Babeslea:

Eusko Jaurlaritza

Web Corpusen Ataria: Eu-Es Corpus Paraleloa

Galdera

Bilaketa sinplea

 

Emaitzak: 41 itzulpen-unitate, 10 domeinu

Euskara Gaztelera
www.osakidetza.euskadi.net (1) www.osakidetza.euskadi.net (1)
Asteko intzidentziaren tasa estandarizatu, espainiar populazioaren adinaren arabera (x ehun mila)
iturriak
Tasa de incidencia semanal estandarizada por edad de la población española (x cien mil)
fuentes
www.osakidetza.euskadi.net (1) www.osakidetza.euskadi.net (1)
Asteko intzidentziaren tasa (x ehun mila)
iturriak
Tasa de incidencia semanal (x cien mil)
fuentes
www.euskara.euskadi.net (1) www.euskara.euskadi.net (1)
Ahozkoa (Ez dago intzidentziarik)
iturriak
Oral (no hay incidencias)
fuentes
www.euskara.euskadi.net (1) www.euskara.euskadi.net (1)
B) Intzidentziaren harrera
iturriak
B) Recepción de la incidencia
fuentes
www.euskara.euskadi.net (1) www.euskara.euskadi.net (1)
Egitateak edo gertaerak hizkuntza eskubiderik urratzen ez badu, intzidentzia ez da onartuko, eta, herritarrari arrazoiak jakinarazi ondoren, itxi egingo da.
iturriak
En caso de que no se vulnere ningún derecho lingüístico, se rechazará la incidencia, se cerrará y se dará cuenta de los motivos a la persona interesada.
fuentes
www.euskara.euskadi.net (1) www.euskara.euskadi.net (1)
Elebidek intzidentzia jaso ondoren, erregistratu egingo du euskarri informatikoan; era horretara, erregistro zenbaki bat ezarriko zaio
iturriak
Una vez recibida la incidencia en el Servicio mediante cualquiera de los medios citados anteriormente, será registrada en soporte informático; de esa manera se le asignará el número de incidencia correspondiente
fuentes
www.eskoriatza.net (1) www.eskoriatza.net (1)
Ez da intzidentzia anonimo edo faltsurik bideratuko, inprimakia pertsona edo elkarte baten izenean bideratu beharko da.
iturriak
No se tramitarán incidencias anónimas o falsas, el impreso deberá de presentarse en nombre de alguna persona o entidad.
fuentes
www.euskara.euskadi.net (1) www.euskara.euskadi.net (1)
Erantzun gabe (ez dago intzidentziarik)
iturriak
Sin respuesta (no hay incidencias)
fuentes
www.osakidetza.euskadi.net (1) www.osakidetza.euskadi.net (1)
Minbiziaren intzidentziaren udalerri-atlasa, Gipuzkoan, 1995-2004 (pdf, 4,55 MB)
iturriak
Atlas municipal de incidencia por cáncer en Gipuzkoa 1995-2004 (pdf, 4,55 MB)
fuentes
www.kutxa.net (8) www.kutxa.net (8)
Kimioterapiak eragindako neuropatia periferikoaren intzidentzia % 30etik 75era bitartekoa da, ez du iraupen finkorik eta gaixotasuna jada gainditu duten pazienteengan kroniko bihurtzera ere irits daiteke.
iturriak
La incidencia de la neuropatía periférica inducida por la quimioterapia se sitúa entre el 30 – 75 % de los casos, y su duración es variable, pudiendo llegar a cronificarse en pacientes ya curados de su enfermedad.
fuentes
www.euskara.euskadi.net (1) www.euskara.euskadi.net (1)
Eusko Jaurlaritzaren Kultura Saileko Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak Elebiden, hizkuntza eskubideak bermatzeko zerbitzuan, 2010. urtean jasotako intzidentzien berri eman du, eta kanpaina berria aurkeztu du gaur goizean Eusko Jaurlaritzaren Lakuako (Vitoria-Gasteiz) egoitzan egin den prentsaurrekoan.
iturriak
La viceconsejera de Política Lingüística del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco ha expuesto las incidencias registradas en Elebide, Servicio para la Garantía de los Derechos Lingüísticos, en el año 2010 y ha presentado la nueva campaña en una rueda de prensa que se ha llevado a cabo en la sede central del Gobierno Vasco en Lakua (Vitoria-Gasteiz).
fuentes
www.euskara.euskadi.net (1) www.euskara.euskadi.net (1)
Ezarritako urratsak betetze aldera, Zerbitzua harremanetan jarriko da erakunde publiko edo pribatuarekin, gertaerari irtenbide bat bilatzeko beharrezko laguntza eta baliabideak eskainiko dizkio eta aurkeztutako intzidentziari erantzuteko eskatu.
iturriak
El Servicio, en cumplimiento de las pautas establecidas, se pondrá en contacto con la entidad (pública o privada) con el objeto de ofrecer la asistencia y los recursos necesarios para solucionar el caso y solicitar respuesta a la incidencia presentada.
fuentes
www.basqueresearch.com (3) www.basqueresearch.com (3)
Gaixotasun honen inzidentzia zein prebalentzia populazioaren guztiz zahartze azkarrarekin batera datoz, joera demografiko unibertsala bait da.
iturriak
Tanto la incidencia como la prevalencia de esta enfermedad corren paralelas al envejecimiento vertiginoso de la población, tendencia demográfica universal.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
aL intzidentzia angelua da, kasu honetan mugako angelua deiturikoa. Angelu horrentzat errefrakzio angelua 90 º gradukoa da.
iturriak
donde aL es el ángulo de incidencia, en este caso llamado ángulo limite, para el que el ángulo de refracción es 90o.
fuentes
www.euskadi.net (1) www.euskadi.net (1)
Deskarga "Pobrezia mota ezberdinen (mantenimendua/metaketa) baterako intzidentzia, bizi-eskualdearen arabera." eu_en formatoCSV (0,80078125 Kb.)
iturriak
Descargar "Incidencia conjunta de las distintas dimensiones de pobreza (mantenimiento y/o acumulación) por comarca de residencia" en formatoCSV (0,8125 Kb.)
fuentes
www.euskadi.net (1) www.euskadi.net (1)
Deskarga "Pobrezia mota ezberdinen (mantenimendua/metaketa) baterako intzidentzia, bizi-eskualdearen arabera." eu_en formatoXLS (31 Kb.)
iturriak
Descargar "Incidencia conjunta de las distintas dimensiones de pobreza (mantenimiento y/o acumulación) por comarca de residencia" en formatoXLS (31 Kb.)
fuentes
www.euskara.euskadi.net (1) www.euskara.euskadi.net (1)
Herritarrak kexa, kontsulta edo iradokizuna aurkezterakoan, bere datu pertsonalak eta kexaren inguruko datuak eman beharko ditu, Zerbitzuak ez baitu intzidentzia anonimorik edo faltsurik bideratuko.
iturriak
La persona interesada a la hora de presentar o registrar su queja, consulta o sugerencia tendrá que facilitar sus datos personales y los datos referentes a la queja, ya que el Servicio no tramitará incidencias anónimas o falsas.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Angelu horiek, intzidentzia angelua eta islapen angelua izenaz ezagutzen ditugu, hurrenez hurren.
iturriak
Estos ángulos se conocen, respectivamente, como ángulo de incidencia y ángulo de reflexión.
fuentes
www.pasaia.net (1) www.pasaia.net (1)
Fitxategiaren izena: UDALTZAINGOAREN INTZIDENTZIAK
iturriak
Nombre del Fichero: INCIDENCIAS UDALTZAINGOA (en proceso de revisión)
fuentes
www.euskara.euskadi.net (1) www.euskara.euskadi.net (1)
Intzidentzia itxi egingo da erakunde salatuak urraketa eragin duen gertaera edo egitatea konpondu edota horretarako konpromisoa hartzen duenean. Aplikazioan jasoko da eta herritarrari jakinaraziko zaio.
iturriak
Cuando la entidad denunciada rectifiqué el hecho causante de la vulneración o cuando adquiera el compromiso expreso para ello, se cerrará la incidencia, se recogerá en la aplicación y se dará cuenta de ello a la persona interesada.
fuentes
www.euskara.euskadi.net (2) www.euskara.euskadi.net (2)
Intzidentzia mota:
iturriak
Tipo de incidencia:
fuentes
www.euskara.euskadi.net (1) www.euskara.euskadi.net (1)
Intzidentzia onartu eta gero, ebazpena lortzeko beharrezko jarduerak zehaztu eta bideratuko dira.
iturriak
Una vez aceptada la incidencia, se establecerán y tramitarán las pautas a seguir para su resolución satisfactoria.
fuentes
www.euskara.euskadi.net (1) www.euskara.euskadi.net (1)
Intzidentzia sortu ( 1 urratsa )
iturriak
Alta de incidencia ( Paso 1 )
fuentes
www.euskara.euskadi.net (1) www.euskara.euskadi.net (1)
Inzidentzia mota
iturriak
Tipo de incidencia
fuentes
www.euskara.euskadi.net (1) www.euskara.euskadi.net (1)
Jasotako intzidentzia aztertu eta dagokion izaera emango zaio.
iturriak
Tras analizar la incidencia presentada.
fuentes
www.euskara.euskadi.net (1) www.euskara.euskadi.net (1)
Lege hauste edo hizkuntza eskubidea urratu eta intzidentzia onartzen bada, izapidea ireki dela jakinaraziko zaio herritarrari eta oinarri juridikoa azalduko zaio.
iturriak
En el caso de incidencias aceptadas por existencia de infracción legal, se comunicará a la persona interesada la apertura de trámite y la base legal en la que se fundamenta.
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Epe ertain eta luzean larruazaleko minbiziaren intzidentzia oro har eta melanomarena bereziki gutxitzea lortu nahi da.
iturriak
A medio y largo plazo se pretende disminuir la incidencia del cáncer cutáneo en general y, del melanoma en particular, así como de otras patologías relacionadas con la exposición solar inadecuada.
fuentes
www.euskadi.net (4) www.euskadi.net (4)
Pobrezia mota ezberdinen (mantenimendua/metaketa) baterako intzidentzia, bizi-eskualdearen arabera.
iturriak
Incidencia conjunta de las distintas dimensiones de pobreza (mantenimiento y/o acumulación) por comarca de residencia
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Fitxategien segurtasunerako arriskua ekar dezakeen edozein motatako intzidentzia agerrarazteko Intzidentzien Erregistroa ezartzea. Horrela, etorkizunean datuen segurtasuna arriskuan jar dezaketen erasoak saihestu ahal izango dira.
iturriak
Implantar un Registro de Incidencias en el que quedará constancia de cualquier incidencia que suponga un peligro para la seguridad de los ficheros y poder prevenir futuros ataques que comprometan la seguridad de los datos.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Errefraktatutako izpiak izpi normalarekin osatzen duen angelua errefrakzio angelua da. Angelu hori intzidentzia angeluarekin erlazionatuta dago Snellen legea deritzan formula baten bidez. Formula horri bere aurkitzaileak eman zion izena, Willebrord Snell (1580-1626) fisikari nederlandarrak.
iturriak
El ángulo que forma el rayo refractado con la normal, llamado ángulo de refracción, está relacionado con el ángulo de incidencia por una fórmula denominada ley de Snell, en honor a su descubridor, el físico neerlandés Willebrord Snell (1580-1626).
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Intzidentzia
iturriak
Incidencia
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Gainazal horretan islatutako izpiak eta errefraktatutako izpiak norabide perpendikularra dutenean, islatutako argia osorik polarizatzen da intzidentzia planoarekiko norabide perpendikularrean.
iturriak
En los casos en que el rayo reflejado en esta superficie y el refractado tengan direcciones perpendiculares entre sí, la luz reflejada se polariza en su totalidad en la dirección perpendicular al plano de incidencia.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Eguraldi mota desberdinekin eta eguzki-izpien intzidentzia angeluak kontuan hartuz, ateratako bataz besteko lumen-ordu, duty cycle delakoa kalkulatu zen: hau da, PTT zenbat ordu egon behar zen kargatzen (48) eta zenbat emititzen (10).
iturriak
En diferentes condiciones atmosféricas y teniendo en cuenta el ángulo de incidencia de los rayos de sol, se calculó el duty cycle, es decir: cuántas horas debía pasar el PTT cargando (48) y cuántas emitiendo (10).
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Nola neurtzen dugu: aurkitutako intzidentzien kopurua.
iturriak
Cómo lo medimos: Nº de incidencias detectadas.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Hortaz, banaketa gainazal batean intzidentzia angelu berarekin erasotzean, uhin bakoitzaren luzerarentzat (eta ondorioz, kolorea zehazten duen frekuentzia bakoitzarentzat) ezberdina den errefrakzio angelu batekin errefraktatzen da.
iturriak
De este modo, al incidir sobre una superficie de separación con un mismo ángulo de incidencia, se refracta con un ángulo de refracción diferente para cada longitud de onda (y, por tanto, para cada frecuencia, que determina el color).
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Hortaz, n1 > n2 bada, intzidentzia angelua modu mailakatuan handitu daiteke 90 º graduko angelua lortu arte.
iturriak
Así, si n1 > n2 , es posible incrementar progresivamente el ángulo de incidencia hasta que se obtenga un ángulo de refracción igual a 90º.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Izpi intzidentea eta islatutako izpia plano berean daude. Plano hori perpendikularra da intzidentzia planoarekiko. Bi izpiek angelu berdina osatzen dute, eta izpi normala intzidentzia puntuan dute.
iturriak
Los rayos incidente y reflejado se encuentran en el mismo plano, que es perpendicular al de incidencia, y forman un mismo ángulo con la normal en el punto de incidencia.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
non n1 lehenengo ingurunearen errefrakzio indizea da, n2 bigarren ingurunearen errefrakzio indizea da eta ap polarizazio angelua (intzidentzia angeluarekin bat datorrena) da.
iturriak
donde n1 es el índice de refracción del primer medio, n2 el del segundo y ap el ángulo de polarización (que coincide con el de incidencia).
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Plano batean islatzean, argia linealki polarizatzen da intzidentzia planoaren perpendikularrean.
iturriak
Al reflejarse en un plano, la luz se polariza linealmente en la perpendicular al plano de incidencia.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Uhin intzidentearen izpi bakoitza eta islatutako uhinari dagokion izpia plano berean daude. Plano hori bi inguruneak bereizten dituen banaketa gainazalarekiko perpendikularra da intzidentzia puntuan.
iturriak
Cada rayo de la onda incidente y el rayo correspondiente de la onda reflejada están contenidos en un mismo plano, que es perpendicular a la superficie de separación entre los dos medios en el punto de incidencia.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Uhin intzidentearen izpi bakoitzak eta errefraktatutako uhinari dagokion izpiak inguruneen arteko banaketa intzidentzia puntuan gainazalarekiko perpendikularra den planoa osatzen dute.
iturriak
Cada rayo de la onda incidente y el rayo correspondiente de la onda refractada forman un plano que es perpendicular a la superficie de separación entre los medios en el punto de incidencia. 2.
fuentes