena, betearazteko eginkizuna, erregelamendu-ahalmena, eta, Espainiako Konstituzioaren, Nafarroako foru eraentza berrezarri eta hobekuntzari buruzko abuztuaren 10eko 13/1982 Lege Organikoaren eta foru lege honen arabera legez esleitzen zaion beste edozein eginkizun."
iturriak
Asimismo, ejerce la iniciativa legislativa, la función ejecutiva, la potestad reglamentaria, y demás funciones que tenga legalmente atribuidas, de conformidad con la Constitución Española, la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra y la presente Ley Foral."
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Halaber, errespetatu behar da Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluak hartutako Akordioa (2006ko otsailaren 28an), Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko, bere erakunde autonomoetako eta zuzenbide pribatuko erakunde publikoetako administrazio-kontratuen egikaritzan bete beharreko hizkuntza-baldintzei buruzkoa (18 art.).
iturriak
Asimismo, deberá respetarse el Acuerdo adoptado por el Consejo del Gobierno Vasco el 28 de octubre de 2006 sobre las condiciones lingüísticas a cumplir en la ejecución de los contratos administrativos de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus organismos autónomos y los entes públicos de derecho privado (art. 18).
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Halaber, eskubide horren egikaritza bermatzeko, aipatu Administrazioek honakoa egin ahal izango dute: a) "urteroko lanpostuen eskaintza publikoan zein lanpostutarako izanen den nahitaezkoa euskaraz jakitea zehaztu; b) gainerako lanpostuetara iristeko deialdietan euskararen ezagupena merezimendutzat baloratu".
iturriak
Asimismo, "para garantizar el ejercicio de este derecho, dichas Administraciones podrán: a) especificar en la oferta pública de empleo de cada año las plazas para acceder a las cuales sea preceptivo el conocimiento del vascuence; b) valorar como mérito el conocimiento del vascuence en las convocatorias para el acceso a las demás plazas".
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Halaber, Etxaide bera eta Prado, 1925eko otsailean lehengaiak eta fabrikazioa ikuskatzeko Stockholmeko Ericsson Etxera joan ziren.
iturriak
Asimismo, el propio Echaide y Prado se trasladaron, en febrero de 1925, a la Casa Ericsson de Estocolmo, para inspeccionar los materiales y la fabricación.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Halaber, euskal lege testuek, izendapena baldintzatzen duen iraungitze-kasua jazo dadinerako zein izendatutakoa ondorengorik gabe hil dadinean zein izendatzaileen erabakiz, Eskribau-eskrituraz gauzatu dadinerako ere, oinordetza-itunaren iraungipena jasotzen dute.
iturriak
Asimismo, los textos legales vascos recogen la resolución de la designación sucesoria, tanto por el cumplimiento de la condición resolutoria a que estuviere sujeta como por el fallecimiento del instituido sin que dejare descendencia o, aun cuando la hubiere dejado, si el instituyente privó a ésta del derecho de representación.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Halaber, Euskara de Navarra aldizkariak euskara mantentzeko borrokan agertzen zuen kutsu nazionalista ere desatsegina zitzaion (nahiz eta hartan kolaboratu zuen):
iturriak
Le desagrada asimismo la índole nacionalitaria de la Revista Euskara de Navarra (con la que, sin embargo, colaboró) en su lucha por conservar la lengua vasca:
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Halaber, Eusko Jaurlaritzako Kultura Kontseilaritzako Zientzien eta Erakunde Kulturalen Saileko zuzendari ere izan zen.
iturriak
Ha sido asimismo director del Departamento de Ciencias e Instituciones Culturales de la Consejería de Cultura del Gobierno Vasco.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Halaber, Eusko Jaurlaritzan, euskararen erabilera normalizatzeko planari dagokionez [IV plangintzaldia (2008-2012), 2008ko uztailean argitaratutakoa], oinarrizko printzipio bezala ezartzen da (19. orrian): "Sailek aukeratu ahal izango dute zein komunikaziotan egingo den euskaraz eta zenbat, malgutasunez eta progresioa zainduz, baina gutxieneko hori denek betetzen dutela eta aurrerantzean funtzio horiek gehitzen joango direla bermatuz.
iturriak
Asimismo, en el Plan de Normalización del uso del euskera en el Gobierno Vasco, en su IV período de planificación, 2008-2012, (julio 2008, p.19) se establece como principio fundamental que: "Los departamentos podrán elegir qué comunicaciones y en qué medida se realizarán en euskera, con flexibilidad y de modo progresivo, pero garantizado que todos cumplirán este mínimo y que, en adelante, las funciones que se realicen en euskera irán en aumento.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Halaber, Fournier enpresarentzat zenbait karta-sorta prestatu zituen Espainiako Errenazimendua eta Errekonkista garaiko erreferentzia historikoekin; karta bildumen atzealdeak osatu zituen.
iturriak
Asimismo preparó para la empresa Fournier los dibujos de varias barajas con alusiones historicistas a la época de la Reconquista y del Renacimiento español, elaborando los respaldos de diferentes colecciones de naipes.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Halaber, gaur egun, ikutu estetiko esparru bisual bezala jarduteko besterik balio ez duten Gabonetako apaindura izenekoen aldera, etxaldean ezinbesteko eta zeregin garrantzitsu bat zeukaten elementu babestzaile jakin batzuen aldaketa ikaragarria nabarmentzen da.
iturriak
Asimismo, constatamos un cambio significativo, respecto de ciertos elementos protectores que jugaban un papel necesario y preponderante en el hogar, frente a los llamados, hoy en día, adornos, por ejemplo los de Navidad, que sirven como vertiente visual, con tintes estéticos.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Halaber, honakoa gehitzen du: "foru-lege batek eremu horiek zehaztuko ditu, euskararen erabilera ofiziala erregulatuko du eta, Estatuko legedi orokorrarren esparruan, euskararen irakaskuntza arautuko du".
iturriak
Asimismo, añade que "una ley foral determinará dichas zonas, regulará el uso oficial del vascuence y, en el marco de la legislación general del Estado, ordenará la enseñanza de esta lengua".
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Halaber industrializatutako artisautza bezala herri batzuetako ekonomia bizitzan otargileak bere garrantzia izan du.
iturriak
Asimismo como artesanía industrializada el cestero ha tenido su importancia en la vida económica de algunos pueblos.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Halaber, Jakiundeko osoko kidea da, eta Innobasqueko Berrikuntza Teknologikoko Kontseilu Betearazleko kidea.
iturriak
Es asimismo miembro de número de Jakiunde y forma parte del Consejo Ejecutivo de Innovación tecnológica de Innobasque.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Halaber, Konstituzioak gaztelania jakin beharra ezartzen du, inplizituki hizkuntza dela-eta ez diskriminatzeko printzipioa ere onartuz; eta aldi berean Estatutu batzuk, hala nola Euskadikoak, Kataluniakoak edo Valentziakoak, euskara eta katalana edo valentziera, hurrenez hurren, Erkidegoko berezko hizkuntzatzat onartzen dituzte.
iturriak
Asimismo, la Constitución explicita el deber de conocimiento del castellano, e implícitamente reconoce el principio de no discriminación por razón de lengua, al tiempo que los vigentes Estatutos de Euskadi, Cataluña o la Comunidad Valenciana declaran al euskera y al catalán o valenciano, respectivamente, como lenguas propias de la Comunidad.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Halaber, kontratazioen alorrean, erabiltzailearekin harreman zuzena duten eta hirugarren batzuk gauzatzen dituzten zerbitzu publikoak, herritarrei dagokion Administrazioari exijitu dakiokeen hizkuntz baldintza berberetan emango zaizkiela bermatu beharra dago.
iturriak
Asimismo, en materia de contratación se debe garantizar que aquellos servicios públicos que conlleven una relación directa con el usuario, y se ejecuten por terceros serán prestados a los ciudadanos en condiciones lingüísticas similares a las que sean exigibles para la Administración correspondiente.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Halaber, lege-testu biotan, NFB eta FZZL, oinordetzaren lege-antolaketak abiapuntu bezala jaraunspeneko ondasunak osatzen duten ondarearen izaera tronkala edo ez tronkala hartzen du, datu horrek oinordetza jaso beharko duten pertsonen taldea, ondasuna datorren belaun-lerroari dagokion ala ez dagokionaren arabera, baldintzatzen baitu.
iturriak
Ha de añadirse, asimismo, que en ambos textos legales, FNN y LDCF, la ordenación legal de la sucesión toma como punto de partida el carácter troncal o no de los bienes que integran el caudal relicto, ya que dicho dato condicionará el grupo de personas que habrán de heredarlos, dependiendo de si pertenecen o no a la línea de donde el bien procede.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Halaber, sari hauek jaso zituen: Ilustrazioaren Sari Nazionala (1985), Generalitat de Catalunya-ko saria (1988), Serra D'or Award of the Critics (1988), Euskadi Saria eta SM Fundazioaren saria 1991ko testu eta ilustrazio onenari. Horrez gain, Haurrentzako liburu aretoa euskaraz ilustratutako liburu onenari saria eman zion, 1996an, Zarautzen.
iturriak
Tiene asimismo en su haber el Premio Nacional de Ilustración (1985), Premio de la Generalitat de Catalunya (1988), Serra D'or Award of the Critics (1988), el Premio Euskadi y el de la Fundación SM al mejor texto e ilustraciones de 1991, así como el Premio al mejor libro ilustrado del Salón del libro infantil en euskera en Zarautz de 1996.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Halaber, testamentua sinatu egin behar dute, hala testamentugileak, nola parte hartzen duten pertsonek ere (parrokoak eta lekukoek).
iturriak
Asimismo, es preciso que el testamento sea firmado por el testador y las personas que intervengan en el acto (párroco y testigos).
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Halaber, udal ogasunak arautzeari buruzko foru-araudiaren arabera, euskal udalen finantza-autonomia garatzeko aukera gehiago ematen dira, horien esku uzten baita zergen tarifak erabakitzeko gaitasuna, Estatuko gainerakoei emandako marjinak baino zabalagoak ezarri baitira euskal udalentzat.
iturriak
Asimismo, la normativa foral reguladora de las haciendas locales posibilita un mayor desarrollo de la autonomía financiera de los municipios vascos, dejando a los mismos la capacidad de adoptar decisiones en cuanto a las tarifas del impuesto, dentro de unas bandas mucho más amplias que en el resto del Estado.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Halaber, Usandizaga Donostiako Udal Museoko (San Telmo Museoa) lehen zuzendari Pedro Manuel Soraluceren iloba zen.
iturriak
Usandizaga era sobrino asimismo de Pedro Manuel Soraluce, primer director del Museo Municipal de San Sebastián (Museo de San Telmo).
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Halaber, Zuzenbide Konstituzional saileko zuzendaria eta Zuzenbide Fakultateko dekano-ordea izan da.
iturriak
Asimismo, ha ejercido como director del departamento de Derecho Constitucional y vicedecano de la Facultad de Derecho.
fuentes
www.ehu.es (3) www.ehu.es (3)
Halaber oinarrizko konpetentzien garapena bultzatu nahi dira: Norbanaka eta taldean Arduraz eta autonomiaz bizi, Ikasten eta pentsatzen ikasi, Hizkuntza ofizialetan, eta, gutxienez, atzerriko hizkuntza batean hitz egin, elkarrekin bizi, pertsona gisa garatu eta, egin eta ekin.
iturriak
Asimismo se quieren fomentar el dominio de las competencias básicas: vivir responsablemente de forma autónoma y en grupo, aprender a aprender y a pensar, comunicarse en las lenguas oficiales y al menos en una lengua extranjera, vivir juntos, desarrollarse como persona y, hacer y emprender.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Ildo horretatik Goi-komisarioen 12. oharrean "herri guztien eskubide ukaezina" dela baieztatzen da, modu horretan, "haien izaera politikoa modu askean ezarri eta, halaber, garapen ekonomikoa, soziala eta kulturala eduki" ahal izateko (Itzulpen moldatua gaztelaniatik).
iturriak
En este mismo sentido, prosigue la Observación nº 12 del Alto Comisionado afirmando que se trata de un "derecho inalienable de todos los pueblos", de forma que puedan "establecer libremente su condición política y provean asimismo su desarrollo económico, social y cultural".
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Halaber, almenen aztarnak ere ikus daitezke.
iturriak
Asimismo, es posible ver todavía restos de las almenas.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Halaber, etxeetako teilatuen artean, Agustinen komentuko orrazia ere ageri da.
iturriak
Asimismo se observa entre los tejados de las casas, la peineta del convento de las Agustinas.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Itungileak, halaber, bere ondasunak erabili ahal izango ditu, titulu unibertsal zein partikular bezala, kontratuaren corpusaren baitan itun-emaile direnen artean, besteak beste, adostuko liratekeen moduak, erretserbak, ordezkotzak, lehengoratze-klausulak, zamak eta betebeharrak ere ezarriz.
iturriak
Éste podrá, asimismo, disponer de sus bienes tanto a título universal como a título particular, estableciendo en el corpus del contrato las modalidades, reservas, sustituciones, cláusulas de reversión, cargas y obligaciones que entre los otorgantes se acuerden.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Lehendakariak, kontseilariek eta gainerako goi karguek erabateko dedikazioan beteko dituzte beren eginkizunak eta ezin izanen dira batera aritu, ezta ordezko edo ahaldun baten bidez ere, beste edozein lanpostu, kargu, ordezkaritza, lanbide edo jardueratan, publiko zein pribatu izan, beraien gain edo besteren kontura, eta, halaber, ez dute beste lansaririk jasoko administrazio publikoetako edo horiei lotutako edo menpeko entitateetako aurrekontuen kargura, ezta jarduera pribatu batetik zuzenean edo zeharka datorren beste saririk ere.
iturriak
El Presidente, los Consejeros y otros altos cargos deben ejercer sus funciones con dedicación absoluta y no pueden compatibilizar su actividad con el desempeño, por sí, o mediante sustitución o apoderamiento, de cualquier otro puesto, cargo, representación, profesión o actividad, sean de carácter público o privado, por cuenta propia o ajena, y, asimismo, tampoco podrán percibir cualquier otra remuneración con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas o entidades vinculadas o dependientes de las mismas, ni cualquier otra percepción que directa o indirectamente provenga de una actividad privada.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Lorezko Arkudun Dantza (Danza de Arcos floridos): Halaber, beste edozein geografia-jatorritako dantzak izendatzeko erabilia.
iturriak
Danza de Arcos floridos. Denominación utilizada, asimismo, para cualquiera de las otras procedencias geográficas.
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Halaber, abonatu gisa baja eman nahi izanez gero, abenduaren 25a baino lehen idatziz jakinarazi behar dela eta dagozkion karnetak bueltatu behar direla ere jasotzen da.
iturriak
Asimismo, en caso de querer solicitar la baja, las personas lo deberán comunicar en la recepción del polideportivo antes del 25 de diciembre y devolver su(s) cané(s).
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Halaber, aipaturiko Ordezkaritza horrek erreklamazio egile bakoitzari eta biztanle horien Udalei erabakitakoaren berri emango die.
iturriak
Asimismo dicha Delegación notificará la resolución adoptada a cada una de las personas reclamantes y a los Ayuntamientos correspondientes.
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Halaber, animaliak espazio publikoetan darabiltzatenek horren gorozkiak jasotzeko eta inguruan duen hondakin solido organikoentzako edukiontzian botatzeaz arduratu beharko dira.
iturriak
Asimismo, las personas que paseen a sus animales por espacios públicos deberán responsabilizarse de recoger los excrementos que deposite el animal en la vía pública y retirarlos a una papelera o contenedor cercano de residuos sólidos orgánicos.
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Halaber, asistentziaren espedienteak ikusi eta aztertu ahal izango ditugu, edo titularraren inguruko datuak aldatu/eguneratu. Eta baita ere, baja eta alta egoeretako datuak eta konfirmazioi parteei dagozkionak.
iturriak
Asimismo, tendremos acceso a los expedientes asistenciales, actualización y modificación de datos del titular o de domicilio y a los datos de bajas y altas por enfermedad, así como de lo partes de confirmación.
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Halaber, auzo honetako jai egitarauaren honen barne, Erdi Aroko merkatuaren VIII. edizioa egingo da aurten.
iturriak
Asimismo, en el marco de estas fiestas se celebrará la VIII. edición de la Feria Medieval.
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Halaber, Bidezabal Klubeko kide diren eta Ermuan entrenatzen duten beste lau atletek ere bertan izango dira: Mikel Jiménez Fernández (Galdakao), Vicente Rodríguez Ventoso (Lekeitio), Xabier Presa Abrisqueta (Ugao) eta Fernando Campo Barriosuso (Gasteiz).
iturriak
Asimismo, también participarán en la prueba otros cuatro atletas pertenecientes al Club de Atletismo Bidezabal que entrenan en Ermua: Mikel Jiménez Fernández (de Galdakano), Vicente Rodríguez Ventoso (de Lekeitio), Xabier Presa Abrisqueta (de Miravalles) y, por último, el vitoriano Fernando Campo Barriosuso.
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Halaber, diagnostiko bat egin da haurrek etxetik eskolara bidean egunero topatzen dituzten oztopo nagusien inguruan eta hona emaitza: ibilgailuak aparkatuta daudela seinalez adierazitako oinezkoen pasabideetan edo ondo ikusi edo espaloitik pasatzea eragozten duten lekuetan, edota eskolako autobusarentzat dauden tokietan; horrek errepidetik pasatzera behartzen ditu haurrak, harrapatuak izateko arrisku handia izanik.
iturriak
Asimismo, han elaborado un Diagnóstico sobre los principales problemas con los que los niños y niñas se encuentran a diario en sus itinerarios desde su casa hasta el colegio: estacionamiento de vehículos en pasos de peatones señalizados o en lugares que dificultan la visibilidad y el paso por la acera, lo que obliga a los niños y niñas a invadir la calzada, con el alto riesgo de atropello que ello supone; vehículos estacionados en el lugar reservado al autobús escolar
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Halaber, erakundeak bere egin du ‘Gesto por la Paz” taldeak arratsaldeko zazpi eta laurdenetarako plazan deitu duen kontzentrazioa.
iturriak
Asimismo ha hecho suya y secundará la concentración silenciosa convocada por el colectivo ‘Gesto por la Paz’ para un cuarto de hora antes.
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Halaber, Ermuko Udala balidazio hedatuko zerbitzari seguruaren ziurtagiria daukan Estatuko lehen toki-administrazioa da, IZENPE S.A. Euskal Herriko ziurtapen eta zerbitzu enpresaren bitartez.
iturriak
Asimismo, el Ayuntamiento de Ermua a través de la Empresa de Certificación y Servicios del País Vasco IZENPE S.A. es la primera administración local del Estado que cuenta con un certificado de servidor seguro con validación extendida (SSL EV).
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Halaber, euskaltegiak berariazko prestakuntza ikastaroak eskaintzen dizkie gremioei eta talde bereziei, kasurako merkatari, atzerritar, guraso eta abarrei.
iturriak
Asimismo, también ofrece formación específica para gremios y grupos especiales como, comerciantes, extranjeros, padres-madres, etcétera.
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Halaber, Félix Prol Salgado alkateordearen esku uzten dira ondorengo eskurantzak ere:
iturriak
Asimismo se delega en Félix Prol Salgado, el ejercicio de las atribuciones siguientes:
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Halaber, gaur egun Ermuan dagoen geltokiak ez du bazterbiderik ezta bidaiarien eta merkantzien ibilbide luzeko trafikoak batera ustiatzeko aukera ematen duen instalaziorik ere.
iturriak
Asimismo la actual estación de Ermua carece de apartaderos e instalaciones para facilitar la explotación conjunta con tráficos de largo recorrido de pasajeros y de mercancías.
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Halaber, horietako bakoitzean beste bi aukera daude, euskaraz nahiz gaztelaniaz parte hartu baitaiteke.
iturriak
Asimismo los trabajos podrán presentarse bien castellano bien en euskera a cualquiera de las dos categorías.
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Halaber, interneten dagoen hainbat materialaren berri ere ematen da, esaterako erakunde edo elkarteen web-guneak edo bestelako baliabideak kontsultatarako.
iturriak
Asimismo, también se ofrecen otras nueve direcciones de Internet en donde puede consultarse y asesorarse sobre organismos y organizaciones u agentes que trabajan con ese objetivo, así como materiales de consulta.
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Halaber, Iparraguirre kalearen aldapan espaloia eraikitzeko lanak bukatzear daude.
iturriak
Asimismo, los trabajos para la construcción de una acera en la bajada de Iparraguirre están prácticamente terminados.
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Halaber, José Luis Clemente Albiz zinegotziak Pertsonaleko Batzordearen mahaiburutza izango du bere esku, Felix Prol Salgado zinegotzia ere batzorde horretako kide izanik.
iturriak
Asimismo el concejal, José Luis Clemente Albiz, presidirá la Comisión de Personal, en la que también se integrará el concejal, Félix Prol Salgado, a fin de que representen al Ayuntamiento en el citado órgano de representación del personal.
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Halaber, kexak eta idatziak aurkeztu zituztenei zuzenean dei egin zaie, erabakiaren berri emateko.
iturriak
Asimismo, ha mantenido contacto telefónico directo con las personas que presentaron quejas y escritos, para informarles de la decisión.
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Halaber, liburutegian oraindik ere zabalik dago ‘Kixote’ri buruzko orotariko materialen erakusketa.
iturriak
Asimismo, sigue abierta en la biblioteca la amplia exposición de materiales y obras de todo tipo sobre ‘Don Quijote’.
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Halaber, ‘LKS’ aholkularitzaren zerbitzuak ere kontratatu ditu, udalerrian euskaren erabilera normalizatze bidean sakontzeko, ekintzak eta lehentasunak zehaztuko dituen plan estrategikoa egin dezan.
iturriak
Asimismo, ha contratado los servicios de la consultoría LKS para la realización de un Plan Estratégico de cara a definir las prioridades y las acciones a llevar a cabo, para ahondar en el camino de la normalización del uso del euskera en el municipio.
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Halaber, mila txapa eta aipaturiko borobil formako kartelak ere banatuko dira herritarren artean.
iturriak
Asimismo se repartirán un millar de chapas y carteles con la antecitada forma de punto.
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Halaber, Osoko bilkurak Udalaren Kirol Erakundearen Zuzendaritza Batzordeko kide hauek izendatu behar ditu:
iturriak
Asimismo, corresponde al Pleno de la Corporación el nombramiento de los/as siguientes vocales del Consejo Rector del Instituto Municipal de Deportes:
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Halaber, PSE-EE-PSOE, PP eta IU-EB udal taldeetako hainbat zinegotzik ere zozketa jende artetik jarraitu dute.
iturriak
Asimismo, entre el público han estado presentes varios corporativos de los grupos municipales del PSE-EE-PSOE, PP e IU-EB.
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Halaber, udalaren bidez laguntza egoitzan sartzea eska daiteke; zerbitzu hau autonomia pertsonalik ez duten pertsonei zuzenduta dago, sorospen oso-osoa etxetik kanpo eman behar zaien pertsonei, hain zuzen ere.
iturriak
Asimismo, a través del Ayuntamiento se puede solicitar el ingreso en residencia asistida para aquellas personas que por falta de autonomía personal, deban ser atendidas de manera integral y fuera de su domicilio.
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Halaber, udalerrian gertatzen diren jarduera ugaritan ere parte hartzen du.
iturriak
Asimismo, participa en numerosas actividades que tienen lugar en el municipio.
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Halaber, udal liburutegian ere, gaiaren inguruko liburuen eta ikus-entzunezko materialak ikusgai jarri dira. Liburutegiak berariazko irakurketa-gida bat ere prestatu du.
iturriak
Asimismo, la biblioteca municipal ha organizado una exposición de libros y audiovisuales en el servicio, y ha editado una guía de lectura monográfica sobre montañismo.
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Halaber, Udaltzaingoak Komentukua eta Bizkaia Etorbideko kaleetarako ere aldaketak aurreikusi ditu.
iturriak
Asimismo, la Policía Municipal ha coordinado también otros cambios que afectará a las calles adyacentes como Komentukua y la Avenida de Bizkaia.
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Halaber, Udaltzaingoak Zubiaurreko aparkalekua –merkatu txikia jartzen den legua- itxita eta erreserbaturik mentenduko du azokara ganaduarekin eta generoarekin datozenentzat.
iturriak
Asimismo, la Policía Municipal ha coordinado también otros cambios que afectará al tráfico.
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Halaber, udaltzain jakin batekin etengabe harremanetan egoteko telefono zenbaki bat ematen zaio; udaltzain horrek arreta pertsonalizatua ematen die genero-indarkeriaren biktima izan diren emakumeei eta ekintza guztiak koordinatzen ditu emakumea guztiz babestuta egoteko.
iturriak
Asimismo, se le facilita un número de teléfono que le permite tener contacto permanente con un Agente específico que realiza la atención personalizada a las mujeres víctimas de género y coordina las acciones necesarias para su protección integral.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Era berean, Pragako San Vito eta Vienako San Esteban katedralak ere aipagarriak dira Halaber, aipatu behar da Flandesko eta Herbehereetako arkitektura gotiko berezia.
iturriak
La primera gran muestra del gótico alemán fue la catedral de Colonia, basada en los modelos clásicos franceses, destacando asimismo las catedrales de San Vito, en Praga, y de San Esteban, en Viena.
fuentes
www.ehu.es (2) www.ehu.es (2)
Kudeaketaren eta Informazio Sistemen Informatikaren Ingeniaritzako graduaren profil profesionalak ekintzaren nahiz hausnarketaren bidez modu autonomoan zein diziplina anitzeko taldeetan lan egiteko gaitasuna ematen du, baita giza baliabideak bideratu eta gestionatzeko gaitasuna ere, egon daitezkeen sinergiak zentzu etiko eta kritikoarekin identifikatuz, bultzatuz eta baliatuz.Halaber, jasotako prestakuntzaren praktikotasun bikainak jarduera eta proiektuak egokitzeko gaitasuna ematen du, horiek eraginkorrak, ekonomikoak eta iraunkorrak izan daitezen, jarduera horietan legeria, praktika onen inguruko estandarrak edo lanbidearen kode deontologikoak betez.Bestalde, Informatikaren eta Informazio Sistemen Ingeniaritzako Graduak industriaren, ikerketaren eta irakaskuntzaren alorreko bere eginkizunetan berrikuntza aplikatzeko eta horrela ikasten jarraitzeko gaitasuna ematen du.
iturriak
El Grado en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información dota de un perfil profesional activo y reflexivo que capacita tanto para trabajar de forma autónoma o integrada en equipos multidisciplinares, como para dirigir y gestionar recursos humanos, identificando, potenciando y aprovechando las posibles sinergias existentes con un sentido ético ycreativo.Igualmente, la formación recibida conferirá un sentido eminentemente práctico que capacita para ajustar todas las actividades y proyectos de modo que resulten eficientes, económicos y sostenibles, atendiendo en estas actividades al cumplimiento de las normativas legales, los estándares de buenas prácticas o la atención a los códigos deontológicos de la profesión.Asimismo, el grado en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información capacita para aplicar la innovación en las tareas realizadas y avanzar con ello en el aprendizaje, tanto a nivel industrial como en la vertiente de investigación y docencia.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Oinordekoen intentziozko preterizioak, halaber, baztertze izaera izango du, beti ere intentzionalitate hori frogatuta gelditzen baldin bada; intentziorik gabeko omisioak "izendatu gabekoei" Kode zibilaren arabera dagokien legitima eskatzeko aukera emango die.
iturriak
La preterición intencional de los sucesores tendrá, asimismo, la consideración de apartamiento, siempre que tal intencionalidad quede probada; mientras que la omisión no intencional les brindará a los "no nombrados" la posibilidad de reclamar su legítima, conforme al Código civil.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Olerkari modernista batzuk halaber oso urri aurkezten dizkigu.
iturriak
A algunos poetas modernistas los presenta asimismo pobremente.
fuentes
www.ehu.es (1) www.ehu.es (1)
Meatzaritza eta Energia ingeniaritzako Graduaren xedea da ikasketen jarduera-arloari dagozkion ezagutza sendoak graduatuek bereganatzea, eta gero praktikan aplikatzen jakitea proiektuak egiteko eta irtenbide eta hautabide berritzaileak diseinatzeko etaezartzeko haien jarduera profesionalean.Horrela, jarduera profesionalak titulatuek lan egingo duten sektoreen araberakoak izango dira:Meatze-ustiakuntza: geologia-meatzaritzako ikerkuntza, lehengaien erauzketa, eragiketa, makineria eta mantentzea, mineralurgia eta lurpeko urak.Eraikuntza eta Lurpeko lanak: titulatuei dagozkien jarduera-arloetako eraikuntzaren alderdi guztiak, bereziki meatzaritzan eta lurpeko lanetan.Energia: baliabide energetiko guztiak ustiatzea eta eraldatzea, energia elektrikoa zein termikoa sortzea eta banatzea, eta energia-ikuskaritza.Lehergaiak: lehergaiak eta armak fabrikatzea, zulaketak eta leherketak.Kudeaketa, Segurtasuna eta Ingurumena, honako hauetan: ingeniaritza eta aholkularitza, bere konturako lanak, lan-arriskuen prebentzioa, eta segurtasuna eta ingurumena.Halaber, beste Graduko edo Masterreko ikasketa espezializatuagoak egiteko ondo prestatuta egongo dira, teknologia berriak ikertzean eta garatzean sakondu nahi izanez gero.
iturriak
La titulación de Grado en Ingeniería de Minas y Energía pretende que sus egresados y egresadas hayan adquirido unos sólidos conocimientos propios de su área de actuación y sepan aplicarlos en la práctica para elaborar proyectos y diseñar e implementar soluciones o alternativas innovadoras en el desempeño de su labor profesional.En este sentido los perfiles profesionales se definen a través de los distintos sectores donde los titulados y tituladas desarrollan su labor:Explotaciones Mineras, relacionado con investigación geológico-minera, extracción de materias primas, operación, maquinaria y mantenimiento, mineralurgia y aguas subterráneas.Construcción y Obras Subterráneas, referido a todos los aspectos de la construcción dentro de su ámbito de actuación, especialmente en minería y obra subterránea.Energía, correspondiente al aprovechamiento y transformación de todo tipo de recursos energéticos, generación y distribución de energía eléctrica y térmica y auditorías energéticas.Explosivos, referente a la fabricación de explosivos y armas, perforación y voladuras.Gestión, Seguridad y Medio Ambiente, correspondiente a los campos de actuación: ingeniería y consultoría, asesoría y libre profesión, prevención de riesgos laborales y seguridad y medio ambiente.Asimismo, estarán capacitados/as para emprender otros estudios más especializados de Grado o Master con un alto nivel de preparación, para profundizar en la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Eta zamalana eta bertakoentzako 75 metro egongo dira aparkatzeko, 50 metro egon ordez.Halaber, Gipuzkoa Plazan, motorrentzako 40 aparkaleku berri sortzen dira.
iturriak
Asimismo, en la Plaza Gipuzkoa se generan 40 nuevas plazas de aparcamiento para motos.
fuentes
www.turismoa.euskadi.net (1) www.turismoa.euskadi.net (1)
Zigoitiko eta Arabako Lautadako paisaiak ikusiko ditugu, Urrunagako urtegia eta Urkiolako gaina atzean direla. Halaber, Hariztiez eta berdegunez inguratuta dagoen Bengolarra izeneko atseden hartzeko gunea aipatu behar da.
iturriak
Asimismo, la área recreativa de Bengolarra en Gopegi, rodeada de robles y zonas ajardinadas, invita al disfrute y al ocio, dado que dispone de numerosos servicios, como piscinas, mesas, barbacoas, frontón, instalaciones infantiles, etc.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Halaber, 2009an 20 urte bete ziren “Haurren Eskubideei buruzko Hitzarmena" izenpetu zuenetik. Horregatik, Donostiako Udaleko Giza Eskubideen Batzorde Bereziak “Haurtzaroak Loturik” adierazpena onartu zuen.
iturriak
Asimismo, en 2009 se conmemoró el 20 aniversario de la Convención y por ello la Comisión Especial de Derechos Humanos del Ayuntamiento de San Sebastian aprobó la declaración "Unidos/as por la Infancia".
fuentes
www.donostia.org (15) www.donostia.org (15)
Halaber, aldaketa fisikotzat hartuko da landatarrak diren ondasun higiezinetan landaketak edo probetxamenduak aldatzea.
iturriak
Asimismo, se consideran alteraciones de orden físico los cambios de cultivos o aprovechamientos de los bienes inmuebles de naturaleza rústica.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Halaber, aplika daitezkeen neurriak ‘Jardunbide Egokien Gidan’ bildu dira, eta Gida hori honako web-orri honetan lor daiteke: www.fomentosansebastian.org.
iturriak
Asimismo, las medidas aplicables se han plasmado en una ‘Guía de Buenas Prácticas’ que puede obtenerse a través de la página web www.fomentosansebastian.org.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Halaber, azpimarratu dute oso garrantzitsua izan dela erakundeen arteko laguntza, mugikortasun segurua, kalitatezkoa eta iraunkorra lortu ahal izateko.
iturriak
Asimismo, hicieron hincapié en el valor de la colaboración interinstitucional para conseguir una movilidad segura, de calidad y sostenible.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Halaber, azterlan horrek nabarmentzen duenez, Donostia da kiroletarako diru publiko gehien erabiltzen duen Udaletako bat (aurrekontuaren % 5,3, hain zuzen), eta gainera, azken bost ekitaldietan gai horretarako ekarpena handiagotu duen bakarretakoa ere bada.
iturriak
El estudio resalta, asimismo, que el de Donostia es uno de los Ayuntamientos que más dinero público destina al deporte (un 5,3% del presupuesto) y que se sitúa entre los únicos que han aumentado su aportación a esta materia en los últimos cinco ejercicios.
fuentes
www.donostia.org (2) www.donostia.org (2)
Halaber, berak aukeratutakoari laga ahal izango dio bere titulartasuneko kirol-ekipamendua.
iturriak
Asimismo, podrá ceder discrecionalmente el equipamiento deportivo de su titularidad.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Halaber, bertatik Arzabaleta inguruan sustatuko duten Gipuzkoako Hondakinak Kudeatzeko Gunerako bidea egingo da.
iturriak
Desde este ámbito se accederá asimismo al Centro de Gestión de Residuos de Gipuzkoa que se promoverá en la zona de Arzabaleta.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Halaber, bide publikoan gaua ematen duten pertsonei laguntzeko protokoloak biltzen dira, baita garraio publikoaren aldaketak ere.
iturriak
Recoge, asimismo, los protocolos de atención a las personas que pernoctan en la vía pública y las modificaciones del transporte público.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Halaber, bisitariek Bigarren Mundu Gerra, Holokaustoa eta nazismoari buruzko gaiak jorratzen dituzten lanen zerrenda bibliografiko eta filmografikoa kontsultatu ahal izango dute.
iturriak
Asimismo, las personas visitantes tienen a su disposición un listado bibliográfico y filmográfico sobre trabajos que tratan acerca de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto y el nazismo.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Halaber, dagoeneko urtebete igaro da auzokoen erabilerarako Altzako hil-beila eraiki zenez geroztik.
iturriak
Asimismo, se ha cumplido ya un año desde la construcción del velatorio de Alza para uso de los vecinos del barrio.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Halaber, Donostiako Alkatea, Odon Elorza, udal-batzarreko zenbait kiderekin batera, eta Elkarbizitzaren aldeko Hirien Bilkuran parte hartu zuten alkate eta alkatesekin “yedoensis” izeneko gereziondo batzuk landatu zituzten Oroimenaren Lorategian. Bertan, lehen faseko lanak egiten ari dira, 2,2 hektareako zabalera du eta inbertsioa 2,6 milioi eurokoa da.
iturriak
Asimismo, el Alcalde de San Sebastián, Odón Elorza, acompañado por miembros de la Corporación donostiarra, así como de alcaldes y alcaldesas participantes en el Encuentro de Ciudades por la Convivencia, procedieron a la plantación de los primeros ejemplares de cerezo “yedoensis” en el Jardín de la Memoria, cuyas obras de la primera fase se encuentran en marcha, con una extensión de 2,2 hectáreas y una inversión de 2,6 millones de euros.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Halaber, Donostia Turismoak eskaintzen dituen bisita gidatuen partehartzean ere nabaritu da bisitari kopuruen hazkundea.
iturriak
Asimismo, las visitas guiadas que ofrece San Sebastián Turismo se han visto beneficiadas por el aumento de visitantes.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Halaber, Donostiaz aparte, gazteek Gernika bisitatuko dute, hain zuzen ere, Bakearen Museoa eta Batzar Nagusiak.
iturriak
Asimismo, además de Donostia, los/as jóvenes visitarán Gernika, concretamente el Museo de la Paz y la Casa de Juntas.
fuentes
www.donostia.org (2) www.donostia.org (2)
Halaber, Easo Araoz Gazte abesbatzak 19:00etan kantaldia eskainiko du.
iturriak
Asimismo, el Coro Easo Araoz Gazte, ofrecerá un concierto a las 19.00 horas.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Halaber, egikarituko diren obrekin egungo zoladuraren ordez Donostiako baldosa hidrauliko hexagonala jarriko da.
iturriak
Los trabajos que se ejecutan suponen, asimismo, la sustitución del pavimento por baldosa hidráulica hexagonal modelo San Sebastián.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Halaber, enpresa-sorkuntza bultzatzeko diru-laguntza berriak biltzen dira, jarduera ekonomikoak abian jartzea sustatzeaz gain, bereziki euren enpresa berrietan enplegua sortzen duten pertsonek hobariak jasoko dituzte.
iturriak
Asimismo, dentro del impulso a la creación de empresas se contemplan nuevas subvenciones, que además de fomentar la puesta en marcha de actividades económicas bonificarán especialmente a aquellas personas emprendedoras que creen empleo en su nueva empresa
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Halaber, eraikin iraunkorra da.
iturriak
Asimismo, se trata de un edificio sostenible.
fuentes
www.donostia.org (2) www.donostia.org (2)
Halaber, erakusgai jarri ahal izango dira horretarako gaitutako leku publikoetan.
iturriak
Asimismo los dibujos podrán exponerse en lugares públicos que se habiliten para ello.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Halaber, errefuxiatu esparruetan kokaturiko Abidin Kaid Ikus-entzuneko Eziketa Eskolari laguntzen dio eta Saharauiar kultura ondarea babesten eta hedatzen, eta kanpamentuetako zinemaldietan eta atzerrian saharauiar lanak zabaltzen saiatzen da eta kontzienziazio eta eragin mediatikorako elementu bezala, euskal antzezle eta zine zuzendarien presentzia bultzatzen du.
iturriak
Asimismo, apoya a la Escuela de Formación Audiovisual Abidin Kaid, en los campos de población refugiada e intenta preservar y difundir el patrimonio cultural saharaui, y la participación de trabajos saharauis en festivales de cine en los campamentos y en el extranjero y favorecer la presencia de actores, actrices y directores de cine vascos, cada como elemento de concienciación y de impacto mediático.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Halaber, Espainiako Udalerri eta Probintzien Federazioko Herritar Partaidetzako (FEMP) Batzordearen buru da.
iturriak
Asimismo, es presidente de la Comisión de Participación Ciudadana de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
fuentes
www.donostia.org (6) www.donostia.org (6)
Halaber Estatu Espainiarrean egoitza edo bulegoa duten Nazioarteko Erakundeen ibilgailuak eta horien funtzionarienak edo estatutu diplomatikoa duten kideenak.
iturriak
Asimismo, los vehículos de los Organismos Internacionales con sede u oficina en el Estado Español y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Halaber, Estatu Funts horrek gizarte-iraunkortasunean laguntzeko jomuga ere badu, heziketa-zerbitzuak emateak eragindako gastu arruntak finantzatuz.
iturriak
El Fondo Estatal persigue, asimismo, contribuir a la sostenibilidad social mediante la financiación de los gastos corrientes que ocasione la prestación de servicios educativos.
fuentes
www.donostia.org (10) www.donostia.org (10)
Halaber eta probetxamendu prubliko eta doakoa izanez gero, errepideak, bideak eta gainerako lurgaineko bideak.
iturriak
Asimismo y siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito: las carreteras, los caminos y demás vías terrestres.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Halaber, eta zuzenbide publikoko gainerako diru-sarrerei dagokienez, Zergen Lege Orokorraren Laugarren Xedapen Gehigarriak ezartzen duenaren arabera, Toki Ogasunak arautzen dituzten xedapenetan aurreikusitako araudiak mugatzen du eskumen hori, eta Toki Araubideko Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearen 108. artikuluak zehazten du, diru-sarrera horien aplikaziorako eta eraginkortasunerako egintzak bakar-bakarrik jasotzen dituelako, hau da, horiek eskatzea, edo bestela esanda, horiek kobratzea.
iturriak
Asimismo, y respecto a los restantes ingresos de derecho público, esta competencia viene delimitada, tal y como lo establece la Ley General Tributaria en su Disposición Adicional cuarta, por la normativa prevista en las disposiciones reguladoras de las Haciendas Locales, la cual se define en el art. 108 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local, en cuanto que se refiere exclusivamente a los actos de aplicación y de efectividad de esos ingresos, es decir a su exigencia.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Halaber, ezinbestean haurrak kotxez ekarri behar dituzten familien kasuan, haur horiek topalekuan uzteko aukera eskaini zaie.
iturriak
Asimismo, para todas aquellas familias a las que no les quede más remedio que acudir en coche, se les ofrece la posibilidad de dejar a los niños en el punto de encuentro.
fuentes
www.donostia.org (2) www.donostia.org (2)
Halaber, Foroak beste esperientzia batzuk ezagutzeko, irizpideak kontrastatzeko eta hezkuntzan jarduteko zein esku hartzeko ereduak ezartzeko modua eman zuen, guztia ere harmonian eta giza berotasuneko giroan; horrek guztiak, balioetan heztearen bidez, bakearen kultura zabaltzeko eta giza eskubideak defenditzeko konpromisoan sendotu gintuen.
iturriak
Asimismo, el Foro permitió conocer otras experiencias, contrastar criterios y establecer pautas concretas de actuación e intervención educativa, todo ello en un clima de armonía y calor humano que nos reafirmó en el compromiso de extender la cultura de paz y la defensa de los derechos humanos a través de la educación en valores.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Halaber, foro horretan parte hartuta, Odon Elorzak Bakearen eta Giza Eskubideen Etxea aurkeztu zuen.
iturriak
Asimismo, Odón Elorza presentó la Casa de la Paz y los Derechos Humanos.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Halaber, garrantzi berezia emango zaio gazteei zuzenduriko eskaintzari.
iturriak
Asimismo, se dará especial importancia a las ofertas dirigidas a los jóvenes.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Halaber, gogoratu behar da enpresan 442 daudela; horietatik 344 gidariak dira, 38k tailerrean lan egiten dute, 21ek garbiketa-zereginetan, eta gainerakoek administrazioko, plangintzako eta kontroleko eginkizunetan.
iturriak
Asimismo recordar que la empresa cuenta con 442 trabajadores, de los cuales 344 son conductores, 38 trabajan en el taller, 21 en la limpieza y el resto en tareas administrativas, planificación y control.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Halaber, gutxieneko ibilbidea 2 km-tik 1,45 km-ra murrizteko eskaerari uko egin zaio, baita ostiral gauetarako eta jaiegun bezperetarako gaueko V. tarifa berria sortzeari ere, tarifa berri horrekin % 10etik gora igoko bailirateke tarifak.
iturriak
Asimismo, se ha rechazado la petición de reducir la carrera mínima de los 2km a 1,5 km, y la creación de una nueva tarifa V nocturna para las noches de los viernes y vísperas de festivos que supondría un incremento tarifario superior al 10%.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Halaber, guztiak mundu osoko herrialdeetan ibili dira eta lanbide-ibilbide aitortua eta bikaina daukate.
iturriak
Comparten, asimismo, una reconocida y brillante carrera profesional que han ejercido en diferentes países de todo el mundo.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Halaber, helburu horiek betetzeko, antolakuntzarako egitura juridikorik aproposena aztertuko dute.
iturriak
Asimismo, y con el fin de alcanzar estos objetivos, se analizará la estructura jurídica más idónea para su organización.
fuentes
www.donostia.org (11) www.donostia.org (11)
Halaber, hiri ondasun higiezintzat joko dira hiri eraikuntzek okupaturiko lurzoruak eta bestelako lurzoruak baldin eta badauzkate zoladuradun bideak edo zintarridun espaloiak eta, gainera, estolderia, ur hornidura, elektrindarraren hornidura eta argiteria publikoa.
iturriak
Asimismo, tendrán la consideración de bienes inmuebles de naturaleza urbana los terrenos que dispongan de vías pavimentadas o encintado de aceras y cuenten, además, con alcantarillas, suministro de agua, suministro de energía eléctrica y alumbrado público y los ocupados por construcciones de naturaleza urbana.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Halaber, Human Rigthts Film Network Nazioarteko Sarean ari diren zenbait zinemalditako lau kidek osatzen dute Nazioarteko Gazte Epaimahia, izan ere, Donostiako Giza Eskubideen Zinemaldia sare horretan dago.
iturriak
Asimismo, el Jurado Joven Internacional está formado por cuatro personas que pertenecen a festivales de cine asociados a la Red Internacional Human Rights Film Network, en la que está integrado el Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Halaber, ikasle eta irabazi asmorik gabeko elkarteentzako txistorra postuen zozketetan parte hartzeko behar den dokumentazioa aurkezteko epea zabaldu da ere.
iturriak
Queda asimismo abierto el plazo para presentar la documentación necesaria para participar en el sorte de puestos de txistorra para estudiantes y asociaciones sin ánimo de lucro.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Halaber, ikasle eta irabazi asmorik gabeko elkarteentzako txistorra postuen zozketetan parte hartzeko behar den dokumentazioa aurkezteko epea zabaltzen da ere.
iturriak
Queda asimismo abierto el plazo para presentar la documentación necesaria para participar en el sorteo de puestos de txistorra para estudiantes y asociaciones sin ánimo de lucro.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Halaber, Intxaurrondoko Gizarte Etxeak kultura-ekipamendurako 3.000 m2 baino gehiago ditu auzoko biztanleentzat, eta irailetik aurrera erabili ahal izango ditu jendeak gune horiek.
iturriak
El Centro Cívico de Intxaurrondo cuenta, asimismo, con más de 3.000 m2 de equipamiento cultural para el barrio de los que poder disfrutar a partir del mes de septiembre.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Halaber, irailaren 10ean egin zen Gobernu Batzordean birpartzelazio-proiektua onartu ostean, birkokatzeak jarri dira abian.
iturriak
Asimismo, tras la aprobación del proyecto de reparcelación en la Junta de Gobierno celebrada en 10 de septiembre, se han puesto en marcha los realojos.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Halaber, kanpo erakunde batek urtean behin ikuskaritza burutzen du ISO 14001 eta EMAS II arauetan ezarrita dauden baldintzak betetzen direla artatzeko.
iturriak
Asimismo, una entidad externa hace cada año una auditoría, para velar que se siguen cumpliendo los requisitos establecidos en las normas ISO 14001 y EMAS II.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Halaber, karrera profesional arrakastatsu eta ospetsua izan dute mundu osoko hainbat herrialdetan.
iturriak
Comparten, asimismo, una reconocida y brillante carrera profesional que han ejercido en diferentes países de todo el mundo.
fuentes
www.donostia.org (2) www.donostia.org (2)
Halaber, kirol-jarduerako bazkidetza kenduko zaie dagokien kuota ordaintzen ez duten erabiltzaileei.
iturriak
Asimismo, serán dados de baja las personas usuarias en las actividades deportivas por impago de la cuota correspondiente.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Halaber, kotxe guztiek zuntz optikoko Red Ethernet Gigabit-a dute, lurra-aplikazioekin lotura sistemak (Wifi,GPRS, Tetra), Zinematiko-erregistratzailea, taldeen autodiagnostikoa eta lurreko alarmak, etab.
iturriak
Asimismo, todos los coches cuentan con Red Ethernet Gigabit en Fibra Óptica, sistemas de conectividad con aplicaciones de tierra (Wifi, GPRS, Tetra), Registrador cinemático, autodiagnóstico de equipos y alarmas a tierra, etc.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Halaber, Lurraldebus txartelarekin ere tiketak eskura daitezke, Gipuzkoako Foru Aldudiari esker, DTK-ko 125 Urteurrenaren laguntzaile bait da.
iturriak
Asimismo se podrán obtener tickets con la tarjeta de Lurraldebus gracias al apoyo de la Diputación Foral de Gipuzkoa en este 125 Aniversario de la CTSS...
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Halaber, marrazkiak horretarako egokitutako leku publikoetan erakutsi ahal izango dira.
iturriak
Asimismo los dibujos podrán exponerse en lugares públicos que se habiliten para ello.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Halaber, multzo elektrogenoa elikadura elektrikoz hornitzeko ere erabil daiteke uholdeen kasuan edota sare-hornidurak huts egiten duen egoeretan.
iturriak
Asimismo, el grupo electrógeno puede usarse para dotar de alimentación eléctrica en caso de inundaciones u otras situaciones de fallo de suministro de red.
fuentes
www.donostia.org (2) www.donostia.org (2)
Halaber, nazioartean giza eskubideen defentsan eta sustapenean prestigio handienetako erakundeek ere babesten dute Zinemaldi hau.
iturriak
Asimismo, este Festival cuenta con el apoyo de varias organizaciones de prestigio internacional involucradas en la defensa y promoción de los derechos humanos.
fuentes
www.donostia.org (6) www.donostia.org (6)
Halaber, notarioak Udalari haiek baimendutako agiri guztien zerrenda edo horien indize biltzailea igortzera behartuta egongo dira berezko hiruhileko bakoitzeko lehen hamabostaldiaren barruan, agiriek udalerrian egin eta zerga honen eremukoak diren egitate, egintza edo negozioak biltzen badituzte, azken borondatezko egintzak salbuetsirik.
iturriak
Asimismo, los Notarios, estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de la primera quincena de cada trimestre natural, relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre natural anterior, en los que se contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, en el término municipal, con excepción de los actos de última voluntad.
fuentes
www.donostia.org (2) www.donostia.org (2)
Halaber, Oroimenaren Loretokia sortzeko garrantzizko funtzioa ari da jokatzen; bakearen aldeko eta terrorismoaren biktimei aitortza egiteko proiektua da.
iturriak
Asimismo, está jugando un papel importante en el proceso de creación del Jardín de la Memoria; un proyecto para la paz y en reconocimiento de las víctimas del terrorismo.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Halaber, Patricio Guzmanen Nostalgia de la luz lanak Amnesty Internationalen Saria jasoko du, aho batez erabakia.
iturriak
Asimismo, Nostalgia de la luz, del director chileno Patricio Guzmán, ha obtenido por unanimidad el Premio Amnistía Internacional, que se entrega por segundo año.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Halaber, saneamendu sarearen garbiketa egiten ari gara.
iturriak
Asimismo, se está llevando a cabo la limpieza de la red de saneamiento.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Halaber, UAMen Zientzia Politikoetan katedratikoa den Fernando Vallespinen hitzaldi batetara joango dira, eta Bilbon Deustuko Business School bisitatuko dute.
iturriak
Asimismo, asistirán a una conferencia de Fernando Vallespín, catedrático de Ciencia Política de la UAM sobre "La evolución de la sociedad española", y en Bilbao visitarán el Deusto Business School.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Halaber, Udalak jardun hori sustatzen du, 21 Agendaren II. Toki Ekintzarako Planaren barruan primeran sar baitaiteke; Ingurumen Zuzendaritzak koordinatzen du adierazitako Plana, eta horri jarraiki, zenbait ildo estrategiko eta jardunen bitartez hainbat ingurumen-xede lortzeko lan egiten da, hala nola landa-ingurunea babesteko, hiriko toki-kontsumo iraunkorra indartzeko, edota ontziak berriz erabiliz hondakinak murrizteko.
iturriak
Asimismo, desde el Ayuntamiento se impulsa esta actuación que encaja perfectamente dentro del Plan de Acción Local II de la Agenda 21 coordinado desde la Dirección de Medio Ambiente, en el que se trabaja a través de varias líneas estratégicas y actuaciones para, entre otros objetivos ambientales, proteger el medio rural, fomentar el consumo local y sostenible en la ciudad y para la reducción de residuos a través de la reutilización de envases.
fuentes
www.donostia.org (2) www.donostia.org (2)
Halaber, Udaleko Giza Eskubideen Batzorde Bereziak Memoriaren Eguneko adierazpena onartu zuen PSE-EE, PP eta EAJ-PNV udal taldeen aldeko botuekin.
iturriak
Asimismo, la Comisión Especial de Derechos Humanos del Ayuntamiento aprobó con los votos a favor de los grupos municipales PSE-EE, PP y PNV la Declaración sobre el Día de la Memoria.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Halaber, Udal Liburutegiaren kriptan mintzaldi bat emango da, Dbus eta Udalaren Mugikortasunerako Zuzendaritza mugikortasun iraunkorraren alorrean gauzatzen ari diren ekintzak jakitera emateko.
iturriak
Asimismo, se ofrecerá una conferencia en la cripta de la Biblioteca Central para dar a conocer las acciones que se están llevando a cabo en materia de movilidad sostenible, tanto desde Dbus como desde el Departamento de Movilidad del Ayuntamiento.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Halaber, UPV/EHUk konpromisoa hartu du Hautagaitzaren gaikako ardatzak, indarraren ideia, edukiak, proiektuak eta jarduerak unibertsitatearen alorrera eramateko, eta, horrela, unibertsitatea osatzen duten kideen partaidetza aktiboa eta inplikazioa bultzatzea.
iturriak
Asimismo, la UPV/EHU se compromete a trasladar los ejes temáticos, la idea de fuerza, los contenidos, los proyectos y las actividades de la Candidatura al mundo universitario propiciando así la participación activa y la implicación de los miembros que lo conforman.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Halaber, urtero Iraunkortasunari buruzko urteko txostena argitaratzen da, emaitzei erreparatuaz udal estrategiak duen eragina neurtzeko aukera ematen duelarik.
iturriak
Asimismo, anualmente se publica el Informe Anual de Sostenibilidad, que permite medir la incidencia de la estrategia municipal a través de los resultados.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Halaber, webgune berriaren diseinuan irisgarritasun-irizpideak kontuan izan dira, eta W3Cren jarraibideen arabera, AA irisgarritasun-estandarrak betetzen dira.
iturriak
Es destacable asimismo que la nueva web lleva incorporado en su diseño criterios de accesibilidad cumpliendo los estándares de accesibilidad doble AA según las pautas de la W3C.
fuentes
www.donostia.org (2) www.donostia.org (2)
Halaber, www.donostia.org webgunearen bitartez izapidetzen diren eta nahitaez sinadura ofiziala behar duten salaketak baliozkotu ahal izango dira.
iturriak
Asimismo, se podrán validar las denuncias que se tramitan a través de www.donostia.org, que necesariamente requieren de firma oficial.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Halaber, zaharberritutako Aieteko Jauregiko Bakearen eta Giza Eskubideen Etxe berriko solairu nobleak ateak irekiko dizkie Francisco Franco diktadorearen udako bizilekua izan zenaren gela eta altzariak nolakoak ziren ezagutu nahi duten guztiei.
iturriak
Asimismo, la planta noble de la nueva Casa de la Paz y los Derechos Humanos, en el rehabilitado Palacio de Aiete abrirá sus puertas a todas las personas que quieran conocer cómo eran las diferentes estancias y el mobiliario restaurado de la que fue residencia de verano del dictador Francisco Franco.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Hiriko gobernuak, halaber, elkarrizketa berezia irekiko du Merkatarien eta Ostalarien Elkarteekin, ordenantzarekin lotutako hainbat gai jorratzeko.
iturriak
El Gobierno de la ciudad abrirá, asimismo, una interlocución especial con las Asociaciones de Comerciantes y Hosteleros para tratar diversas cuestiones relacionadas con la ordenanza.
fuentes
www.euskalkultura.com (1) www.euskalkultura.com (1)
Halaber, Etxepare Institutuak bere langile egitura osatu eta hau lanean jarri bitartean, Kultura sailetik ari dira betetzen Etxepare Euskal Institutuaren funtzioak.
iturriak
Asimismo, en tanto el Instituto para la difusión exterior de la lengua y cultura vascas se dota de su estructura de personal y administrativa y la misma comienza a trabajar, el Departamento de Cultura, desde sus estructuras institucionales, está desarrollando las funciones del Instituto.
fuentes
www.euskalkultura.com (1) www.euskalkultura.com (1)
Halaber, ezagutarazten da Valentin Agirreren New Yorkeko ostatuak izan zuen garrantzia eta zeregina euskal herritarrek mendebaldera egin zuten bidaian.
iturriak
Asimismo se explica la importancia y el papel que la posada de Valentín Agirre en Nueva York y su asistencia tuvieron en el viaje que los vascos emprendieron hacia el Oeste.
fuentes
www.euskalkultura.com (1) www.euskalkultura.com (1)
Halaber, Mari Jose Olaziregi hainbat literatur eragilerekin elkartuko da Frankfurten euskal liburuen itzulpena sustatzeko.
iturriak
Mari Jose Olaziregi se reunirá asimismo con diversos agentes literarios, con el objetivo de promover la traducción a otros idiomas de libros publicados originalmente en euskera.
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Lobiano Kultur Gunea, Gazteria informatzeko zerbitzua zabalik egongo dira abenduaren 24 eta 31n goizeko 8:00etatik arratsaldeko 15:00etara. Halaber, urtarrilaren 7, 8 eta 9an irekita egongo dira arratsaldeko 15:00etatik 21:00etara.
iturriak
Por su parte, Lobiano Kultur Gunea y el servicio de información juvenil estarán abiertos los días 24 y 31 de diciembre de 8:00 a 15:00 h. Asimismo, permanecerá abierto los días 7, 8 y 9 de enero de 15:00 a 21:00 h.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Halaber, 1826. urtean Bizkaiko Eguberrietako bertso zahar batzuetan albolkia aipatzen da (Aita Donostia, 1952).
iturriak
Asimismo, en 1826, en unos antiguos versos de la Navidad vizcaína se menciona el albokia (Aita Donostia, 1952)".
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Halaber, 2002an Q aldizkariko irakurleei egindako galdeketan emakumezko rockaren lehendabiziko postua lortu zuen.
iturriak
Asimismo, en 2002 fue elegida como la artista de rock femenina número uno en una encuesta a los lectores de la revista Q.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Halaber, A, C, E bitamina eta azido foliko asko du.
iturriak
Asimismo, tiene un alto porcentaje de vitaminas del tipo A, C, E y ácido fólico.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Halaber, aintzat hartu beharrekoa da Donostiako Kursaal Auditorioaren inguruko kultur dinamismoa, baita Bilboko ontziola zaharren gainean eraikitako Euskalduna Jauregian programatutako jarduerak ere.
iturriak
Asimismo, debemos considerar el dinamismo cultural en torno al Auditorio donostiarra del Kursaal y las actividades programadas en el Palacio Euskalduna, levantado sobre los antiguos astilleros de Bilbao. Más información
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Halaber, aipagarria da honako hauen lana: Hans Holbein Zaharra (1460/70-1520), Lucas Cranach (1472-1553), Albrecht Altdorfer (1480-1538), Matthias Grünewald (1470/80-1528 inguruan) edo Hans Holbein Gaztea (1497-1543).
iturriak
Es asimismo reseñable la obra de Hans Holbein el Viejo (1460/70-1520), Lucas Cranach (1472-1553), Albrecht Altdorfer (1480-1538), Matthias Grünewald (h. 1470/80-h.1528) o Hans Holbein el Joven (1497-1543).
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Halaber, aipatzeko modukoak dira aspaldian gerrarako erabilitako kanoen apaingarriak, eskultura eta pinturaren arrastoa biltzen dutenak.
iturriak
Asimismo son notables las decoraciones, mezcla de escultura y pintura, que se realizan en las canoas, antaño empleadas para la guerra.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Halaber, ardoa edo garagardoa bezalako 20º baino gutxiagoko edarien iragarkiak 20:30ak eta 06:00ak bitartean soilik emititu daitezke.
iturriak
Asimismo, desaparecen de la parrillas de las cadenas los anuncios de bebidas de menos de veinte grados, como el vino o la cerveza, fuera de la franja comprendida entra las 20:30 y las 06:00 horas del día siguiente.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Halaber, atzerrira joanez gero, Estatu espainiarreko kontsuletxe edo enbaxadaren telefonoa eta helbidea jakin behar da.
iturriak
Asimismo, caso de viajar al extranjero, habrá que informarse sobre el teléfono y la dirección del consulado o la embajada del Estado español.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Halaber, Ebanjelioen irudikapenak asko izan ziren, hala nola, Deikundea, Jaunaren Jaiotza, Azken Afaria, baita santuen bizitzen eszenak ere.
iturriak
Asimismo, abundaron las representaciones de escenas de los Evangelios, como la Anunciación, la Natividad, la Última Cena, y especialmente las escenas de las vidas de los santos.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Halaber, edertasun- eta sendotasun-ezaugarri berezi batzuk dituzten harriak eskulturak egiteko erabili izan dira tradizioz.
iturriak
Asimismo, ciertas rocas con cualidades particulares de belleza y consistencia se han utilizado tradicionalmente para realizar esculturas.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Halaber, ekaitz-haizeak Maimurko zubiaren ondoko putzu batetik atera ohi ditu, Leitzan esaten dutenez.
iturriak
Asimismo, los vientos tempestuosos los suele sacar de un pozo situado junto al puente de Mai-mur según creencias de Leitza.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Halaber, Euskal Herriko toponimian askotan azaltzen da "jentil" izena.
iturriak
Asimismo, en la toponimia vasca aparece el nombre gentil en numerosos casos:
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Halaber, eztula baretzen du.
iturriak
Asimismo, calma la tos.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Halaber, hainbat igerileku natural aurkituko ditugu irlan.
iturriak
Asimismo, la isla cuenta con varias piscinas naturales.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Halaber, Jentilbaratzeko jentilek harreman onak omen zituzten, haitzartearen beste aldean dagoen Agerreko biztanleekin.
iturriak
Asimismo, se cuenta que los gentiles de Jentilbaratza mantenían relaciones amistosas con los moradores de la casa Agerre situada al otro lado del desfiladero.
fuentes
www.hiru.com (2) www.hiru.com (2)
Halaber, kaltzio eta fosforo nahiko du eta magnesioa, maila urriagoan.
iturriak
Asimismo, contiene cantidades significativas de calcio y fósforo.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Halaber, kultura bizantziarrak beste adar batzuk sortu zituen Italian, hala nola Veneziako San Marcos basilika edo Ravenako eliza bizantziarrak.
iturriak
Asimismo, la presencia de la cultura bizantina en Italia propició otras derivaciones, con ejemplos como la basílica de San Marcos de Venecia o las iglesias bizantinas de Rávena.
fuentes
www.hiru.com (3) www.hiru.com (3)
Halaber, landare-proteina kopuru handia ematen dute baina animalien proteinak baino kalitate eskasagokoak.
iturriak
Asimismo aportan una cantidad importante de proteína vegetal, de peor calidad que la de origen animal.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Halaber, neurketa aparatuak ditu, abiadura-neurgailuak eta abiadura adierazleak.
iturriak
Asimismo, dispone de aparatos de mediciones como el velocímetro o indicador de velocidad.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Halaber, oinezkoek parte hartzen duten istripuen artean ohikoena horiek harrapatzea edo kolpatzea izaten da. Hori dela eta gidariek beharrezkoa dute oinezkoen jarrera okerrak ezagutzea.
iturriak
Asimismo, el accidente más generalizado en el que interviene el peatón es el atropello, de ahí la necesidad que tiene el conductor de conocer los comportamientos incorrectos más frecuentes en los peatones.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Halaber, proiektuaren egileak onartu du zailena lehendabiziko diskoa egitea izan zela, batez ere, ordura arte beste instrumentista batzuekin elkarlanean aritzea ohituta baitzegoen, eta ez musikariekin, baina esan du behin Etxea grabatuta proiektu guztirako filosofia eta dinamika zehaztuta gelditu zela.
iturriak
Asimismo, el autor del proyecto ha reconocido que lo más difícil fue hacer el primero de los tres discos, especialmente porque hasta entonces estaba acostumbrado a colaborar con otros instrumentistas y no con cantantes, pero ha dicho que una vez grabado Etxea, quedó establecida la filosofía y la dinámica de trabajo para todo el proyecto.
fuentes
www.hiru.com (2) www.hiru.com (2)
Halaber, Rock Disko Onena Muse hirukotearen The Resistance izan zen eta Country Disko Onenaren Saria Lady Antebellumen Need You Know lanari eman zioten.
iturriak
Asimismo la estatuilla de Mejor álbum de Rock fue para The Resistance, de Muse, y el de Mejor álbum de Country para Need you now, de Lady Antebellum.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Halaber, Soraluzen Juanito txistularia Elosuko apaiza zela esaten dute.
iturriak
Asimismo, cuentan en Soraluze que Juanito txistularixa, cura de Elosua, estaba celebrando Misa, cuando se le presentó a su derecha el diablo en figura de liebre.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Halaber, uretan sutegiko ikatz zati bat sartzen da, etxearen kanpokaldeko iturritik gauez ekarritako urak edaten duenari kalterik egin ez diezaion.
iturriak
Asimismo, para evitar que el agua traída de noche de la fuente situada fuera de la casa perjudique a quien la bebiera, se introduce en ella un tizón encendido del hogar.
fuentes
www.hiru.com (3) www.hiru.com (3)
Halaber, zink, selenio eta, batez ere, burdin kopuru altuak dituzte.
iturriak
Asimismo, aportan gran cantidad zinc y selenio, pero sobre todo, hierro.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Erabili ondoren, bezeroak itzuli egiten du. Majestikek baditu halaber zenbait plataforma (6, 9 eta 12 metrokoak). Nahi izanez gero, bezeroak plataformarekin batera aloka ditzake elementuak.
iturriak
Tienen asimismo diversas plataformas (de 6, 9 y 12 metros) de forma que si quieren también alquilan los elementos junto con la propia plataforma. Todos los elementos, incluso las propias plataformas, van en módulos de forma que pueden enviarse en camión, barco o incluso en avión. Como es lógico esta estudiado para que el volumen-peso sea el mínimo, que resistan con garantías el transporte y que posteriormente sean fáciles de montar.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Izan ere, aurtengo ekitaldian, iaz baino %8 lagun gehiagok eman dute izena Gazte Epaimahian jarduteko. Halaber, Human Rigthts Film Network Nazioarteko Sarean ari diren zenbait zinemalditako lau kidek osatzen dute Nazioarteko Gazte Epaimahia, izan ere, Donostiako Giza Eskubideen Zinemaldia sare horretan dago.
iturriak
Asimismo, el Jurado Joven Internacional está formado por cuatro personas que pertenecen a festivales de cine asociados a la Red Internacional Human Rights Film Network, en la que está integrado el Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Kosten Zuzendaritzari bidalitako gutunean jakinarazi diogu, halaber, kezkaturik gaudela badian zenbait medusa sartu direlako, eta horretarako ere laguntza eskatu diogu.
iturriak
En la carta remitida a Costas se traslada también nuestra preocupación por la entrada de algunas medusas a la bahía, solicitando asimismo colaboración.
fuentes
www.donostia.org (2) www.donostia.org (2)
Oinutsik edo igerilekuetan bakarrik erabiltzeko oinetakoekin sartu behar da igerilekuen esparrura eta seinaleztatutako guneetara. Halaber, igerilekuko uretara sartzeko, bainu-jantzia eta bainu-txanoa jantzi behar dira, eta dutxatu egin behar da bainatu aurretik.
iturriak
Es obligatorio acceder al recinto de piscinas y las zonas así señalizadas, descalzo o con calzado de uso exclusivo ,asimismo, para entrar en el vaso de la piscina, es obligatorio el uso del bañador y gorro de baño, así como ducharse antes de bañarse.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Plan Estrategikoak, halaber, ikastetxeetako monitoreen prestakuntza hobetzearen alde Donostia Kirolak egin duen apustua biltzen du; horretarako, baliabideak areagotu egin dira, monitore horiek prestakuntza-jardueretara joateko aukera izan dezaten.
iturriak
El Plan Estratégico recoge, asimismo, la apuesta de Donostia Kirola por mejorar la formación de los monitores de los centros escolares, aumentando los recursos para que puedan acudir a actividades de formación.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Saiakera horretan, halaber, Mendebaldeko Saharako lanek errefuxiatu-esparruetako nahiz atzerriko zinemaldietan parte hartzea bultzatuko da.
iturriak
Asimismo, se favorecerá la presencia de actores, actrices y directores de cine vascos, cada vez más habitual en el Festival FISAHARA, como elemento de concienciación y de impacto mediático.
fuentes
www.donostia.org (2) www.donostia.org (2)
Tailerrak helburuen artean hauek izan zituen: gure hirian bizikidetza eta giza kohesioa hobetzeko oinarriak sortzea; instituzioen eta taldeen arteko hausnarketa eta jardunbide egokiak trukatzea, topagune iraunkorren alde egitea, Kontseilu bat sortuz; Halaber, Donostiako aniztasun errealitatera hurbiltzea, Europako Kontseiluak bultzatutako Donostiako Kulturarteko Hirien Sarean Udalaren parte hartzea ezagutzera ematea eta kulturartekotasunarekiko gure konpromisoa adieraztea; eta Gizarteratze eta Bizikidetza Plan bat egiteko Udal Gobernuaren borondatea azaltzea.
iturriak
Entre los objetivos de este taller se encuentra crear las bases para mejorar la cohesión social y la convivencia en nuestra ciudad; acercarnos a la realidad de la diversidad en nuestro entorno y favorecer espacios de encuentro permanentes como la creación de un Consejo para la reflexión y el intercambio de buenas prácticas entre colectivos e instituciones. Asimismo, se trata de dar a conocer la participación del Ayuntamiento de San Sebastián en la Red de Ciudades Interculturales, impulsada por el Consejo de Europa y la Candidatura de San Sebastián Capital Europea de la Cultura 2016.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Gaur egun ume oso txikiak haurtzaindegietara eramatea kritikak jasotzen ditu; halaber, umeek behar baino ordu gehiago eskolan ematen badituzte gaitzespen esaldiak entzungo dira, beti ere, ume horien amei egoera desbideratu horiek leporatuz. Hala ere, oso gutxitan planteatzen dira egoera honetatik ateratzeko irtenbide errealak eta fundamentu gutxiz kritikatzen da haurtzaindegira umeak eramateak dituen alde txarrak.
iturriak
Actualmente, el llevar a bebés de corta edad a guarderías es una práctica que recibe críticas desde ciertos ámbitos de la sociedad; asimismo, si la niña o el niño pasa más horas de las consideradas “necesarias” en la escuela, se escucharán comentarios reprobatorios, achacándole siempre a las madres la responsabilidad de ese comportamiento desviado.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Uda honetan hasiko dira, halaber, birkokatzeko etxebizitzak eraikitzen
iturriak
Este verano se iniciará, asimismo, la edificación de las viviendas de realojo
fuentes
www.donostia.org (2) www.donostia.org (2)
Urbanizazioaren barnean hartuko dira, halaber, igogailu bat eraikitzea, plaza berria Arostegi kalearekin lotzeko, baita kirol-ekipamendu bat Lanberriko lurzatian, eta eremuan hainbat saltoki ezartzea ere.
iturriak
La urbanización integra, asimismo, la construcción de un ascensor que unirá la nueva plaza con la calle Aróstegi, un equipamiento deportivo en la parcela de Lanberri y la implantación de comercios en la zona.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Zinegotziak gogora ekarri nahi izan du, halaber, Udala aspalditik dabilela aparkalekuko bosgarren solairua egiteko asmotan, eta, xede horretarako, hainbat ahalegin egin dituela, enpresa emakidadunarekin adostasun batera iristeko eraikuntza horren inguruan.
iturriak
Asimismo, la concejala ha insistido en el interés municipal a lo largo de este tiempo por construir esa quinta planta del conjunto del estacionamiento y en los esfuerzos realizados desde el Ayuntamiento para llegar a un acuerdo con la empresa concesionaria de cara a su construcción.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Zinegotziak nabarmendu du, halaber, parte-hartzaile kopurua igo egin dela Kirol Ekintzak urtero antolatzen dituen ikastaroetan, 2009/10 ikasturtean 13.416 baino gehiago izan baitziren, eta lau denboraldi lehenago, aldiz, parte-hartzaile kopurua ez zen 8.500era iristen.
iturriak
El concejal ha destacado, asimismo, el aumento de participantes en los cursillos anuales de Kirol Ekintzak, que superaron los 13.416 en 2009/10, cuando hace sólo cuatro temporadas no llegaban a los 8.500 participantes.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Halaber, atari honen bitartez aurrez egituratutako ikastaroak egiteko aukera aurreikusi da.
iturriak
Asimismo, está previsto que a través de este portal se puedan realizar cursos previamente estructurados.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Halaber, atentzio ematen du San Migel monasterioaren kortaon erdia baino gehiago Korostiaga-Arrolamendi-Lakidiolamendi40 aldean egoteak,41 Legazpiko ifar-sartaldean hain zuzen.
iturriak
Asimismo, llama la atención que más de la mitad de los seles del monasterio de San Miguel están en la zona de Korostiaga —Arrolamendi— Lakidiolamendi,40, 41 en el norte de Legazpi.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Halaber, erabiltzaileei hainbat datu-base edo dokumentu biltegi aldi berean kontsultatzeko aukera ematen die.
iturriak
Asimismo, ofrece al usuario la posibilidad de realizar una única búsqueda para recuperar documentos de distintas bases de datos o repositorios.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Halaber, eraiki izan balitz monumentu klasikoaren usaia oraindik mantenduko zukeen, nahiz eta garaiko irudi anitz ez kontserbatu.
iturriak
Asimismo, si se hubiera construido mantendría aún el sabor del monumento clásico, aunque no se conserven demasiadas imágenes de la época.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Halaber, Euskal Gobernu Kontseiluak Euskal Autonomia Erkidegoak Europar Batzordeak bere Etengabeko Ikaskuntzari buruzko Memorandumean jaurtitako eztabaidari buruzko Memorandumean jaurtitako eztabaidari egin dion ekarpena onartzea erabaki zuen. Ekarpen hau Batzordearen web orrialdean aurki daiteke:
iturriak
Asimismo, el Consejo de Gobierno Vasco acordó aprobar la contribución de la Comunidad Autónoma del País Vasco al debate lanzado por la Comisión Europea en su Memorándum sobre el Aprendizaje Permanente. Esta aportación se puede encontrar en la página web de la Comisión:
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Halaber, ikebanaren barruan, konposizioa nolakoa den, izen desberdin ugari dago: Koryu, Ohara, Sogetsu, Rikka, Shoka, Nageire, Moribana, etab.
iturriak
Asimismo, dentro de la ikebana según el tipo de composición recibe un nombre distinto: Koryu, Ohara, Sogetsu, Rikka, Shoka, Nageire, Moribana, etc.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Halaber, langile adituak ere badaude. Hauek erabiltzaileei aholkuak eman eta azpiegituren funtzionamendu zuzena bermatzen dute.
iturriak
Asimismo, disponen de personal especializado encargado de asesorar a los usuarios y de garantizar el correcto funcionamiento de las infraestructuras.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Halaber, legeak onartzen du helduen erantzukizun penalerako trantsizio-etapa bat izatea, egoera pertsonala eta heldutasun-maila kontuan hartuta komenigarria den pertsonen kasuetan, betiere indarkeria edo larderiarik gabe egindako larritasun gutxiagoko delitu edo hutsegite gisa kalifika daitezkeen ekintzak egin badituzte.
iturriak
Asimismo, la ley reconoce la existencia de una etapa de transición a la responsabilidad penal de los adultos para aquellas personas jóvenes cuyas circunstancias personales y grado de madurez lo aconsejen y que hayan cometidos hechos calificables como falta o delito menos grave sin violencia o intimidación.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Halaber, Miarritzeko (Frantzia) ikus-entzunezko programen nazioarteko jaialdian (FIPA) tutore eta aholkulari gisa aritzen da.
iturriak
Asimismo, hace la labor de tutor y asesor en FIPA de Biarritz.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Halaber, organoak katalogatzeari ere ekin nion.
iturriak
Asimismo, comencé a catalogar órganos.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Halaber, zeuden bizpahiru baserriek eta ortuek laster egin behar izan zieten leku apurka-apurka lurzoruak bereganatuz zihoazen etxebizitzei, hiria mendi magaletatik zabaldu ahala.
iturriak
Asimismo, los tres o cuatro caseríos y huertas que había en el lugar enseguida tuvieron que hacer sitio a las viviendas que poco a poco se iban haciendo con el terreno, en la medida en que la ciudad se iba extendiendo por las laderas del monte.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Halere, akordiorako espazio bat da hainbat gaitan, eta justizia munduan —epaileen mailan— dagoen ahots kritiko demokratiko eta ez elitista bakarra da halaber.
iturriak
Sin embargo, es un espacio para el acuerdo en muchos temas, y es, asimismo, la única voz crítica y no elitista en el mundo de la justicia, a nivel de jueces.
fuentes