Babeslea:

Eusko Jaurlaritza

Web Corpusen Ataria: Eu-Es Corpus Paraleloa

Galdera

Bilaketa sinplea

 

Emaitzak: 203 itzulpen-unitate, 24 domeinu

Euskara Gaztelera
www.lezo.net (1) www.lezo.net (1)
107 Poligonoa
iturriak
Polígono 107
fuentes
www.lezo.net (1) www.lezo.net (1)
107 poligonoko exekuzio-unitateko jarduketa-sistemaren aldaketa, behin behinekoz onartzea
iturriak
Aprobación inicial de la modificación del sistema de actuación de la unidad de ejecución del polígono 107
fuentes
www.lezo.net (1) www.lezo.net (1)
107 poligonoko exekuzio-unitateko jarduketa-sistemaren aldaketa, behin behinekoz onartzea | Lezoko Unibertsitateko Udala
iturriak
Aprobación inicial de la modificación del sistema de actuación de la unidad de ejecución del polígono 107 | Lezoko Unibertsitateko Udala
fuentes
www.tolosaldea.hezkuntza.net (1) www.tolosaldea.hezkuntza.net (1)
Erregulazio eta Kontrol Sistema Automatikoak” zikloko ikasle eta irakale, Zizurkilen kokatua dagoen Marie Brizard eta Donostiako Zuatzu poligonoan kokatua dagoen IKOR enpresetako automatizazio prozesuak, produkzio sistemak, enpresen antolakuntza eta ezarrita dituzten kalitate sistemak ezagutzeko aukera izan dute enpresen funtzionamendua ezagutuz.
iturriak
Alumnos y profesores del ciclo de “Sistemas de Regulación y Control Automáticos” visitan Marie Brizard, empresa ubicada en Zizurkil e IKOR empresa ubicada en el polígono empresarial Zuatzu de Donostia para conocer in situ los procesos de automatización de las empresas, los sistemas de producción, la organización de la empresa así como los sistemas de gestión de la calidad que tienen implantados.
fuentes
www.eskola20.euskadi.net (1) www.eskola20.euskadi.net (1)
Poligonoak
iturriak
Los polígonos
fuentes
www.eskola20.euskadi.net (1) www.eskola20.euskadi.net (1)
Poligonoen elementuak eta sailkapena, triangeluak eta laukiak
iturriak
Elementos y clasificación de polígonos, triángulos y cuadriláteros en LAMS
fuentes
www.gipuzkoabizikletaz.net (2) www.gipuzkoabizikletaz.net (2)
Azkoitiko Jausoro auzoan zabaldu berri den 300 metroko bizikletentzako bide tarteari esker, Zumarraga eta Umansoroko poligonoaren arteko bidegorria Azkoitian aurreikusita dagoen tokian tokiko bidegorri sarearekin lotuta gelditu da.
iturriak
La conexión de 300 m ejecutada en el barrio azkoitiarra de Jausoro completa la unión entre el bidegorri existente entre Zumarraga y el polígono de Umansoro con la red local de bidegorris prevista en Azkoitia.
fuentes
www.lezo.net (2) www.lezo.net (2)
2004-10-22: Lezoko Udalak onartu du Industri poligonoetako hondakinak biltzearen eskuduntza San Markos Mankomunitateari lagatzea
iturriak
22-10-2004: El pleno ha aprobado transferir a la Mancomunidad de San Marcos la competencia de la recogida de basuras de los polígonos indus
fuentes
www.lezo.net (2) www.lezo.net (2)
2004-10-28: Itturrin poligono industrialeko tunela itxita
iturriak
28-10-2004: Cerrado el túnel del polígono industrial Itturrin
fuentes
www.lezo.net (2) www.lezo.net (2)
2004-12-23: Lezoko Udalak onartu du Industri poligonoetako hondakinak biltzearen eskuduntza San Markos Mankomunitateari lagatzea.
iturriak
23-12-2004: El pleno ha aprobado transferir a la Mancomunidad de San Marcos la competencia de la recogida de basuras de los polígonos indus
fuentes
www.sestao.net (2) www.sestao.net (2)
Bizkaiko Foru Aldundiak bide hau behin-behinekoz zerbitzuan jarri zuen, hurrengo egunetan poligonoa eraikitzeko egungo sarbidea moztuko baita.
iturriak
La Diputación foral de Bizkaia puso en servicio este vial de manera provisional debido a que el acceso actual será cortado en los próximos días por necesidad de las obras de construcción del polígono.
fuentes
www.lezo.net (2) www.lezo.net (2)
2005-03-31: Lezoko Itturrin poligonora hornikuntza-sarea zabaldu eta hobetzeko obren kitapena
iturriak
31-03-2005: Liquidación de las obras de ampliación y mejora de la red de abastecimiento a Lezo (Polígono Itturrin)
fuentes
www.lezo.net (2) www.lezo.net (2)
2005-07-01: 107 poligonoaren konpentsazio proiektua. Behin betiko onespena.
iturriak
01-07-2005: Aprobación definitiva del proyecto de compensación del Polígono 107 (Salva Industrial)
fuentes
www.lezo.net (2) www.lezo.net (2)
2005-08-04: 107 poligonoa (Salva Industrial) hiritartzeko proiektua.
iturriak
04-08-2005: Aprobación inicial y exposición pública del proyecto de urbanización del polígono 107 (Salva Industrial)
fuentes
www.lezo.net (2) www.lezo.net (2)
2006-02-16: Hiri antolamenduko arauen aldaketa puntuala, 12 eta 28 poligonoei buruzkoa (Altzate).
iturriak
16-02-2006: Aprobación y exposición pública de la modificación puntual de las NN SS de Planeamiento de Lezo en los polígonos 1
fuentes
www.zumarraga.net (1) www.zumarraga.net (1)
Finka, poligono edo alor jakin bati dagozkion hirigintza maila, mota edo erabilera ezagutzeko informazio eskaria
iturriak
Solicitud de información sobre el tipo, categoría y usos urbanísticos que le corresponde a una finca, polígono osector concreto.
fuentes
www.deba.net (1) www.deba.net (1)
Hirigune historikoa eta Agirretxe poligonoaren artean dagoen gune baten (Lojendio gunea, 10 zona) (II Fasea, zerbitzu eta egokitzapenei dagokiena) egiteko dauden lanen kontratazioa
iturriak
Contratación de los trabajos pendientes del Proyecto de Urbanización de una zona comprendida entre el casco histórico y el polígono Agirretxe (área Lojendio zona 10) de las nn.ss. de Deba (fase II, correspondiente a redes, servicios y acondicionamientos).
fuentes
www.lezo.net (2) www.lezo.net (2)
2010-07-02: 107 poligonoko exekuzio-unitateko jarduketa-sistemaren aldaketa, behin behinekoz onartzea
iturriak
02-07-2010: Aprobación inicial de la modificación del sistema de actuación de la unidad de ejecución del polígono 107
fuentes
www.lezo.net (1) www.lezo.net (1)
2010. urterako "Zapateroren bigarren planerako" lau obrak egiteko eskaera onartu dela dio: Itturrin poligonoko argiteria, Andreone Kultur Etxeko eta Udaletxeko zaharberritzeak, eta Pysbe eta San Pedro auzoko argiteria berritzea.
iturriak
Se ha aprobado la solicitud de las cuatro obras para el "segundo plan de Zapatero" para 2010: alumbrado del polígono Itturrin, rehabilitación de la Casa de Cultura Andreone y del Ayuntamiento, así como las obras de reforma del alumbrado de Pysbe y de San Pedro.
fuentes
www.lezo.net (4) www.lezo.net (4)
2.- 107 poligonoko 3 eta 4 lursailen emakida demanialaren kontratu espedienteari hasiera emateko diktamena (2010H0380003).
iturriak
2.- Dictamen para el inicio del expediente de contratación de la concesión demanial de las parcelas números 3 y 4 del polígono 107 (2010H0380003).
fuentes
www.lezo.net (1) www.lezo.net (1)
2.- 107 poligonoko urbanizazio proiektuaren eranskina behin betikoz onartzeko proposamena (2010H0430003).
iturriak
8.- Propuesta para la aprobación definitiva de la modificación del Sistema de Actuación de la Unidad de Ejecución del Polígono 107 (2010H0430003).
fuentes
www.lezo.net (1) www.lezo.net (1)
2.- 110 poligonoko "Aserraderos de Lezo" deritzon hiri eremuko Hiri Antolaketa Plan Bereziaren behin behitiko onarpena emateko diktamena (2009H0400001).
iturriak
2.- Dictamen para la aprobación definitiva del Plan Especial de Ordenación Urbanística del área urbana denominada "Aserraderos de Lezo" del polígono nº 110 (2009H0400001).
fuentes
www.lezo.net (1) www.lezo.net (1)
2.- 110 poligonoko "Aserraderos de Lezo" deritzon hiri eremurako Hiri Antolaketa Plan Bereziaren behin betiko onarpena emateko diktamena (2009H0400001). "Aurrekariak
iturriak
2.- Dictamen para la aprobación definitiva del Plan Especial de Ordenación Urbanística del área urbana denominada "Aserraderos de Lezo" del polígono nº 110 (2009H0400001).
fuentes
beasain.org (2) beasain.org (2)
a)Aipatutako urbanizazio edo poligonoen ur hornidura zuzenerako behar diren barneko banaketa sareak eta gainontzeko instalazioak, Gipuzkoako Urak-Aguas de Gipuzkoa, S.A.-k onartutako eskemen arabera burutu eta, gai den teknikari batek definitu eta egindako proiektu batean jaso beharko dira, ondoren Gipuzkoako Urak-Aguas de Gipuzkoa, S.A.-k onartzeko. Aipaturiko proiektua aplikagarri diren Erregelamenduetara eta Gipuzkoako Urak-Aguas de Gipuzkoa, S.A.-k ezarritako Arau Teknikoetara egokitu beharko da. Eta proiektua urbanizazioaren edo poligonoaren sustatzailearen edo jabearen kontura eta kargura gauzatuko da.
iturriak
a)Las redes interiores de distribución y demás instalaciones necesarias para el correcto abastecimiento de agua a dichas urbanizaciones o polígonos, responderán a esquemas aprobados por Gipuzkoako Urak-Aguas de Gipuzkoa, S.A. y deberá definirse y dimensionarse en proyecto redactado por Técnico competente, y aprobado por Gipuzkoako Urak-Aguas de Gipuzkoa, S.A., con sujeción a los Reglamentos y Ordenanzas de aplicación y a las Normas Técnicas de Gipuzkoako Urak-Aguas de Gipuzkoa, S.A., y por cuenta y a cargo del promotor o propietario de la urbanización o polígono.
fuentes
www.beasain.org (2) www.beasain.org (2)
a)Aipatutako urbanizazio edo poligonoen ur hornidura zuzenerako behar diren barneko banaketa sareak eta gainontzeko instalazioak, Gipuzkoako Urak-Aguas de Gipuzkoa, S.A.-k onartutako eskemen arabera burutu eta, gai den teknikari batek definitu eta egindako proiektu batean jaso beharko dira, ondoren Gipuzkoako Urak-Aguas de Gipuzkoa, S.A.-k onartzeko. Aipaturiko proiektua aplikagarri diren Erregelamenduetara eta Gipuzkoako Urak-Aguas de Gipuzkoa, S.A.-k ezarritako Arau Teknikoetara egokitu beharko da. Eta proiektua urbanizazioaren edo poligonoaren sustatzailearen edo jabearen kontura eta kargura gauzatuko da.
iturriak
a)Las redes interiores de distribución y demás instalaciones necesarias para el correcto abastecimiento de agua a dichas urbanizaciones o polígonos, responderán a esquemas aprobados por Gipuzkoako Urak-Aguas de Gipuzkoa, S.A. y deberá definirse y dimensionarse en proyecto redactado por Técnico competente, y aprobado por Gipuzkoako Urak-Aguas de Gipuzkoa, S.A., con sujeción a los Reglamentos y Ordenanzas de aplicación y a las Normas Técnicas de Gipuzkoako Urak-Aguas de Gipuzkoa, S.A., y por cuenta y a cargo del promotor o propietario de la urbanización o polígono.
fuentes
www.lezo.net (1) www.lezo.net (1)
3.- Lezoko Arau Subsidiarioen 107 Poligonoari dagokion antolakuntza xehatuaren elementuen aldaketa espedienteari behin betiko onarpena emateko diktamena (2009H0310002). 4.- 6. poligonoko Eraberritze Urbanistikoaren Plan Bereziaren Testu bateratuaren behin betiko onarpena emateko diktamena (2008H0400002).
iturriak
3.- Propuesta para delegar en la Junta de Gobierno Local la adjudicación provisional y definitiva del concurso para la enajenación del pleno dominio de una parcela de propiedad municipal sita en el polígono 107 (2009H0380004).
fuentes
www.lasarte-oria.org (1) www.lasarte-oria.org (1)
Etxebizitzaren merkatuko krisi larriak bai alkatetza eta baita promotoreak ere eraman ditu poligonoen bideragarritasuna ziurtatzen duen formula bat bilatzera, izan ere, etxebizitza adosatuek ez dute dagoeneko merkaturik eta poligonoen aurrerabidea oztopatzen dute.
iturriak
La situación de grave crisis en el mercado inmobiliario ha llevado tanto a la alcaldía como a los promotores a buscar una fórmula que garantice la viabilidad de los polígonos ya que las viviendas adosadas han dejado de tener mercado y dificultan la marcha de los mismos.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
2009ko irailaren 28tik aurrera, DBUSek nabarmen zabalduko ditu Antiguara, Unibertsitatera eta ZUATZUko Poligonora doan 5. linearen zerbitzuak, eta zerbitzu azkarragoak eta zuzenagoak eskainiko ditu eguneko lehen orduetan.
iturriak
A partir del 28 de septiembre de 2009, DBUS amplía de forma importante los servicios los servicios de la línea 5 al Antiguo, Universidad y Polígono de ZUATZU, y da servicios más rápidos y directos a primeras horas del día (línea 5-Express Universidad-Zuatzu).
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
2009ko irailaren 28tik aurrera, honako zerbitzu hauek eskainiko dira Belartzako Poligonoraino, urteko astegun guztietan:
iturriak
A partir del 28 de septiembre de 2009, todos los días laborables del año se dan los siguientes servicios al Polígono de Belartza:
fuentes
www.amorebieta-etxano.net (1) www.amorebieta-etxano.net (1)
Kokapena: Zelaieta auzoa (Condor Poligonora doan bidea).
iturriak
Ubicación: Bº Zelaieta (Camino Polígono Condor).
fuentes
beasain.org (2) beasain.org (2)
Aurreko pasartean definitutako poligono edo urbanizaziorako edo bertan kokatutako orube edo eraikinen hornidura edo hartunearen emakida, ondoren zehazten diren baldintzak aldez aurretik betetzearen menpe egongo da.
iturriak
La concesión de acometida o suministro para el polígono o urbanización anteriormente definido o para solares o inmuebles ubicados en aquél, estará supeditada al cumplimiento previo de las siguientes condiciones:
fuentes
www.amorebieta-etxano.net (1) www.amorebieta-etxano.net (1)
Mugikortasun jasangarriaren eta kutsatuta dauden inguruak (Cóndor poligonoa eta “R” burutzapen-unitatea) lehengoratzearen aldeko apustuari eutsiko zaio.
iturriak
El resto de inversiones se distribuyen en actuaciones tanto en el casco urbano como en los barrios y se continuará apostando por la movilidad sostenible y regeneración de entornos contaminados (Polígono Condor y en la Unidad de Ejecución “R”).
fuentes
www.beasain.org (2) www.beasain.org (2)
Aurreko pasartean definitutako poligono edo urbanizaziorako edo bertan kokatutako orube edo eraikinen hornidura edo hartunearen emakida, ondoren zehazten diren baldintzak aldez aurretik betetzearen menpe egongo da.
iturriak
La concesión de acometida o suministro para el polígono o urbanización anteriormente definido o para solares o inmuebles ubicados en aquél, estará supeditada al cumplimiento previo de las siguientes condiciones:
fuentes
www.sestao.net (358) www.sestao.net (358)
Industri poligonoak
iturriak
Polígonos Industriales
fuentes
bildu.info (2) bildu.info (2)
Gaur egungo poligonoak mantendu eta sustatzea; hutsik dauden industria- guneen alokairua sustatuz eta Zangitu poligonoaren aurkako jarrera mantenduz.
iturriak
Aprovechar y fomentar el desarrollo en los polígonos actuales, impulsando el alquiler de naves vacías, y mantener nuestra oposición al sobredimensionado polígono de Zangitu.
fuentes
www.ibaizabal.com (1) www.ibaizabal.com (1)
Azalpena: Taldea / Artista: COMBICHRISTTokia: TOTEM ARETOA, Landazabal poligonoa C/2, 9. pabiloia.
iturriak
Explicación: Grupo / Artista: COMBICHRISTDónde: SALA TOTEM, Polígono Landazabal C/2, nave 9.
fuentes
www.ibaizabal.com (1) www.ibaizabal.com (1)
Azalpena: Taldea / artista: NEW YORK DOLLSTokia: TOTEM ARETOA, Landazabal Poligonoa C/2 9.pabiloia.
iturriak
Explicación: Grupo / artista: NEW YORK DOLLSDónde: SALA TOTEM, Polígono Landazabal C/2 Nave 9.
fuentes
www.ibaizabal.com (1) www.ibaizabal.com (1)
Azalpena: Taldea / artista: SARATOGATokia: NOBOO ARETOA, La Barrena Poligonoa.
iturriak
Explicación: Grupo / artista: SARATOGADónde: SALA NOBOO, Polígono La Barrena.
fuentes
www.ibaizabal.com (1) www.ibaizabal.com (1)
Azalpena: Taldea: TIERRA SANTATokia: TOTEM ARETOA, Landazabal poligonoa C/2 9. pabiloia.
iturriak
Explicación: Grupo: TIERRA SANTADónde: SALA TOTEM, Polígono Landazabal C/2 Nave 9.
fuentes
www.turismoa.euskadi.net (1) www.turismoa.euskadi.net (1)
Arasur Poligonoa
iturriak
Polígono Arasur
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
27. Poligonoko aparkalekua irekiko da baldin eta Intxaurrondokoa betetzen bada.
iturriak
El aparcamiento del Polígono 27 se abrirá siempre que se haya completado el de Intxaurrondo.
fuentes
www.sestao.net (1) www.sestao.net (1)
Obraren lehiaketa egin zen eta hasierako zenbatekoa milioi eurokoa izan zen, baina azkenean 743.000 euron esleitu zaio Exbasa enpresari. Aipatu enpresak egun Sestao Bai poligonoan dihardu.
iturriak
La obra salió a concurso por un millón de euros, aunque finalmente se ha adjudicado por 743.000 euros a la empresa Exbasa, que actualmente trabaja en el polígono Sestao Bai.
fuentes
www.gipuzkoabizikletaz.net (1) www.gipuzkoabizikletaz.net (1)
Zumarraga eta Azkoitiko Umansoro poligonoaren artean dagoen bidegorria aurreikusita dagoen herri barruko bidegorri sarearekin lotzen du.
iturriak
Completa la conexión de la vía existente entre Zumarraga y el polígono Umansoro en Azkoitia con la red local de bidegorris prevista.
fuentes
www.lezo.net (1) www.lezo.net (1)
BAT: 107 Industri Poligonoko 3 eta 4 lursailen emakida demaniala Kontratatzeko espedienteari hasera ematea jardunbide ireki eta lehiaketa prozeduraren bidez
iturriak
PRIMERO: Iniciar mediante procedimiento abierto y concursal el expediente de contratación de la concesión demanial de las parcelas número 3 y 4 del polígono industrial 107.
fuentes
www.lezo.net (1) www.lezo.net (1)
BAT: 107 Poligonoko Exekuzio Unitateko Jarduketa Sistema alda­tzea eta egun konzertazio sistema pribatua dena kooperazio sistema publikora pasa­tzea.
iturriak
PRIMERO: Modificar el Sistema de Actuación de la Unidad de Ejecución del Polígono n.º 107, y pasar del sistema privado de concertación actual al sistema público de cooperación.
fuentes
www.sestao.net (2) www.sestao.net (2)
Poligonoa eraikitzeko lanek abiada ona dute eta 2012. urtearen lehenengo hiruhilekoan urbanizazioa amaitzea aurrez ikusia dago.
iturriak
Las obras de construcción del polígono avanzan a buen ritmo y está previsto que a lo largo del primer trimestre de 2012 finalice la urbanización.
fuentes
beasain.org (2) beasain.org (2)
b)Onartutako proiektuan definitutako obrak eta instalazioak, bai eta Gipuzkoako Urak-Aguas de Gipuzkoa, S.A.-ren baimenarekin proiektua gauzatzen den bitartean izan daitezkeen aldaketak, urbanizazioaren edo poligonoaren sustatzailearen edo jabearen kargura burutuko dira bere osotasunean eta beti ere, eskumena duen Teknikari baten eta, kasua balitz, Industriako Lurralde Ordezkaritzak homologatutako enpresa instalatzaile baten zuzendaritzapean.
iturriak
b)Las obras e instalaciones definidas en el proyecto aprobado, así como las modificaciones que, con autorización de Gipuzkoako Urak-Aguas de Gipuzkoa, S.A. se introduzcan durante el desarrollo de las mismas, se ejecutarán en su totalidad por cuenta y cargo del promotor o propietario de la urbanización o polígono, bajo la dirección de Técnico competente y, en su caso, por empresa instaladora homologada por la Oficina Territorial de Industria.
fuentes
beasain.org (2) beasain.org (2)
Burutu beharreko hirigintza jarduerak, bide eta zerbitzu azpiegitura sortzea, aldatzea edo zabaltzea eragin dezaketen guneak iritziko dira urbanizazio eta poligono, Ordenantza honetako ondorioetarako; hau da, lursaila banatzen den lurzati edo orube desberdinen arteko eta berauetatik hiriguneko zonaldearekin lotzeko azpegiturak eragiten dituzteneko guneak.
iturriak
A los efectos de esta Ordenanza, se entenderá por urbanizaciones y polígonos aquellos conjuntos de terrenos sobre los que la actuación urbanística exija la creación, modificación o ampliación de una infraestructura viaria y de servicio entre las distintas parcelas o solares en que se divide el terreno y de éstas con la zona edificada del casco urbano.
fuentes
www.lezo.net (1) www.lezo.net (1)
BAT: Iturrin (108) Poligonoko hornitze eta saneamendu sareak eta argiztapena berritzeko obrak Endaran Eraikuntzak (Jokin Etxezurietari) behin behinekoz esleitzea ondorengo baldintzetan:
iturriak
SEGUNDO: Aprobar el gasto correspondiente a este contrato. TERCERO: Adjudicar de manera provisional las obras de excavación del polígono 107 a Excavaciones Oyartzun, S.L., en las siguientes condiciones:
fuentes
www.beasain.org (2) www.beasain.org (2)
b)Onartutako proiektuan definitutako obrak eta instalazioak, bai eta Gipuzkoako Urak-Aguas de Gipuzkoa, S.A.-ren baimenarekin proiektua gauzatzen den bitartean izan daitezkeen aldaketak, urbanizazioaren edo poligonoaren sustatzailearen edo jabearen kargura burutuko dira bere osotasunean eta beti ere, eskumena duen Teknikari baten eta, kasua balitz, Industriako Lurralde Ordezkaritzak homologatutako enpresa instalatzaile baten zuzendaritzapean.
iturriak
b)Las obras e instalaciones definidas en el proyecto aprobado, así como las modificaciones que, con autorización de Gipuzkoako Urak-Aguas de Gipuzkoa, S.A. se introduzcan durante el desarrollo de las mismas, se ejecutarán en su totalidad por cuenta y cargo del promotor o propietario de la urbanización o polígono, bajo la dirección de Técnico competente y, en su caso, por empresa instaladora homologada por la Oficina Territorial de Industria.
fuentes
www.lezo.net (1) www.lezo.net (1)
BAT: Lezoko Udala 107 Industri Poligonoko konpentsazio proiektuko emaitzazko 2-A lursailaren jabari osoa besterentzeko Kontratatzeko Espedienteari hasera ematea jardunbide ireki eta lehiaketa prozeduraren bidez
iturriak
PRIMERO: Iniciar, mediante concurso y por procedimiento abierto, el expediente del contrato de venta del derecho de superficie de la parcela 2A resultante del proyecto de compensación del Polígono 107.
fuentes
www.beasain.org (2) www.beasain.org (2)
Burutu beharreko hirigintza jarduerak, bide eta zerbitzu azpiegitura sortzea, aldatzea edo zabaltzea eragin dezaketen guneak iritziko dira urbanizazio eta poligono, Ordenantza honetako ondorioetarako; hau da, lursaila banatzen den lurzati edo orube desberdinen arteko eta berauetatik hiriguneko zonaldearekin lotzeko azpegiturak eragiten dituzteneko guneak.
iturriak
A los efectos de esta Ordenanza, se entenderá por urbanizaciones y polígonos aquellos conjuntos de terrenos sobre los que la actuación urbanística exija la creación, modificación o ampliación de una infraestructura viaria y de servicio entre las distintas parcelas o solares en que se divide el terreno y de éstas con la zona edificada del casco urbano.
fuentes
beasain.org (2) beasain.org (2)
c)Poligonoen barneko sareen eta Gipuzkoako Urak-Aguas de Gipuzkoa, S.A.-ren menpeko kanpoko sarearekiko lotura edo loturak, eta urbanizazioak berak ezarritako behar berrien ondorioz egin beharreko aldaketa eta errefortzuak Gipuzkoako Urak-Aguas de Gipuzkoa, S.A.-k finkatuko ditu eta artikulu honetako a) pasartean aipatzen den proiektuan jasoko dira argi eta garbi; eta gauzatu, berriz urbanizazioaren sustatzailearen edo jabearen kontura eta kargura gauzatuko dira.
iturriak
c)El enlace o enlaces de las redes interiores o polígonos, con las conducciones exteriores bajo dominio de Gipuzkoako Urak-Aguas de Gipuzkoa, S.A., así como las modificaciones y hubiera de efectuarse en las mismas, como consecuencia de las nuevas demandas impuestas por la urbanización, se fijarán por aquél y quedarán perfectamente delimitados en el proyecto a que se ha hecho referencia en el apartado a) de este artículo y se ejecutarán por cuenta y a cargo del promotor o propietario de la urbanización.
fuentes
www.beasain.org (2) www.beasain.org (2)
c)Poligonoen barneko sareen eta Gipuzkoako Urak-Aguas de Gipuzkoa, S.A.-ren menpeko kanpoko sarearekiko lotura edo loturak, eta urbanizazioak berak ezarritako behar berrien ondorioz egin beharreko aldaketa eta errefortzuak Gipuzkoako Urak-Aguas de Gipuzkoa, S.A.-k finkatuko ditu eta artikulu honetako a) pasartean aipatzen den proiektuan jasoko dira argi eta garbi; eta gauzatu, berriz urbanizazioaren sustatzailearen edo jabearen kontura eta kargura gauzatuko dira.
iturriak
c)El enlace o enlaces de las redes interiores o polígonos, con las conducciones exteriores bajo dominio de Gipuzkoako Urak-Aguas de Gipuzkoa, S.A., así como las modificaciones y hubiera de efectuarse en las mismas, como consecuencia de las nuevas demandas impuestas por la urbanización, se fijarán por aquél y quedarán perfectamente delimitados en el proyecto a que se ha hecho referencia en el apartado a) de este artículo y se ejecutarán por cuenta y a cargo del promotor o propietario de la urbanización.
fuentes
www.lezo.net (2) www.lezo.net (2)
Bestalde, laster jarriko omen dira beste biak martxan: Pysbe eta Itturrin poligonokoa.
iturriak
Por otro lado, anuncia que las otras dos, es decir, la de Pysbe y la del polígono Itturrin pronto se pondrán en marcha.
fuentes
www.lezo.net (1) www.lezo.net (1)
BI: 107 Poligonoko urbanizazio proiektuaren eranskinari behin betiko onarpena ematea.
iturriak
SEGUNDO: Aprobar definitivamente la modificación del Sistema de Actuación de la Unidad de Ejecución del Polígono 107 convirtiendo lo que actualmente se denomina sistema de concertación privada en sistema de cooperación pública.
fuentes
www.lezo.net (1) www.lezo.net (1)
Bi aktak onartu dira inolako zuzenketarik gabe.2.- 110 poligonoko "Aserraderos de Lezo" deritzon hiri eremurako Hiri Antolaketa Plan Bereziaren behin betiko onarpena emateko diktamena (2009H0400001).
iturriak
Se aprueban ambas actas por unanimidad sin corrección alguna. 2.- Dictamen para la aprobación definitiva del Plan Especial de Ordenación Urbanística del área urbana denominada "Aserraderos de Lezo" del polígono nº 110 (2009H0400001).
fuentes
web.bizkaia.net (3) web.bizkaia.net (3)
Bide-sarearen Kudeaketa programak 71 milioi euroko aurrekontua dauka, batetik, errepideak kontserbatzeko, eta, bestetik, errepideak modernizatu eta haien ahalmena eta segurtasuna handitzeko lanetarako, hala nola: Akarlanda eta unibertsitateko lanak; Berrizko sarbideak Eitua poligonoan berrantolatzea; Kortederra eta Boroaren arteko bide-segurtasuna hobetzea; Bidebietako gurutzagunea Meñakan; N-240 errepidean, Bedia eta Lemoa artean, sarbideak berrantolatzea eta bide-segurtasuna hobetzea; Malmasineko tunelen segurtasunari buruzko Foru Dekretuari egokitzeko lanak, eta abar.
iturriak
El programa de Gestión de la Red viaria que tiene un presupuesto de 71 millones de euros destinados a la conservación de las carreteras y a la realización de obras de modernización, aumento de capacidad y seguridad como, por ejemplo: las obras de Akarlanda y Universidad, la reordenación de accesos de Berriz en el polígono Eitua, la mejora de seguridad vial entre Kortederra y Boroa, el cruce de Bidebietas de Meñaka, reordenacion de accesos y mejora de la seguridad vial de la N-240 entre Bedia y Lemoa, las obras de adecuación al decreto foral de seguridad de túneles en Malmasin, etc.
fuentes
www.aralar.net (1) www.aralar.net (1)
Hala ere, Javier Maroto alkateak Betoño poligonoa "berpizteko" planari buruzko azaldutako lehenengo zehaztasunek planaren egokitasuna kolokan utz lezaketen galderak sortu dituzte:
iturriak
Sin embargo, los primeros detalles adelantados por Javier Maroto como alcalde de Gasteiz al respecto de su plan de "regeneración" del polígono de Betoño generan ciertos interrogantes que pondrían en jaque la idoneidad del mismo:
fuentes
beasain.org (2) beasain.org (2)
Estaldura eremuaren barne sortzen diren poligono eta urbanizazio berrien barne egiten diren jarduerak, artikulu honetako aurreko puntuetan ezartzen diren betebehar eta baldintzetatik salbuetsirik egongo dira eta ondorengo artikuluan ezartzen diren baldintzen arabera arautuko.
iturriak
Las actuaciones que se realicen en interior de polígonos y urbanizaciones de nueva creación, dentro del área de cobertura, quedan exceptuadas de las obligaciones y condicionantes que se establecen en los puntos anteriores de este artículo, y se regularán por lo que se establece en el siguiente.
fuentes
www.beasain.org (2) www.beasain.org (2)
Estaldura eremuaren barne sortzen diren poligono eta urbanizazio berrien barne egiten diren jarduerak, artikulu honetako aurreko puntuetan ezartzen diren betebehar eta baldintzetatik salbuetsirik egongo dira eta ondorengo artikuluan ezartzen diren baldintzen arabera arautuko.
iturriak
Las actuaciones que se realicen en interior de polígonos y urbanizaciones de nueva creación, dentro del área de cobertura, quedan exceptuadas de las obligaciones y condicionantes que se establecen en los puntos anteriores de este artículo, y se regularán por lo que se establece en el siguiente.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Alboen kopuruaren arabera, poligonoak triangeluak (3 albo), lau aldekoak (4), pentagonoak (5), hexagonoak (6), heptagonoak (7), oktogonoak (8), etab.
iturriak
Según el número de lados, los polígonos pueden ser triángulos (3 lados), cuadriláteros (4), pentágonos (5), hexágonos (6), heptágonos (7), octógonos (8), etcétera.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
7:00etatik 21:00etara eremu batzuk guztiz itxita egongo dira, eta egoiliarrek, garraio publikoak eta larrialdi-zerbitzuek bakarrik izango dute bertan sartzeko aukera.Dbus-ek linea guztiak indartuko ditu, eta autobus-zerbitzu etengabea antolatuko, antolatzaileek Garberan, Gomistegin eta 27. Poligonoan prestatuko dituzten aparkalekuetatik abiatuta; azken hori Intxaurrondokoa betetzen bada bakarrik zabalduko da.
iturriak
Entre las 7,00 h y las 21,00 h habrá zonas totalmente cerradas, permitiendo el acceso a residentes, transporte público y servicios de urgencias.Dbus refuerza todas las líneas y habilita autobuses lanzadera desde los aparcamientos que la organización habilitará en Garbera, Gomistegi y Polígono 27, éste último si se completa el de Intxaurrondo
fuentes
www.aralar.net (3) www.aralar.net (3)
Javier Marotoren udal gobernuak Betoñoko poligonoa "berpizteko" planaren lehenengo pausoak iragarri ondoren, Gasteizko Aralarrek bere balorazioa argitaratu du, eta datuen atzean ezkutatu litezkeen arriskuez ohartarazi du.
iturriak
Ante el anuncio de que el gobierno municipal de Javier Maroto ha dado los primeros pasos de su plan para la "regeneración" del polígono de Betoño, Aralar de Gasteiz realiza sus primeras valoraciones al respecto, y alerta de los riesgos que podrían ...
fuentes
www.aralar.net (1) www.aralar.net (1)
Javier Marotoren udal gobernuak Betoñoko poligonoa "berpizteko" planaren lehenengo pausoak iragarri ondoren, Gasteizko Aralarrek bere balorazioa argitaratu du, eta datuen atzean ezkutatu litezkeen arriskuez ohartarazi du.
iturriak
Ante el anuncio de que el gobierno municipal de Javier Maroto ha dado los primeros pasos de su plan para la "regeneración" del polígono de Betoño, Aralar de Gasteiz realiza sus primeras valoraciones al respecto, y alerta de los riesgos que podrían esconderse detrás de las informaciones hechas públicas.
fuentes
www.aralar.net (1) www.aralar.net (1)
Krisira eraman gaituen eredu ekonomikoa errotik aldatu beharra dagoela azpimarratu du Rebeka Uberak, Aralarren Batzar Nagusietarako hautagaiak, Donostian 27 Poligonoan egindako ekitaldian.
iturriak
En declaraciones realizadas en el Polígono 27 de Donostia, la representante de Aralar ha subrayado que “hay que abandonar la economía especulativa para y reforzar la economía productiva, que es la que genera riqueza para la sociedad”.
fuentes
www.lezo.net (1) www.lezo.net (1)
Hasiera > Berriak > 107 poligonoko exekuzio-unitateko jarduketa-sistemaren aldaketa, behin behinekoz onartzea
iturriak
Inicio > Noticias > Aprobación inicial de la modificación del sistema de actuación de la unidad de ejecución del polígono 107
fuentes
web.bizkaia.net (1) web.bizkaia.net (1)
Bizkaiko Foru Aldundiak udalerri bakoitzerako dituen balio ponentzietako (gune edo poligonoetako azterketa ekonomikoak, eraikuntzarako gaitasunaren eta urbanizazio mailaren arabera eginak) balioak zerga-osagaiari egotzitako azaleran ezarriz lortzen.
iturriak
Es el resultado de aplicar el valor de las ponencias de valores, (estudios económicos de las zonas o polígonos, según su aptitud edificatoria y grado de urbanización), que para cada municipio tiene la Diputación foral de Bizkaia a la superficie imputada al elemento tributario.
fuentes
www.turismoa.euskadi.net (1) www.turismoa.euskadi.net (1)
Behin udalerrira iristean, Abendaño Poligonoa igaro eta Urdaneta auzora doan errepidea hartu.
iturriak
Una vez allí, se toma la carretera que lleva al barrio de Urdaneta pasando por el Polígono Abendaño.
fuentes
beasain.org (2) beasain.org (2)
Irigoien 25 areako poligono industriala urbanizatzeko obrak kontratatzeko deialdia
iturriak
Convocatoria para contratación de obras de urbanización del polígono industrial en el área 25, Irigoien
fuentes
beasain.org (4) beasain.org (4)
Irigoien, 25 Areako poligono industriala urbanizatzeko obrak
iturriak
Obras de urbanización del polígono industrial en el Area 25, Irigoien
fuentes
beasain.org (2) beasain.org (2)
Irigoien 25 areako poligono inustriala urbanizatzeko obrak kontratatzeko deialdia
iturriak
Convocatoria para contratación de obras de urbanización del polígono industrial en el área 25, Irigoien
fuentes
www.beasain.org (2) www.beasain.org (2)
Irigoien 25 areako poligono industriala urbanizatzeko obrak kontratatzeko deialdia
iturriak
Convocatoria para contratación de obras de urbanización del polígono industrial en el área 25, Irigoien
fuentes
www.beasain.org (4) www.beasain.org (4)
Irigoien, 25 Areako poligono industriala urbanizatzeko obrak
iturriak
Obras de urbanización del polígono industrial en el Area 25, Irigoien
fuentes
www.beasain.org (2) www.beasain.org (2)
Irigoien 25 areako poligono inustriala urbanizatzeko obrak kontratatzeko deialdia
iturriak
Convocatoria para contratación de obras de urbanización del polígono industrial en el área 25, Irigoien
fuentes
beasain.org (2) beasain.org (2)
Kontagailu bakarra: Eraikinean edo finkan etxebizitza bakarra edo lokal bat dagoenean, obretarako bahin behineko horniketaren eta poligonoetan obrak gauzatzen diren bitartean jarriko dira, barneko banaketa sareak Zerbitzuak hartzen ez dituen bitartean egongo dira.
iturriak
Contador único: Cuando en el inmueble o finca sólo exista una vivienda o local, en suministros provisionales para obras y en polígonos en proceso de ejecución de obras y en tanto no sean recibidas sus redes de distribución interior.
fuentes
www.beasain.org (2) www.beasain.org (2)
Kontagailu bakarra: Eraikinean edo finkan etxebizitza bakarra edo lokal bat dagoenean, obretarako bahin behineko horniketaren eta poligonoetan obrak gauzatzen diren bitartean jarriko dira, barneko banaketa sareak Zerbitzuak hartzen ez dituen bitartean egongo dira.
iturriak
Contador único: Cuando en el inmueble o finca sólo exista una vivienda o local, en suministros provisionales para obras y en polígonos en proceso de ejecución de obras y en tanto no sean recibidas sus redes de distribución interior.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Askotan poligono baten azalera jakitea interesatzen zaigu.
iturriak
A menudo, nos interesa conocer lo que mide el área o superficie de un polígono.
fuentes
www.lezo.net (1) www.lezo.net (1)
Lezoko Udala 107 Industri Poligonoko 3 eta 4 lursailaren jabea da.
iturriak
Las parcelas número 3 y 4 del polígono industrial 107 son propiedad del Ayuntamiento de Lezo.
fuentes
www.lezo.net (1) www.lezo.net (1)
Lezoko Udala 107 Industri Poligonoko konpentsazio proiektuko emaitzazko 2-Alursailaren jabea da.
iturriak
La parcela 2.A resultante del proyecto de compensación del Polígono 107 es propiedad del Ayuntamiento de Lezo.
fuentes
www.lezo.net (1) www.lezo.net (1)
Lezoko Udalak 2009ko otsailaren 10ko Tokiko Gobernu Batzarrean, 107 Poligonoko Arau Subsidiarioen Antolaketa Xehekatuaren Elementuen aldaketa espedienteari haserako onarpena eman zion.
iturriak
3.- Propuesta para delegar en la Junta de Gobierno Local la adjudicación provisional y definitiva del concurso para la enajenación del pleno dominio de una parcela de propiedad municipal sita en el polígono 107 (2009H0380004).
fuentes
www.lezo.net (1) www.lezo.net (1)
Lezoko Udalak 2010ko maiatzaren 5ean 10/396 alkatetza-dekretuaren bitartez 107 Poligonoko urbanizazio proiektuaren eranskinari haserako onarpena eman zion.
iturriak
El Ayuntamiento de Lezo, mediante Decreto de Alcaldía nº 497 de fecha 21 de junio de 2010, aprobó inicialmente la modificación del Sistema de Actuación de la Unidad de Ejecución del Polígono 107 convirtiendo lo que actualmente se denomina sistema de concertación privada en sistema de cooperación pública.
fuentes
web.bizkaia.net (1) web.bizkaia.net (1)
Enpresen sorrera eta kokapena laguntzen dituzten poligonoak, dela zuzenean, dela Azpiegiturak S.A.U. bidez, bestelako erakunde batzuekin elkarlanean, sustatu eta kudeatzea.
iturriak
Promoción y gestión, bien directamente, bien a través de Azpiegiturak, S.A.U. en colaboración con otras entidades, polígonos industriales que favorezcan la creación y ubicación de empresas.
fuentes
www.euskalkultura.com (1) www.euskalkultura.com (1)
Baserri bat izango da Kunshaneko euskal poligonoaren bilgunea
iturriak
Un caserío será el lugar de reunión en el polígono vasco de Kunshan
fuentes
www.lezo.net (1) www.lezo.net (1)
Terraza fatxada baino pixka bat aurrerago zegoen eta poligonoaren alde bakoitzean hiru ukondok eusten zuten.
iturriak
La terraza estaba un poco más adelante que la fachada y a cada lado del polígono lo sujetaban tres codos.
fuentes
www.turismoa.euskadi.net (1) www.turismoa.euskadi.net (1)
Egoitza nagusia: Lugon (Da Louzaneta Poligonoa, As Arieiras) dago konpainiaren egoitza nagusia.
iturriak
Sede principal: Vibasa tiene su sede principal en Lugo (Polígono da Louzaneta, As Arieiras).
fuentes
www.lezo.net (1) www.lezo.net (1)
Ubegas, SL enpresak hala eskaturik bideratzen ari den jarduera espedientea azterturik, Txatxamendi kaleko 41 zenbakiko pabiloia (Ipintza-110 poligonoa) egokitzeko lizentzia eskatzen baitu gas botilak biltegiratzeko jarduerarako, aldi berean, Hirigintza, Ingurumen, Obra eta Zerbitzuetako zinegotzi delegatuak proposaturik, Tokiko Gobernu Batzarrak honako erabakiak hartu ditu:
iturriak
Nerea Olasagasti Arrarás, ha solicitado la licencia de primera ocupación del pabellón agrícola situado en Gaintxurizketa Goikoa Bailara, parcela 47 del polígono 3.
fuentes
beasain.org (2) beasain.org (2)
Urbanizazioaren edo poligonoaren sustatzailea edo egileak ezingo du inoiz, Gipuzkoako Urak-Aguas de Gipuzkoa, S.A.-ren aldez aurreko baimenarik gabe eta dagokion emakidarik jaso aurretik, uraren hornidura egin bertako eraikinetan, orubeetan edo lurzatietan.
iturriak
En ningún caso estará autorizado el promotor o el ejecutor de la urbanización o polígono, para realizar las acometidas de abastecimiento en los posibles edificios, solares o parcelas de que se trate, sin la previa autorización de Gipuzkoako Urak-Aguas de Gipuzkoa, S.A. y con formalización de la correspondiente concesión.
fuentes
www.beasain.org (2) www.beasain.org (2)
Urbanizazioaren edo poligonoaren sustatzailea edo egileak ezingo du inoiz, Gipuzkoako Urak-Aguas de Gipuzkoa, S.A.-ren aldez aurreko baimenarik gabe eta dagokion emakidarik jaso aurretik, uraren hornidura egin bertako eraikinetan, orubeetan edo lurzatietan.
iturriak
En ningún caso estará autorizado el promotor o el ejecutor de la urbanización o polígono, para realizar las acometidas de abastecimiento en los posibles edificios, solares o parcelas de que se trate, sin la previa autorización de Gipuzkoako Urak-Aguas de Gipuzkoa, S.A. y con formalización de la correspondiente concesión.
fuentes
www.lezo.net (2) www.lezo.net (2)
Zapatero II. Planeko obretatik Itturrin poligonokoa gelditzen da bukatzeko, beste hirurak bukatuak (Udaletxea eta Alhondegia, Andreone Kultur Etxea eta Pysbe eta San Pedrokoak).
iturriak
De las obras del II. Plan Zapatero falta por finalizar la obra del polígono Itturrin; las tres restantes (Ayuntamiento y Alhóndiga, Casa de Cultura Andreone y las de Pysbe y San Pedro) están finalizadas.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Baina poligono irregularrak hainbat poligonotan bana daitezke, nahiz eta guztiak hirukiak ez izan.
iturriak
Pero los polígonos irregulares se pueden descomponer en otros polígonos diferentes, sin necesidad de que todos sean triángulos.
fuentes
web.bizkaia.net (4) web.bizkaia.net (4)
Gainera, adar berria izango du foru errepidea, Jáuregui Yeurri auzoa eta Mendieta 1 industria poligonoa lotzeko.
iturriak
Contará con un ramal nuevo que conectará la carretera foral con el barrio de Jáuregui Yeurri y el polígono industrial Mendieta 1.
fuentes
web.bizkaia.net (1) web.bizkaia.net (1)
Hamalau digitu ditu eta bost letra, honako hauei dagozkienak: udalerria, poligonoa, etxesaila, lursaila eta osagaia.
iturriak
Se compone de catorce dígitos y cinco letras que se corresponden con el municipio, polígono, manzana, parcela y elemento.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
BELARTZAKO POLIGONORAKO ZERBITZUAK ZABALDU DIRA (25. LINEA)
iturriak
SE AMPLÍAN LOS SERVICIOS AL POLÍGONO DE BELARTZA (LINEA 25)
fuentes
web.bizkaia.net (4) web.bizkaia.net (4)
Hirugarren biribilgunetik aurrerago, Lemoa udalerrian, Mendieta 1 poligonoaren irteeratik sarbidea ematen duen semaforoa kenduko da, eta bidearen eskuinaldean dauden pabilioietan ezin izango da ezkerretara egin.
iturriak
Una vez sobrepasada la tercera de ellas, ya en el término municipal de Lemoa, se eliminará el semáforo que da acceso desde la salida del polígono Mendieta 1 y los giros a la izquierda de los pabellones situados en la zona derecha del vial.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Berrikuntza hori Unibertsitate Campusarentzat eta Enpresa Poligono batzuentzat pentsatu da.
iturriak
Esta novedad se plantea para el Campus Universitario y algunos Polígonos Empresariales.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Bestalde, ‘Ciudad Jardín’; Igeltegi eta La Salle; Patxillardegi baserria eta inguruko eraikuntza multzoa; Txomin-enea eta bukatzeko, ibaiaren urbazter zaharrak bezelako beste zonaldeak ere, bereizten dira. Azken hauetan, poligono berri bat eraikiko da, ‘Loiolako Urbazterra’ deiturikoa plan urbanistikoetan.
iturriak
Se distinguen también otras zonas como Ciudad Jardín; la zona de Igeltegi y La Salle, el caserío Patxillardegi y el grupo de edificios de la zona, Txomin-enea, y para terminar, las antiguas riberas del río que próximamente verán crecer un nuevo polígono denominado en los planes urbanísticos como "Riberas de Loiola".
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Bestalde, irudiaren zentrotik inskribaturiko poligono erregularraren edozein albora dagoen distantziak apotema izena du.
iturriak
Por otra parte, la distancia desde el centro de la figura a cualquier lado del polígono regular inscrito se denomina apotema.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Bestalde, poligono ganbilaren barneko angeluen batura, angelu lauak bider poligonoak dauzkan bezainbat alboen kopurua ken bi da.
iturriak
Por otra parte, los ángulos interiores de un polígono convexo suman un valor igual a tantos ángulos llanos como lados tiene el polígono menos dos.
fuentes
www.pasaia.net (1) www.pasaia.net (1)
Terraza pixka bat ateratzen zen fatxadatik eta, poligonoaren alde bakoitzean, hiru ukondok eusten zioten eta batek erpin bakoitzean. Horien artean, zulo ia zirkularra zegoen, euri-urak kanporatzeko.
iturriak
La terraza se adelanta ligeramente sobre la fachada sostenida por tres modillones en cada lado del polígono, y uno en cada vértice, abriéndose entre cada uno de ellos un orificio aproximadamente circular que servía para la evacuación de las aguas pluviales.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Bi ibilbideak lotzeko aukera ere hartu da aintzat, 27. poligonoarekin lotzeko baliagarri.
iturriak
Se plantea, asimismo, una conexión entre los dos itinerarios que funciona como enlace con el Polígono 27.
fuentes
www.turismoa.euskadi.net (1) www.turismoa.euskadi.net (1)
Gurutzean, ezkerrean mantenduko gara eta biribilgunean, lehendabiziko irteera hartuko dugu A-4305 errepidea hartzeko N-1/Vitoria-Gasteiz/A-4304 norabidean poligonoraino.
iturriak
En la bifurcación, nos mantenemos a la izquierda y en la rotonda, tomamos la primera salida para incorporarnos a la A-4305 en dirección N-1/Vitoria-Gasteiz/A-4304 hasta el Polígono.
fuentes
web.bizkaia.net (1) web.bizkaia.net (1)
Katastro eta balorazio zerbitzuaren datu basean agertzen diren ondasunak era egokian identifikatuta egongo dira eta horretarako euren bidezko katastroko erreferentzia izan behar dute poligono eta lurzatika, baldin eta landa izaerako ondasunak badira, eta hiri izaerakoak badira katastroko zenbaki finkoa.
iturriak
Los bienes incluidos en la base de datos del servicio de catastro y valoración deberán estar debidamente identificados con su correspondiente referencia catastral por polígono y parcela en el caso de los bienes de naturaleza rústica y con el número fijo catastral los de naturaleza urbana.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Bi zirkunferentzien zentroa, poligono erregularraren zentroa ere izendatzen da.
iturriak
El centro de ambas circunferencias se llama también centro del polígono regular.
fuentes
web.bizkaia.net (1) web.bizkaia.net (1)
Landa izaerako ondasun higiezinaren identifikazioak Udala, poligonoa eta lursaila adierazten ditu.
iturriak
Identificación de un determinado bien inmueble de naturaleza rústica en función del municipio, polígono y parcela.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Bost poliedro erregular daude soilik, eta horien aurpegiak poligono erregular eta berdinak dira: tetraedro, kubo, oktaedro, dodekaedro eta ikosaedro erregularrak.
iturriak
Sólo existen cinco poliedros regulares, cuyas caras son polígonos regulares e iguales: tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro regulares.
fuentes
web.bizkaia.net (1) web.bizkaia.net (1)
Mahats-landareen jabeek titularitate-datuak eguneratzeko, azalerako akatsak zuzentzeko, poligonoetako nahiz lurzatietako akatsak zuzentzeko eta abarretarako beharrezkoak diren aldaketak egin ahal izango dituzte.
iturriak
Se pueden efectuar los cambios precisos por los titulares de las viñas para actualizar datos de titularidad, corregir errores de superficie, polígonos, parcelas, etc.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Donostiako HAPO Aztertzeko Dokumentuan aurreikusitako egitura-antolamenduaren arabera, Zubietan gauzatuko duten jarduera honen barne sartuko dira 270.000 m2(t) inguruko jarduera ekonomikoetarako poligono garrantzitsuaren garapena eta Donostiako presondegi berrirako eremua.
iturriak
Esta actuación que se desarrollará en Zubieta, de acuerdo con la ordenación estructural prevista en el Documento de Revisión del PGOU de Donostia, incluirá el desarrollo de un importante polígono de actividades económicas con aproximadamente 270.000 m2(t) y una zona para el nuevo establecimiento penitenciario de San Sebastián.
fuentes
www.ibaizabal.com (1) www.ibaizabal.com (1)
Tokia: NOBOO ARETOA, La Barrena Poligonoa.
iturriak
Dónde: SALA NOBOO, Polígono La Barrena.
fuentes
web.bizkaia.net (1) web.bizkaia.net (1)
Poligonoa
iturriak
Polígono
fuentes
web.bizkaia.net (1) web.bizkaia.net (1)
Poligono industrialen sustapena.
iturriak
Promoción de Polígonos industriales.
fuentes
web.bizkaia.net (4) web.bizkaia.net (4)
Poligono industrialen sustapena
iturriak
Promoción de Polígonos industriales
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Edozein poligono, erregularra edo irregularra, hirukitan bana daiteke.
iturriak
Cualquier polígono, regular o irregular, puede descomponerse en triángulos.
fuentes
www.euskadi.net (3) www.euskadi.net (3)
Urrundi, 18 (Betoño Poligonoan)
iturriak
Urrundi, 18 (Polígono Betoño)
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Donostia.org - [Berria] Energia berriztagarrien sektoreko enpresek hazteko eta sendotzeko gune berria dute 27. Poligonoan inauguratutako Enpresen Zentroan (Democenter)
iturriak
Donostia.org - [Noticia] Las empresas del sector de las energías renovables tienen en el Centro de Empresas inaugurado en el Polígono 27 (Democenter) un nuevo espacio donde crecer y consolidarse
fuentes
www.3digitala.com (3) www.3digitala.com (3)
Hiriaren kanpoaldean dagoen poligonoaren irudia.
iturriak
Imagen del polígono situado a las afueras de la ciudad.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Erabili behar dugun neurriaren unitatea ezagutzen dugunez, poligonoaren azalera nola neurtzen den ikusiko dugu orain.
iturriak
Puesto que ya conocemos la unidad de medida que tenemos que utilizar, a continuación veremos cómo se mide la superficie de un polígono.
fuentes
www.turismoa.euskadi.net (1) www.turismoa.euskadi.net (1)
Ribabellosako Arasur Poligonoan dago, Gasteizetik 15 minutura eta Biasteriko 20 minutura.
iturriak
Se encuentra situado en el Polígono Arasur de Rivabellosa, a 15 minutos de Vitoria y a 20 minutos de Laguardia.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Energia berriztagarrien sektoreko enpresek hazteko eta sendotzeko gune berria dute 27. Poligonoan inauguratutako Enpresen Zentroan (Democenter) (2009/09/16)
iturriak
Las empresas del sector de las energías renovables tienen en el Centro de Empresas inaugurado en el Polígono 27 (Democenter) un nuevo espacio donde crecer y consolidarse (16/09/2009)
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Energia berriztagarrien sektoreko enpresek hazteko eta sendotzeko gune berria dute 27. Poligonoan inauguratutako Enpresen Zentroan (Democenter)
iturriak
Las empresas del sector de las energías renovables tienen en el Centro de Empresas inaugurado en el Polígono 27 (Democenter) un nuevo espacio donde crecer y consolidarse
fuentes
www.turismoa.euskadi.net (1) www.turismoa.euskadi.net (1)
Sarbidea: A8 autobidean Zarautzeko irteera hartu. Abendano poligonoa igaro eta, Urdanetara heldu aurretik, bidegurutzean ezkerrera jo.
iturriak
Acceso: Salir en la A8 en la salida de Zarautz, pasar el polígono Abendano y, antes de llegar a Urdaneta, girar en el cruce hacia la izquierda.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Era berean, Democenterrek 27. Poligonoan duen kokapena ez da kasualitatea, eta Donostiako Sustapen Sozietateak garatzen duen poligono garrantzitsu horren modernizazio-prozesu etengabearen barruan dago, betiere Astigarragako Udalaren eta Jabeen Elkartearen laguntzarekin, eta Eusko Jaurlaritzaren Izarte programaren finantzaketari esker.
iturriak
Asimismo, la ubicación del Democenter en el Poligono 27 no es casualidad y se enmarca dentro de un proceso constante de modernización de este importante polígono que desarrolla Fomento de San Sebastián, en colaboración con el Ayuntamiento de Astigarraga y la Asociación de Propietarios y gracias a la financiación del programa Izartu del Gobierno Vasco.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Era berean, proiektuan ere enpresentzako eremu bat aurreikusi dute. Eremu hori 27. poligonoaren ondoan egongo da eta sestra gainean gehienez 100.000 m2(t)-ko eraikitzeko bolumena izango du.
iturriak
El proyecto incluye asimismo una zona empresarial, que dará continuidad al polígono 27, con una edificabilidad máxima de 100.000 m2(t) sobre rasante.
fuentes
www.turismoa.euskadi.net (1) www.turismoa.euskadi.net (1)
Sarbidea: Donostiatik, A-8 autobidetik, 13. irteera hartu (Itziar), N-634 errepidea jarraitu Itziarrera eta bertako Poligonora (ez Debara).
iturriak
Acceso: Llegando por la autopista A-8 desde Donostia-San Sebastián, tomar la salida 13 (Itziar), cruzar la carretera N-634, y seguir hacia Itziar y a su Polígono Industrial (no a Deba).
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Ertzekiko planoaren ebakidura zehazten duen poligonoa erregularra denean ere piramidea erregularra da.
iturriak
Cuando el polígono que define la intersección del plano con las aristas es regular, la pirámide también se llama regular.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Eraikin berriak, Zuatzu Enpresa Poligonoko udal-lurzati baten gainean eraikitakoak, hirurogeita hamar enpresa ingururentzako bulegoak izango ditu, beren garapen profesionaleko erabilera komunitarioko gune aurreratuenak ere izango dituztenak: 3D Digitaleko zine-aretoa 85 laguntzako edukierarekin, ikuskaldi edo pitching aretoa, esperimentazio erreal eta birtualeko unitate gisa gaitutako bi plato, postprodukzioko eta prestakuntzako gela interaktiboak, kartel eta artxibo digitalak.
iturriak
El nuevo edificio, construido sobre una parcela municipal en el Polígono Empresarial de Zuatzu, contará con oficinas en alquiler para unas setenta empresas que dispondrán además de los más avanzados espacios de uso comunitario para su desarrollo profesional: sala de cine 3D Digital con capacidad para 85 personas, sala de visionado o pitching, dos platós habilitados como unidades de experimentación real y virtual, aulas de postproducción y formación interactivas, cartelería y archivo digital.
fuentes
www.turismoa.euskadi.net (1) www.turismoa.euskadi.net (1)
Sarbidea: GI-131 errepidetik abiatuko gara Hernani-Martutene noranzkoan eta Martutene Poligonoaren kalea hartuko dugu.
iturriak
Acceso: Accederemos por la GI-131 dirección Hernani-Martutene y tomaremos la calle de Polígono de Martutene.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Eskuzaitzetako jarduera ekonomikoen poligonoan 19.088 m2/s-ko igoera dago Plan Partzialaren antolaketa-lanen ondorioz.
iturriak
Se trata básicamente de un incremento de 19.088 m2/t en el polígono de actividades económicas de Eskuzaitzeta como consecuencia de los trabajos de ordenación de Plan Parcial.
fuentes
www.donostia.org (2) www.donostia.org (2)
Etxebizitza horiek eraikiko diren Illarrako alde hori Berioko zati da, Igarako Jarduera Ekonomikoen Poligonoarekin duen elkargunean, Igaratik Beriora doan sarbidearen hasieran.
iturriak
La zona de Illarra donde se construirán estas viviendas forma parte de Berio en su encuentro con el Polígono de Actividades Económicas de Igara, al comienzo del viario de acceso de Igara a Berio.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
hitzak: Pamplona / Iruña Navarra hiriburua hiria industria enpresa pabiloia poligonoa Landaben
iturriak
Términos: Pamplona / Iruña Navarra capital ciudad industria empresa pabellón polígono Landaben
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Frekuentzia-poligonoak: kartesiar ardatz-sistema baten inguruan eratutako poligono itxurako marrak dira.
iturriak
Polígonos de frecuencias: formados por líneas poligonales abiertas sobre un sistema de ejes cartesianos.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Gaur zabalduko ditu bere ateak Democenterrek, 27. Poligonoan kokatzen den Enpresen Udal Zentro berriak, energia berriztagarriekin eta energia-eraginkortasunarekin lotutako jarduera ekonomikoak bilduko dituenak.
iturriak
El Democenter abre las puertas: el nuevo Centro Municipal de Empresas que se ubica en el Polígono 27 que albergará actividades económicas relacionadas con las energías renovables y la eficiencia energética.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Hasteko, proposamenean barne hartzen dira Igara, Zuatzu, 27. Poligonoa, Miramon eta Belartza.
iturriak
En principio se incluyen en la propuesta Igara, Zuatzu, Polígono 27, Miramón y Belartza.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Hiriko zenbait auzo Ospitaleetako, Miramongo eta 27. Poligonoko eremuarekin lotuko ditu zuzenean.
iturriak
Supone la conexión directa de distintos barrios de la ciudad con la zona de Hospitales, Miramón y Polígono 27.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Hiriko zenbait auzo Ospitaleetako, Miramongo eta 27. Poligonoko eremuarekin lotuko ditu zuzenean.
iturriak
Supone una nueva conexión directa de distintos barrios de la ciudad con la zona de Hospitales, Miramón y Polígono 27.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Home :: Albisteak :: Energia berriztagarrien sektoreko enpresek hazteko eta sendotzeko gune berria dute 27. Poligonoan inauguratutako Enpresen Zentroan (Democenter)
iturriak
Home :: Noticias :: Las empresas del sector de las energías renovables tienen en el Centro de Empresas inaugurado en el Polígono 27 (Democenter) un nuevo espacio donde crecer y consolidarse
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Hirigune zaharraren inguruan industri poligonoak, langile-auzoak eta bizitegi-auzoak eraiki dira: Abetxuko, Armentia, Gamarra, Gazalbide, Txagorritxu, Zaramaga, etab. Industriaren ondoren, merkataritza eta administrazio-zerbitzuak hazi dira.
iturriak
Alrededor del antiguo núcleo urbano se han construido polígonos industriales, barrios obreros y barrios residenciales: Abetxuko, Armentia, Gamarra, Gazalbide, Txagorritxu, Zaramaga, etc. Después de la industria, han crecido los servicios comerciales y de administración.
fuentes
www.hiru.com (4) www.hiru.com (4)
hiru.com - Poligonoak eta irudi lauak
iturriak
hiru.com - Polígonos y figuras planas
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Eskuduntzen gaiarekin jarraituz, kontserben fabrikak hiriguneetatik poligono industrialetara eramateko aukera bultzatzen ari gara, portuetako instalazio eta azpiegiturak modernizatzeko, merkataritzako harremanak sustatzeko, Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin azoketara joateko, etab. Kontserbari dagokionez, Italia merkatu garrantzitsua da, baina baita Suitza, Alemania eta Frantzia ere.
iturriak
Siguiendo con el tema competencial, estamos apoyando la salida de las empresas conserveras de los cascos urbanos a los polígonos industriales, modernizando esas instalaciones y las infraestructuras portuarias, favoreciendo las misiones comerciales, asistiendo a ferias bajo el paraguas del Gobierno Vasco... Si para la conserva Italia es un mercado importante, también puede serlo Suiza, Alemania o Francia.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Hirukia hiru aldeko poligonoa da, eta, beraz, oinarrizko poligonoa da.
iturriak
El triángulo es un polígono de tres lados, y, por tanto, es el polígono más elemental.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Hiru poligonotan banatzen da: bi hiruki eta trapezio bat.
iturriak
Área de los polígonos regulares de más de cuatro lados
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Intxaurrondo-Ospitaleak-Altza 31. linearen zerbitzua zabaltzea, Ospitaleekin, Aieterekin eta 27. poligonoarekin konexio berriak eginez.
iturriak
ampliación del servicio de la línea 31 Intxaurrondo-Ospitaleak-Altza, con nuevas conexiones con Hospitales, Aiete y el Polígono 27.
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Sozietatearen xede soziala ondokoa da: babes ofizialeko etxebizitzak, merkataritzako lokalak eta garaje-plazak sustatu, eraiki eta saltzea, eta Ermuko San Pelaio auzoan dagoen I Egoitza-sektoreko poligonoan gauzatu beharreko beste jarduera sozialak egitea; halaber, sozietateak eraikitako kirol-instalazioen ondarea kudeatzea.
iturriak
La sociedad tiene como objeto social desarrollar las actividades de promoción, construcción y venta de viviendas de protección oficial, locales comerciales, plazas de garaje y demás actuaciones urbanísticas a desarrollar en el polígono del Sector Residencial-I, San Pelayo, en el municipio de Ermua, así como la gestión patrimonial de las instalaciones deportivas que la sociedad construya.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Horretarako, espazioa forma geometriko moduan hartzen dugu. Gauza horietan guztietan, irudi geometrikoak hautematen dira, poligonoak, hain zuzen ere.
iturriak
Para esto, lo que hacemos es tratar al espacio como una forma geométrica llamada polígono.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Urdinez margotuta dagoen poligono baten erdian dagoen erliebea da.
iturriak
Se trata de una imagen en relieve, ubicada en el centro de un polígono octogonal pintado de azul.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Industria ezberdinak sarritan poligono deituriko guneetan agertzen dira bilduta.
iturriak
Las diferentes industrias aparecen con frecuencia agrupadas en áreas especiales denominadas polígonos.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Inskribaturiko poligonoak eta zirkunskribatuak
iturriak
Polígonos inscritos y circunscritos
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Irudi geometriko lau itxiek, poligono izena hartzen dute.
iturriak
Las figuras geométricas planas cerradas reciben el nombre de polígonos.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Miramonerako eta 27. Poligonorako zerbitzua zabalduko da, 31. linea berriarekin.
iturriak
Ampliación del servicio a Miramón y Polígono 27 con la creación de la nueva línea 31
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Mugikortasuneko zinegotzigoa poligonoen arduradunekin bilduko da, kasu bakoitzeko jardunak balioetsi eta erabakitzeko.
iturriak
La concejalía de Movilidad se reunirá con los responsables de los polígonos para valorar y decidir las actuaciones en cada caso.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Karratua poligono erregularra denez, alde guztiak berdinak ditu; hau da, altueraren eta oinarriaren neurria bat datoz.
iturriak
Como un cuadrado es un polígono regular que tiene todos sus lados iguales, la longitud de su altura y su base coinciden.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Lau alde baino gehiagoko poligono erregularren azalera
iturriak
El área de un polígono regular de más de cuatro lados será igual al área de un triángulo multiplicada por el número de lados.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Lauki edo lau albotako poligonoen taldean, paralelogramoak, bere alboak bitik bira paraleloak dauzkaten haiek dira.
iturriak
Dentro del grupo de los cuadriláteros, o polígonos de cuatro lados, los paralelogramos son aquellos cuyos lados son paralelos dos a dos.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Sarrueta biribilgunea, 27. poligonoa (gauez)
iturriak
Rotonda de Sarrueta, polígono 27 (Nocturno)
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Lortzen den hiruki-kopurua, beti, poligonoaren alde kopurua baino bi aldiz txikiagoa izango da.
iturriak
El número de triángulos resultante siempre es dos veces menor que el número de lados del polígono.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Matematikariek, kasua aztertu eta datorren konklusiora heldu dira: erleek, poligono hauek erabiltzean, erlauntzaren gunea hobeto aprobetxatzen dute eta lauki edota hiruki formako erlauntzetan erabili beharko luketen argizariaren erdia enplegatzen dute.
iturriak
Los matemáticos han estudiado el caso y han llegado a la conclusión de que al utilizar este polígono, las abejas no sólo aprovechan al máximo el espacio de la colmena sino que también gastan la mitad de cera que si las construyeran formando cuadrados o triángulos.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Ubarburu pasealekua, 12- 27. Poligonoa
iturriak
Paseo Ubarburu, 12- Polígono 27
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Udalak energia berriztagarrien eta energia-eraginkortasunaren alde egindako apustuak garrantzi handia izango du aurrekontuan, 7,5 milioi €-tik gorako inbertsioarekin, horietatik 4.000.000 € aurten gehitu direlarik Enertic izeneko eraikin berria 27 poligonoan dago, eta estatuko aurreratuenetako bat da diseinuarengatik zein ezaugarri bioklimatikoengatik.
iturriak
La apuesta municipal por las energías renovables y la eficiencia energética tendrá un importante espacio en el presupuesto con una inversión superior a los 7,5 MM€ de los que en el presupuesto 2011 se han incorporado 4.000.000 €. Este nuevo edificio denominado Enertic y localizado en el Polígono 27, se erige en uno de los más avanzados del estado tanto en su diseño como en las características bioclimáticas.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Metatze-frekuentzien poligonoa.
iturriak
Polígono de frecuencias acumulativas.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Zazpi zona aztertu dira: Txomin, Aintzieta-Arteleku, 27. Poligonoaren sarbidea, Apostolutza, el Pilar, Okendotegi-Gartziategi, Okendotegi-Garratxene.
iturriak
Se han analizado siete zonas: Txomin, Aintzieta-Arteleku, Acceso al Polígono 27, Apostolado, el Pilar, Okendotegi-Gartziategi, Okendotegi-Garratxene.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Zerbitzuak hobetu egin dira 31. lineak zabaldu egin direlako Altzatik edo Intxaurrondotik Ospitaletaraino zerbitzu berri bat emateko, Unibertsitaterako express-linea abian jarri delako edo hainbat enpresaguneetarako (Zuatzu, Igara, Miramon edo 27. Poligonoa) zerbitzua hobetu delako.
iturriak
Mejoras en el servicio con la ampliación de las líneas 31 para dar un nuevo servicio de Alza o Intxaurrondo a Hospitales, la puesta en marcha de la línea express a la Universidad o la mejora del servicio a zonas empresariales como Zuatzu, Igara, Miramón ó Polígono 27.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
n alboetako poligonoak, n-3 -ko diagonal kopurua dauka erpin bakoitzean.
iturriak
Un polígono de n lados tiene un número de diagonales en cada vértice igual a n ¿ 3.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Zuatzu poligonoan laster inauguratuko den Ikus-entzunezko Berrikuntza Poloa,
iturriak
el Polo de Innovación Audiovisual de próxima inauguración en el polígono de Zuatzu,
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
n · l = poligonoaren perimetroa, hau da: poligono baten siluetaren luzera. Beraz, poligonoaren azalera perimetroa bider apotema zati bi eginez ateratzen den emaitza da:
iturriak
Por tanto, el área de un polígono regular de más de cuatro lados será igual al área de cada triángulo formado multiplicada por el número de lados (que coincide con el número de triángulos formados en el interior del polígono):
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Oinarrian poligono erregularrak dituen prisma zuzena erregularra da.
iturriak
Un prisma recto cuyas bases son polígonos regulares se llama regular.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Orduan, lau alde baino gehiagoko poligono erregular baten azalera, eratutako hirukien azaleraren alde-kopuruaz (poligonoaren barnean eratzen diren hirukien kopuruarekin bat egiten duelarik) biderkatuz lortzen den emaitza izango da.
iturriak
La apotema es la distancia entre el centro de un polígono regular y el punto medio de cualquiera de sus lados.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Oro har, lau alde baino gehiagoko poligono irregularrak hirukitan banatzen dira, eta horren azalera bere hiruki guztien azaleraren batura da.
iturriak
Por lo general, los polígonos irregulares de más de cuatro lados se descomponen en triángulos y su área es el resultado de la suma de las áreas de todos sus triángulos.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Paralelogramoa lau aldeak binaka paraleloak dituen poligonoa da.
iturriak
El paralelogramo es un tipo de polígono de cuatro lados o cuadrilátero, que se caracteriza porque sus lados son paralelos dos a dos.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Poliedroak lau poligonok edo gehiagok espazioan mugatutako irudi geometriko itxiak dira.
iturriak
Los poliedros son figuras geométricas cerradas en el espacio delimitadas por cuatro o más polígonos planos.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Poligonoa, bere izkinetatik elkartuta dauden segmentuen jarraipenagatik mugaturiko planoaren zatia da, zeinek poligonozko lerro itxia irudikatzen baitute.
iturriak
Un polígono se define como la porción de un plano delimitada por una sucesión de segmentos unidos por sus extremos, que configuran una línea poligonal cerrada.
fuentes
www.hiru.com (207) www.hiru.com (207)
Poligonoak eta irudi lauak
iturriak
Polígonos y figuras planas
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Poligonoak n alde baditu, n hiruki osatzen dira.
iturriak
Si el polígono tiene n lados, se forman n triángulos.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Poligonoaren area, bere azaleraren neurria bezala definitzen da.
iturriak
Se define área de un polígono como la medida de su superficie.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Poligonoaren elementuak
iturriak
Elementos de un polígono
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Poligonoaren elementu nagusiak hauek dira:
iturriak
Los elementos principales de un polígono son:
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Poligonoa zirkunferentzian inskribatuta dagoela esaten da, bere erpin guztiak zirkunferentziako puntuak direnean eta bere albo guztiak, honek definitzen dituen zirkuluaren barnean daudenean.
iturriak
Se dice que un polígono está inscrito en una circunferencia cuando todos sus vértices son puntos de la circunferencia y todos sus lados están incluidos dentro del círculo que ésta define.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Poligonoa zirkunferentzian zirkunskribatuta dagoela esaten da, bere erpinak zirkunferentziatik kanpo egonagatik, bere alboak tangenteak gertatzen zaizkionean.
iturriak
El polígono se dice circunscrito en la circunferencia si, estando todos sus vértices situados fuera de la circunferencia, los lados son tangentes a la misma.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Poligono bateko barneko angeluen batura, angelu lauak bider dituen bezainbat alboen kopurua ken bi da.
iturriak
La suma de los ángulos interiores de un polígono es igual a tantos ángulos llanos como lados tiene, menos dos.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Poligono baten barneko angeluen propietatearen irudia.
iturriak
Ilustración de la propiedad de los ángulos interiores de un polígono.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Poligono bat irudi geometriko laua eta itxia da eta hiru segmentu zuzen edo gehiago elkartzean osatzen da.
iturriak
Un polígono es una figura geométrica plana y cerrada, que se forma al unir tres o más segmentos rectilíneos llamados lados.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Poligono erregular batean, zentrotik erpin bakoitzera zuzenkiak marrazten badira, poligonoaren alde adina hiruki osatzen dira.
iturriak
El área de cada triángulo es el producto del lado del polígono por la apotema, partido por dos.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Poligono erregularrek inskribaturiko zirkunferentzia bakarra daukate eta bestea zirkunskribatua, eta biak zentrokideak dira.
iturriak
Los polígonos regulares poseen una única circunferencia inscrita y otra circunscrita, y ambas son concéntricas.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Poligonoetako areak
iturriak
Áreas de polígonos
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Poligono ganbil bat triangelatzeko, aski da bere erpinetako bat hautatu eta erpin horretatik diagonal guztiak kontrako erpinetara botatzea.
iturriak
Para triangular un polígono convexo, basta con elegir uno de sus vértices y trazar desde él todas las diagonales a los vértices opuestos.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Poligono ganbiletan propietate orokor bat betetzen da: poligonoaren barneko angeluen batura poligonoak dituen angelu lauen kopurua (180 gradu) berdin alde kopurua ken 2 da beti.
iturriak
En los polígonos convexos se cumple una propiedad general: la suma de los ángulos interiores del polígono es siempre igual a tantos ángulos llanos (180º) como lados tiene el polígono menos 2.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Poligono hauen taldearen barruan laukizuzena, karratua, erronboa eta erronboidea daude.
iturriak
Dentro de este grupo de polígonos se incluyen el rectángulo, el cuadrado, el rombo y el romboide.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Poligono irregularren azalera
iturriak
Área de los polígonos irregulares
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Poligono irregularren azalera aurkitzeko, ezagutzen ditugun edo zehazten errazak diren azaleretako irudi baliokideetan banatuko dugu.
iturriak
Para hallar el área de los polígonos irregulares los descomponemos en figuras equivalentes con áreas conocidas o fáciles de determinar.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Talde honetan, ondorengo poligonoak dauzkagu:
iturriak
En este grupo se incluyen los siguientes polígonos:
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Teknika horri triangelatzea deritzo, eta poligonoen elementuen arteko erlazioak ezartzea ahalbidetzen du, bai eta bere azalerak eta beste propietate geometrikoen neurketa erraztu ere.
iturriak
Esta técnica, llamada triangulación, permite establecer relaciones entre los elementos de los polígonos, así como facilitar el cálculo de sus áreas y otras propiedades geométricas.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Trapezio bat lau aldeko poligonoa da eta bi alde paralelo ditu.
iturriak
Un trapecio es un polígono de cuatro lados en el que dos de sus lados son paralelos.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Trapezoidea alde paralelorik ez duen poligonoa da; adibidez, kometa klasikoa.
iturriak
Un trapezoide es un polígono en el que ninguno de sus lados es paralelo, como por ejemplo, la clásica cometa.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Triangelatzeko beste prozesu onargarri bat ere badago, poligonoaren puntu bat edo batzuk finkatu eta horiek zuzenen bitartez erpin bakoitzarekin elkartzea alegia.
iturriak
Otro procedimiento válido de triangulación consiste en fijar uno o varios puntos interiores del polígono y unirlos mediante rectas con cada uno de los vértices.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Triangelua oso irudi garrantzitsua da geometrian, besteak beste, edozein poligono ganbila triangeluen konbinaketa gisa deskriba daitekeelako.
iturriak
Una de las razones que explica el interés de la figura del triángulo en geometría es posibilidad de describir cualquier polígono convexo como una combinación de triángulos.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Triangelu esaten zaio hiru alde dituen poligonoari.
iturriak
Se llama triángulo a un polígono de tres lados.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Zer da poligono baten azalera? Poligono baten azalera horren barnealdearen neurria da.
iturriak
Llamamos área o superficie de un polígono a la región interior del plano delimitada por sus lados.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Irudi geometrikoak: pentalfak, hexapetaloak, Salomonen zigiluak, izar itxurako poligonoak, etab., eta esanahiaren aldetik ikur babesleak, esoterikoak edo besterik gabe dekoraziozkoak dira.
iturriak
Las figuras geométricas: pentalfas, hexapétalas, sellos de Salomón, polígonos estrellados, etc., con su significado de símbolos protectores, esotéricos o simplemente decorativos.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Itsasadarren eskuinaldean, hau da, meandroaren alde ahurrean, 100 metroko altitudea lortzen duen mendi-hegal malkartsua dago eta bertan jatorrizko landaredia dago (artadia). Ezkerreko ertzean berriz, azken zatian ezik,ibar-lurzorua dago eta honen zati handi batean industri poligono bat kokatzen da.
iturriak
A la derecha de la ría, es decir, en la parte más cóncava del meandro, se descubre una ladera empinada de 100 m de altitud donde hay vegetación propia (encinar). En cambio, en la orilla izquierda, menos en su parte final, se extiende una vega donde se sitúa un polígono industrial.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Lurraldea iraunkorragoa bihurtzearren, eta baliabideen kontsumoa -besteak beste, lurrarena- arrazionalizatzeko, bai gure administrazioek eta baita beren sozietate kudeatzaileek ere, ondasun eta zerbitzu ugari ekoizten dituzten poligono industrial zaharrak mantendu, kontserbatu eta berritzeko lanak hartu beharko lituzkete beren gain.
iturriak
Desde la nueva visión de un territorio más sostenible, que racionalice el consumo de recursos como el suelo, nuestras administraciones y sus sociedades de gestión, se deben implicar a fondo en el mantenimiento, conservación, y renovación de nuestros viejos polígonos industriales, esos en los que se genera esa parte tan importante de bienes y servicios.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Ordura arte bakarrik aritzen zen lanean, baina 1977an, Irungo Benten Poligonora lekualdatu zenean, laguntzaile batzuk hartu zituen.
iturriak
Trabaja sólo en esa época, hasta que en 1977 se traslada al Polígono de Ventas de Irun donde toma a unos operarios para que le ayuden.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Poligono hauek gaur egun dauzkaten arazoak arretaz eta xehetasunez aztertzen ikasi behar dugu. Hogeita bost urtetik gora dauzkatenak narriatuta izaten dituzte azpiegitura eta zoladura, gainezka egiten dute trafikoak eta aparkalekuek, erkidegoak nahaspilatuta egoten dira, eta udalekin haserre sarritan, azken hauek ere ez baitaukate hain beharrezkoak diren berrikuntzak egiteko bitartekorik.
iturriak
Debemos ser capaces de analizar con atención los problemas que actualmente existen en estos polígonos, en los que si han transcurrido más de veinticinco años, las infraestructuras y los pavimentos presentan deterioros importantes, el tráfico y el estacionamiento están desbordados, las comunidades están desorganizadas, y muchas veces en conflicto con los ayuntamientos, que tampoco son capaces por lo general de abordar la necesaria renovación.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Poligono industrialen bizitzaren zikloa, hiriko beste eremuetako eraikinena baino laburragoa izan ohi da (belaunaldi batekoa), baina oso litekeena da aurrerantzean are laburragoa izatea.
iturriak
Si los ciclos en la vida de un polígono industrial han sido siempre más cortos que en otras partes de la ciudad (una generación), es posible que en el futuro se acorten más aún.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Sozietate publiko hauek behar-beharrezkoak bihurtu dira lurzoru politikak gauzatzeko eta ekimenik estrategikoenentzako irtenbideak bilatzeko orduan. Kudeatzen duten lurzoru kopurua ikusita, esan dezakegu merezitako sonaz gain eskarmentu handia daukatela enpresaritzarako poligono eta parkeak sustatzeari dagokionez.
iturriak
Estas sociedades públicas se han convertido en herramientas imprescindibles para la materialización de estas políticas, posibilitan soluciones incluso a la medida de nuestras iniciativas más estratégicas. Además de un merecido prestigio, con la suma de suelos gestionados acumulan un importante saber hacer en la promoción de estos polígonos y parques empresariales.
fuentes