Babeslea:

Eusko Jaurlaritza

Web Corpusen Ataria: Eu-Es Corpus Paraleloa

Galdera

Bilaketa sinplea

 

Emaitzak: 477 itzulpen-unitate, 54 domeinu

Euskara Gaztelera
www.arrantza.net (2) www.arrantza.net (2)
2002-2005ean ugariharrapatu ziren 2001ean jaiotako multzo handiak, eta, horrek adieraztenduenez, urte horretako klasea beste urteetakoa baino indartsuagoa da.Halaber, arrantza-hilkortasuna nahiko baxua dela uste da.
iturriak
Las capturas notorias de la cohorte nacida en 2001 durante el período 2002-2005 indican que esta clase anual es más fuerte que las observadas en años recientes. Se cree también que la mortalidad pesquera es relativamente baja.
fuentes
www.etxebide.euskadi.net (1) www.etxebide.euskadi.net (1)
70 urtekoa edo hortik gorakoa bazara, betekizun orokorrak bete beharko dituzu, baina etxebizitzarik ezaren gaineko betekizuna betetzen duzula ulertuko da, halaber:
iturriak
Si eres una persona de 70 años o más, deberás cumplir los requisitos generales, pero también se considerará que cumples el requisito de carecer de vivienda:
fuentes
www.hosteleriagipuzkoa.com (1) www.hosteleriagipuzkoa.com (1)
Abokatu-laguntza eskaintzen du, halaber, hirugarrenen aurrean defendatu beharragatik edo gure enpresei eginiko eskubide- edo kalte-erreklamazioengatik sor litezkeen adiskidetze eta epaiketa zibil zein laboraletan.
iturriak
También ofrece la asistencia letrada en conciliaciones y juicios laborales y civiles, que puedan plantearse como defensa ante terceros o por reclamaciones de derechos o perjuicios que hayan sido causados a nuestras empresas.
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
1372ko konfirmazioak Logroñoko forua eman zion berriro Hiribildu honi, eta berdin Bizkaiko gainerakoei; baita beste hauek ere: ondoko elizateekin auzi sekularren xede izan ziren udal-mugarte batzuk; Santiagoko eliza; astean behingo merkatua, larunbatetan; oinezkoak eta abere-taldeak nahitaez igaro behar izatea Ermuko errege-bidetik eta Pagazubiagakotik; trafikoaren gaineko zergen salbuespena; merkataritzako askatasuna, etab. Agirian aipatzen dira, halaber, Hiribilduan XIV. mendearen amaieran zeuden errotak, burdinolak eta burdinola antzerakoak.
iturriak
Esta confirmación de 1372 renueva la concesión a esta Villa, como a las demás de Vizcaya, del Fuero de Logroño; de unos términos municipales que fueron ocasión de pleitos seculares con las anteiglesias vecinas; de la iglesia de Santiago; de un mercado semanal, los sábados; de la obligatoriedad a caminantes y recuas de pasar por el camino real de Ermua y no por el de Pagazubiaga; de la exención de impuestos de tráfico; libertad de comercio, etc. También el documento alude a los molinos, ferrerías y referrerías, existentes en la Villa, a finales del siglo XIV.
fuentes
www.basqueresearch.com (1) www.basqueresearch.com (1)
6.000 euro eta egiaztagiria izango ditu sari horrek. Halaber, Ikertzaile Gazteen CIDETEC saria emango dute datorren urtean, Ibilbide Zientifikoaren sariarekin txandakatzen baitute sari hori.
iturriak
Además de éste, el año que viene también se otorgará el premio CIDETEC de Jóvenes Investigadores, que se entrega de forma alternativa al de Trayectoria Científica cada dos años.
fuentes
www.portugalete.com (1) www.portugalete.com (1)
Esan beharra dago, halaber, Sardinaren Hileta deritzon ekitaldia izan ezik, gure inauterien gainontzeko osakinak aldatuz joan direla urteetan.
iturriak
Pero también, se debe reconocer que, salvo el acto del "Entierro de la Sardina", el resto de la estructura de los mismos ha ido cambiando con el paso del tiempo.
fuentes
www.etxebide.euskadi.net (1) www.etxebide.euskadi.net (1)
Bananduta edo dibortziatuta zaudela egiaztatzen baduzu, betekizun orokorrak bete beharko dituzu, baina etxebizitzarik ezaren gaineko betekizuna betetzen duzula ulertuko da, halaber:
iturriak
Si acreditas tu condición de persona separada o divorciada, deberás cumplir los requisitos generales, pero también se considerará que cumples el requisito de carecer de vivienda:
fuentes
www.bicberrilan.com (1) www.bicberrilan.com (1)
Halaber, garapen horretarako jasotako laguntzen edo/eta eskaera-fasean daudela dioen zinpeko aitorpena aurkeztu beharko dute.
iturriak
Deberán también presentar una declaración jurada de las ayudas que hayan recibido para dicho desarrollo y/o estén en fase de solicitud.
fuentes
www.etxebide.euskadi.net (1) www.etxebide.euskadi.net (1)
Bideratu ahal izango dira, halaber, Eusko Jaurlaritzako Sailen beste zerbitzu batzuk, guztiei zein alor bereziei zuzendutakoak ( enpresak, gazteria, eta abar...).
iturriak
euskadi.net quiere ser también permeable a las opiniones y demandas de los ciudadanos y ciudadanas vascas, de sus asociaciones y organizaciones, de las empresas, ...
fuentes
www.seguroslagunaro.com (2) www.seguroslagunaro.com (2)
Aseguratutako ibilgailuaren gidariak jasandako kalte pertsonalengatik kalte-ordainak ordaintzea bermatzen du estaldura honek, betiere, ibilgailu hori erabiltzeagatik sortutako istripu baten ondorioz, Heriotza eta Baliaezintasunaren kasuetan; halaber, barne hartzen du Osasun Laguntzako Bermea ere.
iturriak
Esta cobertura garantiza el pago de las indemnizaciones por los daños personales sufridos por el conductor del vehículo asegurado como consecuencia de un accidente originado con motivo de la circulación de dicho vehículo para los casos de Fallecimiento e Invalidez, asimismo también se incluye Garantía de Asistencia Sanitaria.
fuentes
www.arrantza.net (1) www.arrantza.net (1)
b) halaber, zantzu kontraesankorrak aurkitu ziren ebaluazioan erabiltzen diren ontzi komertzialen artean.
iturriak
b) también se encontraron señales contradictorias entre las flotas comerciales que se usan en la evaluación.
fuentes
www.lehendakari.euskadi.net (1) www.lehendakari.euskadi.net (1)
Bideratu ahal izango dira, halaber, Eusko Jaurlaritzako Sailen beste zerbitzu batzuk, guztiei zein alor bereziei zuzendutakoak ( enpresak, gazteria, eta abar...).
iturriak
euskadi.net quiere ser también permeable a las opiniones y demandas de los ciudadanos y ciudadanas vascas, de sus asociaciones y organizaciones, de las empresas, ...
fuentes
www.gipuzkoabizikletaz.net (1) www.gipuzkoabizikletaz.net (1)
Aukera ona dira, halaber, trastelekua edo haurrentzako aulkiak edo bizikletak gordetzeko gelak dituzten eraikinak.
iturriak
Los edificios con trastero o cuartos para guardar sillitas de niño o bicicletas también son una buena opción.
fuentes
ataunturismoa.net (1) ataunturismoa.net (1)
Halaber, koben aurrean dauden intxaurrondoak jentil hauek jarriak omen dira.
iturriak
Y los nogales ubicados delante de las cuevas también fueron plantados allí por los gentiles.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
2011/05/23 Ekainean, halaber, Luis Aramburu Musika Eskolako ikasleak, Gonzalo Tejada Hirukoteak eta 'Willieren lurrunezko itsasontzia' haurrentzako proposamena ere izango dira
iturriak
2011/05/23 En junio también actuarán los alumnos de la Escuela de Música Luis Aramburu, Gonzalo Tejada Trío y la propuesta infantil ´El barco de vapor de Willie
fuentes
www.alavaturismo.com (1) www.alavaturismo.com (1)
Halaber, urtegiaren ertz batetik bestera pasatu zaitezke, egurrezko pasabide dibertigarri baten gainean.
iturriak
También puedes cruzar el embalse de una orilla a otra por un divertido pantalán de madera.
fuentes
garbiker.bizkaia.net (1) garbiker.bizkaia.net (1)
Halaber, plastikoak ere banatzen dira, ondorik erabili ahal izateko.
iturriak
También se separan los plásticos para su posterior reutilización.
fuentes
garbiker.bizkaia.net (1) garbiker.bizkaia.net (1)
Halaber, Prestakuntza eremu bat dago, ikastaroak,
iturriak
También dispone de un Área de formación con un espacio
fuentes
www.arrantza.net (1) www.arrantza.net (1)
Halaber, arrantza-hilkortasuna nahiko baxua dela uste da.
iturriak
Se cree también que la mortalidad pesquera es relativamente baja.
fuentes
www.arrantza.net (1) www.arrantza.net (1)
Halaber, arrastea debekatuta egoten da IXa dibisioan (Portugalko hegoaldeko zatian, Milfontes eta Arrifana artean), abenduaren 1etik otsailaren azken egunera bitartean.
iturriak
El arrastre está también prohibido en la Div. IXa (parte sur portuguesa) entre Milfontes y Arrifana desde el 1 de Diciembre al último día de febrero.
fuentes
www.arrantza.net (1) www.arrantza.net (1)
Halaber, bazterkinen zenbatespenak egin dira nazioarteko beste zenbait flotatan.
iturriak
Hay también estimas de descartes de algunas otras flotas internacionales.
fuentes
www.arrantza.net (1) www.arrantza.net (1)
Halaber, kontuan izan behar dira legatzaren adinaren eta hazkuntzaren arazoak direla-eta stockaren ebaluazioan oraindik ere dauden ziurgabetasunak.
iturriak
También deben tenerse en cuenta las incertidumbres que todavía existen, en la evaluación actual del stock, debido a los problemas de la edad y el crecimiento de la merluza.
fuentes
www.arrantza.net (1) www.arrantza.net (1)
Halaber, oso jarraibide desberdinak dituzte balio erantsi horren erabilerek: soldata-kostuak nahiz Ustiapeneko Soberakin Gordinak (USG) dira; BEG-FKren zati hori i) gizartean banatzen da zergen bidez edo ii) dibidenduen bidez (enpresen jabeei ordainduta), edo iii) inbertitu eta desinbertitu egiten da, kapitalaren balio-galeraz.
iturriak
También los usos de este valor añadido, que son tanto los costes salariales como el excedente bruto de explotación (EBE) (que es la parte del VABcf que o bien se reparte i) socialmente vía impuestos o ii) como dividendos-pagos a los dueños de las empresas o iii) se invierte y se desinvierte- vía depreciación del capital-), muestran pautas muy diferentes.
fuentes
www.arrantza.net (1) www.arrantza.net (1)
Halaber, sarearen tamainari buruzko murrizketek arautzen dituzte legatzaren arrantza-tokiak, helburu diren espezieen gutxieneko ehunekoen arabera eta arauzko gutxieneko neurriaren arabera ( 27 cm, legatzarentzat). Ezinbestekotzat jotzen du neurri hori baino txikiagoko arrainak alde batera uztea (itsasora itzultzea).
iturriak
La pesquería de la merluza está regulada también por restricciones del tamaño de la malla de arrastre, por porcentajes mínimos de las especies objetivo, y por la talla mínima reglamentaria ( 27 cm para la merluza) que obliga a que los peces capturados por debajo de esa talla deban ser descartados (devueltos al mar).
fuentes
www.arrantza.net (1) www.arrantza.net (1)
Halaber, saregileen debeku zehatz bat ere bada VIa,b eta VIIb,c,j,k azpieremuetan, 200 m baino sakonagoko uretan arrantzatuz gero (51/2006 EE Araudia).
iturriak
También hay una prohibición expresa de rederos en las Subáreas VIa,b y VIIb,c,j,k pescando a más de 200 m de profundidad (EC Reg. No 51/2006).
fuentes
www.arrantza.net (1) www.arrantza.net (1)
Halaber, zapoen kudeaketak oilarren arrantza-hilkortasuna mugatu behar zuela onartu zen.
iturriak
Se asumió que la gestión de los rapes debería también constreñir la mortalidad pesquera de los gallos.
fuentes
www.sestao.net (2) www.sestao.net (2)
Denboran bizirik iraunarazteko jomuga bilatzen ari dira. Halaber, Sestaok plaza paregabeak ditu, hala nola Kasko plaza eta San Pedro plaza hirigunean.
iturriak
Sestao tiene también buenas plazas, como El Kasko y San Pedro, en el centro del municipio, donde se concentra la vida cultural y festiva.
fuentes
www.arrantza.net (1) www.arrantza.net (1)
Hazkundean, heldutasunean eta kanibalismoan izan diren aldaketei buruzko datuek erakusten dute, halaber, lotura handia dutela kapelinaren stockaren ugaritasunarekin, nahiz eta lotura hori 80ko eta 90eko hamarkadetakoa baino ahulagoa izan gaur egun.
iturriak
Los datos disponibles sobre cambios en crecimiento, madurez y canibalismo también muestran una fuerte relación con la abundancia del stock de capulín, aunque está relación es menor actualmente que en los años 80 y 90.
fuentes
www.urnieta.org (1) www.urnieta.org (1)
Halaber, lur-jausiak izan dira, besteak beste, Larrantxuritik Lizarratxoperako igoeran eta Montefrio baserriaren eta Adarra mendiaren artean, besteak beste.
iturriak
También ha habido derrumbamientos, entre otros puntos, en la subida de Larrantxuri a Lizarratxope y entre el caserío Montefrio y el monte Adarra.
fuentes
www.urnieta.org (1) www.urnieta.org (1)
Halaber, Olazar eta Olaberri baserrien ingurumarietan ere sortu dira kalteak.
iturriak
La zona de los caseríos Olazar y Olaberri también se ha visto afectada.
fuentes
www.seguroslagunaro.com (2) www.seguroslagunaro.com (2)
Bidaiaren aurretik eta bidaian zehar, mokadu bikaina dira koiperik gabeko gazta, txigorkiak urdaiazpikoarekin, etab. Halaber, garrantzitsua da hidratatuta egotea, eta likido asko edatea.
iturriak
El tentempié perfecto previo y durante el viaje es queso no graso, unas tostadas con jamón, etc. También es importante mantenerse hidratado y beber abundante líquido.
fuentes
www.cajanavarra.es (4) www.cajanavarra.es (4)
Banca Cívicako lehendakarikide eta Nafarroako Kutxako kontseilari delegatu Enrique Goñi joan da ekitaldira, eta, halaber, Banca Cívica taldea osatzen duten beste hiru kutxetako –Cajasol, Caja Burgos eta CajaCanarias– Gizarte Ekintzako arduradunak ere izan dira bertan.
iturriak
Ha asistido al evento Enrique Goñi, copresidente de Banca Cívica y consejero delegado de Caja Navarra, y también se han dado cita responsables de la Obra Social de Cajasol, Caja Burgos y Caja Canarias, las otras tres cajas que integran el Grupo Banca Cívica.
fuentes
www.lasarte-oria.org (1) www.lasarte-oria.org (1)
Bilera horrek balioko du, gainera, jakiteko ea lehen saioan egindako ekarpenak bideratzeko modukoak diren ala ez ikuspuntu teknikotik, bai halaber prozesu hau martxan jartzeak herritarren artean sortu dituen zalantza guztiei erantzuna emateko, baita arduradun politikoen aldetik ere.
iturriak
Dicha reunión servirá para saber además si las aportaciones realizadas en la primera sesión pueden o no ser viables desde el punto de vista técnico y para dar respuesta, también por parte de los responsables políticos, a todas las dudas que la puesta en marcha de este proceso ha suscitado entre los vecinos.
fuentes
www.etxebide.euskadi.net (1) www.etxebide.euskadi.net (1)
Halaber, Autonomia Erkidegoetan, dagozkien eskumenen arabera, ezartzen diren laguntza, dirulaguntza edo onura fiskalekin.
iturriak
También puede ser compatible con las ayudas, subvenciones o beneficios fiscales que establezcan las Comunidades Autónomas en virtud de sus competencias.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
1993ko martxoaren 21 eta 28an egin ziren legegintzarako hauteskundeetan Pirinio Atlantikoko 5. barrutiko hautagaia izan zen Eusko Alkartasun alderditik, eta 1997ko maiatzaren 25 eta ekainaren 1ean egin ziren hauteskundeetan, berriz, 4. barrutiko hautagai izan zen "Eusko Alkartasuna/Convergence, Ecologie, Solidarité" koaliziotik.Halaber, 2001eko martxoaren 11 eta 18an egin ziren kantondar hauteskundeetan Maule-Lextarreko kantoiean kontseilari nagusi izateko hautagai izan zen Eusko Alkartasuna alderditik.
iturriak
Candidato por la 5ª circunscripción de los Pirineos Atlánticos en las Elecciones Legislativas de 21 y 28 de marzo de 1993 bajo las siglas E.A. (Eusko Alkartasuna) y por la 4ª circunscripción en las de 25 de mayo y 1 de junio de 1997 con la etiqueta "Eusko Alkartasuna/Convergence, Ecologie, Solidarité" (E.A./C.E.S.). También por E.A. fue candidato a Consejero General por el cantón de Mauléon-Licharre en las cantonales de 11 y 18 de marzo de 2001.
fuentes
www.emakunde.euskadi.net (2) www.emakunde.euskadi.net (2)
Bideratu ahal izango dira, halaber, Eusko Jaurlaritzako Sailen beste zerbitzu batzuk, guztiei zein alor bereziei zuzendutakoak ( enpresak, gazteria, eta abar...).
iturriak
euskadi.net quiere ser también permeable a las opiniones y demandas de los ciudadanos y ciudadanas vascas, de sus asociaciones y organizaciones, de las empresas, ...
fuentes
www.eusko-ikaskuntza.org (1) www.eusko-ikaskuntza.org (1)
Aukera honek, halaber, bide ematen du jardunaldiak Gustav Henningsen daniar irakaslea, Europako eta, bereziki, Zugarramurdiko sorgintzaren espezialista onenetako bat omentzeko.
iturriak
La ocasión se presta también a que las jornadas sirvan como homenaje a uno de los mejores estudiosos de la brujería en Europa, y de Zugarramurdi en particular, como es el profesor danés Gustav Henningsen.
fuentes
www.gipuzkoabizikletaz.net (1) www.gipuzkoabizikletaz.net (1)
Eguzkia dagoenean, betaurreko onak beharko dituzu izpi ultramoreetatik babesteko; udan eta udaberrian, halaber, lore-hautsa, harriak edo intsektuak begietan sartzea eragozten dute eta, beraz, erortzeko arriskuak gutxitzen dituzte.
iturriak
En los días de sol se necesitan unas buenas gafas para protegerse de los rayos ultra violetas, en verano y primavera también evitan que el polen, las piedras o los insectos se introduzcan en tus ojos reduciendo el riesgo de caídas.
fuentes
www.sestao.net (2) www.sestao.net (2)
Eremu desberdinetan (pintura, eskultura, zeramika, argazkia"Ś) 22 erakusketa dira. Halaber, erakusketa tematikoak daude.
iturriak
A celebrar un total de 22 exposiciones dedicadas a diferentes ámbitos(pintura, escultura, cerámica, fotografía,"Ś) y también exposiciones temáticas.
fuentes
www.kutxa.net (1) www.kutxa.net (1)
Baimen horixe beharko da, halaber, obra, zerbitzu edo horniduren kontratuak egiteko, goian aipatutako pertsonek kapitaleanduten partaidetza nagusia den sozietateekin.
iturriak
También se encuentra sometida a la mencionada autorización la formalización de contratos de obra, servicio o suministro con sociedades en las que las personas arriba indicadas participen mayoritariamente en el capital.
fuentes
www.teatroarriaga.com (1) www.teatroarriaga.com (1)
Bestalde, kontzertu eta oratorio abestien generoetan ere lan egiten du: “Misa de la Coronación”, “Gran Misa en Do” eta Mozarten requiema, Petite Messe Solennelle eta Rossiniren Stabat Mater, Verdiren requiema, César Francken “Las siete últimas Palabras de Cristo en la Cruz”. Halaber, musika garaikideko ekitaldietan parte hartu du Aksax taldearekin.
iturriak
Cultiva por otra parte los géneros de canción de concierto y de oratorio: Misa de la Coronación, Gran Misa en Do y Réquiem de Mozart, Petite Messe Solennelle y Stabat Mater de Rossini, Réquiem de Verdi, Las siete últimas Palabras de Cristo en la Cruz de César Franck etc.También ha participado en festivales de música contemporánea con el grupo Aksax.
fuentes
www.euskara.euskadi.net (1) www.euskara.euskadi.net (1)
Azken finean, enpresen erabakia da hizkuntza-irizpidea txertatzea enpresaren kudeaketa orokorra planifikatzean eta, halaber, haren isla zuzena izango dira enpresako ekintza-eremu desberdinetan gertatuko diren ahozko zein idatzizko harremanak, barne zein kanpokoak, hala nola hizkuntza-paisaia eta erakunde-irudia.
iturriak
Reflejo fiel de tal apuesta serán las relaciones orales y escritas, internas o externas, que se produzcan en el seno de las distintas áreas de actuación empresariales y, también, el paisaje lingüístico y/o la imagen corporativa.
fuentes
www.turismoa.euskadi.net (1) www.turismoa.euskadi.net (1)
Aipatzekoa da, halaber, gai sakratu eta profanoen arteko nahasketa.
iturriak
También llama la atención la mezcla entre temas sagrados y profanos.
fuentes
www.goierri.org (1) www.goierri.org (1)
Halaber, bilaketak egiteko beste aldagai hauek ere erabil daitezke: enpresaren tamaina, enpresa mota, esparru geografikoa edo aurreikusitako inbertsioaren zenbatekoa, besteak beste.
iturriak
También se pueden realizar búsquedas tomando como variables el tamaño de la empresa, el tipo de empresa, el ámbito geográfico o la suma de la inversión prevista, entre otros aspectos.
fuentes
www.enpresa-donostia.ehu.es (1) www.enpresa-donostia.ehu.es (1)
Aurreikusita dago, halaber, animazio grafiakoak egitea NBCren inguruan.
iturriak
Está prevista también, la realización de animaciones gráficas dentro del entorno del CEI.
fuentes
www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net (2) www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net (2)
Bideratu ahal izango dira, halaber, Eusko Jaurlaritzako Sailen beste zerbitzu batzuk, guztiei zein alor bereziei zuzendutakoak ( enpresak, gazteria, eta abar...).
iturriak
euskadi.net quiere ser también permeable a las opiniones y demandas de los ciudadanos y ciudadanas vascas, de sus asociaciones y organizaciones, de las empresas, ...
fuentes
beasain.org (2) beasain.org (2)
Aipatutako hitzarmenean ezarrita gelditu zen halaber, Ur Partzuergoak, egungo legeriaren arabera hitzarmenaren eta zerbitzuaren helburu eta eginkizun ziratekeen ahalmen, eskuduntza, eskumen, botere, aginte, eskubide eta betebehar guztiak izango zituela berekin.
iturriak
En el citado Convenio se establecía también que el Consorcio de Aguas ostentaría cuantas potestades, competencias, atribuciones, facultades, derechos y obligaciones que fueran inherentes a los servicios y fines objeto del convenio, de conformidad con la legislación vigente.
fuentes
www.beasain.org (2) www.beasain.org (2)
Aipatutako hitzarmenean ezarrita gelditu zen halaber, Ur Partzuergoak, egungo legeriaren arabera hitzarmenaren eta zerbitzuaren helburu eta eginkizun ziratekeen ahalmen, eskuduntza, eskumen, botere, aginte, eskubide eta betebehar guztiak izango zituela berekin.
iturriak
En el citado Convenio se establecía también que el Consorcio de Aguas ostentaría cuantas potestades, competencias, atribuciones, facultades, derechos y obligaciones que fueran inherentes a los servicios y fines objeto del convenio, de conformidad con la legislación vigente.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
2009an, halaber, kirol-erakundeen kudeaketa hobetzeko Eusko Jaurlaritzak eta hiru foru-aldundiek sustatzen duten 3K proiektuaren bigarren maila egiaztatu da.
iturriak
Y también en 2009 se ha acreditado el segundo nivel del Proyecto 3K para la mejora de la gestión de las entidades deportivas que impulsan el Gobierno Vasco y las tres diputaciones forales.
fuentes
www.gipuzkoabizikletaz.net (1) www.gipuzkoabizikletaz.net (1)
Halaber, hezkuntzako neurriak proposatuko ditu, bizikletaren erabilerari buruz eta bizikleta erabiltzeak dauzkan balioei buruz Gipuzkoako gizartea informatzeko, jakinaren gainean jartzeko, bideratzeko eta sentsibilizatzeko.
iturriak
También asesorará y propondrá las medidas que considere oportunas en temas de educación que tengan como finalidad orientar y sensibilizar a la sociedad guipuzcoana en el uso de la bicicleta y los valores que representa.
fuentes
www.gipuzkoabizikletaz.net (1) www.gipuzkoabizikletaz.net (1)
Halaber, konponketa errazak egiteko standa dauka, zortzi erremintekin, eta gurpilak doan puzteko aire konpresorea.
iturriak
También dispone de un stand para realizar reparaciones sencillas y ajustes (con ocho herramientas) y de un compresor de aire para inflar las ruedas gratuitamente.
fuentes
www.eusko-ikaskuntza.org (1) www.eusko-ikaskuntza.org (1)
Beharrezkoa baita, halaber, gizarte eskaera bat eta erakundeen erantzun egokia.
iturriak
Hace falta también una demanda social y una respuesta institucional apropiada.
fuentes
www.sestao.net (1) www.sestao.net (1)
Halaber, arazoa goiztiar diagnostikatu eta tratatzeko sistemaren gaitasuna hobetu nahi da eta horretarako ere neurriak kontuan hartzen ditu.
iturriak
También incluye medidas para mejorar la capacidad del sistema para diagnosticar y tratar precozmente el problema, así como otras para disminuir el daño en las personas consumidoras y potenciar la inserción social y laboral de los adictos en proceso de rehabilitación.
fuentes
www.sestao.net (1) www.sestao.net (1)
Halaber, bertan izan da Udaleko kontu-hartzailea, José Ignacio L. M. jauna.
iturriak
Se encuentra también presente el Sr. Interventor D. J. I. L. M.
fuentes
www.sestao.net (2) www.sestao.net (2)
Halaber, bertan Kontsumitzailea Informatzeko Udal Bulegoa eta Gizarte Zerbitzuak daude.
iturriak
También está aquí la Oficina Municipal de Información al Consumidor y los servicios sociales.
fuentes
www.sestao.net (3) www.sestao.net (3)
Halaber, elkarteek instalazioetatik kanpo garatzen diren jarduerak antolatzen dituzte eta horietan edozein pertsona interesatuk edo egoitza zentroetatik urrun dutenek parte har dezake.
iturriak
Los clubs también organizan actividades que se desarrollan fuera de sus instalaciones, de tal forma que puedan participar en ellas cualquier persona interesada, o aquellas cuya localidad de residencia está alejada de los centros.
fuentes
www.sestao.net (5) www.sestao.net (5)
Halaber, eskabideak zuzenean Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailaren bulegoetan aurkez daitezke.
iturriak
También pueden presentarse las solicitudes directamente en las oficinas del Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia.
fuentes
www.sestao.net (1) www.sestao.net (1)
Halaber, Gaztelekuko txartelarekin doan aloka ditzakezu gustuko duzun musikaren CD orijinalak.
iturriak
También con el carnet del Gazteleku puedes alquilar gratis los cd's originales de la música que te gusta.
fuentes
www.sestao.net (1) www.sestao.net (1)
Halaber, Gaztelekuko txartelarekin doan aloka ditzakezu gustuko duzun musikaren CD orijinalak.
iturriak
También con el carnet del Gazteleku puedes alquilar gratis los cd´s originales de la música que te gusta.
fuentes
www.sestao.net (2) www.sestao.net (2)
Halaber, Ibarzaharrari esker onak eman dizkio "gehien behar genuenean hor egon delako".
iturriak
También ha agradecido a Ibarzaharra "haber estado cuando más lo necesitábamos"?.
fuentes
www.sestao.net (2) www.sestao.net (2)
Halaber, informazioa udalerriko farmazietan eska dezakete.
iturriak
También pueden solicitar información en las farmacias de la localidad.
fuentes
www.sestao.net (2) www.sestao.net (2)
Halaber, legez kanpoko substantziak konfiskatuko dira (1/92 Legearen 28. artikulua).
iturriak
También supondrá la incautación de las sustancias ilegalizadas (Artículo 28 Ley 1/92).
fuentes
www.sestao.net (2) www.sestao.net (2)
Halaber, orriari erreparatuz, jarduerak antolatzera gutxienez 30.000 euro bideratu beharko dira.
iturriak
El pliego establece también la obligación de destinar un mínimo de 30.000 euros a la organización de actividades.
fuentes
www.sestao.net (1) www.sestao.net (1)
Halaber, oztopo-zutabe hidraulikoak jarri dira, baimendutako orduetatik kanpo ibilgailuak oinezkoentzako zonan ez sartzeko.
iturriak
Se han colocado también pilonas hidráulicas para controlar el acceso de vehículos a la zona peatonal fuera de los horarios permitidos.
fuentes
www.sestao.net (2) www.sestao.net (2)
Halaber, sozietatearen zuzendaria, Salvador Galarraga, bertan izan da.
iturriak
También ha estado presente el director de la sociedad, Salvador Galarraga.
fuentes
www.sestao.net (3) www.sestao.net (3)
Halaber, Udalari herria hobetzen laguntzeko ekintza-proposamenak egiten dira.
iturriak
También se elabora una propuesta de acción para ayudar al Ayuntamiento a mejorar la ciudad.
fuentes
www.etxebide.euskadi.net (1) www.etxebide.euskadi.net (1)
Sartuta daude, halaber, aldi baterako kalifikazioa duten 2003ko urtarrilaren 1a aurreko etxebizitzak, Administrazioak lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko eskubidea baliatuta edo zuzenean saltzeko eskaini zaionean onartu ondoren, behin betiko kalifikazioa jaso dutenak.
iturriak
También se incluyen las viviendas anteriores al 1 de enero de 2003, con calificación temporal, y que hayan sido recalificadas con carácter permanente tras su adquisición por la Administración en el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto o como consecuencia de aceptación de ofertas de venta a esta Administración.
fuentes
www.idae.es (4) www.idae.es (4)
Halaber, hilean kontsumitutako lehen 12,5 kW/orduko fakturatzetik libre dago.
iturriak
También le es de aplicación la exención a los efectos de facturación de los primeros 12,5 kWh mensuales que se consuman.
fuentes
www.euskara.euskadi.net (1) www.euskara.euskadi.net (1)
Bideratu ahal izango dira, halaber, Eusko Jaurlaritzako Sailen beste zerbitzu batzuk, guztiei zein alor bereziei zuzendutakoak ( enpresak, gazteria, eta abar...).
iturriak
euskadi.net quiere ser también permeable a las opiniones y demandas de los ciudadanos y ciudadanas vascas, de sus asociaciones y organizaciones, de las empresas, ...
fuentes
www.guggenheim-bilbao.es (2) www.guggenheim-bilbao.es (2)
Bestalde, erakusketa honek aztergai hartzen du halaber argazkigintzari buruz arte-forma gisa zegoen nozioa, alegia, tresna mekaniko soila besterik ez zelakoan, hainbatek eta hainbatek, teknika horrez baliatzen ziren artistek beraiek ere, argazkigintza gutxiesten zuten garai hartan bitarteko honi buruz zegoen ikuspegia.
iturriak
La exposición también analiza la compleja noción de la fotografía como una forma de arte en una época en la que, frecuentemente, era menospreciada como una simple herramienta mecánica -incluso por los propios artistas que la utilizaban tan profusamente-.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
2010aren hasieran, halaber, hiri lehiakorren topaketa antolatuko du Donostiak.
iturriak
A primeros de 2010, San Sebastián prepara también un encuentro de ciudades competitivas.
fuentes
www.gazteaukera.euskadi.net (4) www.gazteaukera.euskadi.net (4)
Bideratu ahal izango dira, halaber, Eusko Jaurlaritzako Sailen beste zerbitzu batzuk, guztiei zein alor bereziei zuzendutakoak ( enpresak, gazteria, eta abar...).
iturriak
euskadi.net quiere ser también permeable a las opiniones y demandas de los ciudadanos y ciudadanas vascas, de sus asociaciones y organizaciones, de las empresas, ...
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
2010ean jarraipena eman diogu, halaber, panteoiak garbitu eta mantentzeko zerbitzuari, Segi Lau Enplegu Zentro Bereziaren eskutik.
iturriak
En 2010, se ha continuado también con el servicio de limpieza y mantenimiento de panteones, trabajo que realiza el Centro Especial de Empleo Segi Lau.
fuentes
www.eusko-ikaskuntza.org (1) www.eusko-ikaskuntza.org (1)
Bilakaera hori gerta dadin, halaber, liburutegien inguruko gizarte alderdiek ere bilakaera bat izan behar dute.
iturriak
Para que esta evolución tenga lugar es necesario que se dé también una evolución de los aspectos sociales que rodean las bibliotecas.
fuentes
www.ingurumena.ejgv.euskadi.net (1) www.ingurumena.ejgv.euskadi.net (1)
Bideratu ahal izango dira, halaber, Eusko Jaurlaritzako Sailen beste zerbitzu batzuk, guztiei zein alor bereziei zuzendutakoak ( enpresak, gazteria, eta abar...).
iturriak
euskadi.net quiere ser también permeable a las opiniones y demandas de los ciudadanos y ciudadanas vascas, de sus asociaciones y organizaciones, de las empresas, ...
fuentes
www.euskara.euskadi.net (1) www.euskara.euskadi.net (1)
Bogotako bidaia amaitzeko, Kolonbia, Venezuela eta Erdialdeko Amerikako Euskal Ordezkaritzan harrera ofiziala egingo diote eta Mariana Garcés Córdoba Kolonbiako kultura-ministroarekin bilduko da, tokian tokiko hizkuntzen inguruko ulermen-protokoloa berritzeko; bilera horretan izango dira, halaber, Moisés Medrano, Herrietako zuzendaria, Nancy Maldonado, Nazioarteko gaietako koordinatzailea, Diego Mantilla, Nazioarteko ataleko aholkularia eta Josefa Hernández, Herrietako ataleko aholkularia.
iturriak
El viaje a Bogotá se completará con otra serie de actividades como la recepción oficial en la Delegación de Euskadi para Colombia, Venezuela y América Central o la reunión con Mariana Garcés Córdoba, ministra de Cultura de Colombia, para renovar la firma del Protocolo de Entendimiento en materia de lenguas nativas, y a la que asistirán también Moisés Medrano, director de Poblaciones, Nancy Maldonado, coordinadora de Asuntos Internacionales, diego Mantilla, asesor de Internacionales, y Josefa Hernández, asesora de Poblaciones.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Aipatzekoa da, halaber, Aurelio enperadoreak, 274. urtean, abenduaren 25a jarri zuela eguzkiaren jaiotza ospatzeko eguntzat; IV. mendean, data hori bera hautatu zuen Elizak Jesusen jaiotzarako. Gabon eta Errege Eguneko jaiak elkarrengandik bereizi egin zituzten, bestalde, 377. urtean (ordura arte, egun berean ospatzen ziren biak).
iturriak
También debemos indicar que el año 274, el emperador Aurelio estableció el 25 de diciembre para los festejos conmemorativos del nacimiento del Sol y en el siglo IV, la Iglesia designa esta misma fecha para el nacimiento de Jesús y a su vez, el año 377 las fiestas de Navidad y Reyes se distancian en su celebración (hasta entonces se festejaban en la misma fecha).
fuentes
www.lehendakari.euskadi.net (1) www.lehendakari.euskadi.net (1)
Unzaluk azpimarratu du, halaber, zentro hori oso lagungarri izango dela Euskadi ekodiseinuan aurreratutako eskualde bihurtzeko eta Europar Batasunean arlo horretako erreferentzia izateko, enpresa eta zentroen arteko elkarlanak goi-mailako jakintza eskuratzea eta aplikatzea ahalbidetuko duelako arlo horretan.
iturriak
Unzalu también ha precisado que este centro v a contribuir decisivamente a convertir el País Vasco en una región avanzada en ecodiseño y referente en la Unión Europea, mediante la colaboración entre empresas y centros que permita adquirir y aplicar un conocimiento puntero en esta materia.
fuentes
www.lezo.net (1) www.lezo.net (1)
Agiri horiek 2003ko maiatzaren 14ko plenoaren akordio bidez aldatu ziren. . Halaber Lezoko Udalak 2003ko ekainaren 9ko plenoaren akordioaren bidez adjudikatu zion behin betiko Construcciones Sukia Eraikuntzak, S.A. enpresari Lezoko Udalaren jabetzako partzelaren gaineko azalera-eskubidearen lagapena, baldintza agiri horren I eranskinean deskribatu bezala.
iturriak
El secretario responde las preguntas formuladas por Kepa Garbizu, dando lectura a lo recogido en el informe redactado hoy mismo sobre esta propuesta: que la resolución, para su aprobación, precisa de los votos favorables de la mayoría absoluta; que se podrá recurrir la resolución y también ha procedido a dar lectura al artículo 91.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
fuentes
www.pasaia.net (1) www.pasaia.net (1)
Abesbatzako oraingo kideek maiatzean Andaluziara joateko asmoa dute, eta bertan kontzertu batzuk emango dituzte (Conil-Cadiz...). Halaber, Miarritzeko Itsasoan abesbatzarekin hitz egiten ari gara; Gipuzkoako beste abesbatzek ere 25 urte betetzen dituzte aurten, eta trukea egiteko asmoa dugu, han gure musikaz goza dezaten, eta hemen euren musikaz goza dezagun.
iturriak
Los actuales componentes del coro tienen previsto un viaje a Andalucía a finales de mayo en el que ofrecerán una serie de actuaciones (Conil-Cádiz, etc.) y asimismo estamos en conversaciones con el Coro Itsasoan de Biarritz y otros Coros de Gipuzkoa que este año también cumplen sus 25 años, para poder realizar intercambios y así poder disfrutar conjuntamente del buen hacer de todos y cada uno de ellos.
fuentes
www.seguroslagunaro.com (2) www.seguroslagunaro.com (2)
Halaber biktimek eskatzen dute, batez ere istripu larrien kasuan, zerbitzu psikologikoak senideei ere ematea eta aukera horri 8,91 puntu eman dizkiote.
iturriak
Las víctimas también solicitan en el estudio y puntúan con un 8,91 la opción de generalizar los servicios psicológicos a los familiares, sobre todo en el caso de los accidentes graves.
fuentes
www.seguroslagunaro.com (2) www.seguroslagunaro.com (2)
Halaber, haiek jartzeko gastuak ere estalita geratzen dira.
iturriak
También quedan cubiertos los gastos que ocasione su colocación.
fuentes
www.seguroslagunaro.com (4) www.seguroslagunaro.com (4)
Halaber interesgarria da langile autonomoentzat, Gizarte Segurantzak langile horiek gutxiago babesten baititu.
iturriak
También es interesante para los trabajadores autónomos que suelen tener una menor protección de la Seguridad Social.
fuentes
www.seguroslagunaro.com (2) www.seguroslagunaro.com (2)
Halaber, kalteengatiko erreklamazioa adiskidetasun-bidez egitea eta aseguratuta dauden pertsona guztiei eragindako kalteen erantzulearen aurkako epaiketa-erreklamazioak ordaintzea ere estaltzen du.
iturriak
También cubre la reclamación de daños por vía amistosa y el pago de las reclamaciones judiciales contra el responsable de los daños y perjuicios ocasionados a cualquiera de las personas que tienen calidad de Asegurados.
fuentes
www.seguroslagunaro.com (2) www.seguroslagunaro.com (2)
Halaber, kuota bat ordaintzea bermatzen da errebokazioaren kasuan.
iturriak
Asimismo también se garantiza el pago de una cuota en el caso de revocación.
fuentes
www.osakidetza.euskadi.net (1) www.osakidetza.euskadi.net (1)
Halaber, enplegu publikoaren eskaintzara (EPE) sar zaitezke, deialdi berrietan parte hartzeko informazioa jaso, eta estatutu-langile finko izateko hautaketa-prozesuaren egoera kontsultatu dezakezu.
iturriak
También podrás acceder a la oferta pública de empleo (OPE), obtener información para participar en nuevas convocatorias, así como consultar el estado del proceso de selección para el acceso a la condición de Personal Estatutario Fijo.
fuentes
www.osakidetza.euskadi.net (1) www.osakidetza.euskadi.net (1)
Halaber, Osakidetza.neteuskal herritarren, euren elkarte eta erakundeen, enpresen eta abarren iritzi eta eskariak kontuan hartu nahi ditu; eta, horretarako, topagune bat eskainiko du, atariaren beraren eta, oro har, Administrazioaren zerbitzuak hobetzeko baliagarriak izan daitezkeen iritzi, eskari edo proposamenak jasotzeko.
iturriak
Osakidetza.net quiere ser también permeable a las opiniones y demandas de los ciudadanos y ciudadanas vascas, de sus asociaciones y organizaciones, de las empresas, ... Por ello, contará con un punto de encuentro en el que se recibirán opiniones, solicitudes o propuestas que permitan mejorar la oferta de servicios del propio Portal.
fuentes
www.osakidetza.euskadi.net (1) www.osakidetza.euskadi.net (1)
Halaber, Osasun eta Kontsumo Sailaren osasun-interesaren aintzatespenari eta etengabeko trebakuntzaren akreditazioari buruzko datuak aurkituko dituzu.
iturriak
También encontrarás datos sobre el reconocimiento de interés sanitario y acreditación de formación continuada del Departamento de Sanidad y Consumo.
fuentes
www.enpresa-donostia.ehu.es (1) www.enpresa-donostia.ehu.es (1)
Campuseko taldeak Arabako Errektoreordetzan du lantokia eta, honez gain, Kultur Hedakuntzarako Zerbitzuak, Kirol Zerbitzuak eta Itzulpengintzarako Zerbitzuak eta Erregistro Orokorrak dute egoitza, azken honen bidez Unibertsitatearekin zerikusirik luketen dokumentu guztiei sarrera ematen zaielarik, tesiak, enplegu-eskaintzetarako curriculumak etabar esaterako. Halaber, eraikin honek bestelako erakunde eta zerbitzuak ere hartzen ditu, hots Unibertsitate-Orientaziorako Zerbitzua (U.O.Z.) eta Atzerritarrentzako Hizkuntza-Ikastaroen bulegoa.
iturriak
Además de ser el lugar donde desarrolla su actividad el equipo de gobierno del Campus, en el Vicerrectorado de Alava está la sede del Servicio de Extensión Cultural, del Servicio de Deportes, el Servicio de Traducción y el Registro General, donde se da entrada a todos los documentos relacionados con la Universidad, como tesis, curriculum para ofertas de empleo, etc. También tienen su sede en este edificio otros servicios y entidades como el Servicio de Orientación Universitario (S.O.U.) y la Secretaría de los Cursos de Lenguas para Extranjeros.
fuentes
www.teatroarriaga.com (1) www.teatroarriaga.com (1)
Halaber, funtzioa egonez gero, igandeetan ere zabalik egongo da txarteldegia, ikuskizuna hasi baino 2 ordu lehenagotik.
iturriak
También abrirá los domingos si hay función, 2 horas antes del comienzo de la misma.
fuentes
www.teatroarriaga.com (1) www.teatroarriaga.com (1)
Halaber, Monteverdiren “La Coronación de Popea” laneko Pallade Venere eta Fortunarena egin du Teatro de la Zarzuela antzokian eta Dianarena Teatro Real antzokian estreinatu zen Juan de Hidalgoren "Celos aún del Aire, Matan" opera barrokoan.
iturriak
También ha interpretado a Pallade Venere y Fortuna de ‘La Coronación de Popea’ de Monteverdi en el Teatro de la Zarzuela y el papel de Diana en la ópera también barroca ‘Celos aún del Aire, Matan’ de Juan de Hidalgo que se estrenó en el Teatro Real.
fuentes
www.teatroarriaga.com (1) www.teatroarriaga.com (1)
Halaber, P. Sorozabalen “Juan José” operaren estreinaldian errepikatzaile moduan aritu zen.
iturriak
Ha colaborado también como correpetidora en el estreno de la ópera de P. Sorozabal ‘Juan José’.
fuentes
www.teatroarriaga.com (1) www.teatroarriaga.com (1)
Halaber, Silent Band bandarekin parte hartu zuen Holandatik egindako bira batean La Revoltosarekin.
iturriak
También participó con a Silent Band en una gira por Holanda con La Revoltosa.
fuentes
www.ehu.es (1) www.ehu.es (1)
Aurreikusita dago, halaber, animazio grafiakoak egitea NBCren inguruan.
iturriak
Está prevista también, la realización de animaciones gráficas dentro del entorno del CEI.
fuentes
www.ingurumena.ejgv.euskadi.net (2) www.ingurumena.ejgv.euskadi.net (2)
Desberdintasunak egongo dira, halaber, diru-laguntza jasotzerik ez duten proiektuetan.
iturriak
También habrá diferencias en los proyectos que quedarán excluidos de optar a subvención.
fuentes
www.basqueresearch.com (2) www.basqueresearch.com (2)
Beste eskualde batzuekin alderatu ditu datu horiek Rodríguez doktoreak, eta ondorioztatu du erlazioak daudela horietako batzuen artean: batetik, Alemaniako kasuen eta Italiako Venetokoen artean, eta, bestetik, Italiako Toskanako kasuen eta Espainiako kasu batzuen artean; halaber, ondorioztatu du Espainiako kasu guztiek ez dutela jatorri bera.
iturriak
Tras realizar comparaciones con otras regiones, la Dra. Rodríguez concluye que se pueden establecer relaciones entre los casos de Alemania y de Véneto (Italia) por un lado, y los de la Toscana (Italia) y algunos de los casos españoles por otro; concluye, también, que no todos los casos españoles tienen el mismo origen.
fuentes
www.tesoro.es (1) www.tesoro.es (1)
Halaber, EBKZn (“Banco de España” Espainiako Bankuaren Kitapen Zerbitzua) hirugarren batzuen kontura ordainketaren aurka kitatzeko aukera bada.
iturriak
Existe también la posibilidad de liquidar contra pago por cuenta de terceros en el SLBE.
fuentes
www.tesoro.es (1) www.tesoro.es (1)
Halaber, Estatuaren Zorrarenak ez diren errenta finkoko beste balore batzuetan ere inbertitu dezake fondoak (gehienez % 30), baldin eta balore horiek Espainiako bigarren mailako merkatu antolaturen batean negoziatzen badira eta nolabaiteko kreditu-kalitatea (A+, A1 edo antzekoa) badute. Kreditu-erakundeetako gordailuetan ere inbertitu dezakete, bai eta diru-merkatuko tresnetan ere, kreditu-kalitate handia (A+, A1 edo antzekoa) izanez gero. Edozein modutan, eurotan izango dira guztiak.
iturriak
Asimismo, el Fondo podrá invertir un máximo del 30% de sus activos totales en otros valores de renta fija, distintos de la Deuda del Estado, siempre y cuando, éstos, sean negociados en un mercado secundario organizado español y cuenten con una cierta calidad crediticia (A+,A1 o asimilados), también pueden invertir en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario,de alta calidad crediticia (A+,A1 o asimilados), y todos ellos en euros.
fuentes
www.sestao.net (1) www.sestao.net (1)
Legeriak, halaber, erabilera errukiorra aurrez ikusten du, hau da, ikerketa klinikoaren fasean dauden produktuak gaixo isolatuetan eta saiakuntza klinikotik kanpo erabiltzea, baita baimenduetatik at erabilera-baldintza edo -azalpenetarako espezialitate farmazeutikoak erabiltzea ere. Hori guztia bere erantzukizunez esklusiboki medikuak erabiltzea ezinbestekotzat jotzen duenean egingo da.
iturriak
La legislación también prevé la posibilidad de un uso compasivo, es decir, la utilización en pacientes aislados y al margen de un ensayo clínico, de productos en fase de investigación clínica, o también la utilización de especialidades farmacéuticas para indicaciones o condiciones de uso de distinta de las autorizadas, cuando el médico, bajo su exclusiva responsabilidad, considere indispensable su utilización.
fuentes
www.gipuzkoabizikletaz.net (1) www.gipuzkoabizikletaz.net (1)
Tandemean egiten den ziklismoa, halaber, kirolari itsu edo ikusmen urriko pertsonek egin dezaketen kirola da, tandemaren atzealdean jarri eta aurrean doanak gida ditzakeelako.
iturriak
El ciclismo en tandem es también una disciplina deportiva que permite ser practicada por deportistas ciegos y deficientes visuales al situarse ellos en la parte trasera del tandem siendo guiados por el que vaya en la posición delantera.
fuentes
www.gipuzkoabizikletaz.net (1) www.gipuzkoabizikletaz.net (1)
Tresna horiek gure bihotzaren erritmoa neurtzen dute eta, era horretan, gure esfortzua kontrola dezakegu eta entrenamenduak planifikatu ditzakegu. Oso ohizkoa da, halaber, eskulekuan kilometro-kontagailua eramatea, une jakin batean daramagun abiadura, batezbesteko abiadura eta gehieneko abiadura, eta distantzia osoa eta partzialari buruzko informazioa ematen baitu; horrez gain, erlojua eta kronometroa ere baditu.
iturriak
Entre los ciclistas deportivos está muy extendida la utilización de pulsómetros, que controlan el ritmo de nuestro corazón, permitendo así controlar nuestro esfuerzo y planificar los entrenamientos. Es habitual también llevar en el manillar un cuentakilómetros que nos da información sobre la de velocidad actual, media y máxima, distancia total y parcial, reloj y cronómetro.
fuentes
www.eudel.net (2) www.eudel.net (2)
Zigor arloko erantzukizuna gain hartuko beharko da, halaber, ohorerako eskubidearen aurkako iritziak adierazten badira, karguari dagozkion lanen barruan.
iturriak
También pueden incurrir en responsabilidad penal derivada de la expresión de opiniones, en el ejercicio de su cargo, que se consideran lesivas del derecho al honor.
fuentes
www.lasarte-oria.org (1) www.lasarte-oria.org (1)
KIUBen kudeatu diren 2.000 kontsulta baino gehiagoen motiboei dagokienez, telefoniaren sektoreak betetzen du, halaber, lehen postua hainbat gairekin loturiko kontsulten kopuruan: baimenik gabe alta ematea, eskatu eta informatu gabeko SMS mezuengatik kobratzea...
iturriak
Respecto a los motivos de las más de 2.000 consultas gestionadas desde la OMIC, el sector de la telefonía ocupa también el primer puesto en número de consultas relacionadas con altas sin consentimiento, cobros por mensajes de SMS no solicitados ni informados...
fuentes
www.donostia.org (9) www.donostia.org (9)
2.- Epe beraren barruan, halaber, sinadurak ezagutu edo legeztatzeko aurkeztu zaizkien egitate, egintza edo negozio juridiko berak biltzen dituzten agiri pribatuen zerrenda igortzera ere behartuta egongo dira.
iturriak
2.- También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas.
fuentes
www.ruralforum.net (2) www.ruralforum.net (2)
Halaber, Estatu Batuetan uzta txikia izango dela aurreikusten da; batik bat, laborantza errentagarriagoek gero eta lehia handiagoa egitearen ondorioz arroz-azalera txikitu egin baita.
iturriak
También se prevé una reducida cosecha en Estados Unidos, principalmente como resultado de las reducciones de superficie arrocera provocadas por la creciente competencia de cultivos más rentables.
fuentes
www.ruralforum.net (2) www.ruralforum.net (2)
Halaber, Europar Batasunean ere handitzea aurreikusten da, baina Japonian "iaz ekoizleei prezioak jaitsi zizkieten herrialdeetako batean";, txikitu egin daiteke.
iturriak
También se prevé que aumente en la Unión Europea aunque puede disminuir en Japón, uno de los pocos países en los que el año pasado bajaron los precios al productor.
fuentes
www.ruralforum.net (1) www.ruralforum.net (1)
Halaber, Lee Kyung Haek nozitutako martirioaren oroipenez, zenbait ekimen antolatzen ari dira ANEko kideak, nor bere lurraldean.
iturriak
Los miembros de la AAA también están llevando a cabo actividades en conmemoración al martirio de Lee Kyung Hae en sus respectivos países.
fuentes
www.ruralforum.net (1) www.ruralforum.net (1)
Halaber, lege proiektuak aurreikusten du lurrak banatzerakoan kalifikatutako onuradun bakoitzari gehienez hiru hektarea ematea, gainerako lurrak beste onuradunen artean banatu aurretik.
iturriak
El proyecto de ley también prevé la distribución de tierras hasta un máximo de tres hectáreas por cada beneficiario calificado, antes de distribuir el resto de las tierras a otros beneficiarios.
fuentes
www.emakunde.euskadi.net (1) www.emakunde.euskadi.net (1)
Halaber, Aragoiko Mercedes Gaspar Goya saridunari omenaldia eskainiko diote hark filmaturiko zenbait film laburrez proiektatuz.
iturriak
El certamen también rendirá un homenaje a Mercedes Gaspar, la directora aragonesa ganadora de un Goya.
fuentes
www.emakunde.euskadi.net (1) www.emakunde.euskadi.net (1)
Halaber, ideia hori izan zen 1995ean Pekinen izan zen Mundu Konferentzian emakumeentzat egin zen aurrerapen kualitatibo esanguratsuenetakoa; etorkizuneko gizarteak behin betiko kontzientzia hartzea eta garapen ekonomiko eta sozial osoa ez dira etorriko emakumeen erabateko parte-hartzerik gabe eta, beraz, beharrezkoa da haien jabekuntza.
iturriak
Esta idea fue, también, uno de los avances cualitativos mas significativos para las mujeres que se produjo en la Conferencia Mundial de Pekín, celebrada en 1995, la toma de conciencia definitiva de que la sociedad del futuro y el pleno desarrollo económico y social no se producirán sin contar con la participación plena de las mujeres y por tanto la necesidad del empoderamiento de las mismas.
fuentes
www.emakunde.euskadi.net (1) www.emakunde.euskadi.net (1)
Halaber, praktika artistiko horien “itzulera”n du interesa, nola birsortzen diren, nola birformulatzen diren gaur egungo errealitatearen inguruko gaurkotasun artxibo gisa.
iturriak
Asimismo, el archivo también se interesa por el “retorno” de estas prácticas artísticas en forma de recreaciones, re-formulaciones y proyectos de archivo de la actualidad.
fuentes
www.emakunde.euskadi.net (1) www.emakunde.euskadi.net (1)
Halaber, Sail Ofizialeko Puntu de Encuentro sailean Maru Solores donostiarraren “Camera Obscura” lehen luzemetraia izango da, ikusmen urritasuna duen neskato baten istorioa.
iturriak
También en competición, dentro de la sección Punto de Encuentro, estará el primer largometraje de la donostiarra Maru Solores, “Camera Obscura”, historia de una adolescente con una deficiencia visual.
fuentes
www.emakunde.euskadi.net (1) www.emakunde.euskadi.net (1)
Halaber, zentroak eta bertako profesionalen ahalduntzerako baliagarria izango da; langile horiek mugimendu feministaren memoria historikoa bildu antolatu eta transmititzeaz gain liburutegien arteko elkarlana nahiz esperientzien eta praktika zuzenen trukaketaren alde egingo dute.
iturriak
También podrá servir para el empoderamiento de los propios Centros y de sus profesionales, como agentes responsables de la recopilación, organización y transmisión de la memoria histórica del movimiento feminista, promoverá la cooperación bibliotecaria y el intercambio de experiencias de buenas prácticas con acciones de coordinación, difusión de la información y capacitación.
fuentes
www.enpresa-donostia.ehu.es (1) www.enpresa-donostia.ehu.es (1)
Ekonomiaren eta enpresen egoera ezagutu, aztertu, ulertu eta ondoren ekiteko duten gaitasunari esker, arlo pribatuan (enpresa,erakunde, finantza edo aholkularitzan) nahiz arlo publikoan (administrazio, udal, ospitale eta abarretan) jarduteko ahalmena dute, bai autonomia erkidegoan, bai estatuan, bai Europan...Halaber, beren ezagutza teoriko-praktikoei esker beste lan-irteera batzuk dituzte; besteak beste, goi mailako ikastegietan, ikerketa-erakundeetan eta abarretan aritu daitezke irakaskuntzan eta ikerkuntzan.
iturriak
Su capacidad para conocer, analizar, comprender y actuar sobre la realidad económica y empresarial le permiten actuar profesionalmente en los diferentes ámbitos tanto en el privado (empresas, entidades, financieras o consultoras) como en el público (administraciones, ayuntamientos, hospitales, etc) en sus diferentes niveles territoriales (Comunidad Autónoma, Estado, Europa, ...). Sus conocimientos teóricos-prácticos le permiten también otras salidas profesionales como son dedicarse a actividades de docencia e investigación en Centros de Estudios Superiores, Institutos de Investigación, etc.
fuentes
www.kutxa.net (4) www.kutxa.net (4)
Halaber, espiritu solidario horretan biltzen dira atzerrirako igorpenak egiteko jarduera guztiak.
iturriak
También en el espíritu solidario se encuadra toda la actividad alrededor del enví­o de remesas al extranjero.
fuentes
www.kutxa.net (1) www.kutxa.net (1)
Halaber, kutxak enpresa-eremura eraman du ingurumenarekin duen konpromisoa, etadiruz laguntzen ditu neurri batean ekipamendu eta teknologia ekoeraginkorretan egindakoinbertsioak.
iturriak
Kutxa ha trasladado también al ámbito empresarial su compromiso con el medio ambientey subvenciona parcialmente inversiones en equipos y teconologías ecoeficientes.
fuentes
www.kutxa.net (1) www.kutxa.net (1)
Halaber, kutxak laguntza garrantzitsua eman zuen Zumaiako Flysch biotopoaren kontserbaziorako.
iturriak
Kutxa también prestó un importante apoyo a la conservación del biotopo Flysch de Zumaia.
fuentes
www.guggenheim-bilbao.es (2) www.guggenheim-bilbao.es (2)
Erakusgai dira, halaber, orain berri egin dituen Los Angeleseko mapak. Hauetan, gure ingurua ulertzeko nahiz bertan mugitzeko erabiltzen ditugun bitartekoak jartzen ditu zalantzan.
iturriak
También se incluyen en la exposición sus recientes mapas de Los Ángeles en los que cuestiona los medios a través de los cuales comprendemos nuestro entorno y nos desenvolvemos en él.
fuentes
www.errenteria.net (1) www.errenteria.net (1)
Halaber, gotorlekuan erromeria ospatzen da.
iturriak
También se celebra una romería al Fuerte.
fuentes
www.eusko-ikaskuntza.org (3) www.eusko-ikaskuntza.org (3)
Eta halaber...
iturriak
Y también...
fuentes
www.eskoriatza.net (1) www.eskoriatza.net (1)
Halaber, taldearen arduradunaren edo presidentearen NANaren fotokopia aurkeztuko da.
iturriak
Deberá presentarse también fotocopia del DNI del responsable o presidente. (anexo II)
fuentes
www.eskoriatza.net (1) www.eskoriatza.net (1)
Halaber, txabolaren inguruan zuhaitzak landatzea eska dezake Udalak, txabola bistatik gorde edo babesteko.
iturriak
Así mismo el ayuntamiento podrá también exigir la plantación de árboles alrededor de la txabola, para su protección visual.
fuentes
www.cajanavarra.es (4) www.cajanavarra.es (4)
Halaber, aplikazioa instalatzen ahal duzu, Clavenet-etik zuzenean jaisten dituzun laburpen-fitxategiekin lan egiteko.
iturriak
También te podrás instalar la aplicación para poder trabajar con los ficheros de extractos que te descargas directamente desde Clavenet.
fuentes
www.cajanavarra.es (9) www.cajanavarra.es (9)
Halaber, barne politikak garatzen ari gara aniztasuna bultzatzeko (genero, gizarte eta kultur aniztasuna), talde profesionalaren oinarrizko balioa baita.
iturriak
Estamos desarrollando también políticas internas orientadas a promover la diversidad (tanto de género como social y cultural) como un valor fundamental del equipo profesional.
fuentes
www.cajanavarra.es (4) www.cajanavarra.es (4)
Halaber, irakasleek, ikasleen gurasoek, Alloko Udalak eta Tribucanek parte hartu zuten elkartasuna xede duen ekintza horretan.
iturriak
En esta acción solidaria han participado también los profesores, los padres de los alumnos, el ayuntamiento de Allo y Tribucan.
fuentes
www.cajanavarra.es (13) www.cajanavarra.es (13)
Halaber, kargua berehalakoan egiteko aukera izanen duzu, erosketa unean bertan, edo bestela zenbatekoa hilabeteko kuotetan zatikatu, harik eta 60 kuotatan ordaindu arte, eta interesa oso erakargarria da: %1,75 hilabetero.
iturriak
También puedes optar por el cargo inmediato en el momento de la compra o fraccionar el importe hasta en 60 mensualidades, con un tipo de interés muy atractivo (1,75% mensual).
fuentes
www.cajanavarra.es (4) www.cajanavarra.es (4)
Halaber, Oekomek Nafarroako Kutxaren hainbat jokaera aztertu zituen, besteak beste, zorrak itzultzeko arazoak dituzten bezeroekin izandakoa eta bazterkeria egoerak bizi eta finantza zerbitzuak eskuratzeko zailtasuna dituzten horiekin hartutakoa.
iturriak
También, Oekom estudió el comportamiento de Caja Navarra con los clientes con problemas para devolver sus deudas o quienes viven situaciones de exclusión y dificultad de acceso a servicios financieros, entre otros muchos aspectos.
fuentes
www.cajanavarra.es (1) www.cajanavarra.es (1)
Halaber, sozietate horrek kudeatuko du kutxen lurralde naturaletik kanpo dagoen taldearen merkataritza sarea, bai eta nazioan eta nazioartean gero izango duen hazkundea ere.
iturriak
Desde esta sociedad se gestionará también la red comercial del grupo que se encuentre fuera de los territorios naturales de las cajas, así como su crecimiento futuro tanto en nacional como, muy especialmente, en internacional.
fuentes
www.industria.ejgv.euskadi.net (5) www.industria.ejgv.euskadi.net (5)
Bideratu ahal izango dira, halaber, Eusko Jaurlaritzako Sailen beste zerbitzu batzuk, guztiei zein alor bereziei zuzendutakoak ( enpresak, gazteria, eta abar...).
iturriak
euskadi.net quiere ser también permeable a las opiniones y demandas de los ciudadanos y ciudadanas vascas, de sus asociaciones y organizaciones, de las empresas, ...
fuentes
www.mondragon.edu (1) www.mondragon.edu (1)
Era berean, laborategietara bisitaldiak antolatu dituzte, energiakora, telekomunikazioetakora eta konformazio eta mekanizaziokora, hain zuzen. Halaber, aurtengo ekitaldian Kimikari eta Ingeniaritzari buruzko erakusketa egingo da estreinakoz, Kimikaren Nazioarteko Urtearekin bat.
iturriak
También se podrán visitar los laboratorios de energía, telecomunicaciones, conformado y mecanizado. Como novedad, coincidiendo con el año internacional de la química, tendrá lugar una exposición sobre Química e Ingeniería.
fuentes
www.seguroslagunaro.com (2) www.seguroslagunaro.com (2)
Nabarmentzekoa da, halaber, autoen arloko istripu-tasa hobetzea lortu dela, eta sektoreko batez bestekoa baino txikiagoa izaten jarraitzen duela.
iturriak
Destaca también la mejora en la siniestralidad de Autos registrada, que continúa siendo inferior a la media del sector.
fuentes
www.cajanavarra.es (4) www.cajanavarra.es (4)
Hiru sari emango dira: diseinu irabazlea Civican eraikineko olanaren irudia izango da 2011. urte osoan, eta bere jarduera programetako baten azala; gainera, 900 euro jasoko ditu. Bigarrenak eta hirugarrenak 300 eta 100 euro jasoko dituzte, hurrenez hurren, eta, halaber, Civicanek urtean zehar plazaratuko dituen jarduera programetako biren azala izango dira.
iturriak
Se otorgarán tres premios: el diseño ganador será la imagen de la lona de Civican durante todo 2011 y portada de uno de sus programas de actividades, además de recibir 900 euros; el segundo y el tercer premio se reconocerán con 300 y 100 euros respectivamente y también serán portada de dos de los programas de actividades que Civican edite a lo largo del año.
fuentes
www.euskadi.net (1) www.euskadi.net (1)
Bideratu ahal izango dira, halaber, Eusko Jaurlaritzako Sailen beste zerbitzu batzuk, guztiei zein alor bereziei zuzendutakoak ( enpresak, gazteria, eta abar...).
iturriak
euskadi.net quiere ser también permeable a las opiniones y demandas de los ciudadanos y ciudadanas vascas, de sus asociaciones y organizaciones, de las empresas, ...
fuentes
www.enpresa-donostia.ehu.es (1) www.enpresa-donostia.ehu.es (1)
Errealitate ekonomikoa aztertu, ulertu eta ondoren ekiteko duten gaitasunari esker, ikerlan eta azterlanak ere egin ditzakete; hala, lanpostuak bete ditzaketehainbat lekutan: azterlan-zerbitzuetan, fundazioetan, goi mailako ikastegietan, ikerketainstitutuetan,nazioko zein nazioarteko erakunde publikoetan, eta abarretan. Halaber, norkbere negozioari ekitea ere irtenbide profesional erakargarria da.
iturriak
Su capacidad para analizar, comprender y actuar sobre la realidad económica les permite dedicarse también a actividades de investigación y análisis ocupando puestos en servicios de estudios, fundaciones, centros de estudios superiores, institutos de investigación, organismos públicos nacionales e internacionales, etc. También es una salida profesional atractiva el emprender un negocio propio.
fuentes
www.athletic-club.net (2) www.athletic-club.net (2)
Halaber, erosketak www.athletic-club.net web orrian eta 902 540 900 telefono zenbakira deituz ere egin daitezke.
iturriak
También pueden realizar sus compras en la web: www.athletic-club.net y llamando al nº de teléfono 902 540 900.
fuentes
www.athletic-club.net (1) www.athletic-club.net (1)
Halaber, Gaizka Bergara, Urko Arroyo, Raul Fernandez eta Beñat Etxebarria ere egon dira noizean behin lehen taldearekin.
iturriak
Jugadores como Gaizka Bergara, Urko Arroyo, Raúl Fernández y Beñat Etxebarria también han contado para el primer equipo en alguna ocasión.
fuentes
www.athletic-club.net (7) www.athletic-club.net (7)
Halaber José Mari Amorrortu, Koldo Agirre, Txirri, Ritxi Mendiguren, Manolo Delgado eta gazte mailako taldearen teknikariak, Bingen Arostegi entrenatzailea buru zela.
iturriak
También acudieron José Mari Amorrortu, Koldo Agirre, Txirri, Ritxi Mendiguren, Manolo Delgado y el cuerpo técnico del equipo juvenil, encabezado por Bingen Arostegi.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Azkenik, egungo Foru Gobernuak, Nafarroako eremu mistoan euskararen ofizialtasunik inolaz ere aitortzen ez duela aditzera ematen duen makina bat adibideren artean, honakoa gogora ekarri behar dugu: 2007ko apirilaren 10ean, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak (JUR 2007290333), otsailaren 8ko 19/2006 Foru Aginduaren aurka jarritako administrazioarekiko auzi-helegitea baietsi zuen. Izan ere, Nafarroako Gobernuko komunikazioen, garraioen eta lan publikoen kontseilariak emaniko aipatu Aginduak atzera bota zuen lehendik, abuztuaren 16ko 735/2005 Ebazpenaren aurka jarritako gora egiteko helegitea. Eta lan publikoen zuzendari orokorrak emaniko Ebazpen honek halaber, atzera bota zuen lehenago, euskal toponimia ere agertzearren, Zizur Nagusitik igarotzen den 111-N ren zatiko bide-seinalea alda zedin eginiko eskaera.
iturriak
Por último, como simple botón de muestra del nulo reconocimiento de oficialidad que manifiesta el actual Gobierno Foral para el vascuence o euskera en la zona mixta, cabe recodar que la STSJ de Navarra de 10 de abril de 2007 (JUR 2007290333) estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra una Orden Foral 19/2006, de 8 febrero, del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones del Gobierno de Navarra, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución 735/2005, de 16 agosto, del director general de Obras Públicas, que desestimaba la solicitud para que se procediese a modificar la señalización del tramo de la N-111 en su paso por Cizur Mayor, adoptándose también la toponimina en euskera.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Halaber, aplikatutako zorroztasun metodologikoaren ondorioz, informazio baliagarria lortu dugu Gasteizko hiriaren jatorriari buruz.
iturriak
Pero también, y como resultado del rigor metodológico aplicado, se ha podido obtener una valiosa información sobre los orígenes de la ciudad de Vitoria-Gasteiz.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Halaber, eraikinari kalitate oneko akabera emateko diseinua ere jaso dute planean. Egurrezko egitura berrien eta fabrikako elementu zaharren arteko lotura hobetzeko, besteak beste, hargintzako edo egurrezko elementuak sartzea proposatzen dute.
iturriak
Propone también, el diseño de un remate constructivo del edificio de una mayor calidad, introduciendo entre las nuevas estructuras de madera y las de fábrica existentes unos elementos de cantería o madera que faciliten esta unión.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Halaber, Finisterrerantz Europa guztitik abiatzen den bidaiaren hainbat garai historikori buruzko lanak ere aurkezten ditu musika-programa honek.
iturriak
Este programa musical presenta también obras relativas a los diferentes tiempos históricos en que se hace el viaje que parte desde toda Europa en dirección a Finisterre.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Halaber, grabaketa asko egin ditu eta Jesus Guridi Kontserbatoriko bibolin-irakasle titularra ere bada.
iturriak
Es también profesor titular de violín en el Conservatorio Jesús Guridi.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Halaber, “La Luz de Oriente" grekora itzuli zuten, eta arrakasta handialortu ondoren, "Féliz de Lusitania" ere itzuli zuten.
iturriak
Asimismo, ‘La Luz del Oriente’ se tradujo al griego y tras alcanzar ungran éxito se tradujo también ‘Félix de Lusitania’.
fuentes
www.aralar.net (1) www.aralar.net (1)
Halaber, Aralarrek bere konfidantza osoa adierazten du Nafarroako, Euskal Herriko eta baita Espaniako eta Frantziako herritarrengan.
iturriak
Así mismo, Aralar expresa su confianza plena en las ciudadanas y ciudadanos de Navarra, de Euskal Herria y también de España y Francia.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Aipatzekoa da, halaber, Sud Ouest taldea Vocentoren akzioen %6aren jabe dela. Espainiako taldeak El Correo Español-El Pueblo Vasco eta El Diario Vasco egunkariak kaleratzen ditu.
iturriak
Cabe destacar también que el grupo posee el 6% de las acciones del Grupo Vocento (antiguo Grupo Correo, y editor, entre otros, de los diarios El Correo Español-El Pueblo Vasco y El Diario Vasco).
fuentes
www.eusko-ikaskuntza.org (1) www.eusko-ikaskuntza.org (1)
Gai horien arteko zenbait bereiz daitezke, hala nola Kalagorri, Osma eta Sigüenzako Apezpikutzei dagokien alokairuen eta hamarren zein aduana errenten bilketa, bai eta Agurain hiriaren pribilegioen berrespen batzuk, Gaztelako Enrique III.a eta Juan II.a erregeek eginak. Halaber, transkribaturiko testuen artean badira eskualdeko beste hiri, herri eta jaunekin buruturiko konkordiak, bai eta hiriak bertako jaunekin, Ayalatarrekin, zituzten harremanen berri ematen diguten beste dokumentu batzuk.
iturriak
Entre ellos pueden destacarse aquéllos relativos al arrendamiento y recaudación de la renta de diezmos y aduanas de los obispados de Calahorra, Osma y Sigüenza, así como varias confirmaciones de privilegios de la villa de Salvatierra realizadas por los monarcas castellanos Enrique III y Juan II. También figuran entre los textos transcritos varias concordias efectuadas por el concejo de Salvatierra con otras villas, aldeas y señores de la comarca, así como varios documentos que nos informan sobre las relaciones de la villa con sus señores: los Ayala.
fuentes
www.lasarte-oria.org (1) www.lasarte-oria.org (1)
Villarrek halaber azpimarratu nahi izan zuen heziketa-programa honen edukia “ez dela guk asmatutako zerbait”, eta nabarmendu zuen eskainiko den formazio guztiak etologia daukala oinarritzat, “animalien portaera biologiaren eta psikologiaren ikuspuntutik ikertzen duen zientzia”.
iturriak
Villar quiso enfatizar también que el contenido del programe educativo “no es algo que nosotros inventemos”, destacando que toda la formación que se ofrecerá está basada en la etología, “una ciencia que estudia el comportamiento de los animales desde el punto de vista de la biología y la psicología”.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Baina Meunierren arte entzutetsuan bezala, indar horrek esklaboaren indarraren aztarna ageri du; halaber, arestian aipatu dugun emozio unibertsalaren kutsu horrekin agertzen da, emozio estetikoari dagokionez, naturaren funtsezko indarren sentimenduarekin identifikatzen duena"
iturriak
Pero del mismo modo que en el arte egregio de Meunier, esta fuerza si lleva, en efecto, la marca de la fuerza del esclavo; aparece también revestida de ese sentido de la emoción universal de que hablamos arriba que la identifica en los efectos de la emoción estética con el sentimiento de las fuerzas elementales de la naturaleza"
fuentes
www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net (1) www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net (1)
Informazio hori Legebiltzarrari, Herri Kontuen Euskal Epaitegiari eta legezko gainerako hartzaileei bidaliko zaie eta, halaber, eskuragarri egongo da herritar orok Internet bidez erraz-erraz eskuratu ahal izan dezan.
iturriak
Esta información se remitirá de forma ordinaria al Parlamento, el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y demás destinatarios legales, pero también estará disponible para cualquier ciudadano vía Internet de una forma sencilla y accesible.
fuentes
www.ingurumena.ejgv.euskadi.net (1) www.ingurumena.ejgv.euskadi.net (1)
Halaber, Eusko Jaurlaritza ENCORE sarean ere ari da (Platform of the Regional Environment Ministres of Europe).
iturriak
El Gobierno Vasco, también participa en la red ENCORE (Platform of the Regional Environment Ministres of Europe).
fuentes
www.ingurumena.ejgv.euskadi.net (2) www.ingurumena.ejgv.euskadi.net (2)
Halaber, IHITZArekin harremanetan jartzeko eta zure proposamenak eta iruzkinak aldizkarira helarazteko modu azkarrena da.
iturriak
Es también la forma más rápida de ponerse en contacto con IHITZA y de hacer llegar a la revista tus propuestas y comentarios.
fuentes
www.ingurumena.ejgv.euskadi.net (1) www.ingurumena.ejgv.euskadi.net (1)
Halaber, zenbait kolektibok idatziz bidali zituzten beraien proposamenak.
iturriak
También se recibieron por escrito propuestas de diferentes colectivos.
fuentes
www.emakunde.euskadi.net (2) www.emakunde.euskadi.net (2)
Orobat, artikulu horren c) letrak ezartzen duenez, kaleratzea deuseza izango da, halaber, “baldin eta langilea, amatasunagatik, adopzio edo harreragatik edo aitatasunagatik kontratua eten zaion aldiak amaitu ondoren, lanera itzulitakoan gertatzen bada, betiere gehienez bederatzi hilabete igaro badira haurraren jaiotzaren, adopzioaren edo harreraren egunetik”. a) eta c) letretan bilduriko arauak gehiago zehaztu behar dira; izan ere, aplikatzekoak izango dira salbu eta kaleratzea egokia dela ebazten bada, haurduntza-egoeraz bestelako arrazoien ondorio delako.
iturriak
Asimismo la letra c) del citado artículo califica también de nulo el despido “de los trabajadores después de haberse reintegrado al trabajo al finalizar los períodos de suspensión del contrato por maternidad, adopción o acogimiento o paternidad, siempre que no hayan transcurrido más de nueve meses desde la fecha de nacimiento, adopción o acogimiento del hijo”.
fuentes
www.pasaia.net (1) www.pasaia.net (1)
Ekitaldian izango dira, halaber, jaietako alkate txikiak, Alexis Nuñez eta Amaia Soto, eta helduen danborradako Sukaldari Nagusia, Jabier Mari Esnaola.
iturriak
También estarán presentes en el acto el alcalde y la alcaldesa txikis de estas fiestas, Alexis Nuñez y Amaia Soto; y el Cocinero Mayor de la tamborrada de veteranos, Javier Mari Esnaola.
fuentes
www.pasaia.net (1) www.pasaia.net (1)
Ekitaldian izango dira, halaber, jaietako alkate txikiak, Ander Benito eta Oihane Bazan, eta helduen danborradako Sukaldari Nagusia, Bittori Lareki.
iturriak
También estarán presentes en el acto el alcalde y la alcaldesa txikis de estas fiestas, Ander Benito y Oihane Bazan; y el Cocinero Mayor de la tamborrada de veteranos, Bittori Lareki.
fuentes
www.pasaia.net (1) www.pasaia.net (1)
Ekitaldian izango dira, halaber, jaietako alkate txikiak, Julen Uribarrena eta Irune Doce Cabanillas, eta helduen danborradako Sukaldari Nagusia, Carlos Martín “Karloti”.
iturriak
También estarán presentes en el acto el alcalde y la alcaldesa txikis de estas fiestas, Julen Uribarrena y Irune Doce Cabanillas; y el Cocinero Mayor de la tamborrada de vetera-nos, Carlos Martín “Karloti”.
fuentes
www.pasaia.net (1) www.pasaia.net (1)
Ekitaldian izango dira, halaber, jaietako alkate txiki Patricia Couto Gonzalez eta Aaron Esnal Gimon, eta helduen danborradako Sukaldari Nagusi Jose Mari Rey. Era berean, Sanferminetako kartel lehiaketako irabazleari saria emango zaio.
iturriak
También estarán presentes en el acto los alcaldes txikis de estas fiestas Patricia Couto González y Aaron Esnal Gimon y el Cocinero Mayor de la Tamborrada de veteranos Jose Mari Rey, así como la entrega del premio al ganador del concurso de Carteles de San Fermin
fuentes
www.basqueresearch.com (1) www.basqueresearch.com (1)
Halaber, aire-fluxua maiztasun handian igortzen du, eta, horrenbestez, minutuko aireztapen-kantitatea areagotzen du, “ebakuntzan zehar gaixoaren oxigenazioa errazteko eta hobetzeko, kasu bakoitzerako maiztasun hori modulatuz”, azaldu du adituak.
iturriak
Es importante también la alta frecuencia de emisión del flujo de aire que aumenta el número de ventilaciones por minuto, “para facilitar y mejorar la oxigenación del paciente durante la intervención, al tiempo que permite modular esta frecuencia según resulte conveniente en cada caso”, indica el especialista.
fuentes
www.basqueresearch.com (1) www.basqueresearch.com (1)
Halaber, elikagaien hondakinetatik eratorritako biomasatik energia ekoiztea aztertzen dihardute.
iturriak
El proyecto también contempla la integración de la generación de energía de la biomasa procedente de desechos de alimentos.
fuentes
www.basqueresearch.com (1) www.basqueresearch.com (1)
Halaber, erruteko oiloek osteoporosia gara dezakete.
iturriak
Las gallinas de puesta también pueden desarrollar osteoporosis.
fuentes
www.euskara.euskadi.net (1) www.euskara.euskadi.net (1)
Halaber, badira gai horietatik eratorritako datuen ingurukoak ere.
iturriak
También sobre datos derivados directamente de esos aspectos.
fuentes
www.euskara.euskadi.net (1) www.euskara.euskadi.net (1)
Halaber, horietako batzuk eskura ditzakezu.
iturriak
También se puede acceder a algunos de ellos.
fuentes
www.euskara.euskadi.net (1) www.euskara.euskadi.net (1)
Halaber, kontuan hartu da delako komunitate haren tamaina.
iturriak
También se ha tenido en cuenta la extensión de las comunidades.
fuentes
www.euskara.euskadi.net (1) www.euskara.euskadi.net (1)
Halaber, plan horiek garatzeko proposatutako hainbat urrats, kanpaina, gizarte- eta sindikatu-ekimen, eragile eta tresna aztertzen dituzte.
iturriak
Son también materiales en torno a iniciativas, campañas, acciones sociales y sindicales, factores y herramientas propuestas para el desarrollo de dichos planes.
fuentes
www.gazteaukera.euskadi.net (3) www.gazteaukera.euskadi.net (3)
Halaber, Firefox eta Opera arakatzaileek, Thunderbird posta-bezeroak eta gero eta programa gehiagok fabrikatik eransten dute RSS iturri-irakurgailua.
iturriak
También los navegadores Firefox y Opera, el cliente de correo Thunderbird, y cada vez más programas incluyen de fábrica un lector de fuentes RSS.
fuentes
www.pasaia.net (1) www.pasaia.net (1)
Era berean, gogoangarria izan zen alkateordetzako areto nagusian egin zen Euskal Jantzi Tipikoen Erakusketa, eta, halaber, hilaren 26an Eskola taldeak egin zuen saioa.
iturriak
Fue también memorable la Exposición de Trajes Típicos vascos que se realizó en el Salón de Actos de la Tenencia de Alcaldía de Trintxerpe o la actuación del Grupo Eskola el 26.
fuentes
www.gazteaukera.euskadi.net (1) www.gazteaukera.euskadi.net (1)
Halaber, IHITZArekin harremanetan jartzeko eta zure proposamenak eta iruzkinak aldizkarira helarazteko modu azkarrena da.
iturriak
Es también la forma más rápida de ponerse en contacto con IHITZA y de hacer llegar a la revista tus propuestas y comentarios.
fuentes
www.mondragon.edu (1) www.mondragon.edu (1)
Halaber, %1eko irekiera-komisioa kobratuko da aldi bakar batez, mailegua formalizatzen denean.
iturriak
También se cobrará una comisión de apertura del 1% de una sola vez y a la formalización de cada préstamo.
fuentes
www.mondragon.edu (1) www.mondragon.edu (1)
Halaber, akordio bat lortu nahi da bi erakundeen artean tesien kozuzendaritza lantzeko, horrek ikerketa lanak elkarrekin egitea ahalbidetuko bailuke.
iturriak
También se pretende llegar a un acuerdo que permita la codirección de tesis doctorales entre ambas instituciones, lo cual posibilitaría la realización de trabajos de investigación en común.
fuentes
www.mondragon.edu (1) www.mondragon.edu (1)
Halaber, aurreikuspenen arabera, patronatuan elikaduraren alorreko enpresei ere emango zaie sarbidea.
iturriak
Asimismo, también está prevista la participación en el Patronato de empresas del sector de la alimentación.
fuentes
www.mondragon.edu (1) www.mondragon.edu (1)
Halaber, elikaduraren sektoreko enpresak ere Patronatuan sartzea aurreikusten da.
iturriak
Asimismo, también está prevista la participación en el Patronato de empresas del sector de la alimentación.
fuentes
www.eusko-ikaskuntza.org (2) www.eusko-ikaskuntza.org (2)
Halaber, aberastasunaren, zerbitzuen, mugikortasunaren banaketa tirabiratsuak sorturiko dinamikak aztertzen dira, zeren eta hiriak, bere irekiera eta izaera direla eta, era demokratikoan administratu beharreko ondasun gisa planteatzen baita.
iturriak
También se reconocen dinámicas provenientes de la distribución tensional de la riqueza, de los servicios, de la movilidad, ya que la urbe se plantea en su apertura y entidad como un bien para administrarse democráticamente.
fuentes
www.mondragon.edu (1) www.mondragon.edu (1)
Halaber, elikadura sektoreko enpresak ere Patronatuan sartuko direla aurreikusten da.
iturriak
Asimismo, también está prevista la participación en el Patronato de empresas del sector de la alimentación.
fuentes
www.eusko-ikaskuntza.org (1) www.eusko-ikaskuntza.org (1)
Halaber, artikulu ugari argitaratu ditu euskararen eta erromantzearen fonologiari buruz eta horrekin zerikusia duten gaiei buruz.
iturriak
Ha publicado también numerosos artículos sobre fonología vasca y románica y temas relacionados
fuentes
www.eusko-ikaskuntza.org (2) www.eusko-ikaskuntza.org (2)
Halaber, azpimarratzekoak dira 1514-1516 urte bitarteko kontu-liburua eta 1500-1516 urte bitarteko dekretu-liburu bat, non kontratuak ahalorde-gutunak, obligazioak, erremateak, epaiak eta urte horietan kontzejuak sinaturiko beste hainbat dokumentu agertzen diren.
iturriak
Destacan también un libro de cuentas del concejo de 1514 a 1516 y un libro de decretos desde 1500 a 1520, donde se recogen contratos, cartas de poder, obligaciones, remates, sentencias y otros documentos que suscribió el concejo en esos años.
fuentes
www.eusko-ikaskuntza.org (1) www.eusko-ikaskuntza.org (1)
Halaber, Baigorrin garai hartan gertaturiko erlijioaren aurkako borrokaz dihardu.
iturriak
Se ocupa también de las repercusiones de la lucha antirreligiosa en el valle duran-te ese mismo período.
fuentes
www.eusko-ikaskuntza.org (1) www.eusko-ikaskuntza.org (1)
Halaber, bertaratuko direnek eta gizarteak gai hauei buruz duten ezagutza aberastea da Jardunaldien beste helburu bat, halako eran non lagungarri izango baitira pertsona ezinduak esparru guztietan integratzea lortzeko zereginean eta mendekotasuna pertsonen eskubide gisa eta gizartearen erantzukizun gisa ulertzeko, eta ez gizarteak jasan beharreko zama gisa.
iturriak
Las jornadas, tienen también como finalidad, enriquecer los conocimientos de los asistentes y de la sociedad sobre estos temas, contribuyendo así a lograr la integración de las personas con discapacidad en todos los ámbitos y al abordaje de la dependencia como un derecho de las personas y una responsabilidad de la sociedad, y no como una carga que ésta debe soportar.
fuentes
www.mondragon.edu (1) www.mondragon.edu (1)
Halaber, izen horrekin izendatu nahi izaten da sarearen fase dinamiko eta sortzailea.
iturriak
Con ese nombre también se pretende dar nombre a una fase más dinámica y creativa de la red.
fuentes
www.eusko-ikaskuntza.org (1) www.eusko-ikaskuntza.org (1)
Halaber, euskal merkataritza-ontziteriaren eginkizunaz arduratzen da, eta disziplina horretan gazteak presta litzaketen eskola teknikorik ez izatea deitoratzen du.
iturriak
Se ocupa también del papel de la marina mercante vasca, y lamenta la falta de escuelas técnicas para la formación de jóvenes en esta disciplina.
fuentes
www.eusko-ikaskuntza.org (1) www.eusko-ikaskuntza.org (1)
Halaber, euskararen batasunaren arazoa planteatzen da.
iturriak
Se plantea también el problema de la unificación del euskera.
fuentes
www.eusko-ikaskuntza.org (1) www.eusko-ikaskuntza.org (1)
Halaber, Fernando Remacha, 27ko belaunaldiko Tuterako musikagilea ekartzen digu gogora beste artikulu batek, konpositore eta maisu horrek egindako lan garrantzitsua eskertuz.
iturriak
También se trae a la memoria al compositor tudelano, y miembro de la generación del 27, Fernando Remacha en agradecimietno a su importante labor como compositor y maestro.
fuentes
www.eusko-ikaskuntza.org (1) www.eusko-ikaskuntza.org (1)
Halaber, kontuan hartu beharrekoak dira horren aurrekari teorikoak eta jaso dituen kritikak, bai eta horren agerpena azaltzen duten arrazoi nagusiak ere.
iturriak
También es necesario tener en cuenta algunos de sus antecedentes teóricos y críticas recibidas, así como las causas más importantes que justifican su aparición.
fuentes
www.eusko-ikaskuntza.org (1) www.eusko-ikaskuntza.org (1)
Halaber, kultura eta arte ondarearen eta teknologia berrien arteko harremana hartzen ari den garrantzi geroz handiagoa nabarmendu beharra dugu.
iturriak
También, debemos destacar la creciente importancia de la relación entre el patrimonio cultural y artístico y las nuevas tecnologías.
fuentes
www.eusko-ikaskuntza.org (1) www.eusko-ikaskuntza.org (1)
Halaber, Oiartzungo "Herri Musikaren Txokoa", musika tradizionalerako dokumentazio zentrua sortzeko proiektua ezagutzeko aukera ematen zaigu.
iturriak
También se nos ofrece la oportunidad de conocer el proyecto para la creación del centro de documentación de música tradicional "Herri Musikaren Txokoa" de Oiartzun.
fuentes
www.eusko-ikaskuntza.org (1) www.eusko-ikaskuntza.org (1)
Halaber,Vilvorde-n lan egiten duten hogeita hamar langile euskaldunen helbideak dakartza .
iturriak
También aporta las direcciones de una treintena de obreros vascos que trabajan en Vilvorde.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Katedrala ezagutzen" jardunaldiotan, beste jarduera asko antolatu dira, halaber: musika sakratua, zinema, eleberri laburren lehiaketa, aire zabaleko pintura?saioak, eta irratsaioak Radio Nacional de España eta Radio Euskadirekin batera.
iturriak
Encuentros con la Catedral" también ha incluido en su programación conciertos de música sacra, cine, certámenes de relato breve y pintura al aire libre y jornadas radiofónicas con Radio Nacional de España y Radio Euskadi.
fuentes
www.eusko-ikaskuntza.org (1) www.eusko-ikaskuntza.org (1)
Hasiera hartan, halaber, Eusko Ikaskuntzak Euskaltzaindia abiarazi zuen, geroko ikastolen oinarri teorikoak ezarri zituen eta euskarazko lehen eskola liburuak eginarazi zituen.
iturriak
También en sus inicios Eusko Ikaskuntza puso en marcha Euskaltzaindia-Academia de la Lengua Vasca, sentó las bases teóricas de las futuras ikastolas, y encargó los primeros textos escolares en euskera.
fuentes
www.lezo.net (1) www.lezo.net (1)
Halaber, trafikoa da herriko kutsadura-iturri nagusietako bat.
iturriak
Por otra parte, Lezo siempre ha convivido con el puerto y así queremos que sea también en el futuro.
fuentes
www.cajanavarra.es (4) www.cajanavarra.es (4)
Nafarroako Kutxako bezeroek, halaber, irakurtzea bultzatzeari eta literatur argitaratzeari lotutako hainbat proiektu bultzatu ahal dituzte, honako hauek, esaterako: “Fábula” aldizkaria –Logroñon argitaratzen da hori eta, besteak beste, Juan Manuel de Prada, Lorenzo Silva, Ángel González edo José María Merino idazle espainiar edo latinoamerikarrek hartu dute parte– edo liburuaren eguna ospatzea hainbat ikastetxetan –esaterako, Luis Buñuel (Alcobendas, Madril) edo Ezequiel Moreno (Alfaro, Errioxa).
iturriak
Los clientes de Caja Navarra pueden, también, apoyar diversos proyectos relacionados con el fomento de la lectura o la edición literaria, como la revista ‘Fábula’, editada en Logroño y en la que han participado escritores españoles e iberoamericanos como Juan Manuel de Prada, Lorenzo Silva, Ángel González o José María Merino, o la celebración del día del libro en varios colegios, como el Luis Buñuel de Alcobendas (Madrid) o el Ezequiel Moreno, de Alfaro (La Rioja).
fuentes
www.cajanavarra.es (5) www.cajanavarra.es (5)
Nafarroako Kutxak titular guztiei gutun bana bidaltzen die urtebetetze egunean eta, 16 urte betetzean, bere bulegora joateko jakinaraziko dio, Megaplan kontua irekitzeko eta Megaplan txartela jasotzeko. Halaber, azalduko dizkiote klub horretako kide izateak emanen dizkion abantaila guztiak.
iturriak
Caja Navarra envía una carta a todos los titulares el día de su cumpleaños y, cuando sea el de los 16, le comunicará que se pase por su oficina para abrirle la cuenta Megaplan, darle también la tarjeta Megaplan y contarle todas las ventajas que tendrá por pertenecer a este Club.
fuentes
www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net (1) www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net (1)
Legeak, BGAEen Erregistroaren barruan sorraraziko du Fitxero Orokor bat bazkide kopuru erreala ezagutu, bikoizketak ekidin, planifikazioa orekatu eta prestazioen kudeaketa egokia bermatzeko. 2- Halaber, Gizarte Aurreikuspenaren Euskal Kontseilua sortu da.
iturriak
También destacar que dentro del Registro de Entidades de EPSV la Ley prevé la creación de un Fichero General con el fin de conocer el número real de asociados, evitar duplicidades, contribuir a una planificación ordenada y garantizar la correcta gestión de las prestaciones.
fuentes
www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net (1) www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net (1)
Lege berriak, halaber, Gazteriaren Euskal Sistemaren sorrera jaso du; horren bitartez, jarduera multzo artikulatu eta egonkor bat sortuko da eta, gainera, eremu honetan inplikatuta dauden erakunde guztiak burutzen dituzten jarduerak gain hartuko ditu.
iturriak
La nueva ley también contempla la creación del Sistema Vasco de Juventud, con el que se desarrollará un conjunto articulado y estable de actuaciones que, además, integre las que se lleven a cabo en todas las instituciones implicadas en este ámbito.
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Alkate gisa herritarrek zerbitzu publikoen kudeaketan parte har dezatela bultzatu du ere, eta horretarako mota askotako batzordeak, auzo batzordeak barne, sortu ditu. Halaber, herritarrek taldeen arlokako dinamizazioan parte hartzearen alde egin du.
iturriak
Como Alcalde ha impulsado también la participación ciudadana en la gestión de los servicios públicos, a través de la creación de comisiones múltiples y vecinales así como en la dinamización de colectivos por áreas especificas.
fuentes
www.eusko-ikaskuntza.org (1) www.eusko-ikaskuntza.org (1)
Horrek, halaber, aldaketa dakar salmenta gune tradizionaletan (banka bulegoak), harreman-bankaren adierazgarri nagusi ziren aldetik.
iturriak
Ello lleva aparejado también una alteración en los puntos de venta tradicionales (oficinas bancarias), como exponente principal de la banca de relación.
fuentes
www.basqueresearch.com (2) www.basqueresearch.com (2)
Ikerketa horretan ikusi dute, halaber, gazteek ondoez psikologikoa pairatzen dutela nerabezaro osoan zehar, izan norberaren fisikoaren kontzeptua baxua, izan ertaina, edo izan altua.
iturriak
En este trabajo también se ha comprobado que los jóvenes experimentan malestar psicológico debido a su físico durante toda la adolescencia, al margen de si el concepto que tienen de su físico es bajo, medio o alto.
fuentes
web.bizkaia.net (2) web.bizkaia.net (2)
Bizkaiko Foru Aldundiaren iritziz, halaber, estrategikoa da zailtasun naturalak direla-eta euren errentak bermatzeko konpentsazioak behar dituzten Bizkaiko ustiategiei eustea. Beraz, helburu horrekin, Mendiko Kalte-ordain Konpentsatzaileak mantendu egingo dira.
iturriak
La Diputación Foral de Bizkaia también considera estratégico mantener las explotaciones en las zonas de Bizkaia que, por sus dificultades naturales, precisan de compensaciones para garantizar sus rentas, razón por la cual se mantendrán las ICMs.
fuentes
www.gazteaukera.euskadi.net (1) www.gazteaukera.euskadi.net (1)
Ikertzaileek, halaber, luzetarako harremana ere aztertzen dute.
iturriak
Los investigadores también analizan la asociación longitudinal.
fuentes
www.ibaizabal.com (2) www.ibaizabal.com (2)
Ez hori bakarrik, halaber, lehiaketa honen bidez gazteen parte-hartzea ere nabarmenduko da, eta partaidetza gazte hori euskalduna izango da.
iturriak
Y no solo eso, sino que también se pretende resaltar la participación de los jóvenes, y que esa participación joven sea vascófona.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Agentzian bilduta daude, halaber, Donibane Lohizune, Ziburu, Getaria eta Arbona, guztiak ere Euskal Herriko Hegoko Komunen Komunitateko kide.
iturriak
También forman parte localidades como San Juan de Luz, Ciboure, Sare, Ghethary y Arbonne, pertenecientes a la Comunidad de Comunas del Sur del País Vasco
fuentes
www.ehu.es (1) www.ehu.es (1)
Ekonomiaren eta enpresen egoera ezagutu, aztertu, ulertu eta ondoren ekiteko duten gaitasunari esker, arlo pribatuan (enpresa,erakunde, finantza edo aholkularitzan) nahiz arlo publikoan (administrazio, udal, ospitale eta abarretan) jarduteko ahalmena dute, bai autonomia erkidegoan, bai estatuan, bai Europan...Halaber, beren ezagutza teoriko-praktikoei esker beste lan-irteera batzuk dituzte; besteak beste, goi mailako ikastegietan, ikerketa-erakundeetan eta abarretan aritu daitezke irakaskuntzan eta ikerkuntzan.
iturriak
Su capacidad para conocer, analizar, comprender y actuar sobre la realidad económica y empresarial le permiten actuar profesionalmente en los diferentes ámbitos tanto en el privado (empresas, entidades, financieras o consultoras) como en el público (administraciones, ayuntamientos, hospitales, etc) en sus diferentes niveles territoriales (Comunidad Autónoma, Estado, Europa, ...). Sus conocimientos teóricos-prácticos le permiten también otras salidas profesionales como son dedicarse a actividades de docencia e investigación en Centros de Estudios Superiores, Institutos de Investigación, etc.
fuentes
www.cajanavarra.es (7) www.cajanavarra.es (7)
Ordainketa baldintzak epe laburraren barnean egotea (90 egun, halaber 120 edo 150).
iturriak
Que las condiciones de pago estén dentro del corto plazo (90 días, también 120 ó 150).
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Aipatzekoa da, halaber, Jesús Guridiren euskal giroko El Caserío zarzuela mitikoaren taularatzea.
iturriak
También cabe destacar la puesta en escena de la mítica zarzuela El Caserío de Jesús Guridi a cargo de la Asociación Lírica Sasibill
fuentes
www.pasaia.net (1) www.pasaia.net (1)
Halaber, 10 eguneko udaleku bat ere izango da Chateaux Libarrenxen (Zuberoa) 14 eta 15 urteko gazteentzat, frantsesa praktikatzeko; eta 10 eguneko beste udaleku bat Araban, euskaraz eta ingelesez, 14 eta 17 urte bitarteko gazteentzat.
iturriak
También habrá un campamento de 10 días para las/los jóvenes de 14 y 15 años para practicar francés en Chateaux Libarrenx ( Xiberoa) y otro campamento que se desarrollará en euskera e inglés para jóvenes de 14 a 17 años de 10 días de duración en Araba.
fuentes
www.pasaia.net (1) www.pasaia.net (1)
Halaber, beste udaleku hauek izango dira: 9 urtetik 11 urtera bitarteko haurrentzat, bertsolaritzaren inguruko udalekuak, 7 egunekoak; eta frantsesa ikasteko udalekuak, 12 eta 13 urteko haurrentzat, 10 egunekoak.
iturriak
También habrá una colonia de 7 días para l@s niñ@s de 9 a 11 años centradas en el bersolarismo y otra colonia para aprender francés para los de 12-13 años de 10 días de duración.
fuentes
www.pasaia.net (1) www.pasaia.net (1)
Halaber, beste udaleku hauek izango dira: 9 urtetik 11 urtera bitarteko haurrentzat, bertsolaritzaren inguruko udalekuak Barrian, 7 egunekoak; eta frantsesa ikasteko udalekuak, 12 eta 13 urteko haurrentzat, 10 egunekoak, Orion.
iturriak
También habrá una colonia de 7 días para l@s niñ@s de 9 a 11 años centradas en el bersolarismo en Barria y otra colonia para aprender francés para los de 12-13 años de 10 días de duración en Orio.
fuentes
www.pasaia.net (1) www.pasaia.net (1)
Halaber, beste udaleku hauek izango dira: ingelesa ikasteko 2 udaleku, 9 urtetik 13 urtera bitarteko haurrentzat, 10 egunekoak; bertsolaritzaren inguruko udalekuak, 7 egunekoak; eta frantsesa ikasteko udalekuak, 12 eta 13 urteko haurrentzat.
iturriak
También habrá 2 colonias para aprender inglés para los niños de 9 a 13 años de 10 días de duración, unas colonias de 7 días para esas edades centradas en el bersolarismo y otras colonias para aprender francés para los de 12-13 años
fuentes
www.pasaia.net (1) www.pasaia.net (1)
Halaber, guztiz funtsezkoa iruditu zaigu zerrendaturik jasotzea guztien izenak, hots, era batera edo bestera Euskadiko tropetan itsasoan borrokatu zirenen zerrenda.
iturriak
Hemos creído también fundamental recoger en un listado los nombres de todas aquellas personas que de un modo u otro lucharon en contacto con el mar dentro de las tropas de Euskadi.
fuentes
www.pasaia.net (1) www.pasaia.net (1)
Halaber, musika taldean lantzen hasten dira, bai ganberako talde txikietan, bai bestelako talde handiagoetan; eta irakasleak lagunduko die jarduera horretan sartzen.
iturriak
Asimismo, comienza también la práctica de la música en conjunto, bien en pequeñas agrupaciones de cámara u otras más grandes; siendo la orientación del profesor el criterio a seguir para la incorporación a esta actividad.
fuentes
www.pasaia.net (1) www.pasaia.net (1)
Halaber, ontzioletan itsasontziak egitea bultzatu zuen.
iturriak
También impulsó la fabricación de naves en los astilleros.
fuentes
www.pasaia.net (1) www.pasaia.net (1)
Halaber, pasaitar gehienok gure etorkizunerako erabakitzen duguna errespetatzeko eskatzen dut; eta batez ere, kanpo-kaiaren finantziazioak ez dezala gure garapena baldintzatu.
iturriak
Y respeto también a lo que la mayoría de los y las pasaitarras definamos para nuestro futuro, sin hipotecar y, sobre todo, sin condicionar nuestro desarrollo a la financiación del puerto exterior.
fuentes
www.pasaia.net (1) www.pasaia.net (1)
Halaber, Udaleko web orrian ikusi ahal izango dute.
iturriak
Esa misma información podrá consultarse también en la página web del ayuntamiento.
fuentes
www.pasaia.net (1) www.pasaia.net (1)
Halaber, uneoro indarrean zeuden Ordenantzen testuen estekak azaltzen dira.
iturriak
Se incluye también un enlace al texto íntegro de las Ordenanzas vigente en cada momento.
fuentes
www.enpresa-donostia.ehu.es (1) www.enpresa-donostia.ehu.es (1)
Ingeniaritza Elektrikoko Graduaren orientazio profesionala egokitu egiten zaio energia elektrikoa sortu, garraiatu eta banatzeko enpresen eskaerari; izan ere, enpresa horiek arlo hauetako profesionalak behar dituzte: ekipo eta instalazio elektrikoen diseinua eta eraikuntza; ekipo eta instalazio horien mantentze-lanak; ekipo eta instalazio mota ororen zainketa eta maneiua; gailu eta aplikazioen argiztapena, diseinua eta garapena; kontratazioa eta erosketen gestioa, eta abar.Halaber, prestakuntza-profila beste sektore batzuetako enpresen beharretara ere egokitzen da; besteak beste, sektore hauetara: autoen fabrikazioa, siderometalurgia, trenak, garraioa, ontziolak, ijezketa eta trefilaketa, findegiak, elektronika-industria eta ordenagailuak, eta abar. Industria horiek guztiek ingeniaritza elektrikoko espezialistak behar dituzten berenplantillan, fabrikazio-prozesu guztietan makinaria elikatu eta kontrolatzen duen energia elektrikoaren beharra baitute.
iturriak
El Grado en Ingeniería Eléctrica tiene una orientación profesional que se ajusta a la demanda de las empresas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica que precisan especialistas en campos tales como el diseño y construcción de equipos eléctricos e instalaciones eléctricas, el mantenimiento de dichos equipos e instalaciones, la protección y maniobra de todo tipo de equipos e instalaciones, la iluminación, el diseño y desarrollo de dispositivos y aplicaciones, la gestión de la contratación y compras, etc.El perfil formativo se adapta también a las necesidades de empresas de otros sectores como son los de fabricación de automóviles, industria siderometalúrgica, trenes, transportes, astilleros, laminación y trefilería, refinerías, industria de la electrónica y ordenadores, etc. Que cuentan en sus plantillas con especialistas en este campo, puesto que todos losprocesos de fabricación precisan para su funcionamiento de la energía eléctrica que alimenta y controla su maquinaria.
fuentes
www.turismoa.euskadi.net (1) www.turismoa.euskadi.net (1)
Bideratu ahal izango dira, halaber, Eusko Jaurlaritzako Sailen beste zerbitzu batzuk, guztiei zein alor bereziei zuzendutakoak ( enpresak, gazteria, eta abar...).
iturriak
euskadi.net quiere ser también permeable a las opiniones y demandas de los ciudadanos y ciudadanas vascas, de sus asociaciones y organizaciones, de las empresas, ...
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
ARN genoma duten birusak, halaber, aldatu daitezke eta, kasuren batean, kate bikoitzekoak ere izan daitezke.
iturriak
Los virus con genoma ARN también pueden variar e incluso ser, en algún caso, de doble cadena.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Prozesu honetan, halaber, erabakigarriak izan dira elizpea zaharberritzeko egindako azterketak.
iturriak
En el proceso han sido, también, decisivos los estudios realizados durante la restauración del pórtico.
fuentes
www.ibaizabal.com (1) www.ibaizabal.com (1)
Halaber, "Biblioporrak" gidan disko eta film ugari ere gomendatzen dira, esaterako, "Quemar después de leer", "La ola" edo "Los limoneros".
iturriak
Además en la guía "Biblioporrak", también se incluye una amplia variedad de discos y películas, como "Quemar después de leer", "La ola" o "Los limoneros".
fuentes
www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net (1) www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net (1)
Undak jakinarazi du, halaber, kargua hartu zuenean “SPRI Taldearen goi-zuzendaritzako kontratuekin loturiko txosten juridiko bat eman ziotela, ia guztiak biltzen zituena, eta banaka deklaratzen zuten ez zirela uztartzen zeuzkaten ahalmenekin.
iturriak
Unda ha desvelado también que a su llegada al cargo le fue facilitado “un informe jurídico relacionado con los contratos de alta dirección del Grupo SPRI; con prácticamente la totalidad de ellos, que declaraba individualmente cada uno como no acordes con los poderes que ostentaban.
fuentes
www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net (1) www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net (1)
Unzaluk azpimarratu du, halaber, zentro hori oso lagungarri izango dela Euskadi ekodiseinuan aurreratutako eskualde bihurtzeko eta Europar Batasunean arlo horretako erreferentzia izateko, enpresa eta zentroen arteko elkarlanak goi-mailako jakintza eskuratzea eta aplikatzea ahalbidetuko duelako arlo horretan.
iturriak
Unzalu también ha precisado que este centro v a contribuir decisivamente a convertir el País Vasco en una región avanzada en ecodiseño y referente en la Unión Europea, mediante la colaboración entre empresas y centros que permita adquirir y aplicar un conocimiento puntero en esta materia.
fuentes
www.industria.ejgv.euskadi.net (1) www.industria.ejgv.euskadi.net (1)
Merkataritza Ekipamendua Modernizatzeko programak, ‘Renove plana’ izenez ere ezagututakoak, bultzada eman dio halaber Euskadiko denden berritzeari.
iturriak
El programa de Modernización de Equipamientos Comerciales, también conocido como ‘plan Renove’ de comercios, ha dado un impulso a la renovación de las tiendas de Euskadi.
fuentes
www.cajanavarra.es (4) www.cajanavarra.es (4)
Zentroan hainbat gauza ematen zaizkie: etxebizitza, janaria, osasun laguntza, adingabeak eskolatzen dira, amak alfabetatzen, prestakuntza higienearen arloan, nutrizioa, familia planifikazioa... Halaber, diru-sarrera bat izateko aukera emango dien lanbide bat irakasten zaie, etorkizunean familiei autonomia izateko aukera emango diena.
iturriak
En el centro se les proporciona vivienda, comida, asistencia sanitaria, escolarización a los menores, y a las madres alfabetización, formación en higiene, nutrición, planificación familiar… También se facilita el aprendizaje de un oficio que les permitirá la generación de ingresos, es decir, la autonomía futura de las familias.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Dena den, aipagarria da halaber, espekulazioek ziotenen aurka, kulturak eta mitologiak historikoki herrien arteko loturen ondorioz sendoz joan direla eta, modu horretan, bakoitzak bere mundu sakratua finkatu du edo, are, beste latitude batzuetako inspirazioak mailegatu dira (adibide batera, hainbat kulturatan berdinak edo antzekoak diren pertsonaiak aipa daitezke: Polifemo edo bestelako ziklope batzuk).
iturriak
Pero también, es de destacar que al contrario de lo que se venía especulando, las culturas y las propias mitologías, históricamente, se han ido nutriendo de los diversos contactos entre pueblos para establecer su propio mundo sacralizado o incluso, para adoptar númenes de otras latitudes (a modo de ejemplo, ahí están los personajes similares o comunes a diversas culturas: Polifemo u otros cíclopes).
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Vargas Llosak katedralari buruz hitz egingo du bere hitzaldian eta katedralen munduari eta literaturari buruzko aipamenak tartekatuko ditu, halaber.
iturriak
Sobre ella versará el contenido de su conferencia, aunque también hará referencias al mundo de las catedrales y la literatura.
fuentes
www.ehu.es (1) www.ehu.es (1)
Errealitate ekonomikoa aztertu, ulertu eta ondoren ekiteko duten gaitasunari esker, ikerlan eta azterlanak ere egin ditzakete; hala, lanpostuak bete ditzaketehainbat lekutan: azterlan-zerbitzuetan, fundazioetan, goi mailako ikastegietan, ikerketainstitutuetan,nazioko zein nazioarteko erakunde publikoetan, eta abarretan. Halaber, norkbere negozioari ekitea ere irtenbide profesional erakargarria da.
iturriak
Su capacidad para analizar, comprender y actuar sobre la realidad económica les permite dedicarse también a actividades de investigación y análisis ocupando puestos en servicios de estudios, fundaciones, centros de estudios superiores, institutos de investigación, organismos públicos nacionales e internacionales, etc. También es una salida profesional atractiva el emprender un negocio propio.
fuentes
www.basqueresearch.com (1) www.basqueresearch.com (1)
Oxalis latifolia-ren kontrolean lagundu dezaketelakoan, hamalau diseinu esperimentalen bidez bere puntu ahulak bilatzea hartu dugu helburutzat. Belarraren urteko zikloa ikasi dugu, baita bertan aurkitu ditzakegun pausuak, egoera ezberdinak eta haiek baldintzatzen dituzten faktoreak ere; halaber, bere hazkuntzan eragina daukaten eta belarra hil dezaketen faktore klimatikoak (tenperatura eta prezipitazioa), lur motak, sakonera eta konpetentzia ikasi ditugu; Barrabas belarraren bi moten ezberdintasunetan sakondu dugu, bai morfologiari, zein biologiari eta ekologiari dagokienez; belar txarraren hiru populazioen ikasketa burutu dugu; eta azkenik, bere kontrola hobetu ditzaketen errekomendazio batzuk proposatzen ditugu.
iturriak
Con el objeto de buscar los puntos débiles que podrían contribuir al control de Oxalis latifolia, hemos afrontado este trabajo en el que, mediante catorce diseños experimentales, estudiamos el ciclo anual de la mala hierba, sus pasos, estadíos y los factores que influyen en cada uno de ellos; también estudiamos los factores clima (temperatura y precipitación), suelo, profundidad y competencia, que condicionan su crecimiento y pueden llegar a matarla; indagamos en las diferencias existentes entre las dos formas del trebolillo de huerta, tanto en su morfología como en su biología y en su etiología; realizamos un estudio de tres poblaciones de la mala hierba; y, por último, proponemos unas recomendaciones que contribuirían a un control más efectivo de esta hierba tan indeseada.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Atal horretatik, halaber, udalerriko establezimenduen autobabeserako planak ikuskatzen dira, eta plan horiek egiteko laguntza eskaintzen da, Zerbitzuak gaiaren inguruan duen jakintzaren eta esperientziaren haritik.
iturriak
También desde este área se supervisan los planes de autoprotección de los distintos establecimientos del municipio, colaborando en su realización y aportando el conocimiento y la experiencia en la materia que el Servicio posee.
fuentes
www.euskadi.net (1) www.euskadi.net (1)
Etorkinek, halaber, enplegu-ahalmena handiagotzen dute: 147.800 etorkinek (EAEko % 9,9k) 16-66 urteko adina dute (datu horretan, Espainiako nazionalitatea duten etorkinak daude sartuta).
iturriak
La población inmigrante también incrementa el potencial de empleo: 147.800 extranjeros, un 9,9% de la CAE, tiene entre 16 y 66 años, recordó. (En este dato entran los inmigrantes nacionalizados españoles).
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Arazoak sortzen dituzte, halaber, emandako datuak eta bankuari buruzko informazioa legez kanpo erabiltzeak.
iturriak
Y también, en relación con los datos suministrados y el uso ilegítimo de información bancaria.
fuentes
www.basqueresearch.com (1) www.basqueresearch.com (1)
Teknika hori interesgarria da, halaber, liskar batean sartu den animalia batentzat.
iturriak
La aplicación de dicha técnica resulta interesante también para los casos en los cuales los animales se enzarzan en una pelea.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Ekitaldi haiek abagune egokiak ziren, halaber, dantza tradizionalak eta Xaribariak edo Tobera moustrak izeneko antzerkietako herri-epaiketa barregarriak egiteko .
iturriak
También eran ocasión propicia para la representación de las danzas tradicionales las paradas o farsas charivaricas o Tobera moustrak que son una suerte de comedia y juicio popular.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Aurrekontuan jaso da, halaber, Ametzagaina parkean eta Uba House kultura- eta kirol-eremuetako ikerketa eta berrikuntzarekin zerikusia duten gazteentzako egoitzan hasitako obrekin aurrera jarraitzea.
iturriak
El presupuesto contempla también proseguir con las obras iniciadas en el Parque de Ametzagaina, Uba House, residencia para jóvenes vinculados a la investigación e innovación cultural y deportiva.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Azkoitira itzuli eta bertako alkate izan zen; halaber, Gipuzkoako diputatu nagusia (1746, 1750, 1754, 1758, 1761) eta Madrilgo Gorteetako diputatua (1758) izan zen.
iturriak
Al volver a Azkoitia fué nombrado alcalde; también fué diputado general de Gipuzkoa (1746, 1750, 1754, 1758, 1761) y diputado en las Cortes de Madrid(1758).
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Aurrera jarraituko dugu, halaber, Atotxako autobus-geltoki intermodala eraikitzeko lanetan, eta 2011n 3,5 milioi bideratuko dira horretara.
iturriak
También se avanza en lo que será la próxima estación intermodal de autobuses de Atotxa, destinando en inversión 3,5 millones de euros en 2011.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Azpimarratu beharra dago, halaber, gorputz osasuntsu batek itxura hobea duela eta ariketa fisikoaren ohitura hartzeko motibazio bat izan daiteke, baina ez horrek ez luke bakarra izan behar.
iturriak
También hay que reseñar que un cuerpo sano tiene mejor aspecto y puede ser una motivación para el comienzo del hábito del ejercicio físico aunque no debería ser la única.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Baina badira, halaber, -i edo -n amaiera dutenak: sinetsi, bidali; jan, irakin.
iturriak
Sin embargo también existen algunas verbos perifrásticos que terminan en -n o -i: sinetsi, bidali; jan, irakin.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Azpimarratzekoa da, halaber, 1.387.479 bidaia hileko bonoekin egin direla, orain arteko kopururik handienera helduta, eta 1.500.000 bidaiatik gora Lurraldebus txartelarekin.
iturriak
Es de destacar asimismo que 1.387.479 viajes se han realizado utilizando los bonos mensuales alcanzando también su máximo histórico, así como los más de 1.500.000 viajeros que han utilizado la tarjeta de Lurraldebus.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Azpimarratzekoa da, halaber, 2010. urtean aurrekontuaren egikaritze-maila % 94,78 izan dela, oso maila positiboa benetan.
iturriak
Como dato muy positivo hay que señalar también el grado de ejecución del presupuesto que en el año 2010 ha sido de un 94,78%.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Azpimarratzekoak dira, halaber, Marcelí Antúnez (performance mekatronikoengatik eta instalazio robotikoengatik da ezaguna) eta José Manuel Berenguer ('Luci' argi- eta soinu-lana aurkeztuko du) katalanen lanak, baita Usman Haque britainiarrarenak ere (sare elkarreragileekin eta arkitekturarekin esperimentatzen du artista horrek).
iturriak
También son de especial interés las de los catalanes Marcelí Antúnez (conocido por sus performances mecatrónicas e instalaciones robóticas) y José Manuel Berenguer (que se presenta con su obra 'Luci' de luces y sonidos), y las del británico Usman Haque (que experimenta con las redes interactivas y la arquitectura).
fuentes
www.turismoa.euskadi.net (2) www.turismoa.euskadi.net (2)
Eta nabarmentzekoak dira, halaber, Euskadi atzerrian sustatzeko Turespañarekin elkarlanean egindako proiektuen emaitza onak.
iturriak
Destacan también los positivos resultados de la colaboración con Turespaña para la promoción de Euskadi en el extranjero.
fuentes
www.ruralforum.net (1) www.ruralforum.net (1)
Txostenaren egileak dio, halaber, bi asiar herriekiko merkataritzak eta haien inbertsioak motor indartsu bat izan daitezkeela Afrikak dituen arazoetako asko konpontzeko, baina asko dagoela egiteke.
iturriak
El autor del informe deja patente también que el crecimiento de las inversiones y del comercio asiático pueden ser un motor para la resolución de los retos a los que se enfrenta África pero que hay mucho por hacer.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Eta hori guztia, ahaztu ezin delarik hizkuntza bat jakiteko betebeharra, halaber, Autonomia Estatutu batean ezar daitekeela. Izan ere, horrela gertatzen da, esaterako, Kataluniako Estatutu berria onartzen duen 6/2006 Lege Organikoan, bertako 6.2 art.ak zera xedatzen duelako: "Kataluniako hizkuntza ofiziala katalana da.
iturriak
Todo ello además con independencia que tal deber de conocimiento de una lengua, también pueda ser establecido en el Estatuto de Autonomía, tal como sucede, por ejemplo en el nuevo Estatuto de Cataluña aprobado como Ley Orgánica 6/2006, y cuyo art. 6.2 determina que: "El catalán es la lengua oficial de Cataluña.
fuentes
www.euskalkultura.com (1) www.euskalkultura.com (1)
Bestalde eta Vasco Press agentziak bildu duenez, Idahoko euskal bulego berri hau zabaltzearekin Eusko Jaurlaritzak Ipar Ameriketarako bere egitura berritzen eman duen lana itxitzat emango du --egun New Yorken meneko Mexiko hirian daukan bulegoa ere baitaratzen du--, izan ere halaber epe "laburrean" izendatuko omen baitu duela bi urtedanik hutsik dagoen Ipar-Ameriketako Ordezkaritza horretako arduradun kargua, azken Ordezkariak, Ibarretxek izendatutako Aitor Sotes donostiarrak, Patxi Lopez Lehendaritzara iritsi eta gutxira utzitakoa.
iturriak
Por otro lado, y según recoge la agencia Vasco Press, con la próxima apertura de la oficina en Idaho concluirá el proceso de renovación de la estructura del Gobierno Vasco en América del Norte --que cubre EEUU, Canadá y México y de la que depende también la actual oficina del Gobierno en la capital azteca-- anunciando Idoia Mendia que la culminación del mismo será el nombramiento "en breve" del o la titular de la Delegación en Nueva York, que permanece vacante desde que su anterior responsable, Aitor Sotes, nombrado por el gabinete Ibarretxe, presentara su dimisión al acceder Patxi López a la Lehendakaritza.
fuentes
www.turismoa.euskadi.net (1) www.turismoa.euskadi.net (1)
Euskal kostaldean zehar sakabanatutako arrantza zein kirol-portuek, halaber, uretako kirolak egiteko aukera eskaintzen dute, hala nola nabigazioa, arrantza, urpekaritza eta piraguismoa.
iturriak
Los puertos deportivos y pesqueros que salpican toda la costa vasca también ofrecen numerosas opciones para practicar deportes náuticos, tales como la navegación, la pesca, el submarinismo o el piragüismo.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Euskal Alderdi Jertzaleak Pariseko ordezkari izendatu zuen; halaber, Eusko Jaurlaritzako ordezkari ere izan zen Euskaldunen Adiskideen Nazioarteko Ligan.
iturriak
El Partido Nacionalista Vasco lo nombró su representante en París y fue también designado representante del Gobierno Vasco en la Liga Internacional de Amigos de los Vascos.
fuentes
web.bizkaia.net (2) web.bizkaia.net (2)
Halaber, eskerrak eman dizkie Euskadin Bakea lortu dutenei, momentu egokian egon behar zen lekuan egon direnei, zubiak ezarri dituztenei, eszenatoki berri honetara iristeko beharrezkoak ziren urratsak bideragarri egin dituztenei, "busti" egin direnei, arlo pertsonalean zein politikoan oso eskuzabalak izan direlako, Bakea lortu dutelako.
iturriak
Y agradecer también a quienes han conseguido esta Paz para Euskadi. A quienes han estado en donde había que estar en el momento justo, a los que han tendido puentes, a los que han hecho viables los pasos necesarios para llegar a este nuevo escenario, a los que se han mojado, siendo muy generosos en lo personal y en lo político, por conseguir la Paz.
fuentes
web.bizkaia.net (1) web.bizkaia.net (1)
Halaber, gordailuzainari ere jakinaraziko zaio, Administraziotik kanpokoa bada, bai eta hipoteka eta pignorazio hartzekodunei eta ondasun edo eskubidearen gaineko legebidezko eskubide edo interesen bat duten guztiei ere.
iturriak
El acuerdo de enajenación también será notificado al depositario, si es ajeno a la Administración, y a los acreedores hipotecarios y pignoraticios, así como a todos aquellos que ostenten un derecho o interés legítimo en el bien o derecho .
fuentes
web.bizkaia.net (1) web.bizkaia.net (1)
Halaber, hezkuntza eta heziketa aukerak bilatuko ditugu jasangarritasunaren arloan: ez bakarrik pertsona guztietan, baita hautaturiko ordezkarientzat eta toki administrazioen langileentzat ere.
iturriak
Buscaremos oportunidades de educación y formación en materia de sostenibilidad: no sólo para el público en general, sino también para los representantes elegidos y el personal de las administraciones locales. 14.
fuentes
web.bizkaia.net (1) web.bizkaia.net (1)
Halaber, laguntzak ere eskura ditzakete proiektua lankidetzan garatzen duten erakunde ikertzaileen taldeek, taldearen erakunde liderrak eta erakunde laguntzaileek eskakizun jakin batzuk betetzen dituztenean.
iturriak
Así mismo, también pueden acceder a las ayudas agrupaciones de entidades investigadoras que desarrollan el proyecto en colaboración, cuando la entidad líder de la agrupación y las entidades colaboradoras cumplan determinados requisitos.
fuentes
web.bizkaia.net (1) web.bizkaia.net (1)
Halaber, landagune isolatuen egoera zaintzen da, beren beregi uraren edo saneamendu orokorraren sarerik ez dagoen kasuetan eta benetan egoera larrietan daudenetan.
iturriak
Se incide también en aquellas situaciones de núcleos rurales aislados, a los que las redes de aguas o saneamientos generales no pueden llegar y existe una situación de urgencia.
fuentes
web.bizkaia.net (1) web.bizkaia.net (1)
Halaber, Langileen Aukeraketarako eta Trebakuntzarako Zerbitzuak hautapen-prozesuen ondoriozko lan-poltsak antolatu eta kudeatzen ditu, eta Lan Poltsak Kudeatzeko Batzordearekin koordinatzen da.
iturriak
El Servicio de Selección y Formación Profesional también organiza y gestiona las Bolsas resultantes de los procesos selectivos, y se coordina con la Comisión de Gestión de Bolsas de Trabajo.
fuentes
web.bizkaia.net (1) web.bizkaia.net (1)
Halaber, orri honetan Bizkaiko Foru Aldundiak burutzen dituen emakume eta gizonen arteko berdintasunerako politikak sustatzeko egitarau, programazio, aholkularitza eta ebaluazioari buruzko informazioa ematen da.
iturriak
También se ofrece en esta página información relativa a los programas de impulso, programación, asesoramiento y evaluación de las políticas de igualdad de mujeres y hombres realizados desde la Diputación Foral de Bizkaia.
fuentes
www.euskadi.net (2) www.euskadi.net (2)
Halaber, 2005ean, Bizkaiko Foru Aldundiak soilik zuen berdintasunerako politikak egituratzeko eta garatzeko aurrekontu bat; 2008az geroztik, Arabako eta Gipuzkoako foru aldundiek ere egoera hori bera dute.
iturriak
Asimismo, si en 2005 sólo la Diputación Foral de Bizkaia contaba con un presupuesto destinado a estructura y al desarrollo de políticas de igualdad, desde 2008 también las Diputaciones de Alava y Gipuzkoa tienen esta misma situación.
fuentes
www.euskadi.net (2) www.euskadi.net (2)
Halaber, berdintasun unitateen langileria-kostuak estaltzeko aurrekontu bat daukatela jakinarazi dute.
iturriak
También han informado de la disponibilidad de un presupuesto destinado a cubrir los costes del personal de sus unidades de igualdad.
fuentes
www.euskadi.net (1) www.euskadi.net (1)
Halaber, emakumeek interpretazio sozialak eraiki behar dituzte, kontakizunak, non gizarte bakoitzari zentzua ematen zaion parte aktibo legez, pentsalari, proposatzaile, motore eta erreferente legez, ez bakarrik biktima legez.
iturriak
Las mujeres deben ser también constructoras de las interpretaciones sociales, de los relatos que dan sentido a cada sociedad como parte activa, pensante, proponente, motor y referente y no únicamente como víctimas.
fuentes
www.euskadi.net (2) www.euskadi.net (2)
Halaber, irakasleek honako hau ere nabarmendu dute: “Euskadiko migrazio-fluxuen ereduak hurbileneko tokietako logika berberari jarraitzen badio ere, beste zenbait autonomia-erkidegotatik bereizten duten hainbat berezitasun ere baditu, hala nola atzerritarren ehuneko txikiagoa, atzerritarrak erkidego gehienetara baino geroago iristen hasi izana, edota gizarte- eta lan-egitura berezkoa eta dibergentea izatea, eta horren eraginez, krisialdiaren inpaktua txikiagoa izatea”.
iturriak
También han resaltado los profesores que “aunque el modelo vasco de flujos migratorios bebe de la misma lógica que su entorno más cercano, muestra también algunas peculiaridades que lo diferencia de otras comunidades autónomas, como por ejemplo un menor porcentaje de personas extranjeras, una llegada más tardía que la mayoría de comunidades o un estructura socio-laboral propia y divergente, que hace que el impacto de la crisis haya sido menor”.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Bertan izan ziren, halaber, Roman Sudupe Gipuzkoako diputatu nagusia, Txema Urkijo Eusko Jaurlaritzako Giza Eskubideen zuzendaria, Pedro Miguel Etxenique fisikaria eta Teresa Cormenzana Gipuzkoako Merkatarien elkarteko presidentea.
iturriak
También estuvieron el diputado general de Gipuzkoa, Román Sudupe; el director de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, Txema Urkijo; el físico Pedro Miguel Etxenique; y la presidenta de la Federación Mercantil de Gipuzkoa, Teresa Cormenzana.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Bertan parte hartu zuten, halaber, Alberto Ruiz Gallardon Madrilgo alkatea, Esperanza Aguirre Erkidegoko alkatea, eta hiriburuko era askotako arduradun publikoak.
iturriak
También participaron el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón; la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, así como diferentes cargos públicos de la capital.
fuentes
web.bizkaia.net (4) web.bizkaia.net (4)
Ildo beretik, gogorarazi du enpresa berriak sortzeari hertsiki lotuta dagoela berrikuntza, baldin eta enpresa horiek lehiakideek ez duten berritasun bat baldin badute, eta enpresa horiek bizirauteko faktore erabakigarria ere badela aipatu du; halaber, talentua antzeman, sustatu eta hedatzearekin ere lotura estua du berrikuntzak.
iturriak
En esa línea, ha recordado que la innovación está indisolublemente unida a la creación de nuevas empresas que incorporan una novedad respecto a la competencia y que es también un factor determinante para la supervivencia de esas empresas, además de estar íntimamente ligada a la captación, promoción y vinculación del talento.
fuentes
web.bizkaia.net (1) web.bizkaia.net (1)
Ingurumenaren jasangarritasunerako, halaber, beharrezkoa da kutsagarrien emisio-erritmoak ez gainditzea aireak, urak eta lurzoruak horiek zurgatzeko nahiz prozesatzeko duen gaitasuna.
iturriak
La sostenibilidad ambiental conlleva también que el ritmo de emisión de contaminantes no supere la capacidad del aire, del agua y del suelo para absorverlos y procesarlos.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Gainerako elizei dagokionez, Bizkaian, garapenaren arkuaren itxura hartzen duten portada errenazentistak nabarmendu behar dira, Begoñako Andre Maria, Bilboko San Anton, Portugaleteko Andre Maria eta Zornotzako Abandoko San Bizente tenplu gotikoetara erantsiak. Bukatzeko, azpimarragarria da, halaber, Markina-Xemeinen kokatzen den Ziortzako Kolegio-klaustroa eta Balmasedako San Severino elizan dagoen Santo Cristo kapera, azken honetan, izar-gangak nabarmentzen direlarik.
iturriak
Entre el resto de las iglesias, en Bizkaia destacar las portadas renacentistas adoptando la forma de arco de triunfo añadidas a templos góticos en Nuestra Señora de Begoña, San Antón de Bilbao, Santa María de Portugalete y San Vicente de Abando en Amorebieta, y para finalizar, también merece la pena señalar el claustro de la Colegiata de Ziortza en Markina-Xemein y la capilla del Santo Cristo en la iglesia de San Severino de Balmaseda, donde destacan las bóvedas estrelladas.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Biltzarrean parte hartuko dutenek, halaber, hondartzak nola garbitzen diren emango dute aditzera, eta horren haritik aipatzekoa da Donostian egunero garbitzen direla hondartzak, eta garbiketa hori erabatekoa dela.
iturriak
Los presentes intercambiarán también impresiones sobre la limpieza de las playas que en San Sebastián es diaria e intensa.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Garai horretan, halaber, munduko kulturan herrikoiarekiko itzulera eta joera hautematen da.
iturriak
Por esta época se nota también en la cultura mundial una vuelta y un acercamiento a lo popular.
fuentes
web.bizkaia.net (3) web.bizkaia.net (3)
Iruarrizagak adierazi du Batzordeak eragozpenak jarri dituela Bizkaiko Foru Aldundiak laguntzok berreskuratzeko erabilitako irizpideen aurrean (kasu batzuetan, lehenengoz), baina azaldu du, halaber, Europako Batzordeak lau urteotan zehar ez diola inoiz jakinarazi Aldundiari ez zegoenik ados Aldundiak aplikatutako irizpideekin.
iturriak
La Comisión ha planteado, en algunos casos por primera vez, reparos a algunos criterios empleados por la Diputación Foral de Bizkaia en el proceso de recuperación”, ha señalado Iruarrizaga, quien también ha explicado que la CE no ha hecho saber en estos cuatro años que no compartía los principios aplicados por el ente foral.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Azkenik, ez da egia halaber “poltsen eskulangilea” denik soilik, paparrekoak, eraztunak eta bestelakoak ere sortzen baititu.
iturriak
Por último, tampoco es cierto que sea “artesana de los bolsos”, pues también fabrica broches, anillos, y otros elementos.
fuentes
www.turismoa.euskadi.net (3) www.turismoa.euskadi.net (3)
Halaber, Arabako Lautada zeharkatzen duen galtzada, mendialdeetan eta hegoaldeko arroetan aurki daitezkeen historiaurreko aztarna ugariak eta Gesaltza Añanako gatzaga zuriak (Euskadiko irudirik harrigarrienetarikoa), goza daitezke, besteak beste.
iturriak
También son de especial importancia la calzada utilizada por los peregrinos que recorre la Llanada Alavesa, los abundantes restos prehistóricos de las zonas montañosas y los valles del sur, o las salinas blancas de Salinas de Añana, una de las imágenes más sorprendentes de Euskadi.
fuentes
www.turismoa.euskadi.net (1) www.turismoa.euskadi.net (1)
Halaber, Iturri-Ondon pintxo bikainak dastatzeko parada izango dugu, Arabako Errioxako ardoaz, Getariako txakolinaz eta sagardoaz lagunduta.
iturriak
En Iturri-Ondo también pueden degustarse deliciosos pintxos, acompañados de vino de Rioja Alavesa, Txakoli de Getaria y sidra.
fuentes
www.turismoa.euskadi.net (3) www.turismoa.euskadi.net (3)
Halaber, kostalde inguruan jarraituz gero, lurralde honetako ikurretako batzuk ikusiko ditugu, tartean, Bizkaiko Zubia, Gizateriaren Ondare izendatu duten monumentua, eta Gernika-Lumo, 1937ko bonbardaketa dela eta (ondoren, Picassok koadro ezagunean jaso zuen) balio sinboliko handia duen herria.
iturriak
En la costa, también encontraremos algunos de los emblemas del territorio, el Puente de Bizkaia, declarado Patrimonio de la Humanidad, y Gernika-Lumo, villa con gran carga simbólica por el bombardeo de 1937, que evocaría Picasso en su célebre cuadro.
fuentes
www.turismoa.euskadi.net (1) www.turismoa.euskadi.net (1)
Halaber, mendi-ibilietarako eta mendiko bizikletaz egiteko ibilbideen trackak (.gpx artxiboak) ere eskuragarri izango dituzu. Oso erabilgarri izango dituzu zure mugikorrean/nabigatzailean instalatu ondoren.
iturriak
También te ofrecemos los tracks (archivos .gpx) de las rutas de senderismo y BTT Estos archivos te serán de gran utilidad una vez instalados en tu dispositivo móvil /navegador.
fuentes
www.turismoa.euskadi.net (2) www.turismoa.euskadi.net (2)
Halaber, pilota oso ezaguna da Amerikan, nazioartean duen garrantziaren erakusgarri.
iturriak
La pelota también es muy famosa en América, prueba de su renombre internacional.
fuentes
www.turismoa.euskadi.net (2) www.turismoa.euskadi.net (2)
Halaber, produktu turistiko interesgarrienen inguruko hainbat proposamen jasotzen dira eta baita bidaia-antolatzaileen zerrenda ere.
iturriak
Incluye también una serie de propuestas de los productos turísticos más interesantes así como el listado de los operadores turísticos.
fuentes
www.pasaia.net (1) www.pasaia.net (1)
Villaviciosatar bat itsasoan ibili zen kortsario modura. Halaber, elizako kideak ere izan ziren.
iturriak
También destacaron personalidades de esta familia como miembros del clero.
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Emakumeen Topalekuko edozein espazio erabiltzeko (langileen bulegoak izan ezik) eskaera egin behar da. Horretarako dagokion inprimakia bete beharko da ondorengoak adieraziz: jardueraren helburua eta emakume eta gizonen berdintasunaren susperketarekin duen zerikusia, pertsona edo elkarte eskatzailearen izena eta datuak, ekitaldian izango den pertsona kopurua, zein data eta egunetan erabiliko den, instalazioak behar bezala erabili eta uztearen pertsona arduradunaren izena… Beharrezkoa izango da, halaber, behar diren bestelako materialak eskatzea: DVD, arbela, proiektagailua eta abar.
iturriak
El uso de cualquiera de los espacios de la Casa de la Mujer (excepto los despachos destinados al personal trabajador) está condicionado a su solicitud, mediante impreso escrito, señalando el objetivo de la actividad a celebrar y su relación con la promoción de la igualdad de mujeres y hombres, nombre y datos de la asociación o persona solicitante, número de personas que van a asistir, fecha/s y horario para la/s que se solicita su uso, persona del grupo responsable del buen uso de las instalaciones... . Será necesario también solicitar de antemano otros materiales, como DVD, pizarra, proyector...etc.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Birus batzuk, halaber, eraldaketa zelularra eragiten dute, eta tumoreak sor ditzakete.
iturriak
También algunos virus inducen transformación celular y pueden producir tumores.
fuentes
www.hiru.com (7) www.hiru.com (7)
Bitaminei dagokionez aipagarriak dira A probitamina eta C eta E bitaminak. Halaber, B taldeko B1, B2, B3 eta B6 ematen dituzte.
iturriak
En cuanto a las vitaminas destaca la presencia de provitamina A y de las vitaminas C y E. También aportan otras vitaminas del grupo B como la B1, B2, B3 y B6.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Badaukagu Meatzaritzaren museoa Meatzetan, Pobaleko burdinola ere ireki dugu eskualde berean, Baldamasedako Enkartada museoa urtea amaitu baino lehenago irekiko dugu halaber…Eta industria-ondarean daukagun ikurretako bat –UNESCOk gizateriaren ondare izenda dezan aurkeztu duguna-, Bizkaiko Zubia da, hori ere Bilbotik kanpo.
iturriak
Y uno de los símbolos de nuestro patrimonio industrial –y que hemos presentado a la UNESCO para que lo declare patrimonio de la humanidad- es el Puente de Bizkaia, que también se encuentra fuera de Bilbao.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Halaber, aipagarriak dira Portzelanazko irudiak (Erein, 1981; Iñaki Aldai goitizenarekin argitaratu zuena) nahiz Maria Goikoarenak sortako hiru liburukiak eta Maria Goikoarenak eta bi sortako lau liburukiak (Erein, 1981 eta 1985).
iturriak
También son reseñables Portzelanazko irudiak (Erein, 1981, publicado con el sobrenombre de Iñaki Aldai); y los tres tomos de la serie Maria Goikoarenak y los cuatro de Maria Goikoarenak eta bi (Edit.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Halaber, Apaiz zaharraren guitarra haurrentzako eleberria argitaratu du Irigoienek (Elkar, 1996).
iturriak
También ha publicado la novela para niños Apaiz zaharraren guitarra (Edit. Elkar, 1996).
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Halaber, "Asociación Euskara de Navarra" delakoaren sustatzaile eta sortzaile gisa ageri da Campion; izan ere, ekimena Madrileko "La Paz" aldizkariko lerrotatik zabaldu zuen Campionek eta Iturralde eta Suitek berehala gauzatu zuten.
iturriak
Aparece también como promotor y fundador de la "Asociación Euskara de Navarra" ya que la iniciativa la lanzó desde las columnas de "La Paz" de Madrid y la recogió inmediatamente Iturralde y Suit.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Halaber, azken urtetan ere utzi zuen zenbait liburu: Euskararen ostarteak (1998 euskarari buruzko artikulu luzeak); Giro gori (1998 poesia-lan osoa); Santa María de la Asunción de Hondarribia.
iturriak
También es autor, en los últimos tiempos, de los libros Euskararen ostarteak (1998, artículos largos obre la lengua vasca); Giro gori-Tiempo ardiente (1998, obra poética completa); Santa María de la Asunción de Hondarribia.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Halaber, azpimarragarria da Izagirrek hizkuntzaren arloan egiten duen aukeraketa, izan ere, agureak euskal ijitoen hizkera darabil, erromintxela delakoa, alegia.
iturriak
Es destacable también la opción lingüística de Izagirre, pues el anciano usa el argot de los gitanos vascos, el llamado erromintxela.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Halaber, basilikatik hurbil zegoen haritz oso handi batek ere ospea ematen zion. Haren hutsunean 12 pertsona jar zitezkeen lasai asko, erdian zegoen harrizko mahai batean eserita (P. G.).
iturriak
Lo hacía también famoso un roble de desmesurada corpulencia situado cerca de la basílica, y en cuyo hueco cabían cómodamente 12 personas sentadas alrededor de una mesa de piedra que había en medio (P. G.).
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Halaber, berak euskaraz idatzitako zenbait gutun ere badira.
iturriak
También se dan casos de cartas suyas en euskera.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Halaber, bi antzerki-lan argitaratu ditu: Deusetik izatera (Itxaropena, 1977) eta Gabon Txirrita.
iturriak
También tiene publicadas dos piezas teatrales: Deusetik izatera (Edit. Itxaropena, 1977) y Gabon Txirrita.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Halaber, Deustuko beste inguru batean, San Inazio auzoan, andrazkoek Aurresku bat zuzentzen dute santu horren omenezko festetan.
iturriak
También en otra zona de Deusto dirigen un Aurresku: las mujeres del barrio de San Ignacio, en fiestas de dicho santo.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Halaber, Donostian jaio zen auzoari buruzko historia ere argitaratu zuen: Antigua 1900 (Kutxa, 1992) eta baita autobiografia bat ere: Gertakarien lekuko (Haranburu, 1985).
iturriak
También ha publicado una historia de su barrio natal de San Sebastián: Antigua 1900 (Edit. Kutxa, 1992) y una autobiografía: Gertakarien lekuko (Edit. Haranburu, 1985).
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Halaber, egun hori izaten zen lasto gizona egiten zutenekoa.
iturriak
También era en este día cuando confeccionaban el "Hombre de Paja".
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Halaber, Eleizaldek beste hainbat lan utziz ituen: Landibar eleberria (1918), Razas, lengua y nación vasca (1914), El problema de la enseñanza en el País Vasco (1919, Eusko Ikaskuntzen lehen kongresua); horrez gain hainbat lan itzuli zituen euskarara, esate baterako, Gurutza deunaren bidea (Kempis) edo Halidon Murua (Halidon Hill) eta euskaraz idatzitako hainbat poesia sortu zituen.
iturriak
Eleizalde publicó también una novela, Landibar (1918), Razas, lengua y nación vasca (1914), El problema de la enseñanza en el País Vasco (1919, 1º. Congreso de Estudios Vascos), y algunas traducciones al euskara como Gurutza deunaren bidea (Kempis), Halidon Murua (Halidon Hill) y algunas poesías euskéricas originales.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Halaber, Escritos desde el Partido Nacionalista Vasco (Bilbo, 1982) lanean bere ekoizpena jasotzen da.
iturriak
También recoge su producción Escritos desde el Partido Nacionalista Vasco, Bilbao, 1982.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Halaber, espenseroa (edo espenseroak bat baino gehiago izatekotan) ere izaten zen tartean, hau da, bizilagunek emandakoa banatzeaz arduratzen zena, musikariei ordaintzeko, jan eta edanak ordaintzeko, etab.
iturriak
También existía la figura del espensero, o espenseroak cuando eran más de uno, los cuales de encargaban de administrar lo recibido por los vecinos para pagos de músicos, comidas, etc.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Halaber, euskal literaturaren analista bikaina izan zen Garate, hala, hizkuntza horretako eleberrigintzari buruzko historia argitaratu zuen hainbat liburukitan: Euskal elaberriaren historia (Gero argitaletxea).
iturriak
También ha destacado como analista de la literatura en euskera, con una historia de la novelística en esta lengua, titulada en varios tomos: Euskal elaberriaren historia (Edit. Gero).
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Halaber, ""Euskaltzaleak" taldeko kide aktibo izan zen.
iturriak
Fue también miembro activo de Euskaltzaleak.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Halaber, gaueko jeinuak dira oinezkoak ikaratzen dituen txakurra (Mirokutana); adarrez hornitutako haitzuloetako gizona (marua), artzainak bahitu edo azienda lapurtzen duena; basoko jeinu maltzurra edo otso-gizona (gizotsoa); eta horren maltzurrak ez diren beste zenbait, esate baterako, ireltsuak izenez ezagutzen diren animaliak (astarra, ahari beltza, urdea edo sua jaurtitzen duen txoria).
iturriak
También son genios nocturnos un perro (Mirokutana) que asusta a los viandantes, un hombre cavernícola (marua) con cuernos y que secuestra pastores o roba ganado, el genio maléfico del bosque u hombre lobo (gizotsoa) o menos maléficos, como los animales denominados ireltsuak (asno, carnero negro, puerco o pájaro que escupe fuego).
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Halaber, gogoan izan behar da ekaizte batean haizea dabilenean, txistu edo txakurraren ulu moduko bat entzuten dela. Hori Mateo txistu eta bere txakurrek sortzen dute, amaigabeko ehizaldian baitabiltza.
iturriak
También debemos recordar que cuando en la tormenta suena el viento, se oye una especie de silbidos o aullidos de perros que son originados por el propio Mateo txistu y su jauría de perros, en su alocada cacería sin final.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Baditu, halaber, gillotina bat eta espira metalikoekin koadernatzeko gailu txiki bat.
iturriak
También tiene una guillotina y una maquinita para encuadernar con espiras metálicas.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Halaber, hainbat artikulu idatzi zituen, armagintzari buruzkoak orokorrean; baina baita euskarari buruzkoak ere.
iturriak
Autor también de diversos artículos, generalmente referentes a la armería aunque también sobre el euskara.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Halaber, haurren folkloreari dagozkion beste alderdi batzuk topa ditzakegu, esate baterako, bildumazaletasun anitza, bilketa ugari, jolas ludikoen eta jostailu soinudun edo musikadunen eraketa.
iturriak
También podemos encontrar otros aspectos propios del folklore infantil como la gran variedad de coleccionismos, recolecciones diversas, elaboración de juguetes lúdicos y juguetes sonoros o musicales.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Halaber, herrialdeko beste autore batzuek emakumezkoek zein gizonezkoek zuzendutako dantza hauek aurkezten dizkigute.
iturriak
También otros autores del país nos presentan este hecho de danzas dirigidas tanto por hombres como mujeres.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Halaber, ingeniari eiteak bultzatuta, askotariko gailuak asmatu zituen.
iturriak
También, llevado por cierta vena de ingeniero, inventa artefactos diversos.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Halaber, interprete gisa aritu zen hauetan: Nemesio Sobrevilaren Al Hollywood madrileño (1927), Francisco Camachoren Zalacaín el aventurero (1928) eta Leo Mitllerren Manslaughter (Zentzakaitza) (1931).
iturriak
También participó como intérprete en Al Hollywood madrileño de Nemesio Sobrevila (1927), Zalacaín el aventurero de Francisco Camacho (1928) y Manslaughter (La incorregible) de Leo Mitller (1931).
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Halaber, jakina da beste eleberri bat prestatzeb ari zela, La Monja izenburuarekin. Eleberri haren jatorrizkoa, baldin eta badago, bere oinordekoek izango dute.
iturriak
También se sabe de una novela en preparación, La Monja, cuyo original, de existir, lo tendrán sus herederos.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Halaber, Konstituzioaren aitzinsolasean honako borondatea aipatzen da: "Babesa ematea espainiar guztiei eta Espainiako herri guztiei, hala giza eskubideen arloan nola beren kultura eta tradizio, hizkuntza eta instituzioenean".
iturriak
El Preámbulo de la Constitución habla también de la voluntad de "proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones".
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Halaber, La Unión Patriótica alderdiko kide izan zen eta 1928an hartako hautagai modura aurkeztu zen probintziako hauteskundeetan.
iturriak
La Unión Patriótica, de la que también fue miembro, lo presentó a las elecciones provinciales de este ultimo año.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Halaber, Luciano Sanchez Santare irakaslearen ikasle partikular izan zen.
iturriak
También estudió, como alumno particular, con D. Luciano Sánchez Santaré.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Halaber, posible da foru-komunikazioaren aspektu batzuk aldatzea.
iturriak
También es posible modificar alguno de los aspectos propios del régimen de comunicación de bienes.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Halaber, Ribaryren Ensayo sobre la lengua vasca itzuli zuen hungarieratik. Gainera, ohar polemiko batzuk erantsi zizkion.
iturriak
También tradujo del húngaro el Ensayo sobre la lengua vasca de Ribary al que dotó de unas polémicas notas.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Halaber, trikitixa da taldeak jotzen duen lau konposaketa klasikoetako bat.
iturriak
Trikitixa es, también, una de las cuatro composiciones clásicas que interpreta el grupo.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Halaber, urte hartan Donostiako Kur Galerian jarri zuen bere obra ikusgai:
iturriak
También en este mismo año expone en la donostiarra Galería Kur:
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Halaber, zuzenbide askotan estatuaren aurkako delituak nazioaren aurkakoak dira; Espainiar zuzenbideak ere, estatuko defentsa edo segurtasuna izendatzeko, "nacional" erabiltzen du.
iturriak
Asi mismo, en muchos derechos, los delitos contra el estado son contrarios a la nación; el derecho español también utiliza para nombrar la defensa y seguridad del estado el término "nacional".
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Bonapartek, halaber, euskalkien mapa bat egin zuen Carte des Sept Provinces Basques izenekoa, eta sailkapen horrek gaur egun arte iraun du, aldaketatxoren bat edo besterekin.
iturriak
Bonaparte elaboró también un mapa dialéctico Carte des Sept Provinces Basques, que aunque con algún cambió, ha perdurado hasta nuestros días.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Baina halaber, immigrazioa ulertzeko elementu positiboak ere daude; obretan, fabriketan eta abarretan lan egiten duen pertsona-kopurua, besteak beste.
iturriak
Pero también hay elementos positivos para comprender la inmigración.
fuentes
www.euskadi.net (1) www.euskadi.net (1)
Undak jakinarazi du, halaber, kargua hartu zuenean “SPRI Taldearen goi-zuzendaritzako kontratuekin loturiko txosten juridiko bat eman ziotela, ia guztiak biltzen zituena, eta banaka deklaratzen zuten ez zirela uztartzen zeuzkaten ahalmenekin.
iturriak
Unda ha desvelado también que a su llegada al cargo le fue facilitado “un informe jurídico relacionado con los contratos de alta dirección del Grupo SPRI; con prácticamente la totalidad de ellos, que declaraba individualmente cada uno como no acordes con los poderes que ostentaban.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Ildo horretatik, logikoa dirudi hiriaren eredu augustoarraren krisia hemen ere eman zela ondorioztatzea, Estatuak egiten zuen gero eta presio bortitzagoaren ondorioz, finantza mailan, autonomia murriztutako herriak eta hiriak ikusita. Halaber, aipatu herri eta hiriak, gero eta zapaltzaileagoa zen politika fiskal baten instrumentu baino ez zirela bihurtzen ikusita, eta gainera, tokiko haborokinak, partida fiskaletan, Estatuko kutxara bideratzen zenez gero eta gehiago, herri eta hiri hauek hirigintza jardunean esku-hartzeko gaitasuna ere murriztua zutela ikusita, eta, azken batean, euren burua, eliteen gidaritzak sustatzen dituen aurreikuspenak betetzeko ezgaitzat jotzen zutela ikusita, hala, aipatu eliteak udal erakundeetatik urruntzeko joera azaltzen zuten eta nolabait hiriaren geroaz arduratzeari utzi zioten.
iturriak
Visto lo cual, parece lógico concluir que la crisis del modelo augusteo de ciudad se da también aquí, a resultas de ver municipios y ciudades recortada su autonomía financiera por la creciente presión del Estado que los convierte en meros instrumentos de una política fiscal cada vez más opresiva, de ver también limitada su capacidad de actuación en lo urbanístico por el creciente trasvase, vía fiscal, de los excedentes locales a las arcas del Estado, y, en fin, de revelarse unos y otras incapaces de llenar las espectativas de promoción de las elites rectoras que, a la larga y en mayor o menor número, tienden a alejarse de las instituciones municipales y a desligarse en cierto modo de la suerte de la ciudad.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Bankuan, halaber, Alzheimer eta Parkinson gaixotasunak dituztenen laginekin ere egiten dute lan.
iturriak
Trabaja también con muestras de enfermos de Alzheimer y Parkinson.
fuentes
www.ehu.es (1) www.ehu.es (1)
Ingeniaritza Elektrikoko Graduaren orientazio profesionala egokitu egiten zaio energia elektrikoa sortu, garraiatu eta banatzeko enpresen eskaerari; izan ere, enpresa horiek arlo hauetako profesionalak behar dituzte: ekipo eta instalazio elektrikoen diseinua eta eraikuntza; ekipo eta instalazio horien mantentze-lanak; ekipo eta instalazio mota ororen zainketa eta maneiua; gailu eta aplikazioen argiztapena, diseinua eta garapena; kontratazioa eta erosketen gestioa, eta abar.Halaber, prestakuntza-profila beste sektore batzuetako enpresen beharretara ere egokitzen da; besteak beste, sektore hauetara: autoen fabrikazioa, siderometalurgia, trenak, garraioa, ontziolak, ijezketa eta trefilaketa, findegiak, elektronika-industria eta ordenagailuak, eta abar. Industria horiek guztiek ingeniaritza elektrikoko espezialistak behar dituzten berenplantillan, fabrikazio-prozesu guztietan makinaria elikatu eta kontrolatzen duen energia elektrikoaren beharra baitute.
iturriak
El Grado en Ingeniería Eléctrica tiene una orientación profesional que se ajusta a la demanda de las empresas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica que precisan especialistas en campos tales como el diseño y construcción de equipos eléctricos e instalaciones eléctricas, el mantenimiento de dichos equipos e instalaciones, la protección y maniobra de todo tipo de equipos e instalaciones, la iluminación, el diseño y desarrollo de dispositivos y aplicaciones, la gestión de la contratación y compras, etc.El perfil formativo se adapta también a las necesidades de empresas de otros sectores como son los de fabricación de automóviles, industria siderometalúrgica, trenes, transportes, astilleros, laminación y trefilería, refinerías, industria de la electrónica y ordenadores, etc. Que cuentan en sus plantillas con especialistas en este campo, puesto que todos losprocesos de fabricación precisan para su funcionamiento de la energía eléctrica que alimenta y controla su maquinaria.
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Garbiketa zerbitzuena halaber, Europako Egunkari Ofizialean era argitaratu izan da.
iturriak
El de los servicios de limpieza también ha sido publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Bazen, halaber, kirol urpekaritzan aritzen zenik.
iturriak
Existían también los que hacían submarinismo deportivo.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Komedia Onenaren Saria eman zioten, halaber, Terra di Siena Zinemaldiko X. ekitaldian.
iturriak
Logró también el Premio a la Mejor Comedia en el X Terra di Siena Film Festival.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Kudeaketa-karguei dagokienez, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Politika Zientzia Politikorako zuzendaria izan zen, eta 2006. urtetik, FEBSeko (Federation of European Biochemical Societies) Argitalpen Batzordeko presidentea da. Halaber, Bizkaia Biofisika Fundazioko sortzailea eta presidentea da.
iturriak
En cuanto a cargos de gestión fue Director de Política Científica, Departamento de Educación, Universidades e Investigación, Gobierno Vasco, y desde 2006 es Presidente del Comité de Publicaciones de FEBS (Federation of European Biochemical Societies) También es Fundador y Presidente de la Fundación Biofísica Bizkaia.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Energia-kontsumitzaileen eta ekoizleen arteko geografia-banaketa desorekatuak energiaren merkataritzaren alde egiten du nazioartean, baina gatazkak eragiten ditu halaber.
iturriak
La desequilibrada distribución geográfica entre los consumidores de energía y los productores favorece el comercio energético a nivel internacional, pero también es fuente de conflictos.
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Halaber, Bidezabal Klubeko kide diren eta Ermuan entrenatzen duten beste lau atletek ere bertan izango dira: Mikel Jiménez Fernández (Galdakao), Vicente Rodríguez Ventoso (Lekeitio), Xabier Presa Abrisqueta (Ugao) eta Fernando Campo Barriosuso (Gasteiz).
iturriak
Asimismo, también participarán en la prueba otros cuatro atletas pertenecientes al Club de Atletismo Bidezabal que entrenan en Ermua: Mikel Jiménez Fernández (de Galdakano), Vicente Rodríguez Ventoso (de Lekeitio), Xabier Presa Abrisqueta (de Miravalles) y, por último, el vitoriano Fernando Campo Barriosuso.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Egungo errealitate ekonomikoarekin bat datozen neurriak hartzeko asmoz, Donostiako Sustapenak ahalegin handia egin du, halaber, Donostiako ekonomiari buruzko datu eguneratuenak izateko.
iturriak
Con el objetivo de tomar medidas ajustadas a la realidad económica, el Ayuntamiento, desde Fomento de San Sebastián, ha hecho un esfuerzo también por contar con los datos más actualizados de la economía donostiarra.
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Halaber, egun horiek, zentrotik hamarkada luze honetan pasa diren ehunka ikasle ermuarrak eta ingurukoak berrelkartzeko aukera izan dezatela. Ikasleak beraiek izan baitira zentroko protagonistak eta egun, enbaxadorerik onenak.
iturriak
Así como también servir de punto de encuentro para los cientos de jóvenes de Ermua y de otras localidades colindantes que, durante más de una década, han pasado por las aulas del centro y que son, realmente, los verdaderos protagonistas y los mejores representantes del buen hacer del C.I.P.
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Halaber, egunotan, zentrotik hamarkada luze honetan pasa diren ehunka ikasle ermuarrak eta ingurukoak berrelkartzeko aukera izango dute. Ikasleak beraiek izan baitira zentroko protagonistak eta egun, enbaxadorerik onenak.
iturriak
Así como también servir de punto de encuentro para los cientos de jóvenes de Ermua y de otras localidades colindantes que, durante más de una década, han pasado por las aulas del centro y que son, realmente, los verdaderos protagonistas y los mejores representantes del buen hacer del C.I.P.
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Halaber, emakume eta gizonen berdintasunaren eremuko organismo eta erakundeek lagatako erakusketa tematikoak ere izaten dira.
iturriak
También se exhiben exposiciones temáticas cedidas por organismos e instituciones relacionadas con el ámbito de la igualdad de mujeres y hombres.
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Halaber, eta Udaltzaingoarekin batera, Komentukua kaleko zirkulazio-arauen berri eman dute hirizainek, eta Eskolako Bidea delako programa ezagutarazi, jendeak jarduketa horiek ezagutu dezan informazioa emanez eta, bereziki, Ermuko eskola-umeen eskolara joan-etorriak seguruagoak bihurtuz.
iturriak
También, en colaboración con la Policía Municipal, los/as Agentes Cívicos/as han informado sobre la regulación del tráfico en la calle Komentukua y sobre el programa de Caminos Escolares, contribuyendo con su labor a que la ciudadanía haya sido informada de estas intervenciones y, en particular, a hacer más segura la ida y vuelta al colegio de los/as escolares de Ermua.
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Halaber, euskaltegiak berariazko prestakuntza ikastaroak eskaintzen dizkie gremioei eta talde bereziei, kasurako merkatari, atzerritar, guraso eta abarrei.
iturriak
Asimismo, también ofrece formación específica para gremios y grupos especiales como, comerciantes, extranjeros, padres-madres, etcétera.
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Halaber, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeak aurreikusitako gainerako lekuetan ere aurkeztu ahal izango dira.
iturriak
También pueden presentarse en aquellos otros lugares previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Halaber informazio gehiago ere izango duzue geltokietan eta geralekuetan.
iturriak
También pueden informarse en las estaciones y apeaderos.
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Halaber, interneten dagoen hainbat materialaren berri ere ematen da, esaterako erakunde edo elkarteen web-guneak edo bestelako baliabideak kontsultatarako.
iturriak
Asimismo, también se ofrecen otras nueve direcciones de Internet en donde puede consultarse y asesorarse sobre organismos y organizaciones u agentes que trabajan con ese objetivo, así como materiales de consulta.
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Halaber, José Luis Clemente Albiz zinegotziak Pertsonaleko Batzordearen mahaiburutza izango du bere esku, Felix Prol Salgado zinegotzia ere batzorde horretako kide izanik.
iturriak
Asimismo el concejal, José Luis Clemente Albiz, presidirá la Comisión de Personal, en la que también se integrará el concejal, Félix Prol Salgado, a fin de que representen al Ayuntamiento en el citado órgano de representación del personal.
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Halaber, kultura alorraren barne ere, martxorako hiru antzerki programatu dira eta horietan guztietan emakumea gaien ardatz izanen da.
iturriak
En el apartado cultural también están programadas tres obras de teatro, cuyo eje o temática es la mujer.
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Halaber, lehiaketatik kanpo ere, ‘Adunia’ eta iazko irabazleak ‘La camerata cervantina’ taldeen emanaldiak ere ikusi eta horiekin gozatu ahal izan dugu.
iturriak
Además, actuaron también los ermuarras de ‘Adunia’ y los vencedores de 2010 ‘La camerata cercantina’, ambos fuera de concurso.
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Halaber, munduko edozein lekutatik leiho hau ireki eta gure herria, bertako jendea, ohiturak, eta azken baten Ermua bera, ezagutzea erabakitzen duten haientzat erabilgarri izatea nahiko genuke interneteko atari hau.
iturriak
También queremos que este portal web sirva a quienes desde cualquier lugar del mundo decidan asomarse a esta ventana, de modo que puedan conocer nuestra Villa, nuestras gentes y costumbres, en definitiva, conocer Ermua.
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Halaber, Renfek baimendutako finantza-erakundeetako kreditu edo zordunketa-txartelekin lotuta joan daiteke, balio erantsi gisa
iturriak
También podrá ir asociada, como valor añadido a Tarjetas de crédito o Débito emitidas por entidades financieras autorizadas por Renfe
fuentes
www.turismoa.euskadi.net (2) www.turismoa.euskadi.net (2)
Ostatu-gauen kopuruari dagokionez, halaber, aurtengo hazkunde metatua % +12,1 izan da, joan den urtearen aldean.
iturriak
También en pernoctaciones el crecimiento acumulado de este año con respecto al pasado es del +12,1%.
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Halaber, Udaltzaingoak Komentukua eta Bizkaia Etorbideko kaleetarako ere aldaketak aurreikusi ditu.
iturriak
Asimismo, la Policía Municipal ha coordinado también otros cambios que afectará a las calles adyacentes como Komentukua y la Avenida de Bizkaia.
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Halaber, Udaltzaingoak Zubiaurreko aparkalekua –merkatu txikia jartzen den legua- itxita eta erreserbaturik mentenduko du azokara ganaduarekin eta generoarekin datozenentzat.
iturriak
Asimismo, la Policía Municipal ha coordinado también otros cambios que afectará al tráfico.
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Halaber, Xabier Aboitizek pisu-jaurtiketako bere marka hobetu zuen eta Mario Afonso ermuarrak erregistrorik onenarengandik oso hurbil geratu zen. Honek 300 metroko hesi-lasterketa korritu zuelarik.
iturriak
Destacar también la actuación de Xabier Aboitiz, que mejoro su marca personal en Peso, y el ermuarra Mario Afonso que quedo muy cerca de su mejor registro, en la especialidad de 300 metros vallas.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Ekintza horren bidez, halaber, ezbeharren prebentziorako har daitezkeen segurtasun-neurriak aztertu eta ebaluatu nahi dira.
iturriak
Esta acción también pretende analizar y evaluar las medidas de seguridad que se pueden adoptar para la prevención de dichas incidencias.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Erdi Aroan, polifonia asko zabaldu zen eta musika elizetan jotzen zen bereziki, baina bazegoen, halaber, herri-musika, juglareek eta trobadoreek eskaintzen zutena.
iturriak
En la época medieval, en la que se desarrolla la polifonía, la música se interpreta fundamentalmente en las iglesias, aunque también existe música popular, como la que ofrecen juglares y trovadores.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Bere lanerako, haritz amerikarraren zura erabiltzen du gehienbat -frantsesa ez delako behar bezain lehorra iristen-, baina intxaurrondo, gereziondo, gaztainondo, pago, sapelly eta beste hainbat zuhaitzen zurak ere erabiltzen ditu. Halaber, eraitsitako baserrietatik ateratako zura lantzea ere gustatzen zaio.
iturriak
Usa para su trabajo principalmente madera de roble americano (el francés no suele venir tan seco), aunque también trabaja con otros materiales como el nogal, cerezo, castaño, haya, sapelly, etc. También le gusta usar madera proveniente de caseríos derribados.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Enpresa eta teknikari espezializatuei aholkularitza eska ahal izango da, halaber, gaiari lotua dagoen informazioa baliogarria ere lor daiteke (web-ak, gidaliburuak eta diru laguntzak).
iturriak
También se puede solicitar asesoría a empresas y a técnicos especializados, así como obtener información de interés (webs, guías y subvenciones).
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Epaimahaiak hautatuko ditu, halaber, Cannesko hurrengo Zinemaldian beren lanekin Short Film Corner (Cannesko Merkatuak film laburrei eskainitako gunea) lehiaketan parte hartzeko aukera izango duten hiru zuzendariak.
iturriak
El jurado determinará también los nombres de tres directores que tendrán la posibilidad de participar con sus obras en el Short Film Corner, espacio del Mercado de Cannes dedicado al cortometraje, del próximo Festival de Cannes.
fuentes
www.donostia.org (2) www.donostia.org (2)
Epaimahaiak zehaztuko du, halaber, nor izango diren Cannes-eko hurrengo zinema jaialdiaren Short Film Corner-en parte hartzeko aukera izango duten hiru zuzendariak.
iturriak
El jurado determinará también los nombres de tres directores que tendrán la posibilidad de participar con sus obras en el Short Film Corner del próximo Festival de Cannes.
fuentes
www.donostia.org (6) www.donostia.org (6)
Epe beraren barruan, halaber, sinadurak ezagutu edo legeztatzeko aurkeztu zaizkien egitate, egintza edo negozio juridiko berak biltzen dituzten agiri pribatuen zerrenda igortzera ere behartuta egongo dira.
iturriak
También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Epe horretan jarri nahi dira praktikan, halaber, sakelakoen estrategia (agenda sakelako hainbat gailutan jasotzeko aukera) eta gaikako widget eskatuenak (haur-programazioa, euskarazko programazioa, eta abar) hedatzea.
iturriak
Es este también el plazo para poner en práctica la estrategia móvil (recepción de agenda en dispositivos móviles varios) y la extensión de los widget temáticos más solicitados (programación infantil, programación en euskera, etc…).
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Ohitura zabaldua izan zen, halaber, garai batean, etxerik etxe eskatzea gabonsaria lanbide jakin batzuetakoek (gauzainak, postariak, kale-garbitzaileak...), herritarrei Gabon festa zoriontsuak opatzen zizkien bitartean.
iturriak
También fue práctica reiterada, durante una época concreta, el solicitar por las casas el "aguinaldo" a cargo de diversos gremios (serenos, carteros, barrenderos, etc.) mientras felicitaban las fiestas navideñas a los usuarios en general.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Erabiltzaileek, halaber, kontuan hartu beharreko hobekuntza eta eskaera batzuk proposatu dituzte.
iturriak
Los usuarios también plantean una serie de mejoras y demandas a tener en cuenta.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Eskala minorra: zazpi notek osatzen dute halaber, baina oraingo honetan, tonuerdiak, II eta III, V eta VI graduen artean daude.
iturriak
Escala menor: compuesta también por siete notas, pero esta vez los semitonos están entre los grados II y III, y V y VI.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Espektroetako lerroek eman diezagukete, halaber, izarrean dauden eremu magnetikoen berri ere.
iturriak
Las líneas de los espectros nos informan también de los campos magnéticos que hay en las estrellas.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Erronkak eta alternatibak partekatu nahi ditugu Europako gainerako hiriekin, eta, halaber, herritarren mugimenduek ematen dituzten aukerak lagundu nahi ditugu; horretarako esperientziak trukatuko ditugu eta Europako sareekin batera lan egingo dugu.
iturriak
Queremos compartir retos y alternativas con el resto de Europa y, también, apoyar las opciones de los movimientos ciudadanos, desde el intercambio de experiencias y el trabajo en común con redes europeas.
fuentes
www.donostia.org (2) www.donostia.org (2)
Eta erabaki zuen, halaber, “hirian egin beharreko ekitaldi publiko eta babes-keinu instituzionalak esparru egokietan erabakitzea, biktimak oroitzeko ez ezik, bakea eta elkarbizitza askea lortzeko baterako hausnarketa egiteko baliagarri izan daitezen.
iturriak
Y acordó también “decidir en los marcos adecuados los actos públicos y gestos de apoyo institucionales a realizar en la ciudad, para que sean, además de un recuerdo a las víctimas, una reflexión conjunta para alcanzar la paz y la convivencia en libertad”.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Bide handia dago egiteko hizkuntzaren garapen iraunkorrean. Baina kontuan hartzekoa da, halaber, gaur egun hizkuntza-taldeen eta hiztunen arteko harremana handituz doala arian-arian.
iturriak
Queda mucho camino por andar en la creación de un desarrollo lingüístico sostenible, pero también hay que tener en cuenta que el momento actual se caracteriza por un aumento exponencial del contacto entre los grupos lingüísticos y sus hablantes.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Bide horretatik, beste material batzuk egoteaz gain, bilduko ditugu halaber lanerako behar ditugun materialak.
iturriak
Por esa vía, a parte de los otros materiales que ya existen, también recabaremos los materiales que necesitemos para trabajar.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Tipologia orokorrari dagokionez, jauregia izan zen eraikin hedatuena eta hamaika egitura ezagutu ditu, nahiz eta erlijio-arkitekturan gertatu bezala, oinplano laukizuzenak eta apaingarri gabezia ziren irizpide nagusi, halaber, defentsa-izaera desagertu zen eta dorreak, eguterak, heraldikak, burdin hesiak, angeluetako zaintza-etxolak, teilatu-hegalak, eta, batez ere, goialdeko solairuetan bao ederrak eta logiak agertzen dira.
iturriak
Respecto a la principal tipología, el palacio fue el edificio más extendido y también conoció una enorme variedad de composiciones, aunque las constantes fueron, como en la arquitectura religiosa, las plantas rectangulares y la ausencia de decoración en los paramentos, así como la desaparición del carácter defensivo y la presencia de torres, solanas, heráldicas, rejería, garitas en los ángulos, aleros y, sobre todo, generosos vanos e incluso logias en sus pisos altos.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Euskal Etxearen egoitzan (Jovellanos 3), besteak beste Madrilen bizi diren hainbat donostiarren aurrean, alkateak honako hau adierazi du, halaber: “gutako askok uste dugunez, kultura da terrorismoa eta beldurra, fanatismoa edo globalizazioaren gizartearen unean uneko krisi guztiak prebenitu eta sendatzeko modurik onena.
iturriak
En la sede de Jovellanos 3, y con presencia entre otros de numerosos donostiarras que residen en Madrid, el Alcalde se ha referido también a que “muchos de nosotros pensamos que el terrorismo y el miedo, el fanatismo o las diferentes crisis que atraviesa la sociedad de la globalización, se previenen y se curan con más cultura.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Ezaguna zitzaien, halaber, imantazioaren fenomenoa; alegia zenbait gorputzek imanekin kontaktuan jartzerakoan haien ezaugarriak hartzen dituzten fenomenoa.
iturriak
También se había constatado el fenómeno de la imantación, por el cual algunos cuerpos adquieren propiedades características de los imanes cuando se ponen en contacto con ellos.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Ezaugarri horien araberakoa izango da, halaber, gizakiak harri hori etorkizunean aprobetxatu ahal izatea ala ez.
iturriak
De estas propiedades dependerá también el aprovechamiento futuro de la roca por el ser humano.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
XIV. mendetik aurrerako garapen ekonomikoak biztanleria haztea ekarri zuen, eta, horren ondorioz, hazi egin ziren, halaber, gizarte eta kultur oparotasuna.
iturriak
El desarrollo económico a partir del siglo XIV repercutió en el aumento de la población y, por consiguiente, creció también la prosperidad social y cultural.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Ezinbestekoa da, halaber, aldez aurretik zuhurtziaz jokatzea: haizetako-garbigailuen gomek egoera ezin hobean egon behar dute.
iturriak
Imprescindible también , haber sido precavido: las gomas de los limpiaparabrisas deben estar impecables.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Gainera, azterlanean jasotako proposamena Donostia landa-bideen sarera hurbiltzeko da baliagarri, gune naturalak, auzoak eta udalerriak oinez zein bizikletaz lotzeko aukera eskaintzen duena, eta baliagarri da, halaber interes etnografiko handiko ibilbideak sortzeko, mendetan zehar nekazaritza-ibarrak izandako aberasgarritasunaren adierazgarri diren zenbait baserri ikusteko aukera eskainiz.
iturriak
La propuesta que recoge el estudio sirve también para acercar San Sebastián a la red de caminos rurales que ofrecen la posibilidad de conectar espacios naturales, barrios, municipios tanto a pie como en bicicleta y crea itinerarios de interés etnográfico en los que se descubren un conjunto de caseríos que representan la riqueza de la vega agrícola a lo largo de los siglos.
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Jardueraren deskribapena: Liburutegiak eskaintzen dituen zerbitzu eta materialak, eta ekintzen egitarauak Sallabente auzoan (astelehenean), San Pelayon (asteartean) eta Okin-Zurin (asteazkenean)erakutsiko ditu. Halaber nahi duenak bazkide txartela egin ahal izango du. Umeentzako ikusentzunezkoak ere eskainiko dira.
iturriak
Descripción de la actividad: La biblioteca mostrará en los barrios de San Lorenzo (lunes), San Pelayo (martes) y Okin-Zuri (miércoles) los servicios que ofrece, los materiales con que cuenta, la agenda de actividades y dará la posibilidad de hacerse socia/o. También habrá actividades para niños/as.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Gipuzkoako ahaldun nagusi Markel Olano eta Euskal Eurohirian sartuta dauden herrietako alkate ugari —Jean Grenet (Baiona), Didier Borotra (Biarritz), José Antonio Santano (Irun) eta Aitor Kerejeta (Hondarribia), besteak beste— bertan zirela, Donostiako alkateak aipatu zuenez, halaber, “gauza asko egin ditzakegu elkarrekin ordezkatzen ditugun herritarren alde.
iturriak
En presencia del Diputado General de Gipuzkoa, Markel Olano, y de numerosos Alcaldes de las localidades que forman parte de la Eurociudad Vasca -Jean Grenet (Baiona), Didier Borotra (Biarritz), José Antonio Santano (Irún) y Aitor Kerejeta (Hondarribia), entre otros- el Alcalde donostiarra se refirió también a que “podemos hacer muchas cosas juntos en favor de la ciudadanía que representamos.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Gogoan hartu, halaber, txakurraren jabeak beti eraman behar dituela Udalak emandako dokumentuak, animaliarekin espazio publiko batean dagoen bakoitzean.
iturriak
Recordar también, que el dueño del perro debe llevar los documentos que concede el Ayuntamiento cada vez que esté en un espacio público con el animal.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Garrantzitsuak dira, halaber, historia pertsonala eta familiarra, perfekzionismorako joera, familiaren desegituraketa, familiaren eta gizartearen itxaropen gehiegizkoei men egitea...
iturriak
También son importantes la historia personal y familiar, la tendencia al perfeccionismo, la desectrucuturación familiar, el sometimiento a las excesivas familiares y socioculturales...
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Gogoratu behar da, halaber, hiriko Gobernuak ebatzi zuela Merkatarien eta Ostalarien Elkarteekin elkarrizketa berezi bat egitea etxebizitza bihurtu nahi diren eta eragozpen izan daitezkeen beste jarduera batzuen aldamenean dauden lokalen gaia lantzeko.
iturriak
Hay que recordar también que el Gobierno de la ciudad resolvió abrir una interlocución especial con las Asociaciones de Comerciantes y Hosteleros para tratar el tema de los locales que pretenden transformarse en viviendas y son colindantes con otras actividades que pueden resultar molestas.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Gotzainak, halaber, Elizbarrutiko Museoa gaur egun Aterperen egoitza den Familia Santuaren elizatik Santa Maria basilikaren instalazio berrietara lekualdatzeko Udalaren laguntza eskatu dio alkateari.
iturriak
El Obispo también ha pedido al Alcalde ayuda municipal para el traslado del Museo Diocesano desde la Iglesia de la Sagrada Familia, sede actual de Aterpe, a las nuevas dependencias de Santa María tras el proceso de rehabilitación de la basílica.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Gotzainak, halaber, laguntza eskatu dio Udalari, Madrilen abuztuaren 16tik 21era bitarte ospatuko den Gazteen Munduko Jardunaldia dela-eta Donostiara abuztuaren 12an eta 14an munduko alde guztietatik iritsiko diren 6.000 gazteei ostatu emateko.
iturriak
El Obispo ha solicitado también colaboración del Ayuntamiento para alojar a 6.000 jóvenes de todo el mundo que llegarán a San Sebastián entre el 12 y el 14 de agosto de camino a la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en Madrid con el Papa del 16 al 21 de agosto.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Gaur egun munduko ekoizpenaren % 90 Indian eta Pakistanen pilatzen bada ere, ekialdeko beste herrialdetan ere ekoizten dute, besteak beste, Libanon, Turkian, Sirian, Iranen eta Nepalen. Halaber, Kolonbian, Argentinan eta Txilen ere landatzen dituzte txitxirioak.
iturriak
Actualmente, el 90% de la producción mundial se concentra en India y Pakistán, pero los garbanzos también son un cultivo importante en otros países orientales como Líbano, Turquía, Siria, Irán y Nepal; así como en Colombia, Argentina y Chile.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Halaber, adierazi behar da gaueko autobusen erabiltzaile kopuruak ere gora egin duela, 220.650 bidaiari izan baitira.
iturriak
También es importante destacar el incremento de usuarios de los autobuses nocturnos que se han situado en 220.650 viajeros.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Halaber, aurreikusten da uda honetan hasiko direla eraikitzen etxebizitza-bloke berria Añorgako hirigunean, Cementos Rezolaren finkaren barruan eraitsi behar den eraikinean bizi ziren 19 familiak berriz kokatuko diren etxebizitza-blokea hain zuzen ere.
iturriak
También este verano se prevé el inicio del nuevo bloque de viviendas en el núcleo urbano de Añorga donde se realojarán las 19 familias que habitaban en el edificio a derribar dentro de la finca de Cementos de Rezola.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Halaber, autobusak puntu berean bilduko direnez, erabiltzaileak errazago identifikatuko ditu espazioak, eta are garrantzitsuagoa dena, bidaiariak autobusera sartzeko baldintzak ere hobetu egingo dira.
iturriak
También permite la reagrupación de los autobuses en un mismo punto, facilitando al usuario la identificación de espacios y lo que es más importante la mejora de las condiciones de acceso de los pasajeros a los autobuses.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Halaber, Bidebieta, Antigua, Altza, Intxaurrondo eta Herreran barrena ibiliko dira kaldereroen konpartsak ere.
iturriak
También saldrán comparsas de caldereros por Bidebieta, antiguo, Altza, Intxaurrondoy Herrera.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Halaber, Donostiak Kulturaren Europako Hiriburu izateko dituen balioak eta merezimenduak azpimarratu ditu Hereuk.
iturriak
Hereu también ha destacado los valores y méritos de San Sebastián para conseguir ser designada Capital Europea de la Cultura en 2016.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Halaber, ekipamendu publikoetarako (Tabakalera, Kusaala handitzea) eta ekipamendu pribatuetarako (Goienetxe Fundazioa, Nafarroako Unibertsitateko Estola EUGT, Real Sociedad futbol-taldea Zubietan) hainbat lurzatiren hirigintza-erregimena egokitu da.
iturriak
Se ajusta también el régimen urbanístico de diversas parcelas destinadas a equipamientos públicos (Tabakalera, ampliación del Kusaal) y de equipamientos privados (Fundación Goienetxe, Escuela de la Universidad de Navarra, EUGT, Real Sociedad en Zubieta).
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Halaber, gaixotasunagatik edo ezintasun fisikoagatik botoa emateko lekura joateko arazoak dituzten hautesleek eman ahal izango dute botoa posta bidez.
iturriak
También pueden votar por correo los electores que por enfermedad o incapacidad física, no pueden personarse en el lugar de votación.
fuentes
www.donostia.org (2) www.donostia.org (2)
Halaber, gaixotasunagatik edo ezintasun fisikoagatik botoa emateko lekura joateko arazoak dituzten hautesleek ere eman ahal izango dute botoa posta bidez.
iturriak
También pueden votar por correo los electores que por enfermedad o incapacidad física, no pueden personarse en el lugar de votación.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Halaber, gazteentzako eta adinekoentzako 100 apartamenturen giltzak entregatu dira Marrutxipin, hileko batez besteko alokairua 225 izanik.
iturriak
También se han dado las llaves de 100 apartamentos de jóvenes y mayores en Marrutxipi, con un alquiler mensual de 225 euros.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Halaber, harresitik metro eta erditik beherako distantzian zeudenak kendu dira, gotorlekuaren ikuspegia berreskuratzeko. Lanek denboraren iragaitea errespetatu dute.
iturriak
También se ha procedido a retirar aquellos ejemplares que se encuentren en una distancia menor al metro y medio de la muralla, con el fin de recuperar la perspectiva visual de la fortificación.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Halaber, haur-jolasen eremu berriak sortuko dira, berdeguneak hobetuko dira eta lurrak berriz zolatuko dira, baita iragazgaiztu ere.
iturriak
Se crean, también, nuevas zonas de juegos infantiles, se mejoran espacios verdes y se repavimentan los suelos, que serán impermeabilizados.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Halaber, hirian gauzatutako hainbat jardun ezagutzeko aukera izan zuten, hala nola Eskola Bidea edo merkantziak bizikletaz banatzea.
iturriak
También pudieron conocer actuaciones llevadas a cabo en la ciudad como el Camino Escolar o la distribución de mercancías en bicicleta.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Halaber, Hitzarmenaren arabera Kirol Kontseilu Gorenak konpromisoa hartu du Batzorde Paralinpikoari proiektuaren berri emateko eta, paralinpikoen errendimendu handiko kirolari dagokionez, haren parte-hartzea eta aholkularitza errazteko.
iturriak
El Consejo Superior de Deportes se compromete también en el Convenio a informar al Comité Paralímpico del proyecto y facilitar su participación y asesoramiento en el mismo en relación con el deporte de alto rendimiento de paralímpicos.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Halaber, ibilbideei, GPS-ari, bideoei eta antzekoei buruzko informazioa dago.
iturriak
También hay información de las rutas, GPS, vídeos, etc.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Halaber, I+Gren proiektu estrategikoen diru-laguntzen sarrerak ere igo dira, batez ere Civitas-Archimedes proiektua, Europar Batasuneko berrikuntza teknologikoaren zazpigarren esparru-programan biltzen dena, alegia.
iturriak
También se han incrementado los ingresos de subvenciones de proyectos estratégicos de I+D, principalmente el proyecto Civitas-Archimedes que se engloba en el séptimo programa marco de innovación tecnológica de la Unión Europea.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Halaber, Intxaurrondo (%9) eta Antiguako (%8) bezalako auzoen jarduera ere aipatzekoa da.
iturriak
La actividad de algunos barrios como Intxaurrondo con un 9% o el Antiguo con un 8% es también destacable.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Halaber, kudeaketa-politika, babesa eta paisaiaren antolamendua balioesten da, Europako Paisaiaren Hitzarmenaren arabera, baita herritarren sentsibilizazioa eta parte-hartzea ere, beren naturaren, kulturaren eta bizi-kalitatearen arloko balioen arabera.
iturriak
También se valora la política de gestión, protección y ordenación del paisaje de acuerdo con el Convenio Europeo del Paisaje, y la sensibilización y participación de la ciudadanía, en relación a sus valores de naturaleza, cultura y calidad de vida.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Halaber, prezio libreko 280 etxebizitza eraikitzen ari dira oraindik. Etxebizitza horiek Pagolako behealdean, daude, hau da, Errotaburutik eta errepide orokorretik hurbilen dagoen eremuan.
iturriak
También continúa la construcción de las 280 viviendas de precio libre, ubicadas en la zona baja de Pagola, más próxima a Errotaburu y la carretera general.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Halaber, “Rai y Mundo Sarriegi” ikuskizunak girotu du jaia.
iturriak
La fiesta ha estado amenizada también por el espectáculo “Rai y Mundo Sarriegi”.
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Kontsumo Astean, halaber, bi hitzaldi emango dira.
iturriak
Kontsumo Astea también trae dos conferencias.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Egia da, halaber, geroago, eta ildo ideologiko horretan, teoria feministaren arloko pertsona garrantzitsuak agertu zirela, hala nola, Simone de Beauvoir (Frantzian) eta Lidia Falcón (Espainian).
iturriak
Es cierto también que en un período posterior y perteneciéndo a esta órbita ideológica surgieron sobre todo en el campo de la teoría feminista nombres tan importantes como Simone de Beauvoir (en Francia) y Lidia Falcón (en España).
fuentes
www.euskalkultura.com (1) www.euskalkultura.com (1)
Halaber, Arteetako Hirian Euskal Zinemaren inguruko proiekzioa egingo da eguerdiko 15:00etan hasita arratsaldeko 20:00 arte.
iturriak
Los asistentes también disfrutar de una Muestra de Cine Vasco que se proyectará en la Ciudad de las Artes a partir de las 15:00 del mediodía y que terminará sobre las 20:00 de la tarde.
fuentes
www.euskalkultura.com (1) www.euskalkultura.com (1)
Halaber, Etxepareko zuzendariak irakurle postuak betetzeko deialdiek izan duten erantzuna azpimarratu du; izan ere, urtarriletik hona egin diren 15 posturen deialdietara 120 hautagai inguru aurkeztu dira.
iturriak
También ha remarcado el amplio eco de las convocatorias públicas para cubrir las plazas de lectores en varios de estos centros. A las 15 plazas convocadas desde el mes de enero, por ejemplo, se han presentado cerca de 120 candidatos.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Egoera berri horretan, litekeena da hizkuntz komunitate ahulenak edo maila ertainekoak desagertzen hastea, botere demografiko, politiko, ekonomiko eta teknologiko handiagoko hizkuntzek horien lekua hartzean. Halaber, litekeena da hizkuntzen arteko harremanetarako eredu berriak ezartzea, hizkuntza ahulenaren desagerpena eragotziko dutenak.
iturriak
En esta nueva realidad, cabe la posibilidad de que las comunidades lingüísticas más pequeñas y las medianas empiecen a desaparecer, al ser reemplazadas por lenguas de mayor poder demográfico, político, económico y tecnológico. También es posible que se establezcan nuevos modelos para la interacción de las lenguas, que eviten la desaparición de la lengua más débil.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Halaber, A eta C bitaminetan eta kaltzioa, fosforoa, magnesioa, burdina, sufrea, silizioa, sodioa eta potasioa bezalako mineraletan aberatsa da.
iturriak
Aporta también vitaminas A y C, es rica en minerales como calcio, fósforo, magnesio, hierro, azufre, silicio, sodio y potasio.
fuentes
www.hiru.com (2) www.hiru.com (2)
Halaber, Agustín Ibarrolari eta Ramiro Pinillari saio osoak eskainiko dizkiete.
iturriak
También habrá capítulos monográficos como el dedicado al escultor Agustín Ibarrola y al escritor Ramiro Pinilla.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Halaber, aipagarria da guzi formako zenbatzailea
iturriak
También es de destacar el cuantificador guzi.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Halaber, aipagarria da naturalismorako joera, erromanikoaren figurazio kontzeptualizatuaren aurrean kokatzen dena.
iturriak
También es singular la tendencia al naturalismo, enfrentada a la figuración conceptualizada románica.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Halaber, B1, B2, B3 eta, batez ere, B6 bitaminak ematen dituzte.
iturriak
También destacan en su composición las vitaminas B1, B2, B3, y en especial, la B6.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Halaber, beste propietate zehatz batzuk dituela esaten da, esate baterako, kolore hori distiratsua, bero eroale ona izatea eta egoera solidoan egotea.
iturriak
También se le atribuyen propiedades específicas, como tener color amarillo brillante, ser buen conductor del calor y hallarse en estado sólido.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Halaber, eta musika profanoa nagusi bada ere, forma erlijioso berriak ere sortuko dira, kantata -kanta polifoniko sakratua- eta oratorioa adibidez. Azken hau testu bibliko eta erlijiosoei buruzko konposizio bokal-instrumentala zen, zati liriko eta dramatikoekin, baina eszenografia eta ekintzarik gabe.
iturriak
Así mismo, y a pesar de la prevalencia de la música profana, también surgirán nuevas formas religiosas como la cantata, -canción polifónica sagrada- y el oratorio, una composición vocal-instrumental con partes líricas y dramáticas sobre textos bíblicos y religiosos, pero sin escenografía ni acción.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Halaber, Euskal Autonomia Erkidegoko ospitale guztiak -bai publiko zein pribatuak- hornitzen ditu.
iturriak
Se encarga de gestionar cada día entre 400 y 500 donaciones, fundamentales para las 50.000 personas que al año necesitan de algún tipo de transfusión y para las 1.500 que necesitan, también al año, algún tejido como elemento terapéutico fundamental en su asistencia sanitaria.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Halaber, garapenerako lankidetzari eta egiten diren ekimenei buruzko hausnarketarako espazioa da.
iturriak
También ofrecen un espacio de reflexión sobre la cooperación al desarrollo y las acciones que se efectúan.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Halaber, hutsegiteak zigortzen ditu, gaizkileei barruko kezkak sortuz eta errudunei zerbait kenduz.
iturriak
Mari castiga también las faltas, enviando o causando inquietudes interiores a los delincuentes, apoderándose de algo que pertenece a los culpables.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Halaber, karbohidratotan aberatsa da.
iturriak
También es muy rico en hidratos de carbono.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Halaber, Madrilgo Unibertsitateko Industria Ingeniarien Eskolako Ekonomia irakaslea izan zen.
iturriak
Fue también profesor de Economía de la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Halaber, printzipio hau, hainbat kurbak mugatutako azalera kalkulatzeko erabil daiteke, beraien arteko batuketen eta kenketen bitartez.
iturriak
Este principio puede servir también para calcular las áreas comprendidas entre curvas, por simples operaciones aritméticas de adición y sustracción.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Halaber, proteina kopuru handia du.
iturriak
Su contenido proteico también es elevado.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Erabili ondoren, bezeroak itzuli egiten du. Majestikek baditu halaber zenbait plataforma (6, 9 eta 12 metrokoak). Nahi izanez gero, bezeroak plataformarekin batera aloka ditzake elementuak.
iturriak
Tienen asimismo diversas plataformas (de 6, 9 y 12 metros) de forma que si quieren también alquilan los elementos junto con la propia plataforma. Todos los elementos, incluso las propias plataformas, van en módulos de forma que pueden enviarse en camión, barco o incluso en avión. Como es lógico esta estudiado para que el volumen-peso sea el mínimo, que resistan con garantías el transporte y que posteriormente sean fáciles de montar.
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Sarrerak 5 euro balio du eta Lobiano Kultur Gunean eros daiteke gaur egunean zehar edo, osterantzean, bihar sarreran bertan. Halaber, sarrerak erreserba daitezke eta Lobianon bertan obra baino lehen jaso daitezke.
iturriak
La entrada cuesta 5 euros y puede adquirirse anticipadamente en Lobiano Kultur Gunea a lo largo del día de hoy, o bien mañana y también se pueden reservar llamando al teléfono 943708700 y recogerlas antes de la actuación.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Eta, beharbada, aitzindaritza-gaitasuna falta da halaber, aitzindari politikoengan oro har, eta ezkerrekoen artean, bereziki.
iturriak
Y quizá, también se echa de menos en los líderes políticos en general, y en los de la izquierda en particular, la capacidad de liderazgo.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Eta beste iturri batzuk ere izan dira non edan: nazioarteko lankidetza, garapen gaiak, etab. Eta adi egon gara halaber gizarte mailako beste etorrera batzuk onartzeko: kulturartekotasunaren gaiak, zer da generoaren ikuspegia delako hori...
iturriak
Y ha ido bebiendo de otras fuentes: la cooperación internacional, los temas de desarrollo, etc. Y también hemos estado atentos a todas las incorporaciones en clave social, como serían los temas de interculturalidad, qué es esto de la perspectiva de género...
fuentes
www.donostia.org (2) www.donostia.org (2)
Jardunari esker, halaber, 8.200 m2-ko plaza handia sortuko da auzoan, haurrentzako jolasez, lorategiez, zuhaitzez, kalitatezko hiri-altzariez eta terrazez hornitua.
iturriak
La actuación dotará también al barrio de una gran plaza de 8.200 m2 con juegos infantiles, jardines, arbolado, mobiliario urbano de calidad y terrazas.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Eta iruditzen zaigu, halaber, bakea eraikitzean ardura pertsonal eta kolektibo batzuk hartu behar ditugula geure gain, eta interdependentzian oinarrituta egon behar dutela ardura horiek. Eta hori guztia, gatazkak era positiboan, ez bortitzean eta sortzailean eralda daitezen.
iturriak
Y también entendemos la paz en un sentido en que debemos potenciar la asunción de unas responsabilidades propias y colectivas, y estas responsabilidades tienen que tener la clave de la interdependencia. Todo ello para que se transformen los conflictos de una manera positiva, no violenta, y creativa.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Eta Kalkolitikokoa da, halaber, Cáceres hiriburutik 18 bat km-ra Torrequemadoko herrixka harresituan topatutako biltegiratze-siloa;8 eta Peña Oviedoko indusketetan (Camaleño, Kantabria), berriz, txabola bat, bi silo eta grabatuez hornituriko hilarri bat topatu zituzten, Kalkolitikokoak guztiak, K.a. 2800 ingurukoak.9
iturriak
También del Calcolítico en un silo de almacenaje encontrado en el poblado fortificado de Torrequemado, a unos 18 km de Cáceres capital8 y en las excavaciones de Peña Oviedo (Camaleño, Cantabria) se encontró una cabaña, dos silos y una estela con grabados, todo ello del Calcolítico, de hacia el 2.800 a.C.9
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Kontuan izan behar da, halaber, zentro batzuek udan ere irekitzen dutela, baita ospakizunak, jaiak edo eskolaz kanpoko jarduerak direla-eta izaten diren garbiketak ere, edo garbiketa orokorrak egin beharra, besteak beste.
iturriak
Hay que tener en cuenta también que algunos centros abren en verano, así como la limpieza con motivo de celebraciones, fiestas o actividades extraescolares, y la realización de limpiezas generales, entre otras cuestiones.
fuentes
www.donostia.org (2) www.donostia.org (2)
Kontzertu-jardueraz gain, Ida Aldrain opera-eszenatokietan aritzen da halaber.
iturriak
Además de su actividad concertística, Ida Aldrian actúa también en escenarios de ópera.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Kosten Zuzendaritzari bidalitako gutunean jakinarazi diogu, halaber, kezkaturik gaudela badian zenbait medusa sartu direlako, eta horretarako ere laguntza eskatu diogu.
iturriak
En la carta remitida a Costas se traslada también nuestra preocupación por la entrada de algunas medusas a la bahía, solicitando asimismo colaboración.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Indibiduo baten biziraupenean, halaber, beste espezieekiko edo espezie bereko beste indibiduoekiko elkarrekintzak ere izango du eragina.
iturriak
La supervivencia de un individuo también va a venir condicionada por la interacción con otras especies o individuos de la misma.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Kulturari dagokionez, halaber, Donostian egiten diren hainbat ekimen deszentralizatu egin beharko lirateke eta auzoetara eraman: jazzaldia, zinemaldia… Euskara sustatzeko beharra ere adierazi dute eta proposamenak ere egin dituzte.
iturriak
En lo que respecta a la cultura, creen también que habría que descentralizar ciertas actividades que se llevan a cabo en San Sebastián y llevarlas a los barrios: el festival de jazz, el festival de cine... Han manifestado también la necesidad de promocionar el euskera y han realizado propuestas al respecto.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Izan daiteke muinoetan hezetasuna txikiagoa delako, baina izan daiteke halaber higaduraren eraginez muinoan ikusten dena lehen sakonago zegoen geruza izatea ere.
iturriak
Puede ser que en lo alto de los montículos la humedad sea más baja, pero también puede ser que por el efecto de la erosión en las partes altas las capas que antes estaban debajo hayan aflorado a la superficie.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Marisol Garmendiak, halaber, nabarmendu du Donostiako ikasleen eta beste herrialde batzuetako ikasleen arteko truke mota horrek garrantzia handia duela “hiria saltzen laguntzen duelako eta, batez ere, gure gazteek Europako beste kultura eta errealitate batzuk uler ditzaten laguntzeko balio duelako”. .
iturriak
Marisol Garmendia también ha subrayado la relevancia de este tipo de intercambios entre alumnos donostiarras y de otros países, ya que “ayudan a vender ciudad y, sobre todo, son un valor en la medida que ayudan a nuestros jóvenes a entender otras culturas y realidades en Europa”.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Mila esker, halaber, ekimenean inplikatuta egon diren udaleko sailetako arduradunei, zuen lanaren ondorioz arrakasta handia lortu dugu-eta.
iturriak
También el trabajo de los responsables de los diferentes departamentos municipales implicados en la iniciativa y que han contribuido al éxito de la cita.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Jarrera kritikoa zuen halaber Eliza katolikoarekiko eta euskal burgesiarekiko.
iturriak
También tenía una postura crítica para con la Iglesia católica y la burguesía vasca.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Nabarmendu behar da Gizarte Larrialdietarako Laguntzen onuradun kopurua % 20 igo zela, eta horrek, halaber, eragin zuen laguntza ekonomikoa handitzea, 2008an 4,5 milioi izatetik 2009an 5,5 milioi izatera igaro baitzen.
iturriak
Destacar el incremento en un 20% del número de personas beneficiarias de AES, lo que ha supuesto también un aumento de la ayuda económica, pasando de 4,6 millones en 2008 a 5,5 millones en 2009.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Nabarmentzekoa da halaber hondakinen produkzioak behera egin duela, baita motorizazio-indizeak egonkortu direla ere, azken horiek ekonomiaren atzeraldiaren testuinguruan interpretatu behar badira ere.
iturriak
También cabe destacar una disminución en la producción de residuos y la estabilización en los índices de motorización, aunque estos últimos no pueden ser interpretados fuera del contexto de la recesión económica.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Nobedadeen artean aipagarria da, halaber, Nauticool agertoki berria. Nautikoaren Terrazan, Kontxako Hondartzaren eta Portuaren artean, kokatua, DJ eta jazz taldeen doako emanaldiak hartuko ditu, arratsaldeko 5etatik goizaldeko 2etara.
iturriak
También es novedad la incorporación de otro escenario incomparable, el Nauticool, situado en la Terraza del Náutico, al lado de la Playa de la Concha y del Puerto, en el que habrá conciertos gratuitos de DJs y pequeños grupos de jazz, desde las 5 de la tarde hasta las 2 de la madrugada.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Obra eta lur-mugimenduen eraginez, halaber, karraskari horiek argitara ateratzen dira; horrek kezka sorrarazten du auzokoen artean, eta berehala jo behar izaten dute zerbitzu espezializatuetara laguntza bila.
iturriak
También las obras, los movimientos de tierra ocasionan el que estos roedores salgan a la luz, provocando la alarma del vecindario que requiere la intervención de los servicios de especializados.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Odón Elorza alkatea buru izan duen ekitaldi handian parte hartu dute, halaber, Physics Centerreko lehendakari Pedro Miguel Etxenike jaunak eta 1986an Kimikako Nobel saridun izandako Dudley Robert Herschbach estatubatuarrak.
iturriak
En un acto solemne presidido por Odón Elorza, han intervenido también el Presidente del Physics Center, Pedro Miguel Etxenike, y el Premio Nobel de Química de 1986, el estadounidense Dudley Robert Herschbach.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Klasizismo barrokoaren paradigma Versalles Jauregia izan zen, Louis Le Vau (1612-1670) eta Jules Hardouin-Mansart (1646-1708) arkitektoek egina. Estilo honen barruan sartzen ziren ere burgesiaren eraikinak, halaber mendiko jauregi eta gazteluak, eta hotel izeneko aldaera txikiagoak.
iturriak
El paradigma del clasicismo barroco francés fue el palacio de Versalles, obra de Louis Le Vau (1612-1670) y Jules Hardouin-Mansart (1646-1708).También propia de este estilo es la construcción burguesa de residencias tales como palacios y castillos en el campo, y una variante urbana de menores dimensiones, a la que se denominó hôtel.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Proiektu estrategikoak eta azpiegiturak egikaritzeko prozesua azkartuko du, halaber, zenbaitetan terrorismoaren mehatxupean daudenak, abiadura handiko trenaren obrak, esaterako”.
iturriak
También, acelerará la ejecución de proyectos estratégicos e infraestructuras, en algún caso amenazadas por el terrorismo, como las obras del tren de alta velocidad”.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Garai horretan sortu ziren, halaber, elkarte filarmonikoaren fundazioa, orkestrak eta kontzertu-denboraldiak. Guztiak hartzen du bizia une horretatik aurrera, eta urte horietako musika produkzioa benetan ikusgarria da.
iturriak
Además, en aquella época también nacieron la fundación de la sociedad filarmónica, las orquestas o las temporadas de conciertos. Todo cobra vida a partir de ese momento, la producción musical de esos años es realmente importante.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Saria eman zitzaion, halaber, Kontxa Pasealekuan egindako erakustaldi estatikoari
iturriak
Premio también a la demostración estática del Paseo de la Concha
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Garrantzi handia ematen zaio bai materialak bai materialak ekoizteko prozesuak ahalik eta zehatzenak eta ekologikoenak izateari, eta halaber, kolore naturalez tindatutako oihalak, material naturalak... erabiltzeari.
iturriak
Dan mucha importancia a que tanto los materiales como sus propios procesos de fabricación sean los más auténticos y ecológicos posibles, primando el uso de telas que hayan sido teñidas con colores naturales, que los materiales sean también naturales, etc.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Gaur egun, beste inoiz baino gehiago, euskal gizartean sortutako erronketan partaidetza aktiboa izatea gure betebeharra dela uste dugu, eta halaber, eginahalak egin behar ditugula Euskal Herria-Vasconiak XXI.eko abangordian kokaturik jarraitu dezan.
iturriak
Hoy, con más razón que nunca, nos sentimos en el deber de implicarnos activamente en los retos que tiene ante sí la sociedad vasca contribuyendo, en la medida de nuestras posibilidades, a reformulaciones exitosas que sitúen a Euskal Herria-Vasconia en una posición de vanguardia también en el siglo XXI.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Gipuzkoako Elkarte Ozeanografikoak, halaber, Ibarretxe lehendakariari ikustaldi bat egin izana eskertzeko beste maketa bat ere enkargatu zion. Juliánek Surveillance ontziaren maketa egin zuen.
iturriak
Otro, también para la Sociedad de Oceanografía de Guipúzcoa, para regalar al lehendakari Ibarretxe por una visita que les hizo. Se le entregó la maqueta del Surveillance (en inglés “vigilante”) que fue construido en Francia.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Narrazio laburrak idatzi zituen ere, halaber La marquesa von O.
iturriak
También escribió narraciones breves, como La marquesa von O.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Nukleoaren zatiketa edo mitosia hartzen du bere barnean, kariozinesi ere deitua; eta halaber, zitoplasamaren zatiketa edo zitozinesia.
iturriak
Comprende la división del núcleo o mitosis, también denominada cariocinesis; y la división del citoplasma o citocinesis.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Organismoari lanik ematen ez dion energia eman eta erraz asimilatzen dituen azukreetan aberatsa da mahatsa. Halaber, giltzurrunen eta gibelaren lana estimulatzen duen kaltzioa du eta baita fosforoa, magnesioa eta fibra ere.
iturriak
Rica en azúcares, que se asimilan con gran facilidad y aportan energía sin fatigar el organismo, calcio que estimula el trabajo del hígado y los riñones contiene también fósforo, magnesio y fibra.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Osoko zenbakien multzoan, n zenbakia m beste baten zatitzailea dela esaten da eta, n | m idazten da, baldin eta osoko zenbaki bat q bada eta n × q = m eragiketa ebazten bada. Orduan, halaber, n-k m zatitzen duela esaten da, edo m n-ren multiploa dela edo n-k zati dezakeela.
iturriak
En el conjunto de los números enteros, se dice que un número n es divisor de otro m, y se escribe n | m, si existe un entero q tal que n × q = m. También se dice entonces que n divide a m, o que m es múltiplo de n o es divisible por n. Por ejemplo, 4 es divisor de (-12), ya que 4 × (-3) = (-12) y -3 es un número entero.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Halaber, Auñamendi kontua nabarmendu nahi dut, jadanik horren eguneratzeko lehen aldia burutu baita.
iturriak
Quiero destacar también el tema Auñamendi, cuya primera fase de actualización ha concluido.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Halaber, Auzitegi edo Epaitegi baten entzunaldian ordenaren nahasmena era arinean eragiten duten egitateak, edo jendaurreko ekitaldietan, kirol-zein kultura-ikuskuzun, ospakizun edo bilera jendetsuetan eragindakoak ebatziko dituzte Bake-Epaileek; falta horien erantzuleei bi egunetatik hamabi arteko lokalizazio iraunkorraren eta 10 egunetatik 30 arteko isunaren zigorrak ezarriko dizkiete (ZK-aren 633 art.).
iturriak
Además, también serán conocidas por los Juzgados de Paz los actos que supusieran perturbaciones leves del orden en las audiencias de un juzgado o tribunal, o en los actos públicos o espectáculos deportivos o culturales, o en solemnidades o reuniones numerosas, debiendo imponerse como pena la localización permanente de dos a doce días y multa de 10 a 30 días (art. 633 CP).
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Halaber, birsorkuntza-teknologia endogeno berriak sakon aztertu ziren, odol-plasmaren eta plaketen bidez sortutako hazkunde-faktoreei erreparatuz bereziki.
iturriak
También se abordaron con detalle las nuevas tecnologías de regeneración endógena, con especial atención a la técnica de factores de crecimiento obtenidos a través del plasma sanguíneo y plaquetas.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Halaber, burutu diren jardueren artean, Pilotan Jolas sistema Gipuzkoan hedatu eta dituen eraginak ikertu (Usabiaga Arruabarrena et al., 2005), eta elkarteen egitura aztertu eta formazioaren kalitatea hobetzeko ekintzak gauzatu dira.
iturriak
También se ha llevado a cabo la difusión del sistema de juego en Gipuzkoa, se han analizado sus efectos (Usabiaga Arruabarrena et al., 2005), se ha estudiado la estructura de las asociaciones y se han puesto en marcha acciones para mejorar la calidad de la formación.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Halaber, COPE kateko La Linterna irrati-saioko alboko zuzendaria ere izan zen.
iturriak
Ha sido también director adjunto del programa radiofónico La linterna, de la Cadena COPE.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Halaber, duela gutxi, eta oso ohikoa ez den arren, hitzaldi bat eman dut institutu batean, matematikaren baliagarritasuna azaltzeko.
iturriak
También he ido hace poco, aunque no es muy usual, a dar una conferencia a un instituto, explicando la utilidad de las matemáticas.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Halaber, estatuen sorrerak ekarritako eten horrek eragin nabaria izango du nazioarteko erakundeetan ere, eta zer esanik ez aztergai dugun EBn. Izan ere, EBk, estatuen berdintasun juridikoaren printzipiotik abiatuta, estatu kideen hizkuntza ofizialen arteko berdintasun-printzipioan oinarritu zuen bere barne-araudi linguistikoa.
iturriak
La ruptura sobrevenida con motivo de la creación de los Estados tendrá, además, una notable repercusión en las instituciones internacionales y, obviamente, también en la UE a estudio, que, en virtud del principio de igualdad jurídica de los Estados, asentó su normativa lingüística interna sobre el principio de igualdad de las lenguas oficiales de los Estados miembros.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Halaber, Etnografia Arloaren barruan dago Etniker Bizkaia taldea, Euskal Herriko gainontzeko Etniker taldeekin batera, Euskal Herriko Atlas Etnografikoa egiteko ardura duena. Orain arte lan horren bost ale argitaratu dira eta seigarrena argitara bidean dago.
iturriak
También se asienta en él el grupo Etniker Bizkaia que federado con los grupos Etniker de los restantes territorios de Euskal Herria se encargan de realizar el Atlas Etnográfico de Vasconia, del que se llevan publicados cinco volúmenes y está en fase de edición el sexto.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Halaber, ikertzaileei baliabideak eskainiko dizkieten beste erakunde batzuk egon daitezen ari gara lanean.
iturriak
También estamos trabajando para que haya otro tipo de entidades que ofrezcan recursos a los investigadores.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Halaber, instrumentazioa nahiko kaskarra da, gehienetan eskasa eta koloregabea, ospe gutxiagoko beste musikagile moderno batzuenarekin ezin daitekeelarik aldera.
iturriak
La instrumentación deja también bastante que desear, siendo en su mayor parte pobre e incolora, no pudiendo compararse a la de otros compositores modernos de menos fama que la suya”.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Halaber, irakasle bisitaria da Lovainako Unibertsitate Katolikoan (Belgika) eta Dortmundeko Unibertsitatean (Alemania).
iturriak
También es profesor visitante de las universidades Católica de Lovaina (Bélgica) y Dortmund (Alemania).
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Halaber, Kontzilio horren oinarrian izan zen pentsamendu teologiko berriaren sustatzaileen ahotsak ere entzun ziren Donostian.
iturriak
Pero lo cierto es que también en San Sebastián se oían las voces de quienes habían de contarse entre los teólogos que inspirarían el nuevo pensamiento teológico que estaría en la base del citado Concilio.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Halaber laminak, grabatuak eta artista lagun batzuen koadroak saltzen ditu.
iturriak
Vende también láminas, grabados y algunas obras de artistas amigos.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Halaber, legeak arautzen duenari jarraiki, sustatzaileak eraikinari buruzko dokumentazio guztia entregatu behar die eraikinaren erabiltzaileei. Dokumentazio hori “eraikinaren liburua” izenekoan jasoko da, eta agiri hauek osatuko dute: eraikuntza-proiektuak; harrera-aktak; eraikuntza-lanetan parte hartu duten enpresen zerrendak; eta eraikina erabiltzeko eta mantentze-lanak egiteko jarraibideek.
iturriak
La ley establece también que el promotor debe entregar a los usuarios del edificio toda la documentación relativa a al mismo en el denominado “libro del edificio”, en el que se incluyen, entre otros, el proyecto, el Acta de Recepción, la lista de empresas que han participado en la construcción y las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Halaber, nik esango nuke hasieran, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako Aldundiek sustaturiko erakundea dela, Nafarroakoa gaur egun Foru Komunitateko Gobernuak ordezkatua, eta gaur Eusko Jaurlaritzak ere bultzatua. Espainiako Gobernua ere laguntzen du, Zientzia eta Berrikuntza Ministerioaren bidez.
iturriak
Diría también que es una institución promovida por las Diputaciones de Alava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra en su origen, hoy Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra , y que en este momento esta participada también por el Gobierno Vasco. También cuenta con la colaboración del Gobierno español, a través del Ministerio de Ciencia e Innovación.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Halaber, planaren garapenak kobaren arkeologia-indusketa sistematikoari berriro ekiteko aukera eman du, egindako balorazio kanpainetan (2004-2006) emaitzak bikainak izan direla.
iturriak
El desarrollo del Plan ha posibilitado también retomar la excavación arqueológica sistemática de la cueva, con excepcionales resultados obtenidos en las campañas de valoración realizadas (2004-2006). Las nuevas investigaciones e intervenciones se realizaran durante los próximos cinco años en periodos anuales de seis meses.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Halaber, telebistako gidoilaria izan da, eta 24 ordutan zabalik egoten zen kiosko bat, jatetxe bat eta taberna bat izan ditu.
iturriak
También ha sido guionista de televisión, tuvo un quiosco 24 horas, un restaurante y un bar.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Halaber, Washingtoneko Musica Aperta diziplina arteko taldeko kolaboratzailea da, idazle gisa. Talde horrek bi obra antzeztu ditu Langsburgh Theatre delakoan.
iturriak
También colabora como escritor con el grupo interdisciplinario Musica Aperta, de Washington, que ha representado dos de sus creaciones en el Langsburgh Theatre, y ha sido galardonado en el año 2000, junto a su co-autor Javier Díez, con el Premio Pereda de novela corta por La Comandita.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Hor gaude, eta iruditzen zait bi film on ditugula eskaintzeko, baina iruditzen zait halaber zailtasun gehiago izango dugula orain, Luisek dohain berezi bat baitzuen finantziazioa eskuratzeko eta jendea liluratzeko.
iturriak
Estamos ahí y creo que tenemos dos buenas películas para ofrecer, pero también creo que habrá más dificultades, porque Luis era alguien que tenía mucha magia a la hora de buscar financiación y encandilar. De todas formas, el guión está gustando mucho y esperamos poder rodar el año que viene.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Horrek argitzen du, halaber, askotan Gatzagako kondearen mirabeak izatea gatz-zaindari lanak egiten zituztenak, gehienetan Mendabiatik gatza ekarri ohi zuten nafarrak atzemanez.
iturriak
Ello explica también el que en muchas ocasiones fueran los propios criados del conde de Salinas quienes actuaban como guardas de la sal, prendiendo normalmente a navarros que traían sal de Mendavia.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Hots, ekonomia %3an hazi bazen iaz, ados, baina esan dezatela, halaber, zenbat handitu den kutsadura, zer gertatu zaien ibaiei, zer basoei, zer umeen osasunari… Hau ez da unibertsitateko irakasle baten burutapen hutsa.
iturriak
Es decir, que si el año pasado la economía creció un 3%, que digan también cuánto ha aumentado la contaminación, qué ha pasado con los ríos, con los bosques, con la salud de los niños...
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Zitoplasman aurkitzen dira, halaber, substantzia desberdinen elikadurarako erreserba-pikorrak diren inklusioak. Inklusio horiek barreiatuta eta inguratzen dituen mintzik gabe ageri dira.
iturriak
También en el citoplasma se encuentran las inclusiones, dispersas y sin membrana que las rodee, y que son gránulos de reserva alimenticia de distintas sustancias.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Ildo horretan, onartu beharra dut zortea izan dudala eta etengabe ari naizela zuzentzen, baina, halaber, agenterik ez dudanez gero, gauza askori ezetz esan behar diet.
iturriak
En ese sentido, reconozco que soy afortunado y no paro de dirigir, pero también veo que al no tener un agente tengo que decir a muchas cosas que no.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Irakasle ikasketak egin zituen arren, aktore lanetan egin zuen bere burua ezagun: halaber, idazle eta zuzendaria da.
iturriak
Pese a que estudió la carrera de Magisterio, es conocida por su faceta de actriz, aunque también es escritora y directora.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Iruditzen zait sobera mitifikatzen dela kalitatezko gazten fabrikazioan esne gordinari ematen zaion garrantzia. Egia da, bai, esne gordinaz fabrikatzeak erantzukizun handiagoa eskatzen diola abeltzainari, baina egia da, halaber, gure produkzioa esne gordinezkora bakarrik mugatzeak zenbait gazta mota galtzea dakarrela berekin: Euskal Herrian beti egin diren gazta motak, bidenabar esanda. Gazta samurrak eta freskoak, adibidez. Horiek dezenteko onarpena dute, baina merkatuan inportaziokoak bakarrik dira, eta ez oso artisau eran eginak.
iturriak
Yo lo que pienso es que existe una excesiva mitificación en la importancia que se le da a la leche cruda para la fabricación de quesos de calidad, si bien es cierto que el fabricar con leche cruda exige un mayor compromiso por parte del ganadero, también es verdad que el limitar nuestra producción a aquella a base de leche cruda, conlleva la perdida de distintos quesos que tradicionalmente se han elaborado en Euskal Herria, quesos tiernos y frescos, que cuentan con una notable aceptación pero de los que el mercado se surte con quesos de importación, en su mayoría poco artesanales.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Jakitun da, halaber, hartu berri dituen arduren nondik norakoez.
iturriak
También es consciente de todo lo que entrañan las responsabilidades que acaba de asumir.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Kanpoko azoka ugaritan izan da halaber: Bartzelonan, Burgosen eta, are, Kanariar Uharteetan.
iturriak
Ha acudido también a diversas ferias en Barcelona , Burgos, incluso en Canarias.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Kirol baten sendotasuna ez dago soilik dauden fitxen kopuruaren baitan, kontuan hartu behar da, halaber, aritzen diren kirolarien batezbesteko adina.
iturriak
La solidez de un deporte no sólo depende del número de fichas; también hay que prestar atención a la media de edad de los deportistas.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Nik ez dakit noraino pizt dezaketen irakurtzeko grina horrelako ekitaldiek, baina eleberrigile batez aritzeak, haren obrak aipatzeak eta idazle hori herri euskaldunaren ondoan egoteak zerbait esan nahiko du, dudarik gabe. Esanguratsua da, halaber, 98ko belaunaldi ospetsu hartatik Pío izatea indartsuen eta bizien dagoena.
iturriak
Yo no sé hasta qué punto pueden llegar a despertar la pasión por la lectura unos actos como estos, pero es indudable que el hablar de un novelista, que se citen sus obras y que ese escritor se mantenga cerca del pueblo euskaldun, siempre significará algo. También creo que es muy significativo que de todos los autores de aquella famosa generación del 98 sea Pío el que se mantiene con mayor fuerza y vida.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Nire ustez, aipatu duzuna ezabatu beharreko irudia da, ez baitator bat errealitatearekin. Eta halaber, garrantzitsua da kontuan hartzea, emigratzaileen artean, Gizarte Segurantzan afiliatuta daudenen kopurua —hots, lan egin eta kotizatzen duten emigratzaileak— oinarrizko errenta jasotzen dutenena baino hiru aldiz handiagoa dela.
iturriak
Creo que lo que usted menciona es un imaginario que es fundamental desmontar, por cuanto no responde a la realidad. Y es importante también establecer que en el colectivo emigrante el número de afiliados a la Seguridad Social, es decir, las personas que trabajan y cotizan, triplica a los perceptores de renta básica.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Oso interesgarri izaten zen, halaber, marrazkien bitartez nola ikusi eta ulertzen genituen haurren zenbait jokabide, beren familiarekiko harremanak, haurren lehentasunak, larritasunak, etab. Askotan, gainera, harri eta zur uzten gintuzten aurkitzen zituzten irtenbideekin, margolari heldu askori agian bururatu ere egingo ez zitzaizkiolako.
iturriak
Era también muy interesante cómo a través de los dibujos podíamos ver y comprender ciertos comportamientos del niño, su relación con la familia, sus prioridades, sus angustias etc. Además de que muchísimas veces nos sorprendían por las soluciones que encontraban, que muchos pintores adultos a lo mejor no hubieran ni pensado en ellas...
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Oso pozik nago hor egonik, eta pozik nago, halaber, ez egoteko erabakia hartua izanik.
iturriak
Estoy muy contento de haber estado, y estoy también contento de la decisión que tomé de no estar.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Partikularren itsasontzi asko zaharberritu ditu, halaber.
iturriak
También ha restaurado muchos barcos de particulares.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Pentsatzen dugu, halaber, gure erakundeek ere inplikatu beharko luketela open access (sarbide irekirako) egitasmoan.
iturriak
Consideramos, además, que también nuestras instituciones públicas debieran involucrarse en la iniciativa de libre acceso (open access).
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Prezioa aldatu egiten da, halaber, baldin eta inskripzioa grabatua bada eta hizkiak margotuak badaude, edota grabatuta eta beruneztatuta badaude.
iturriak
También varía si la inscripción es grabada y pintadas las letras, o grabadas y emplomadas.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Tel Aviven bonbekin autobusen aurkako atentatuak antolatzen eta burutzen dituztenak, edota diskoteka baten aurka Balin, Burundin zibilen aurkako segadak prestatzen dituztenak, eta heriotzak sortu, edota Moskuko antzoki batean bahituak hartzen dituztenak, guztiak Justizia administrazioaren esku jarri behar dira, justizia prozesalari buruz dauden nazioarteko arauei jarraiki. Eta epaileen aurrera eraman behar dira, halaber, Lurralde Okupatuetan legezkanpoko gizahilketak egiten dituzten soldadu israeldarrak ere, Aceh eta Papuan torturatzen aritzen diren polizia indonesiarrak, Txetxenian emakumeak bortxatzen dituzten segurtasun indar errusiarretako kideak, eta abar.
iturriak
Quienes organizan y perpetran atentados con bombas contra autobuses en Tel Aviv o contra una discoteca en Bali, quienes en Burundi tienden emboscadas contra civiles, y los matan, o quienes toman rehenes en un teatro en Moscú, deben ser puestos a disposición de la Justicia de conformidad con las normas internacionales sobre justicia procesal. Como también hay que llevar ante los tribunales a los soldados israelíes que cometen homicidios ilegítimos en los Territorios Ocupados, a los policías indonesios que practican la tortura en Aceh y Papúa, a los miembros de las fuerzas de seguridad rusas que violan mujeres en Chechenia.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Unea da, halaber, katedrala kultura-gune gisa erabiltzen hasteko, izan ere hemendik aurrera egingo dira lanik garrantzitsuenak, eta izugarrizko protagonismoa hartuko dute.
iturriak
También es el momento de empezar a usar la Catedral como espacio cultural, porque a partir de ahora es cuando empiezan las obras importantes, y van a ser las misma obras las que van a adquirir el protagonismo.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Uraren kalitate ona argi ikusten da era guztietako ornogabeen ugaritasunean, eta ur-kalitate onaren adierazgarri ditugu, halaber, amuarrainak, ezkailuak, angulak… eta izokina ere bai, zaina ibaiaren uretan Oleta herriraino heltzen baita.
iturriak
La buena calidad del agua salta a la vista debido a la abundancia de invertebrados de todo tipo, así como de otros indicadores de la calidad del agua: truchas, piscardos, angulas… y también salmones que llegan hasta el pueblo de Oleta.
fuentes